INNEHÅLL NUMMER 42, 2011

REFLEXION

Förändrade förutsättningar 2067
De vetenskapliga tidskrifterna har precis som dagspressen sina rötter i, och utgifter och inkomster knutna till, traditionellt tidningsmakeri. Från gåspenna via tryckpress till läsplattor – teknisk utveckling i stort och smått förändrar spelplanen... / Anne Brynolf

LEDARE

»Döden, döden!« 2071
Döden, döden« hälsade Astrid Lindgren dagligen sina systrar när de talades vid i telefon. Dels för att ha ämnet avklarat, dels för att vänja sig vid tanken på livets ändlighet. Även inom sjukvården finns en medvetenhet om att vi behöver utveckla vårt sätt att tackla döden... / Marie Wedin
Krav på rättvis rättegång i Bahrain 2071
Vi på Läkarförbundet har med förfäran tagit del av rapporteringen om de rättsövergrepp som skett i Bahrain mot läkarkollegor och annan vårdpersonal. Personal som nyligen dömdes till långa fängelsestraff för att ha vårdat skadade demonstranter på sjukhus...

LT DEBATT

Etiskt tillstånd bör ges för forskning på svårt sjuka äldre 2072
Till Centrala etikprövningsnämnden: Får man utföra randomiserade kontrollerade studier på äldre akut sjuka patienter som inte kan ge informerat samtycke och när anhöriga att samråda med saknas? Frågan ställs av Niklas Ekerstad och riktas till Centrala etikprövningsnämnden.
Databas för jäv – enkel och öppen för alla! 2073
Apropå! Redovisning av intressekonflikter i forskning
Vårt förslag är att Socialstyrelsen, eller annan myndighet, samlar jävs- och intressedeklarationer i en öppen databas, lätt tillgänglig på Internet.

AKTUELLT

Här utbildas i att agera snabbt när patienten blir sämre 2074
Patientsäkerhet
Snart har nästan all vårdpersonal på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Enköpings lasarett utbildning i TUB, ett koncept för att förbättra säkerheten för inneliggande patienter. Läkartidningen var med då nya TUB-instruktörer utbildades.
»Det nya med TUB är paketeringen« 2075
Det fanns en farhåga att vissa yrkesgrupper, inte minst läkarna, skulle tycka att innehållet i TUB var för elementärt. Men konceptet har tagits emot positivt av alla.
»Leder till ett tryggare sätt att arbeta« 2076
En stor del av rutinerna finns redan, men TUB skärper upp dessa och vi blir själva säkrare i våra bedömningar. Det säger ST-läkaren Sara Árnadóttir, nybliven TUB-instruktör.
Rött = läkare på Akademiska 2077
Läkarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått röda skyltar att sätta på bussarongen för att tydligare signalera yrkestillhörigheten.
Oenighet om förbundets AT-policy 2078
På utbildnings- och forskningsdelegationens bord ligger ett förslag om en ny policy för läkares yrkesutbildning. Samtidigt har Sjukhusläkarna vänt sig direkt till fullmäktige med förslag till en alternativ politik. Oenigheten gäller hur Läkarförbundet ska ställa sig till en förändring av AT.
Motioner i urval 2079
38 motioner kommer att behandlas när Läkarförbundet håller 2011 års fullmäktigemöte den 8–9 december. Här presenteras några av dem.
Läkarförbundet blir etableringslots 2080
Läkarförbundet startar ett samarbete med Arbetsförmedlingen och blir etableringslots för läkare med examen utanför EU. – Vi vill förkorta och förbättra vägen till en svensk legitimation, säger Joel Hellstrand, internationell samordnare, Läkarförbundet.
Förbundet släpper greppet om Kompetensportföljen 2080
Läkarförbundet avvecklar sitt engagemang i Kompetensportföljen, Internetsajten där läkare kan planera och dokumentera sin fortbildning. Nu återstår att se om någon annan vill ta över driften.
Varbergsläkare oroade för sjukhusets framtid 2080
Runt var tredje har funderat på att söka sig till en annan arbetsplats.
Pappersjournaler tillfällig lösning i Sörmland 2080
Datainspektionen kräver att Landstinget Sörmland under en begränsad tid erbjuder en alternativ journalföring för patienter som inte vill att deras uppgifter sprids mellan olika vårdgivare. Pappersjournaler är en möjlig lösning.
World Medical Association vädjar till Bahrain 2080
Världsläkarorganisationen WMA vädjade den 14 oktober till kungen av Bahrain om en ny och rättvis rättegång för de 20 läkare och sjuksköterskor som dömts till långa fängelsestraff.

MEDICINSK KOMMENTAR

Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste bli rutin 2082
Våldsutsatta kvinnor drabbas oftare än andra kvinnor av andra hälsoproblem förutom kroppsskador. Hälso- och sjukvården måste fråga efter våldsutsatthet – få kvinnor berättar spontant om sin situation. Diagnostik och behandling kan då förbättras och vården bli mer kostnadseffektiv.

NYA RÖN

Svårdiagnostiserad sjukdom efter fästingbett 2083
Ännu en fästingöverförd bakterie har kopplats till allvarlig sjukdom hos människa. Bakterien kallas provisoriskt Candidatus Neoehrlichia mikurensis. I Sverige förekommer bakterien naturligt i olika gnagare och fästingar.
Fler drabbas av bröstcancer 2083
Det globala antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer har nästan trefaldigats under de senaste 30 åren, enligt en studie i Lancet som bygger på data från 187 länder världen över.
Ny fästingöverförd sjukdom 2084
En ny typ av fästingöverförd återfallsfeber, orsakad av bakterien Borrelia miyamotoi, beskrivs av ryska forskare i Emerging Infectious Disease. En av fästingarterna som troligen överför bakterien finns i Sverige. Det är den vanliga Ixodes ricinus.
God effekt av SSRI och KBT vid tvångssyndrom hos unga 2085
Tvångssyndrom hos unga är relativt vanligt förekommande. Farmakologisk behandling brukar ge bra resultat, men ofta kvarstår symtomen. Nu visar en studie i JAMA att KBT i tillägg till SSRI-behandling ger bättre symtomlindring.
Undvik kombinationen trimetoprim– sulfametoxazol och spironolakton 2085
Intag av trimetoprim–sulfametoxazol under pågående spironolaktonbehandling ökar risken för hyperkalemi, enligt en studie i BMJ.

KLINIK OCH VETENSKAP

Snabbtest för malaria – bra komplement till mikroskopi 2087
Hög sensitivitet för Plasmodium falciparum hos svenska resenärer
Snabbtest för diagnostik av malaria är ett värdefullt hjälpmedel i både endemiska och icke-endemiska områden. Två test har utvärderats. Sensitiviteten för Plasmodium falciparum var 97,7 procent med ett negativt prediktivt värde på 99,6 procent. För icke-falciparum-species var sensitiviteten 58,3 procent.
WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling av myelom när högdoskemoterapi inte är möjlig 2090
Nya läkemedel – alternativ för äldre patienter
De nya läkemedlen talidomid, bortezomib och lenalidomid kan rekommenderas till äldre patienter med myelom. Prognosen för patientgruppen bör kunna förbättras avsevärt, och biverkningarna är hanterbara.
WITH ENGLISH SUMMARY

Handledens ligamentskador – diagnostik 2096
ABC om

Ligamentskador i handleden är mycket vanliga och missas lätt på grund av bristande kunskap och erfarenhet samt svårigheter i diagnostiken, eftersom de oftast inte syns på röntgen.

DEBATT OCH BREV

Rätt information om fosterrörelser räddar liv 2102
Rätt information till blivande mammor, skulle varje år kunna rädda många barn till livet. Ämnet togs upp i programmet »Sanning och konsekvens« i TV3 den 5 oktober.
Kan vi lära av Nederländernas sjukvårdsreform? 2103
Det finns anledning att ­följa utvecklingen i Neder­länderna och ta till sig lärdomarna efter hand som effekterna av den fem år gamla sjukvårdsreformen blir tydliga. Detta kräver dock att man sätter sig in i reformens kontext och innehåll...
Inför avdragsrätt för gåvor till forskning 2104
I USA och säkert många and­ra länder finns avdragsrätt för gåvor till forskning. Hur stora är möjligheterna till detta i vårt land?

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Finns det några vagnar kopplade till Socialstyrelsens tåg? 2104
Replik om ändrad specialitetsindelning:
Socialstyrelsen har aviserat att specialitetsindelningen helt ska göras om. Vem är det som driver denna process, med vilka intressen och på vilka grunder? Varför har inte vårdgivarna tillfrågats? Det undrar Lars Kihlström och Jonas Nordqvist, representanter för utbildningen av ST-läkare i Region Stockholm.
Välkomna ombord! 2104
Replik från Socialstyrelsen:

Vi välkomnar alla berörda parter ombord på tåget på det nya spår vi nu växlat in på, skriver Socialstyrelsen som svar på en fråga om ändrad specialitetsindelning.
Nu kan du få en ganska overksam behandling som bonus till Cipralex 2104
Läkemedelsföretaget Lundbeck erbjuder ett Internet-baserat KBT-program mot depression gratis för den som får företagets produkt Cipralex. Det som kan framstå som ett bra erbjudande är dock problematiskt, anser Christian Rück och medförfattare.
Replik:
Deprexis ett utmärkt alternativ till Internetpsykiatri.se 2104
Vi vill gärna passa på att klargöra några delar i debattinlägget av Rück et al som lätt kan leda läsaren till fel slutsatser.
Replik:
Fel igen om mobiltelefoni och hjärntumörer 2104
Lars-Gunnar Gunnarsson har återigen framfört sakfel och missuppfattningar vad gäller mobiltelefoni och hjärntumörer, hävdar Lennart Hardell, som forskar om hjärntumörer och trådlösa telefoner.

KULTUR

Ramstedts metod – bäst i hundra år 2105
Det är 100 år sedan den tyske kirurgen Conrad Ramstedt genomförde sin första pylorotomi, en metod för pylorusmuskelns klyvning i syfte att behandla infantil hypertrofisk pylorusstenos, IHPS. Tillståndet är potentiellt livshotande eftersom förtjockningen av pylorus omöjliggör passage av ventrikelinnehåll till tolvfingertarmen. Ramstedts sekelgamla metod praktiseras framgångsrikt än i dag.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2121
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2122
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Bent Christensen lämnar Skånes universitetssjukhus 2128
Chefen för Skånes universitetssjukhus Bent Christensen lämnar vid årsskiftet sin tjänst som sjukhuschef.
Läkarförbundet fördömer fängelsedomar i Bahrain 2128
Läkarförbundet, via WMA, fördömer att tjugo läkare och sjuksköterskor i Bahrain har dömts till fängelse för att ha vårdat demonstranter.
Läkarförbundets fullmäktigemöte flyttas tillbaka till våren 2128
2012 års fullmäktigemöte hålls den 1 juni.