INNEHÅLL NUMMER 44, 2011

REFLEXION

Att berätta om misstag 2195
I patientsäkerhetslagen, som nu gäller sedan snart ett år, finns en skyldighet att snarast informera en patient om att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada (§ 8)... / Jon Ahlberg

LEDARE

Vårdgarantier och påbud 2199
Det är höst i Skräddaregården, där uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén föddes år 1869. Här på verandan, vid korgen med astrakanäpplen, tänker jag på hur en fattig bondgrabb från Västergötland blev en världsberömd industriman och en förgrundsgestalt i det moderna...
Syrisk regim förföljer läkare 2199
World Medical Association, WMA, uppmanar den syriska regeringen att sluta trakassera vårdpersonal under de regimkritiska demonstrationerna. Uppmaningen framförs i anslutning till en rapport från Amnesty International förra veckan...

LT DEBATT

Socialstyrelsens kritik bygger på teorier och önsketänkande 2200
Suicid inom vården:

Suicid inom vården ska anmälas enligt lex Maria, och i ungefär hälften av fallen kritiseras den ansvariga kliniken för bristande rutiner. Men om Socialstyrelsen vet vilka rutiner som minskar risken för suicid bör väl dessa formuleras, skriver Anders Albinsson och Bernard Willems.
Vi hoppas på snar lagändring 2201
Apropå! Möjligheten att bedriva forskning på svårt sjuka äldre
Centrala etikprövningsnämnden hoppas på en snabb lagändring som kan upphäva de hinder för angelägen forskning som påpekats i en debattartikeln i LT.

AKTUELLT

Hälsosamtalen orsakar protest i Norrbotten 2202
»Konsultation kräver lyhördhet och koncentration«
Norrbottens läns landsting tittar nu på hur ersättningen i vårdvalet kan kopplas till hälsofrämjande arbete. Det har fått oroade distriktsläkare att samlas kring ett upprop.
Slutversion presenteras inom kort 2204
Rekommendationerna i princip desamma – men något fler
I sak inga stora förändringar. Något fler än de ursprungliga 132 rekommendationerna. Trolig presentation i samband med Medicinska riksstämman. Det är senaste nytt om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som inom kort fastställs i en slutlig version...
»Normalt förekommande arbete« kanske återinförs 2205
Vad blir effekten om arbetsförmågan bedöms i förhållande till »normalt förekommande arbete« i stället för »den reguljära arbetsmarknaden«? Det ska Försäkringskassan analysera på uppdrag av regeringen.
Efterlyses: En samlad och tydlig läkarutbildning 2206
En mer genomtänkt och tydlig utbildning fram till legitimationen är målet med den utredning av läkarutbildningen som regeringen beslutat om. Utredningen har tillkommit efter att EU-kommissionen länge knorrat över att den svenska läkarutbildningen inte lever upp till EU:s regelverk.
Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen? 2206
Sex företrädare för olika läkarorganisationer m m svarar och förklarar.

NOTISER

Antibiotika­resistens – en dyr historia 2205
Det finns stora kunskapsluckor vad gäller hur mycket antibiotikaresistens kostar såväl sjukvården som samhället. Därför har Smittskyddsinstitutet tagit initiativ till ett projekt som ska öka kunskapen om kostnader för antibiotikaresistens.
Lars-Erik Holm knyts till japansk kärnkrafts­kommitté 2205
Socialstyrelsens Lars-Erik Holm ska ingå i en expertgrupp som ska bistå utredningen av kärnkraftsolyckan i Fukushima.
Allt lättare att bli läkare 2208
Inför höstens antagning till läkarprogrammet fanns sju sökande till var och en av de drygt 800 platserna. Att jämföra med 8,7 sökande till varje plats förra hösten.

PATIENTSÄKERHET

Äppelbitar är inte röntgentäta 2208
En gammal man inkom till sjukhusets akutmottagning med ambulans efter att ha satt en äppelbit i halsen, så långt ner att den orsakade andningsbesvär.

MEDICINSK KOMMENTAR

Placeboeffekten är värdefull 2209
Plussa medicinsk behandlingseffekt med placeboeffekt!
Den medicinska behandlingsritualen har i sig en placeboeffekt. Positiva förväntanseffekter av en behandling ger starka positiva tilläggseffekter till den specifika effekten av medicinsk behandling.
Perioperativ dödlighet minskar i USA 2211
Men centralisering ger inte hela förklaringen
Mortaliteten vid högriskkirurgi har minskat det senaste decenniet i USA. Mortaliteten minskade för alla typer av undersökta ingrepp, även de som uppvisade sänkta volymer. Endast en mindre del av den minskade mortaliteten förklaras av centralisering.

NYA RÖN

Medvetenheten om bröstcancer
hos män behöver öka 2122
Män diagnostiseras senare och med mer avancerad bröstcancersjukdom än kvinnor, men de har bättre överlevnad i sjukdomen än jämförbara kvinnliga patienter. Det framgår av en studie med data från cancerregister runtom i världen, inklusive Sverige.
Hälsoekonomisk tävling eller cancerprevention? 2212
Cervarix mot Gardasil:

Kostnaderna och effekterna av Cervarix och Gardasil har uppdaterats i en brittisk studie publicerad i BMJ. En slutsats forskarna drar är att om valet mellan vaccinerna är en rent hälsoekonomisk tävling så vinner Gardasil och om det handlar om cancerprevention så vinner Cervarix.
SBU detaljgranskar metod för icke-invasiv RhD-bestämning 2213
Med icke-invasiv prenatal diagnostik (NIPD) kan man bestämma bland annat fostrets blodgrupp och kön i ett blodprov från modern. Man undviker då fostervattensprov, med de risker det innebär. Det vetenskapliga stödet för NIPD vid bestämning av fostrets blodgrupp är måttligt starkt, enligt SBU.
SNP-koppling till svar på astmaterapi 2213
En enbaspolymorfi (SNP) i en gen har identifierats som en möjlig förklaring till att vissa astmapatienter svarar sämre på inhalationsbehandling med glukokortikoider. Studien är publicerad i New England Journal of Medicine.
Fördröjd PCI kopplad till ökad risk för hjärtsvikt 2214
En fördröjning av primär perkutan intervention (PCI) ökar inte bara dödligheten vid misstänkt hjärtinfarkt utan också risken för hjärtsvikt i efterförloppet, enligt en dansk registerstudie. Fördröjning som beror på systemfel förefaller var enklast att minimera.
Barnadödligheten sjunker globalt – men mycket arbete återstår 2214
Ett av millenniemålen var att till år 2015 minska dödligheten för barn under 5 års ålder med två tredjedelar jämfört med läget år 1990. Utvecklingen är positiv i många länder – men inte i alla, enligt en studie i Lancet.

KLINIK OCH VETENSKAP

God effekt av vareniklin vid snusavvänjning 2215
Läkemedlet jämfört med placebo i dubbelblindad studie
Att vareniklin, en partiell nikotinacetylkolinreceptoragonist, har god effekt vid rökavvänjning är välbelagt. Att så också kan vara fallet vid snusavvänjning indikerar en placebokontrollerad studie gjord i Norge och Sverige.
WITH ENGLISH SUMMARY

Fibrinogen – kritisk faktor vid massiv blödning 2219
Retrospektiv studie av omhänder­tagandet vid trauma
I en retrospektiv studie av omhändertagandet vid trauma diskuteras modellerna för blodersättning. Särskilt fokus läggs på hur fibrinogenkoncentrat, blodprodukter och kolloida vätskor används och ställs i relation till hur plasmafibrinogen och övriga koagulationsfaktorer ändras.
WITH ENGLISH SUMMARY

Perforerat aneurysm på aortakuspen var infektiös endokardit 2224
Ovanligt fynd som tecken på infektion
Det vanligaste ekokardiografiska fyndet vid endokardit är vegetationer som fäster mot någon hjärtklaff. Ett annat fynd är abscesser hos patienter med aortaklaffprotes. Ett mycket ovanligt fynd är klaffaneurysm.
Nationellt kort vid binjurebarkssvikt 2226
Nytt varningskort kan leda till bättre handläggning och ökad patientsäkerhet
Ett nationellt varningskort i kreditkortsformat har tagits fram till patienter med binjurebarkssvikt. Syftet är att kunna förbättra handläggningen av detta potentiellt livshotande tillstånd.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Svag evidens för digoxin vid förmaksflimmer 2228
Finns evidens för digoxin vid förmaksflimmer?

DEBATT OCH BREV

Dykning vid diabetes möjligt men inte riskfritt 2230
I Sverige får numera personer med diabetes utöva så kallad SCUBA- eller apparatdykning. Dykning sker dock inte utan risk. Viktigt är att följa råd och rekommendationer.
SBU:
Målstyrd perioperativ vätskebehandling vid höftfraktur – frågor kvarstår 2231
Ett av syftena med SBU:s arbete med kunskapsluckor är just detta – att visa på angelägna forskningsfrågor som behöver belysas bättre.
Replik:
Metoden är bäst utvärderad för bukkirurgi 2231
Min uppgift är inte att författa nationella behandlingsrekommendationer. Min ­uppgift är att berätta om utvecklingslinjer inom min specialitet som förtjänar att refereras för hela läkarkåren.
Helicobacter pylori – en vän i nöden 2232
Om vi betraktar Helicobacter pylori:s uråldriga kolonisering av människan ur ett evolutionärt perspektiv framskymtar dess nytta, hävdar författarna.
Norska lärdomar 2233
Norge kan som gott exempel visa att det går att prioritera bassjukvården om den politiska och professionella (= Läkarförbundet) viljan finns, skriver Bengt Järhult.
Socialstyrelsen:
Inte aktuellt med databas för jäv 2233
Samtliga myndigheter är överens om att det i dag inte är aktuellt att publicera jävsdeklarationer på Internet.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Närsjukhus i intraprenadform – ett modernt sätt att bedriva hälso- och sjukvård 2233
Varför inte se »närsjukhus i intraprenad« som ett modernt sätt att bedriva en patientcentrerad och kostnadseffektiv specialiserad vård av hög kvalitet, skriver Marie-Lois Ivarsson.
Förbättra prövningen av särskilda skäl efter 180 dagars sjukskrivning 2233
Handläggarna på Försäkringskassan måste få bättre direktiv och utbildning om vad som är särskilda skäl vid prövning av arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning.

KULTUR

Fler läkare i politiken – rätt medicin mot »nånannanism« 2234
Bästa sättet för enskilda läkare att påverka utvecklingen av svensk sjukvård är att arbeta politiskt, gärna på riksdagsnivå. Det menar Lennart Levi, professor emeritus och före detta yrkespolitiker, som berättar om utmaningar och lärdomar under hans år som ledamot i Sveriges Riksdag.

RECENSIONER

Upp till bevis för evidensbaserad medicin 2236
Evidensens många ansikten. Evidensbaserad praktik i praktiken
Författare: Ingemar Bohlin, Morten Sager, redaktörer
Idrott, hälsa och sjukdom 2236
Välskrivet om träning vid sjukdom
Idrott, hälsa och sjukdom.
Författare: Bengt O Eriksson, Mats Börjesson, Charlotte Greppe, Lo Hafström, Tore Mellstrand.
Vikten av gener. Hur DNA påverkar din vikt 2236
Bra vetenskapsjournalistik om gener och fetma
Vikten av gener. Hur DNA påverkar din vikt
Författare: Karin Bojs, Anna Bratt

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2249
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2250
Ladda ner pdf