INNEHÅLL NUMMER 40, 2011

REFLEXION

Sekretess och journalistik 1939
Tystnadsplikten är för oss inom sjukvården en självklarhet som närmast alltid underlättar det dagliga arbetet. I enstaka fall kan sekretesslagen dock sätta oss på hårda prov, detta när andra personer eller till exempel journalister uppger felaktigheter för att de själva vill... / Louis Riddez

LEDARE

Ökad risk för vårdskador bland äldre 1943
Sverige står inför en kraftig ökning av antalet 80-plussare redan de närmaste åren. Hälften av er män, och en tredjedel av oss kvinnor, kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom... / Marie Wedin

LT DEBATT

Kunskapsbrist och ensidig ekonomistyrning hotar välfärden 1944
För att bevara välfärden måste sjukvården satsa på utvärdering/forskning om styrning och driftsformer och om resultat och kvalitet inom vården.
En självklarhet 1945
Apropå! Rökstopp inför kirurgi
Är det etiskt försvarbart att en patient ska få ta resurser motsvarande kanske tio till femton ­patienter i anspråk vid elektiv kirurgi bara för att han/hon är rökare?

AKTUELLT

Nobelpris för upptäckten av immunförsvarets startknapp 1946
– Det är väldigt kul att just det medfödda immunsystemet fått Nobelpris. Det har tidigare varit lite på undantag, utom kanske de senaste tio åren, kommenterar Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin.
Nobelpristagaren Ralph Steinman död 1947
En av årets Nobelpristagare, Ralph Steinman, avled den 30 september. Han får behålla priset.
Uppdaterad 2011-10-04.
Narkosläkaren: »Ingen ska behöva gå igenom det här« 1948
Astrid Lindgren-fallet:

– Jag är glad att det är över, det känns skönt att den här biten är gjord, och jag tycker efter omständigheterna att det känns som att vi gjorde ett bra jobb, säger narkosläkaren till Läkartidningen i en exklusiv intervju.
Omöjligt att utifrån ett blodprov tala om vad flickan dog av 1948
Här sammanfattas den sjätte och sjunde dagen av rättegången mot den dråpåtalade narkosläkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus...
Åklagaren yrkar på minst ett års fängelse för dråp 1949
Åklagaren Peter Claeson yrkade på att narkosläkaren ska dömas till minst ett års fängelse för dråp. Enligt brottsbalken ger dråp minst sex år, men särskilda omständigheter kan minska strafftiden, enligt åklagaren...
Ny organisation för kvalitetsregistren 1950
Kvalitetsregistren får en fastare organisation, med en nationell styrgrupp som fattar de strategiska besluten. Ansvaret för innehållet ska dock ligga kvar på professionen.
JO utreder lång väntan på specialistbevis 1950
Justitieombudsmannen, JO, har bett Socialstyrelsen att yttra sig i två fall där läkare fått vänta länge på specialstbevis.
Förvaltningsrätten stödjer arbetsmiljökrav på Karolinska 1950
Förvaltningsrätten i Stockholm avslår Stockholm läns landstings överklagan av Arbetsmiljöverkets förbud och föreläggande rörande överbeläggningar.
Läkemedelsverket ska förbereda för generisk förskrivning 1951
Läkemedelsverket ska på uppdrag av regeringen undersöka förutsättningarna för frivillig generisk förskrivning.
Ökat utbyte av läkemedel möjligt 1951
Med nya rutiner och riktlinjer skulle fler läkemedel kunna bytas ut med bibehållen patientsäkerhet, enligt en utredning från Läkemedelsverket. Bra IT-stöd är dock en förutsättning för att förslagen ska kunna genomföras.
Kraftigt höjda viten mot överbeläggningar i Skåne 1952
Arbetsmiljöverket höjer de vitesbelopp som Region Skåne riskerar att få betala vid överbeläggningar på sjukhusen i Helsingborg och Malmö.

PATIENTSÄKERHET

Varningen upphävd – patienten ville inte sövas 1952
En narkosläkare genomförde kejsarsnitt i spinalanestesi och blev varnad av HSAN då patienten uttryckt kraftig smärta, men operationen ändå fortsatte utan narkos. Efter överklagande är varningen upphävd av Förvaltningsrätten i Stockholm; anledningen är främst att kvinnan inte ville bli sövd...

MEDICINSK KOMMENTAR

Rätt vätska, i rätt tid, i rätt mängd! 1953
Målstyrd vätskebehandling vid stor tarmkirurgi kan ge färre komplikationer
Fler svenska patienter bör få tillgång till målstyrd vätskebehandling, och studier behövs där behandlingen jämförs med nuvarande kolloidbaserade standardbehandling. Behovet av nya användarvänliga tekniker för hjärtminutvolymsmätning är stort.

NYA RÖN

Huvudvärkens mönster varierar över tid 1954
Huvudvärkssyndrom är heterogena och uppvisar betydlig variation över tid. Diagnostiska kriterier behöver ta hänsyn till detta, enligt en långtidsstudie i BMJ.
Internetbaserad KBT
bra verktyg i depressionsbehandling 1954
Avhandling
En svensk avhandling visar att KBT på Internet fungerar för behandling, för återfallsprevention och för administration av självskattningsformulär som mäter depressiva symtom.
Risk för terminal njursvikt vid celiaki 1955
Autoreferat
Av en svensk epidemiologisk studie framgår att risken för framtida terminal njursvikt, definierad som dialysbehandling eller njurtransplantation, är ökad hos patienter med celiaki.
Lancet kraftsamlar mot fetman 1955
Det är ovanligt att Lancet sätter av ett så betydande utrymme som i nummmer 9793, där man ägnar hela fyra omfattande vetenskapliga artiklar åt fetmaproblemet med tre ledarkommentarer...
Gen som ökar risken för levercancer vid hepatit C identifierad 1955
En japansk studie, publicerad i Nature Genetics, har funnit genetiska förklaringar till varför individer som smittats med hepatit C-virus drabbas av cancer medan andra klarar sig.
Även begränsad motion är nyttig 1956
I Lancet presenteras en studie från Taiwan som visar att mycket begränsade motionsinsatser, långt under WHO:s rekommendationer, tycks minska den totala mortaliteten.
Kannabinoidreceptor påverkar kokainets effekt 1956
Kannabinoidreceptorn CB2 kan påverka kokainets beroendeframkallande effekt. Detta framgår av en kinesisk studie som presenteras i Nature Neuroscience. Studien har gjorts på möss som givits kokain (djuren fick själva administrera drogen)...

KLINIK OCH VETENSKAP

Stora könsskillnader
i användningen av läkemedel 1957
Bakomliggande sjukdom otillräcklig förklaring, visar en systematisk analys
En analys av läkemedelsutköpen för år 2009 visar på stora skillnader mellan könen som inte fullt ut kan förklaras av skillnader i underliggande sjuklighet. Det gäller bland annat antibiotika, obesitasmedel, vitaminer och vissa hjärt–kärlläkemedel.
WITH ENGLISH SUMMARY

Svenska patienter kan få bättre anestesiologisk vård 1963
Vätsketerapi och syrgasleverans vid stor tarmkirurgi är inte optimal, visar enkät
Vätsketerapi och syrgasleverans vid stor tarmkirurgi är inte optimal, visar en enkätstudie bland de svenska kliniker som genomför dessa ingrepp. Ökad användning av internationellt rekommenderade tekniker kan ge kortare vårdtider och minskat antal komplikationer för dessa patienter.
WITH ENGLISH SUMMARY

Målstyrd vätsketerapi bra metod som används för sällan 1968
Målstyrd vätsketerapi är en metod för att optimera vätskegivningen under kirurgi. Små bolusdoser kolloid vätska infunderas tills hjärtminutvolymen (enligt Frank–Starling-mekanismen) inte ökar längre. Ett femtontal studier visar att metoden minskar de kirurgiska komplikationerna och/eller vårdtiden. WITH ENGLISH SUMMARY

Automatiserad cellräkning i likvor 1972
Värdefullt tillskott i diagnostiken av hjärnsjukdomar
Automatiserad cellräkning i likvor har god samstämmighet med manuell cellräkning, vilket gör den användbar i kliniken. Metoden ger snabbare och säkrare diagnostik.

DEBATT OCH BREV

Oetiskt att inte ge amningsråd 1974
För både barnets och mammans skull är det oetiskt att avstå från amningsfrämjande insatser, men sådana bör göras med respekt och hänsyn, skriver författarna...
Sverige förebild i Europa 1975
Alla professioner måste ­­­bidra till ett professionellt, evidensbaserat och empatiskt förhållningssätt till ­ammande kvinnor och deras familjer, anser författarna...
Metronidazolkräm godkänd för receptfri användning 1976
Ska inte ses som ett trendbrott, meddelar Läkemedelsverket och Strama
Läkemedelsverket har godkänt en ansökan om receptfrihet för Metronidazol Actavis kräm 1 % för behandling av rosacea.
Fumare necesse est? 1977
I ett större perspektiv väger folkhälsovinsterna tyngre än operationskomplikationerna, trots att rökstopp är en av de mest effektiva patientsäkerhetsåtgärderna vid kirurgi. Det är bra att Läkaresällskapet tagit upp denna fråga igen.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Dags för konstruktiv debatt om bemötande och stöd vid amning 1976
Tyckande, känslor och attityder är ofta involverade och påverkar kvinnans/familjens upplevelse av amning.

KULTUR

En vanlig natt på sjukhuset med 23 000 traumafall per år 1978
Akutmottagningen på Tygerberg hospital, utanför Kapstaden i Sydafrika, tar hand om 23 000 traumafall per år. Patienter med skott-, kross- och knivskador är vanligast. Jakob Endler, ST-läkare från Sverige, arbetade på sjukhuset i tre månader 2010. Han berättar om akutinsatserna under en helt vanlig fredagsnatt.

RÄTTELSE

Fel namn 1940
Fel namn på domaren.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1993
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1994
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Rättegången dag 6
Astrid Lindgren-fallet:

Det är ett felvärde helt enkelt, man har tagit provet på ett felaktigt sätt och fått tillblandning av vävnadsvätska i provet, det är jag nästan övertygad om, sa professor Per-Arne Lönnqvist.
Uppdaterad/rättad 2011-09-27 kl 15.00
2011 års Nobelpris i fysiologi eller medicin:
Nobelpriset för upptäckter inom immunologi
Bruce Beutler, Jules Hoffmann och Ralph Steinman får årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
Artikeln kommer att uppdateras.
Rättegången dag 7
Astrid Lindgren-fallet:

Rättsläkaren Petra Råsten-Almqvist: Man kan inte bakåträkna halter i blodet till given dos.
Efter lunch hördes den norske rättstoxikologen Jørg Mørland: Det kan inte uteslutas att tiopentalets betydelse för dödsfallet kan vara minimal.
Uppdaterad 2011-09-30 kl 18.25
Astrid Lindgren-fallet:
Rättegången dag 8
Fängelse i åtminstone 1 år för dråp. Det yrkar åklagaren på i sin slutplädering. Målsägandebiträdet Peter Althin ställde sig bakom åklagarens krav att narkosläkaren ska ställas till ansvar för dråp alternativt försök till dråp. Enligt försvarsadvokaten Björn Hurtig ska åtalet ogillas i sin helhet. Dom kommer fredagen den 21 oktober.
Senast uppdaterad 2011-10-04 kl 9.40
Gillbergaffären i Europadomstolens högsta instans 1940
Forskaren och psykiatern Christopher Gillbergs vägran att lämna ut forskningsmaterial tas i dag åter upp i Europadomstolen.