INNEHÅLL NUMMER 49, 2011

REFLEXION

De stora hälsohoten på sikt 2543
En artikel i New England Journal of Medicine (16 nov, 2011) behandlar en »katastrof i ultrarapid«, som WHO:s generaldirektör har uttryckt det. 192 nationer var representerade i september i år när FN ordnade ett möte för att diskutera det ökande problemet med »icke smittsamma...

LEDARE

Tro och/eller vetande? 2547
I patientsäkerhetslagen anges att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad betyder egentligen vetenskap och beprövad erfarenhet, och har läkare någon praktisk nytta av begreppet i sitt dagliga arbete?...

LT DEBATT

Neuropsykiatriska sjukdomar:
Vårt århundrades största utmaning för hälsovårdande myndigheter 2548
Psykiska sjukdomar är kvantitativt de mest invalidiserande av alla sjukdomar i Europa. Trots det anslås inte forskningsmedel i motsvarande grad. Här krävs en ändring, skriver Rigmor Stain och medförfattare.

AKTUELLT

Peter Pronovost startade tredje världskriget 2550
Medicinska riksstämman 2011:

När anestesiologen Peter Pronovost uppmanade sjuksköterskorna vid intensivvårdsavdelningarna på Johns Hopkins universitetssjukhus att säga ifrån när läkarna inte följde checklistan för centrala venkatetrar inleddes tredje världskriget. Men freden blev ljuv och kateterinfektionerna gick ner till noll. I dag onsdag fick han därför inleda medicinska riksstämman som i år har temat »Säkrare vård«.
Apropå stämmans tema »Säkrare vård« … 2551
Medicinska riksstämman 2011:

1) Vad är viktigaste åtgärden för att öka patientsäkerheten?
2) Finns det något som du själv tänker göra eller ändra på?
Aktiv patientmedverkan stävjar anmälningar 2551
Medicinska riksstämman 2011:

Jörgen Striem är hälso- och sjukvårdschef i Landstinget Sörmland. Vid ett symposium om patienten som medaktör för säkrare vård berättade han att man i Sörmland ända sedan 2005 rutinmässigt bjuder in patienter och/eller anhöriga att delta i händelseanalyserna.
Sjukdomsförebyggande metoder »ingen arbetsmiljöfråga« 2552
Medicinska riksstämman 2011:

Svenska Läkaresällskapet har tecknat ett avtal med Socialstyrelsen om att förankra de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i läkarkåren. Nio miljoner kronor ligger i potten för 2011 och 2012.
Sjukdomsförebyggande metoder »ingen arbetsmiljöfråga« 2552
Medicinska riksstämman 2011:

Socialstyrelsen tar hjälp av Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening för att föra in sjukdomsförebyggande metoder i vården.
– Detta är ingen arbetsmiljöfråga, det handlar om evidens, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.
»Prioriteringar av kroniskt sjuka bör vara en kvalitetsindikator i primärvården« 2552
Finns det en målkonflikt mellan god evidensbaserad vård vid kroniska folksjukdomar och tillgänglighet i svensk primärvård?
– Nej, svarade socialminister Göran Hägglund.
»Tillsyn är en verksamhet som kommer att behöva renodlas« 2553
Medicinska riksstämman 2011:

Det sa Stefan Carlsson, regeringens särskilde utredare av hur hälso- och sjukvården ska styras, när han frågades ut i Läkaresällskapets monter på den medicinska riksstämman.
Även små gåvor kan skapa problem 2553
Medicinska riksstämman 2011:

Läkare bör i regel avstå från att ta emot gåvor från patienter. Men tårtor, frukt, blommor och choklad är tillåtet. Mindre saker som vårdtagaren själv har tillverkat går också bra. Var observant på »förgiftade gåvor«, gåvor som i praktiken är en känslomässig kränkning.
»Svensk rätt når inte europeisk minimistandard« 2553
Medicinska riksstämman 2011:

Sverige saknar lagregler för vem som ska fatta beslut om vård för patienter som har nedsatt beslutskompetens. På detta område når svensk rätt inte upp till europeisk minimistandard, konstaterade juridikprofessorn Elisabeth Rynning.
Oklart hur föråldrade journalsystem ska hanteras 2554
Medicinska riksstämman 2011:

Bättre samordning och större vilja att lyssna på professionen, men hög tid att ta tag i problemet med åldrande journalsystem, summerar Läkarförbundets Mikael Rolfs efter årets symposium om IT i vården på medicinska riksstämman.
»Vattennivån måste höjas, annars kommer sjukhusen fortsätta köra på grynnorna« 2554
Medicinska riksstämman 2011:

Det räcker inte med att effektivisera, på många sjukhus måste nya vårdplatser skapas om överbeläggningarna ska minska. Det var en allmän uppfattning på ett symposium om överbeläggningar på medicinska riksstämman.
Skrivartävling utvecklar unga läkare 2555
Medicinska riksstämman 2011

Vartannat år ordnar Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi en skrivartävling för medicinstudenter och AT-läkare. Berättelsen ska handla om en klinisk erfarenhet som haft personlig eller professionell betydelse.
Pris till engagerade handledare 2555
Medicinska riksstämman 2011:

För sin smittande entusiasm och sitt personliga engagemang belönades Marie Enekvist, Magnus Wagenius och Eric Dryver på öppningsdagen av medicinska riksstämman.
Stämman fortsätter tappa besökare 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Runt 8 000 personer besökte årets riksstämma, enligt Svenska Läkaresällskapets webbplats. Förra året, då riksstämman hölls i Göteborg, var antalet besökare 9 300.
»Olycksfallsperspektiv kan ge bättre suicidprevention« 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Arbetet med att förebygga suicid har mycket att lära av olycksfallsforskningen. Det hävdade Jan Beskow, suicidexpert och professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, vid ett symposium på den medicinska riksstämman på fredagen.
Patienterna nöjda med sjukhusmaten 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Patienter är nöjda med maten som serveras på sjukhusen.  Och det är smak, utseende och utbud som är de viktigaste faktorerna, anser de.
Rött = läkare även i Stockholm 2556
Färgade skyltar för att markera yrkestillhörighet ska införas även i Stockholms läns landsting.
Allvarliga problem vid sjukhuset i Varberg 2557
Hallands sjukhus i Varberg mår inte bra. Kompetensbortfall, dåligt förtroende för sjukhusledningen och spänningar mellan personalgrupper är sådant som bidrar till arbetsmiljöproblemen, enligt konsulter som kopplades in efter vårens konflikter.
Socialstyrelsen utesluter LCHF ur kostråd till diabetiker 2557
Socialstyrelsen öppnar för individuell anpassning av kosten och fyra alternativ. De fyra alternativen är måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost och traditionell diabeteskost med eller utan lågt glykemiskt index.
40 nya AT-block i Stockholm nästa år 2557
Antalet AT-block i Stockholm ökar under nästa år från dagens 160 till 200, enligt landstingets budgetbeslut. Planen är närmast en dubblering fram till 2017.
Dom om HPV-vaccin överklagas 2557
Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline (GSK) vill att kammarrätten prövar företagets begäran om att landstingens senaste upphandling av HPV-vaccin ska göras om.

MEDICINSK KOMMENTAR

Sverige bör införa
obligatorisk folsyraberikning 2558
Cancerrisk inte övertygande visad – profylax mot neuralrörsdefekt väger tyngre
Baserat på två internationella expertgruppers bedömningar av sambandet mellan folsyra och cancer är det nu hög tid för ansvariga myndigheter att ompröva beslutet om att inte införa folsyraberikning.

NYA RÖN

Felveckat protein funnet vid alla former av ALS 2560
Avhandling
Enzymet SOD1 kan ha generell betydelse för patogenesen vid amyotrofisk lateralskleros (ALS). I en avhandling visas att även vid sporadisk och ärftlig ALS utan mutationer finns felveckning av SOD1.
Bra resultat av tidig levertransplantation vid alkoholhepatit 2560
Med ett strikt patienturval ger snabb levertransplantation gott resultat. Det visar en fransk studie på patienter med svår alkoholhepatit.
Ingen ökad kardiovaskulär risk vid behandling för ADHD 2561
Preparat som innehåller metylfenidat har misstänkts kunna innebära en kardiovaskulär risk. Så är inte fallet, enligt en studie i New England Journal of Medicine. Preparaten finns på listan över världens mest sålda läkemedel.
Även begränsat alkoholintag ökar bröstcancerrisken 2561
Även ett begränsat intag av alkohol, liksom alkoholdrickandet i 20-årsåldern, påverkar risken att få bröstcancer. Det visar en studie i JAMA.
Vanskligt värdera läkares professionalism 2562
Det finns risk för systematiska fel när kolleger och patienter ska bedöma en läkares kliniska förmåga. Det visar en brittisk studie som undersökt revalideringen av läkarlicensen.
Klart ökad livslängd hos brittiska HIV-patienter 2562
En hypotetisk modell, baserad på dödlighet och faktisk livslängd i en kohort av HIV-positiva patienter som påbörjat antiretroviral behandling mellan 1996 och 2008, visar en klar ökning av livslängden.

TEMA BEHANDLING AV FETMA

Fetma ger vården en tuff utmaning 2565
Att behandla fetma kan tyckas enkelt – den som äter mind­re och rör sig mer förblir inte fet. Men fetma är en av de mest paradoxala och svårbehandlade sjukdomarna i dagens sjukvård – där patienten lätt hamnar i kläm.
Alarmerande siffror för övervikt och fetma i Sverige och världen 2566
I Sverige tycks fetma och övervikt ha blivit en fråga om socialklass och region. I världen förekommer fetma parallellt med svält, och variationerna mellan länder, kön och åldersgrupper är stora.
Obesitaskirurgi eller sagan om den fula ankungen 2570
Operationerna för fetma var länge sedda över axeln. Numera är gastrisk bypass den etablerade behandlingsmetoden vid svår fetma, och verkningsmekanismen är högintressant i utvecklandet av icke- kirurgiska behandlingar.
Accelererande utveckling av obesitaskirurgi i Sverige 2574
Från tunntarmresektion till dagens laparoskopiska bypassingrepp – utvecklingen av svensk obesitaskirurgi har expanderat snabbt. I dag står obesitaskir­urgin på en stadig evidensgrund, där bland annat ett nationellt register borgar för kvaliteten. WITH ENGLISH SUMMARY

Lång väg mot framgångsrik läkemedelsbehandling av fetma 2578
Att behandla fetma med läkemedel är inte enkelt – aptitreglering är en basal funktion som kroppen gör allt för att konservera. Efter en lång rad misslyckanden finns ingen självklar ny kandidat – trots att en sådan är mer angelägen än någonsin. WITH ENGLISH SUMMARY

Beteendemodifikation – enda rimliga terapin vid fetma hos barn och vuxna 2581
Beteendemodifierande fetmabehandling bygger på det självklara – om man äter mindre och rör sig mer så går vikten ner. De framsteg som gjorts inom detta behandlingsområde summeras, med fokus på barn.
Mandometermetoden hjälper överviktiga styra sitt matintag 2586
Träning av ätbeteende är en enkel och riskfri behandling (kanske också prevention) av viktproblem. Med hjälp av en liten, bärbar apparat (Mandometer) kan såväl över- som underviktiga träna normalt ätbeteende. WITH ENGLISH SUMMARY

Allt fler kommersiella aktörer erbjuder viktminskning via nätet 2590
Kommersiella viktminskningsprogram kommer att spela en allt större roll i framtidens fetmabehandling. Det är därför viktigt att jämföra hur de olika programmen är upplagda, vilken effekt de har och – inte minst – vad de kostar.
Från kaos till ordning med handlingsprogram mot fetma 2594
Västra Götalandsregionens handlingsprogram för att råda bot på de långa köerna till fetmaoperation har gett resultat: tillskott av operationsresurser, en tydlig vårdkedja, kortare köer och några obesvarade frågor.

DEBATT OCH BREV

Korsstygnsbroderier och ­premenstruella besvär 2598
Annika Forssén och medförfattare vill inte associeras med marknadsföringen av behandling mot PMDS (tidigare PMS) med budskapet »Varje månad ingen gnista, livet kan jag ha och mista«, som framförs i vackert korsstygnsbroderi.
Utredningen av små barn med ­njurbäckeninflammation behöver förnyas 2599
Nya principer från amerikanska barnläkarföreningen
Röntgenutredningen av barn som har haft en akut pyelonefrit är ett mycket ­kontroversiellt område. Behövs alla undersökningar eller kan vi rutinmässigt göra färre?
Oroande användning av anti-VEGF-terapi hos prematurfödda 2600
Mycket för tidig födelse ­innebär i sig reducerad funktion i olika organsystem. Vi är oroliga för att anti-­VEGF-terapi minskar dessa barns reserver ytterligare.
Skolmat – för lite folat? 2601
Utbudet av skräpmat och snask bör, enligt engelsk modell, förbjudas i skolorna och de närmaste 500 meterna runt skolan.
Autism = bofink? 2601
Bror Gårdelöf undrar om begreppet autism kan vara som bofinken – som enligt anekdoten kan se ut hur som helst?

KULTUR

Kejsaren trodde inte på medicinen – bara på läkare 2602
Krigsherren och kejsaren Napoleon Bonaparte hade genom sin verksamhet mycket att göra med läkare, företrädesvis kirurger. Några skickliga sådana ingick i hans entourage under fälttågen, och Napoleon sade sig ha större förtroende för dem än han hade för medicinen som sådan.

RECENSIONER

Ann Marie Janson Lang stred för att få kärnvapen olagliga
Intervju med Ann Marie Janson Lang
Hur börjar ett engagemang? Vad är det som gör att en del människor lägger ned tid och kraft på att försöka förebygga de stora hoten mot mänskligheten? Medan många andra, de flesta, förhåller sig passiva...
Kamp i 30 år för en värld utan kärnvapen 2605
»Tänk om Lise Meintner hade anat hur mycket skada och skräck som skulle bli följden av hennes upptäckt att uranatomen kan klyvas och materia omvandlas till energi … Mindre än femton år senare detonerade de första atombomberna mot mänskliga mål...

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2621
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2622
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tema behandling av fetma
Att behandla fetma kan tyckas enkelt – den som äter mind­re och rör sig mer förblir inte fet. Men fetma är en av de mest paradoxala och svårbehandlade sjukdomarna i dagens sjukvård – där patienten lätt hamnar i kläm, skriver temats gästredaktör, Claude Marcus.
Medicinska riksstämman 2011:
De vann Läkartidningens omslagstävling
Vinnarna och de rätta svaren här!
Medicinska riksstämman 2011 – alla artiklar!

Samlade artiklar från Svenska Läkaresällskapets medicinska riksstämma 2011.
»Erbjud KUB bara till dem som efterfrågar det aktivt«
Medicinska riksstämman 2011:

KUB-test för att upptäcka kromosomavvikelser hos foster uppfyller inte WHO:s kriterier för allmän screening och ska inte användas så. Det menade Rurik Löfmark från Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik vid ett symposium på onsdagen.
Säkerhet är när det blir rätt – och det blir det oftast 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Patientsäkerhetsarbetet borde fokusera mer på analys och förståelse av det som blir rätt än att försöka hitta orsaken den gången det går snett. Det menade Erik Hollnagel, professor och säkerhetsforskare vid Syddansk universitet i Odense, under ett symposium på fredagen.
WHO:s patientsäkerhetsbas vill engagera patienterna 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Ett av de viktigaste sätten att förbättra patientsäkerheten är att engagera patienterna själva. Det säger Edward Kelley, chef för Världshälsoorganisationen WHO:s patientsäkerhetsprogram.
Antibiotikaförskrivning ett uttryck för kultur 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Varför är rationell antibitiotikaanvändning en patientsäkerhetsfråga? Det var rubriken på ett symposium vid den medicinska riksstämmans första dag.
»Placeboeffekten använder vi dagligen« 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Vid behandling av många sjukdomar är placeboeffekten en faktor att räkna med. Ny forskning visar vilka områden i hjärnan som aktiveras när en person reagerar på placebo.
Prata om det 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Försäkringskassan och sjukskrivande läkare måste kommunicera mera. Från båda sidor anklagar man varandra för obegripligheter i sjukskrivningsprocessen och för att vara onåbara på telefon.
Nationell patientöversikt väcker farhågor om bristande integritet 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Nationella IT-satsningar i vården har hittills kostat över en miljard kronor. Samtidigt varnar läkare för bristande patientintegritet. Man ifrågasätter också forskningsnyttan med journalinformation på aggregerad nivå.
Nationell ordinationsdatabas i sikte 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Ordinationsverktyget Pascal sätts snart i drift. Det är i sin tur en förutsättning för den nationella ordinationsdatabasen, NOD, som börjat fyllas med information. Nu är det viktigt att vi från vården ställer krav på att journalsystemen anpassas till detta, sa allmänläkaren Mikael Lundborg på ett möte om Pascal.
Iterativ IT-utveckling efterlystes 2556
Medicinska riksstämman 2011:

Modellen med stora IT-system som upphandlas för flera år i taget skåpades ut totalt av personer från IT-branschen, när de fick ge sin syn på hur IT i vården borde fungera.
– Skilj mellan informationen och systemen, löd uppmaningen.