INNEHÅLL NUMMER 45, 2011

REFLEXION

Om barns hälsa och mödrars depression 2255
Inom den psykiatriska forskningen är det välkänt att barn till föräldrar med depression löper ökad risk för psykisk ohälsa. Det gäller framför allt ångest och depression... / Margaretha Bågedahl-Strindlund

LEDARE

Missbruksvården måste förbättras 2259
Missbruksutredningen redovisar de mest angelägna reformförslagen inom sjukvårdsområdet under senare år. I dag når missbruksvården bara en av fem som behöver vård. Kunskaper om effektiva behandlingar i ett tidigt skede tas inte heller till vara... / Marie Wedin
Svar till DN:s ledarskribent Hanne Kjöller: 2259
I en ledare i DN attackerar Hanne Kjöller läkarkåren. Hon har visserligen rätt i att Försäkringskassan är missnöjd med läkarkårens svårigheter att fylla i de medicinska underlag som de behöver för att handlägga sjukskrivningar...

LT DEBATT

Nu tar vi tillbaka det! 2260
Läkaryrket

Även om det bryter i oss måste vi tåla att vara obekväma i chefers, politikers eller ägares ögon. Patienterna är våra enda vänner och vårt arbetes mening – om vi gör ett gott arbete. Att ta sig själv på allvar är också att ta sitt yrke på allvar. Om inte riskerar vi att yrket glider oss ur händerna, skriver Johan Mattson.
Tillåt aktiv dödshjälp när hoppet om bot är ute 2261
Apropå! Palliativ medicin
Det är bra att Marie Wedin vill satsa mer på palliativ medicin. Patienters lidande i livets slutskede kommer emellertid inte att minska utan en lagändring, skriver Gösta Gahrton. Marie Wedin svarar i en replik.
Replik:
Inte förenligt med läkarrollen att vidta åtgärder i syfte att avsluta patientens liv 2261
Det är inte, och bör inte heller bli, tillåtet att ge behandling i syfte att påskynda patientens död, skriver Marie Wedin.
Ett initiativ som alla läkare borde stödja 2261
Apropå! Appell mot dödsstraffet
Det känns fortfarande lika angeläget för mig att på alla sätt verka för avskaffande av dödsstraff. Det borde det göra för alla läkare, skriver Ingvar Liljefors.

AKTUELLT

Psykiatrihus tar plats på sjukhusområdet 2262
Psykiatriplatser
I Karlstad har man samlat hela länets slutenvårdspsykiatri i ett nybyggt hus intill Centralsjuk­huset. I Uppsala byggs ett liknande psykiatrihus på Akademiska sjukhusets område. Men i Stockholm finns planer på att flytta ut psykiatriplatser från akutsjukhusen.
Karlstad:
»Bra med specialiserade avdelningar« 2264
I psykiatrihuset i Karlstad är avdelningarna specialiserade på exempelvis förstämningssjukdomar eller psykoser. Bra, tycker överläkare Lena Ulevik Lönnqvist.
Stockholm:
Psykiatrin på väg flyttas ut 2265
Stockholms läns landsting planerar att flytta ut en stor del av psykiatriplatserna från akutsjukhusen. Planerna har väckt oro hos både personal och patientorganisationer.
Stor minskning av antalet vårdplatser 2265
Sverige har jämförelsevis få psykiatriska slutenvårdsplatser, och standarden på demsom finns är ofta dålig.
Uppsala:
Stor satsning på nytt psykiatrihus 2266
I Uppsala flyttar den psykiatriska slutenvården och en stor del av öppenvården in till centrum. Från det gamla mentalsjukhuset Ulleråker utanför staden ska psykiatrin få moderna lokaler i ett nytt hus som byggs på Akademiska sjukhusets kärnområde.
Landstingsanställd får ut mer av tjänstepensionen 2267
Nu införs ett tak för hur höga avgifter försäkringsbolagen får ta ut.
Läkare sjukskrivs av psykiska orsaker 2268
Försäkringskassans rapport:

Psykiska sjukdomar och graviditetssjukdomar är de vanligaste orsakerna till att läkare blir sjukskrivna. För sjukskrivningar gällande graviditetssjukdomar är siffran för kvinnliga läkare drygt en och en halv gång så hög som för andra anställda.
Astrid Lindgren-fallet:
»Det är klart att vi ska granskas!« 2268
– Jag är säker på, och känner mig trygg med, att den höga koncentrationen finns i blodprovet. Det säger Johan Ahlner, enhetschef för avdelningen för rättskemi och rättsgenetik vid Rättsmedicinalverket (RMV), apropå att Solna tingsrätt inte ansåg att RMV:s analysresultat beträffande tiopental var tillförlitligt.
Astrid Lindgren-fallet:
»Vi levererar ofta obekväma fynd« 2268
Ordföranden i Svensk rättsmedicinsk förening hoppas att konsekvensen av Astrid Lindgren-fallet blir skärpning av dokumentation och ett samtal om vad en obducent egentligen bör delegera bort.
Artöverskridande seminarier i Uppsala 2269
När det blir allt vanligare att infektioner hoppar över artgränserna måste vetenskapen och medicinen följa med. Den tanken ligger bakom ett unikt samarbete i Uppsala, där man introducerar gemensamma seminarier för läkar- och veterinärstudenter.

NOTISER

Landsting JO-anmält för fotoförbud 2267
Västerbottens läns landsting har JO-anmälts för det förbud mot fotografering, filmning och ljudupptagning som landstinget nyligen införde i alla sina lokaler.

MEDICINSK KOMMENTAR

Nytt ljus över infektiös endokardit 2272
Vaskulariserade hjärtklaffar kan spela roll i patogenesen
Vaskulariserade hjärtklaffar kan spela roll i patogenesen vid infektiös endokardit, visar observationer hos grisar efter slakt. Blodkärl har kunnat påvisas i hjärtklaffar även hos människa. En händelseutveckling likartad den hos grisar kan därför tänkas förekomma även hos människa.

NYA RÖN

Genetisk studie ifrågasätter samband mellan hypertoni och njursjukdom 2274
En sammanställning av nya genetiska markörer för högt blodtryck har publicerats i Nature. Ett nytt fynd är att kausaliteten mellan njurskada och hypertoni kanske är motsatt vad man trott, dvs att det är en initial njurskada som ger upphov till hypertoni och inte tvärtom.
Hormonella preventivmedel påverkar risken att smittas med HIV 2274
Hormonella preventivmedel, särskilt p-spruta, har samband med ökad risk för överföring av HIV. Det visar en studie från Afrika som omfattar heterosexuella par, där den ena var HIV-positiv och den andra inte.
Även okomplicerade åderbråck påverkar livskvaliteten negativt 2275
Kirurgisk intervention är motiverad även vid okomplicerade åderbråck. Det visar en brittisk studie som undersökt relationen mellan klinisk grad av ytlig venös insufficens och hälsorelaterad livskvalitet.
Immunglobulin gav inget extra
skydd vid neonatal sepsis 2275
Flera studier har tidigare gjorts kring immunglobulinbehandling vid neonatal sepsis med motstridiga resultat. En aktuell studie visar att sådan behandling inte är av någon nytta jämfört med placebo.
Upplevelsen av bemötandet i vården påverkar patientens återgång i arbete 2276
Autoreferat
Bemötandet av patienter i sjukvården kan uppfattas som en etikettsfråga, men det finns indikationer på att bemötandet kan ha effekter på patienters sjukdomsupplevelse och därmed tillfrisknande. Det visar en svensk studie publicerad i BMJ Open.
Screening för syfilis hos gravida räddar liv 2276
Varje år har drygt 2 miljoner kvinnor världen över aktiv syfilis under graviditeten. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika, och screening av gravida i fattiga länder skulle kunna rädda ett stort antal människoliv, enligt en metaanalys i Lancet Infectious Diseases.

TEMA RISKBRUK, MISSBRUK, BEROENDE

Beroende: psykiatrins bäst kända tillstånd 2279
Kunskapen om beroendets etiologi, patogenes och riskfaktorer har formligen exploderat under de senaste 20 åren. Beroende har stora likheter med kroniska sjukdomar och bör snarare uppfattas som ett hälsoproblem än som ett socialt problem.
Primärvården möjlig instans för miljonen med skadligt drickande 2280
I detta nummer av Läkartidningen återfinns ett tema om riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger. Ett angeläget tema; alkoholen ensam intar fjärdeplatsen i WHO:s rankning av sjukdomsbördan i Europa [1]...
Mindre alkohol och mer narkotika tidens trend 2282
År 2004 var svensk alkoholkonsumtion i topp i kölvattnet efter EU-inträdet. Därefter vände kurvan och pekar nu stadigt nedåt. För narkotika, däremot, pekar alla kurvor uppåt: tillgänglighet, inflöde, missbruk … och priserna sjunker!
Läkemedel har bra effekt mot alkoholism 2285
Tre evidensbaserade läkemedel finns i dag för behandling av alkoholberoende, och fler är att vänta. Men läkemedel är i dagens läge förvånande nog en underutnyttjad behandling vid alkoholism...
Biomarkörer kan fånga tidigt riskbruk av alkohol 2291
Alkoholmarkörer ger svart på vitt om en persons alkoholintag över tid. Därmed kan riskbruk fastställas tidigt. Detta ger möjligheter att nå ut till många fler med professionell hjälp för att minska alkoholrelaterade skador. WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling av alkoholberoende: dags att icke-specialister tar över 2296
Den specialiserade missbruksvården når i huvudsak personer med svåra alkoholproblem. Men majoriteten av de alkoholberoende – cirka en miljon socialt välfungerande svenskar – uppfattar sig inte som missbrukare, och dessa når man inte. Effektiv behandling finns, som kan ges inom primär- eller förtagshälsovården. WITH ENGLISH SUMMARY

Drogtestning blir allt säkrare och mer heltäckande 2300
I takt med att metoder för drogtestning utvecklas och slipas, blir det allt lättare att upptäcka drogmissbruk. Men de i dag så vanliga snabbtesten faller utanför den kvalitetssäkring som krävs – de håller inte måttet... WITH ENGLISH SUMMARY

Farmakologisk behandling av amfetamin­beroende ännu på osäker grund 2304
Det finns ännu inget specifikt läkemedel som är godkänt för behandling av centralstimulantiaberoende. Vad avser läkemedel vid ADHD och beroende bör behandlingen skötas av läkare med särskild erfarenhet.
Rättad 2012-03-23. Tidigare webbversion hade en felaktig konvertering av det grekiska tecknet för alfa...
WITH ENGLISH SUMMARY

Metadon och buprenorfin – attraktiva på gatan och utanför vården 2309
Läckage och icke-medicinskt bruk av metadon och buprenorfin är omdiskuterade företeelser. I ett nytt forskningsprojekt avser man att undersöka hur, varför och i vilken omfattning preparaten sprids från vårdprogrammen... WITH ENGLISH SUMMARY

STRIDA i kampen mot (o)lagliga Internetdroger 2312
Internetdroger är ett stort och växande problem. STRIDA är ett nationellt projekt för övervakning av Internetdroger och har bland annat lett till en ny analysmetodik som kan påvisa ett stort antal substanser i urin- och blodprov. WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Ställ frågan om våldsutsatthet till alla 2316
Att propagera för att ensidigt fråga kvinnor om våldsutsatthet är för mig som ung läkare rent ut sagt skrämmande. Det rimmar mycket illa med en jämlik vård för alla, en sjukvård på lika villkor...
Lika behandlas lika också i palliativ vård 2317
Palliativ vård innebär alltid största möjliga samråd och fortlöpande dialog om symtomlindring och biverkningar. Detta är vad patienter i min kliniska vardag önskar...
EDS och hypermobilitetssyndromet 2318
Vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga
EDS–HT/HMS måste bli känd som en vedertagen och vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga...

KULTUR

Språklig appendektomi 2319
Ändelsen ­isk är ofta onödig i adjektiv lånade från grekiskan, skriver Hans Nyman, tidigare språkrådgivare, Svenska Läkaresällskapet. Han förordar konsekvent appendektomi i medicinskt språkbruk.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2341
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2342
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tema riskbruk, missbruk, beroende
I detta temanummer av Läkartidningen avhandlas ämnet bruk och beroende av alkohol och andra droger. Ett angeläget tema; alkoholen ensam intar fjärdeplatsen i WHO:s rankning av sjukdomsbördan i Europa.