INNEHÅLL NUMMER 48, 2011

REFLEXION

Betsy Lehman – vila i frid 2467
Med två små barn och make hade hon mycket att leva för, Betsy Lehman. Och som framgångsrik medicinjournalist vid tidningen Boston Globe visste hon också en hel del om vårdapparaten... / Anne Brynolf

LEDARE

Guldet blir till sand! 2471
Häromsistens träffades Kvinnliga ortopeders sällskap för sitt årliga möte. I en paus mellan föredragen reflekterade vi över den dåliga effektivitet som i dag präglar stora delar av sjukhusvården. Detta trots goda chefers och dyra konsulters ambitioner...

LT DEBATT

Livsviktig symbol ställer krav 2472
Att inte dokumentera uppmärksamhetsinformation på ett sätt som möjliggör att informationen följer patienten till andra vårdgivare och journalsystem äventyrar patientsäkerheten, skriver Mikael Hoffmann och Rikard Lövström.

AKTUELLT

»Allt började med Neurosedynkatastrofen« 2474
Barbro Westerholm:

Neurosedynkatastrofen var den värsta läkemedelstragedi som drabbat Sverige, och troligen en av de värsta i världen. Men den gav också upphov till en rad nya kontrollsystem och institutioner som ska förhindra att katastrofen upprepas.
Biverkningar i hela världen övervakas från Uppsala 2476
Världens största databas för biverkningar av läkemedel finns i Uppsala. Den kom till som ett resultat av Neurosedynkatastrofen.
Vårdens interaktionskontroll införs på apotek 2480
Interaktionsmodulen SFINX kommer att ersätta kontrollen av interaktioner i apotekens elektroniska expertstöd, EES. Samtidigt har Läkemedelsverket fått ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att använda resten av EES i sjukvården.
EES krokiga väg 2481
EES, eller DUR som det kalla­des från början, har orsakat många heta diskussioner. Och det är kanske inte så konstigt. Införandet har aldrig varit en öppen och demokratisk process och systemet ses av Vårdsverige som en gökunge som plötsligt bara låg i boet. Här är EES krokiga väg fram till i dag.
Bara ett journalsystem lever upp till patientdatalag 2482
Vården brister när det gäller patienters möjlighet till journalspärr. Det visar en granskning som Datainspektionen gjort av samtliga landsting och fem av landets största privata vårdgivare. Myndigheten utvidgar granskningen och tittar nu på de stora journalsystemen.
Långsamt Cosmic med brister i överskådlighet 2482
Socialstyrelsens har grans­kat datajournalsystemet Cambio Cosmic i Jönköpings läns landsting. Granskningen visar att sy­stemet är långsamt och brister i överskådlighet. Patienter förväxlas lätt och läkemedelsförskrivningen är tungrodd och osäker.
Rekommendationer för bakjourens kompetensutveckling 2483
Det är arbetsgivarnas ansvar att bakjoursansvariga läkare får nödvändig utbildning och kompetensutveckling. Medel för utbildningsprogram bör kunna tas från patientsäkerhetsmiljarden, anser Sveriges läkarförbund. Att vara bakjour bör också resultera i högre lön.
Upphandling av HPV-vaccin står fast 2483
Förvaltningsrätten avslår läkemedelsföretaget GlaxoSmithKlines (GSK) överklagande av den senaste upphandlingen av HPV-vaccin.
Var fjärde ST-läkare tror sig inte klara utbildningen på fem år 2484
Merparten av alla ST-läkare bedömer att de kommer att hinna bli klara med sin utbildning på fem år, föräldraledigheter och andra tjänstledigheter borträknade. Men knappt var fjärde, 23 procent, tror att det kommer att ta längre tid. Det framgår av årets ST-enkät från Sylf...
De föreslås bli nya ledamöter i centralstyrelsen 2484
Valberedningen föreslår Thomas Brännström och Adina Welander till nya ledamöter i Läkarförbundets centralstyrelse inför fullmäktigemötet den 8–9 december.
Enkätstudie om arbetsmiljön 1992 och 2010:
Läkare har tappat både ansvar och stöd 2485
Läkarna har tappat verksamhetsansvar, får mindre stöd och uppmuntran i arbetet och använder sin kompetens i mindre utsträckning jämfört med i början av 1990-talet. Tid som läggs på fortbildning och forskning har också minskat. Samtidigt är det färre som känner sig pressade att hänga med i utvecklingen.

PATIENTSÄKERHET

Tekniska högskolor erbjuder utbildningar i patientsäkerhet 2484
De senaste åren har många inom sjukvården utbildats i patientsäkerhet. Sedan några år tillbaka har de tekniska högskolorna börjat erbjuda mer omfattande utbildningar i ämnet.
Han blir professor i patientsäkerhet vid KTH 2484
Ett år efter att ansökningstiden gått ut är det nu klart att Richard Cook får professuren i systemsäkerhet i vårdorganisationer vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i Stockholm.

MEDICINSK KOMMENTAR

Neurosedynkatastrofen blev ett startskott 2486
Förändrade läkemedelsprocessen och inledde ny era för patientsäkerheten
Neurosedynkatastrofen startade en ny era för forskning och utveckling av nya läkemedel. Den blev också ett startskott för säkerhetstänkande i hela läkemedelsprocessen. Efter Neurosedynkatastrofen utvecklades möjligheter till ersättning vid läkemedelsskada.

NYA RÖN

Dopning bland kirurger mot »status post jour« 2488
Fort men slarvigt och inte patientsäkert – det är resultatet av att försöka reversera effekterna av sömnbrist med vanliga stimulantia som kaffe, enligt en studie i British Journal of Surgery.
Ny genteknik skapar nervceller från hudceller 2488
Autoreferat
En nyligen publicerad svensk studie visar att det är möjligt att direkt skapa funktionella nervceller från mänskliga fibroblaster. Risken för tumörbildning anses minimal eftersom nervcellerna inte passerar stamcellsstadiet.
Svenska kliniker väljer rätt slags spermadonatorer 2489
Autoreferat
Spermadonatorer är mogna, stabila och välintegrerade män jämfört med slumpmässigt valda åldersmatchade svenskar. Det visar en studie som undersökt klinikernas förfarande vid val av donatorer.
Svårt för närstående att förebygga självmord 2489
Många länder har utvecklat strategier för att förebygga självmord, och i flera betonas att personer i omgivningen ska engageras. Detta är inte alldeles enkelt, enligt en brittisk studie som intervjuat anhöriga till personer som begått självmord.
Förtidigt födda har ökad dödlighet som vuxna 2489
Autoreferat
För individer födda före vecka 37 är dödligheten ökad i tidig barndom (1–5 år) och i ung vuxen ålder (18–36 år). Det visar en studie som omfattar närmare 680 000 barn som överlevt det första spädbarnsåret.
Hormonell grund för jojobantning 2490
Att vikten går upp kraftigt efter bantning kan kopplas till att metabolismen och nivåerna av metabola hormoner förändras, enligt en studie i New England Journal of Medicine.
Begränsat vetenskapligt stöd
för vakuumassisterad sårbehandling 2490
SBU har analyserat underlaget och evidensen för vakuumassisterad behandling vid olika typer av sår. Stödet befinns vara begränsat, men man har inte kunnat avgöra om vårdtiden blir kortare och dödligheten lägre.

KLINIK OCH VETENSKAP

Transplantation av njure från levande givare – en framgångssaga 2492
Mycket kostnadseffektivt – och givarna lever friska länge
Njurtransplantation med levande givare ger bättre resultat än med avliden givare. Njurfunktionen fortsätter att öka hos donatorn många år efter donationen. Den sociala tryggheten för givarna har förbättrats med t ex ekonomisk kompensation för inkomstbortfall och rätt till skadeersättning via Patientskaderegleringen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Simulerad psykotisk sjukdom – vanligare än psykiatrer vill tro 2496
Fyra fall av simulering i vinningssyfte beskrivs

Simulerande patienter är svåra att upptäcka, men de finns. Med anledning av aktuella exempel i medierna väljer vi att förhandspublicera en artikel om fyra fall av simulering i vinningssyfte.
WITH ENGLISH SUMMARY

Omorganisationer i vården ger högre risk för felanmälan 2501
Ju fler omorganisationer, desto större risk för läkare att bli anmäld, visar enkät
Antalet omorganisationer har ett starkt samband med felanmälningar: ju fler omorganisationer, desto högre risk för en läkare att bli anmäld, visar en enkät som besvarades av drygt 1 500 svenska läkare.
WITH ENGLISH SUMMARY

Samordning sjukvård–apotek krävs för bra IT-beslutsstöd 2506
Patientsäkerhet viktig faktor, visar pilotstudie från primärvård i Skåne
Optimering av läkemedelsförskrivningen är ett högst prioriterat område, och det finns ett behov av elektroniska beslutsstöd hos förskrivarna. Beslutsprocessen i förskrivningssituationen är multifasetterad, och distriktsläkare ser patientsäkerhet och tidsbesparing som de största vinsterna, visar en pilotstudie från primärvård i Skåne.
WITH ENGLISH SUMMARY

Bilden av frontotemporal demens klarnar 2508
25 års forskning börjar ge resultat
Frontotemporal demens debuterar ofta i 30-årsåldern, och yttringarna är förödande för drabbade och anhöriga. Sjukdomen beskrevs första gången i Lund då man fann fall av demens som inte stämde med dåvarande diagnoser. Sedan dess har forskningsfynden närmast exploderat.

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Tranexamsyra efter hjärtinfarkt 2512
Remiss till koagulationsmottagning rekommenderas
Kan man fortsätta med tranexamsyrabehandling mot riklig mensblödning om patienten haft en hjärtinfarkt och medicinerar med acetylsalicylsyra och klopidogrel?

DEBATT OCH BREV

Svensk andrologisk förening apropå kritiken mot testosteronkampanj:
Män har rättmätiga förväntningar på sjukvården inom andrologi 2514
Osakligheten i argumentationen mot »Let’s talk balls« är förvånande. I själva verket behöver svensk sjukvård lära mer om mannens sjukdomar, framhåller styrelsen för Svensk andrologisk förening.
Långtidssjuka patienter i kläm med hyrläkarsystemet:
Lönesystemet måste främja kontinuiteten 2515
Det är dags för förbundet att ta fram riktlinjer för ett lönesystem som leder till bättre läkarkontinuitet, anser Kerstin Morgan.
Replik:
Möjligheterna finns redan men utnyttjas inte fullt ut 2515
Det behövs inte något nytt lönesystem. Felet är att löneavtalets fulla potential inte utnyttjas, skriver Marie Wedin.
Replik om psykiatrin, självmord och självmordsprevention:
Lex Maria-utredningarna bör användas i utbildnings- och forskningssyfte 2516
Genom lex Maria-utredningarna har vi möjlighet att bygga upp en unik nationell kunskapsbas som kan användas i preventivt arbete gällande suicid inom och utom vården, skriver Anne Stefenson och medförfattare.
En ny enhet för kliniska studier 2518
Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG)
Forskande ­kirurger i Skandinavien har bildat ett nätverk med deltagande från svenska och danska sjukhus. Syftet är att studera kirurgiska behandlingsalternativ med ett flertal olika metoder.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Ekonomisk kultur utan personligt ansvariga läkare 2517
Tore Södermark tror på ekonomisk belöning till de läkare som väljer att arbeta med människors medicinska problem genom en mer förtrolig patient–läkarrelation. / Tore Södermark

KULTUR

Neurosedynkatastrofen ändrade samhällets syn på handikappade 2519
Neurosedynkatastrofen startade en ny era för forskning och utveckling av nya läkemedel. Den blev också ett startskott för säkerhetstänkande i hela läkemedelsprocessen. Efter Neurosedynkatastrofen utvecklades möjligheter till ersättning vid läkemedelsskada.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2537
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2538
Ladda ner pdf