INNEHÅLL NUMMER 43, 2011

REFLEXION

Västvärldens sjukdomar blir allas 2127
Ökningen är särskilt stor i Afrika och södra Asien – delar av världen som dessutom har omfattande problem med svåra infektionssjukdomar, skriver Carl Johan Sundberg.

LEDARE

En lättnadens suck! 2131
Så vill jag beskriva känslan när tingsrätten i Solna i fredags frikände den dråpåtalade läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. En påfrestande och utdragen process är nu äntligen över, skriver Marie Wedin. / Marie Wedin

LT DEBATT

Lika bör behandlas lika – men vad är lika? 2132
Två patienter som kommer in med akut hjärtinfarkt bör behandlas lika om de i alla relevanta avseenden är lika. Principen att lika bör behandlas lika är en viktig utgångspunkt för rationell etisk argumentation, skriver Niels Lynøe.
Appell för bildandet av »Läkare mot dödsstraff« 2133
Apropå! Avrättningen av Troy Davis
Detta inlägg är ämnat som en appell till läkarkåren i Sverige att vi organiserar oss och markerar vårt tydliga avståndstagande beträffande tillämpning av dödsstraff.

AKTUELLT

Narkosläkaren frikänd 2134
Astrid Lindgren-fallet:

Den dråpåtalade narkosläkaren frias. Läkartidningen rapporterar fortlöpande under fredagen.

Senast uppdaterad 2011-10-21 kl 17.50
Narkosläkaren: »Nu vill jag tillbaka till mitt vanliga jobb« 2134
Astrid Lindgren-fallet:

Efter den friande domen har narkosläkaren fått ta emot en mängd gratulationer från nära och okända, kolleger och andra. Men sjukhusledningen har inte hört av sig. Trots det vill hon så snart som möjligt börja jobba på Astrid Lindgrens barnsjukhus igen.
Uppdaterad 2011-10-24.
Astrid Lindgren-fallet:
Domaren: »I brottmål gissar vi inte« 2135
Tingsrätten underkände det mätvärde som kom fram efter spädning. Det sa domaren Mari Heidenborg när hon under en presskonferens redogjorde för domskälen. Hon sa också att domen lämnar föräldrarna i ovisshet.
Marie Wedin: »Oerhört glädjande« 2136
Astrid Lindgren-fallet:

– Oerhört glädjande, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin om att Solna tingsrätt i dag friat den dråpåtalade läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Målsägandebiträdet: Föräldrarna frustrerade över domen 2136
– Föräldrarna har varit fokuserade på att få svar på vad som hände. Och det har de inte fått, säger advokat Peter Althin.
Huvudskyddsombudet: »Det finns ingen vinnare i det här fallet« 2136
Astrid Lindgren-fallet:

Marta Christensson, Läkarförbundets huvudskyddsombud vid Karolinska universitetssjukhuset, tror att den friande domen har en stävjande inverkan på den befarade trenden om ökade antal polisanmälningar av negativa händelser i vården.
Advokaten: »I dag ska vi bara fira och njuta!« 2136
Astrid Lindgren-fallet:

Försvarsadvokaten Björn Hurtig är glad för en väl genomarbetad dom som friar narkosläkaren från alla misstankar.
Barbro Fridén: »Det här bevisar att vi bedriver god vård!« 2136
Astrid Lindgren-fallet:

– Jag är mycket glad och lättad, det här har tagit en oacceptabelt lång tid för kollegan, säger Barbro Fridén, chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Läkarförbundets chefsjurist: Domen är mycket tydlig 2137
Astrid Lindgren-fallet:

– Ibland kan det trots en friande dom kvarstå frågetecken. Men här har man gått igenom alla omständigheter på ett otroligt noggrant sätt, säger Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg.
Åklagaren »ska analysera om det finns skäl att överklaga« 2137
Astrid Lindgren-fallet:

Det var inte fel att väcka åtal, anser åklagaren.
Arbetsgrupp föreslår:
Lokalföreningsobligatoriet för chefer blir kvar 2138
Det bör förbli obligatoriskt att vara med i en lokalförening även för chefer. Det föreslår den grupp som arbetat vidare med den organisationsutredning som förbundsfullmäktige beslutade om 2009.
Läkarutbildningen och AT utreds 2138
Regeringen har beslutat om en utredning av läkarutbildningen. Något det talats om i ett par års tid.
Studie av samband mellan Pandemrix och sjukdomar 2138
Vaccinet Pandemrix, som satts i samband med insjuknande i narkolepsi, har studerats för att undersöka ett eventuellt samband med neurologiska och autoimmuna sjukdomar. En koppling mellan Pandemrix och narkolepsi går dock inte att se i denna studie.
Centralstyrelsen vill teckna kollektiv inkomst­försäkring 2138
För att finansiera detta föreslås samtidigt en höjning av yrkesverksammas medlemsavgift med 2 kronor per månad.
Hälften av vårdcentralerna har psykolog 2138
Drygt hälften av landets vårdcentraler har nu tillgång till psykolog i någon form. Det visar en kartläggning som Psykologförbundet har gjort.
Förvaltningsdomstolen öppnar för mindre stränga sjukersättningskrav 2139
Domar i Högsta förvaltningsdomstolen kan öppna för en generösare tolkning av ersättning vid arbetsoförmåga. Att genomgå rehabilitering ska inte längre vara ett krav för att få sjukersättning.
Överbeläggning ska definieras 2140
Socialstyrelsen arbetar på en modell för uppföljning och utvärdering av vårdplatssituationen.
Förbud mot filmning i Västerbotten 2140
Nu är det stopp för filmning och fotografering i alla Västerbottens läns landstings lokaler. Förbudet är infört för att skydda patienternas och personalens integritet.
Uppdaterad 2011-10-20.

MEDICINSK KOMMENTAR

Fetalt hemoglobin öppnar för tidig upptäckt av preeklampsi 2144
Orsaken till preeklampsi är fortfarande en gåta. Nya, svenska fynd om fetalt hemoglobin kan ge möjligheter till tidig diagnos – och kanske i förlängningen effektiv behandling.

NYA RÖN

Snusning under graviditet ökar risken för neonatal apné 2146
Autoreferat
Risken att drabbas av apné under nyföddhetsperioden är högre hos barn till mödrar som snusat, enligt en svensk studie publicerad i Pediatrics. Tidigare har en liknande riskökning visats hos barn till rökande mödrar.
Erektionsproblem efter prostatacancerbehandling kan förutses 2146
Med hjälp av olika parametrar – t ex behandling, ålder, PSA-värde, BMI – har amerikanska forskare byggt en modell som kan förutsäga i vilken utsträckning patienten löper risk att få erektionsproblem. Studien är publicerad i JAMA.
Intensiv behandling av diabetes skyddar inte mot demens 2147
En intensiv behandlingsstrategi med målet att sänka glykerat hemoglobin under 6 procent visade sig inte skydda mot kognitiv nedsättning, enligt en studie i Lancet Neurology. Studien omfattade närmare 3 000 typ 2-diabetiker i åldrarna 55–80 år.
Viktigt följa upp följsamhet till hepatit C-behandling 2147
Med god följsamhet till antiviral hepatit C-behandling ökar både tidig och kvarstående virologisk respons. Eftersom behandlingsregimen är något komplicerad tenderar följsamheten att minska med tiden. Detta bör man vara uppmärksam på, enligt en studie i Annals of Internal Medicine.
Lovande molekylärbiologiska rön kring hjärtsvikt 2148
I Nature presenteras en studie som rör proteinet SUMO1, som tycks stabilisera och öka aktiviteten hos ett annat protein, SERCA2a. Minskat uttryck av det sistnämnda har kopplats till hjärtsvikt. SUMO1 kan tänkas ha en terapeutisk roll.
Samband mellan gallstensoperation och cancer i matstrupen 2148
Autoreferat
I en stor, befolkningsbaserad svensk studie med upp till 43 års uppföljning fann man ett samband mellan gallstenskirurgi, med den gallreflux som kan uppstå efter operationen, och ökad risk för adenokarcinom i matstrupen. Studien är publicerad i British Journal of Surgery.

KLINIK OCH VETENSKAP

Orsaken till preeklampsi på väg att klarläggas 2151
Fetalt hemoglobin kan vara nyckeln till prediktion, diagnostik och behandling
Gen- och proteinprofileringsstudier har visat att fritt fetalt hemoglobin (HbF) bildas och ansamlas i placentan vid preeklampsi. Fritt HbF är en prediktiv och diagnostisk markör, och arbete pågår för att introducera metoden i kliniken.
WITH ENGLISH SUMMARY

Latent tbc hos barn är ett ökande hälsoproblem 2157
Retrospektiv journalstudie visar behovet av hälsoundersökning av nyinvandrade
En retrospektiv journalstudie visar behovet av hälsoundersökning av nyinvandrade från regioner med hög förekomst av tuberkulos för att tidigt upptäcka latent sjukdom. Studiens resultat stödjer att screening för tuberkulos då kan identifiera såväl aktiv som latent tuberkulos.
WITH ENGLISH SUMMARY

Handledens ligamentskador – behandling 2162
ABC om
Vikten av tidig diagnostik vid ligamentskador i handleden har belysts i en tidigare artikel. Här beskrivs hur de ska behandlas.

DEBATT OCH BREV

Ett statinpiller för mycket 2169
Friska människor bör inte ­behandlas med statiner ­eftersom riskerna är större än vinsterna, menar Uffe Ravn­skov och medförfattare.
Replik:
Biverkningsspöke utan grund 2170
I sin kampanj mot statinbehandling plockar Uffe Ravn­skov och medskribenter ut enskilda studier som passar deras syften, misstolkar studier och ger en felaktig bild av den totala dokumentationen, svarar Paul Hjemdahl och medförfattare...
Systematisk överdosering av folsyra? 2172
Nu finns en folsyratablett om 1 mg i Sverige, skriver Bo Norberg.
Försäkringskassan: Vi tar till oss av kritiken 2172
Tyvärr verkar Rosenberg inte ha fått rätt information från Försäkringskassan. Detta tar vi till oss, skriver företrädare för Försäkringskassan, Lokalt försäkringscenter Nord.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

För tidigt dra slutsatser om ny infektionssjukdom 2172
Replik angående Candidatus Neoehrlichia mikurensis:
Den nya fästingburna infektionssjukdomen bör göra oss uppmärksamma på att den ökande andelen immunsup­primerade patienter medför en ökad risk för uppkomst av nya, oväntade opportunistiska infektioner.
/ Christine Wennerås
Ivan Illich inte bortglömd – vill någon höra vad han har att säga? 2172
Läkare har, med sina ordinationer och antaganden om vad man kan bota, stor makt att påverka andras liv. Hur många kollegor försöker inte behandla bort kriser? / Åsa Kadowaki
Replik om studier av sexualvanor:
Konstruktiva förslag för större representativitet välkomnas 2172
Docent Claes Herlitz diskuterar den centrala frågan om sjunkande svarsfrekvenser i befolkningsbaserade studier. Frågan är aktuell för många områden där vi behöver kunskap om befolkningens vanor i vid bemärkelse / Ronny Heikki Tikkanen, Margareta Forsberg, Jonna Abelsson
Replik, Claes Herlitz:
Forskaren får inte resignera inför samhällets »enkättrötthet« 2172
Forskarens enda väg till framgång i enkättrötthetens samhälle är att arbeta intensivt med sitt frågeformulär så att det blir så hanterligt och intressant för de tillfrågade som möjligt. / Claes Herlitz
Så arbetar vi i Linköping för att förbättra läkarutbildningens kvalitet 2172
Anders Lundberg har helt rätt i att det inte går att slå sig till ro inför framtidens utmaningar. I Linköping startar därför en ny curriculumutredning för läkarprogrammet och i en pågående visionsgrupp är studenter och lärare från samtliga medicin- och vårdutbildningar representerade.
Pragmatisk forskning ger bättre praktik 2172
Jag hoppas att satsningen på klinisk behandlingsforskning också blir en satsning på pragmatiska studier, och att Statens beredning för medicinsk utvärdering och Sveriges Kommuner och landsting kan driva på mot samma mål.

KULTUR

Kirurgen James Parkinson gav namn även åt fossiler 2173
Kirurgen James Parkinson som gav namn åt den kända neurologiska sjukdomen var passionerat intresserad av geologi. Flera fossiler har uppkallats efter honom.

RECENSIONER

Kraft för rehabilitering och själ 2174
Spinalishandboken – ny kraft för skadad ryggmärg
Författare: Richard Levi och Claes Hultling
Sjukvårdssatir nära smärtgränsen 2174
Shamanens sång. Om en oundviklig människa
Författare: Jan Lidbeck
Att ge besked som ingen vill höra 2174
Boken »Att lämna svåra besked« är välskriven och lättläst samt har, trots det allvarliga budskapet, även vissa humoristiska inslag, skriver Ann Edner.
Bok om funktionshinder vill inspirera till gruppsamtal 2174
Att leva är mer än att överleva
Författare: Lars-Göran Ottosson
Långt ifrån lagom 2174
Better – a surgeons notes on performance
Författare: Atul Gawande

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2189
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2190
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Astrid Lindgren-fallet:
»Det här är inget gränsfall« 2128
Fallet med den dråpåtalade narkosläkaren har på ett olyckligt sätt blåst upp en polarisering mellan jurister och medicinare. Det anser Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet.
Så många anmälde arbetsskada 2010 2128
66 läkare anmälde arbetsskada eller arbetssjukdom till Arbetsmiljöverket 2010. Dubbelt så många kvinnor som män inom kåren drabbas av arbetsolycka, medan de 32 fallen av arbetssjukdom är mer jämnt fördelade mellan könen.
Privatspanaren: »Starkt gjort av domstolen« 2134
– Det var schyst och nog enda sättet att ge henne någon form av upprättelse, säger Ingvar Ericson apropå att tingsrätten kostat på sig att påpeka att det inte fanns något att anmärka på narkosläkarens vård.
Professorer välkomnar tydligheten i domen 2134
Astrid Lindgren-fallet:

Petter Asp, professor i straffrätt, och Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt, tycker att det var bra att domen betonar att fallet inte handlar om gränsdragning för god vård i livets slutskede.
Läkaresällskapets etikdelegation: »Ingen skugga över vården i livets slutskede« 2134
Astrid Lindgren-fallet:

Det är viktigt att tingsrätten har varit tydlig med att det man prövat inte rör den etablerade vården i livets slutskede. Det menar Kristina Söderlind Rutberg, ledamot i Läkaresällskapets etikdelegation.