INNEHÅLL NUMMER 51, 2011

REFLEXION

Omslagen mäter tiden 2687
Att vända på klacken, blicka bakåt och svepa över Läkartidningens alla omslag under året som gått är en lite omskakande illustration över tidens snabba gång. Var det verkligen nio månader sedan vi skrev om den hotfulla nässtyngsflugan som gärna sprutar in sina ägg i ögonen på...

LEDARE

Vården behöver fler allmänläkare 2691
Genom åren har flera satsningar gjorts för att ge primärvården och allmänmedicinen bättre förutsättningar att vara basen i den öppna hälso- och sjukvården. Man kan fundera över hur strategier har lagts upp och genomförts...

LT DEBATT

Gör som i Norge, skilj akut från planerat 2692
På akutintagen blandas patienter med ­infektioner med patienter utan infektioner. Det är dags att börja ­skilja akut sjuka ­patienter från patienter som ska genomgå planerad vård, anser Ulf Ljungblad.
Orsakerna ligger inte utanför, inte innanför, utan mellan oss! 2693
Apropå! Peter Pronovosts moraliska val:
»Jag ville inte döda, men jag gjorde det!« Peter Pronovosts moraliska handling kan bli början på en smärtsam process som leder till frihet och handlingskraft.

AKTUELLT

Astrid Lindgren-fallet:
Friad – efter två år, åtta månader och nio dagar 2694
Den 21 oktober friades narkosläkaren från åtalet där åklagaren hävdat att hon hade dräpt en förtidigt född flicka genom en överdos av tiopental. Det var två år, åtta månader och nio dagar efter att narkosläkaren hade gripits. Nu berättar narkosläkaren sin egen historia för Läkartidningen.
Socialstyrelsen lovar snabbare specialistbevis 2704
Socialstyrelsen lovar bot och bättring efter att två utländska läkare JO-anmält de långa väntetiderna för specialistbevis. Samtidigt skjuter man delvis över ansvaret på vårdgivarna, som lämnar in ofullständiga ansökningar.
Läkareförening kritisk till »task shifting« 2704
Dålig idé, tycker Nino Bracin, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, om ett utspel från Jonas Rastad, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting.
Hälsofrämjande åtgärder ersätts i Norrbotten 2705
Landstinget i Norrbotten går vidare med införandet av en prestationsbaserad ersättningsmodell för att bekämpa dåliga levnadsvanor, trots massiv kritik från länets distriktsläkare. En procent av vårdpengen öronmärks för hälsofrämjande satsningar inom primärvården.
Första granskningsplanen från nya vårdmyndigheten 2705
Hur patientfokuserad är sjukvården och vad medför valfrihetssystemet? Det och andra patientorienterade vårdfrågor ska granskas under kommande år, rapporterar Myndigheten för vårdanalys.

PATIENTSÄKERHET

Vårdgarantin prioriterades framför vård av kroniker 2705
Socialstyrelsen »ser allvarligt« på att vården av kroniker har fått stryka på foten till förmån för landstingets strävan att leva upp till vårdgarantin, enligt ett klagomålsärende från Västernorrland.

MEDICINSK KOMMENTAR

Finns det några snälla läkare här? 2706
Pepparkakors snäll-effekt nu utforskad – korsstudie visar inget samband
Snäll-effekten av pepparkakor har nu utforskats – en enkelblindad korsstudie visar inget samband.

NYA RÖN

Sprit ökar risken för akut pankreatit 2708
Autoreferat
I en svensk studie visas att det finns ett dos–responssamband mellan akut pankreatit och konsumtion av starksprit vid ett givet tillfälle. Sambandet fanns inte för vin eller öl.
Koloskopi efter okomplicerad divertikulit ifrågasätts 2708
Det är inte nödvändigt att genomföra en kolonutredning efter ett skov av okomplicerad divertikulit när diagnosen ställts med datortomografi. Det är resultatet av en studie publicerad i British Journal of Surgery.
Självskadebeteende vanligt men växer oftast bort 2709
Självskadebeteende är vanligt bland ungdomar, särskilt bland flickor, men i de flesta fall försvinner beteendet då ungdomarna växer upp. Det visar en australisk-brittisk studie publicerad i Lancet.
Bakteriellt universalmedel mot antibiotika: vätesulfid 2709
I en studie i Science visar en rysk-amerikansk forskargrupp att vätesulfid kan medföra multiresistens mot antibiotika och att den verkar göra det genom att skydda mot antibiotikainducerad oxidativ stress.
Omgivningen påverkar risken för fetma/diabetes 2710
Preventiva insatser kan riktas mot geografiska områden, inte bara mot individen. Det visas i en studie där en grupp kvinnor getts möjlighet att flytta från socialt utsatta områden, varpå risken för diabetes och fetma minskade.
Förmaksflimmer till följd av sepsis kopplat till ökad risk att dö 2710
En registerstudie visar att nydebuterat förmaksflimmer vid sepsis är korrelerat med ökad risk att drabbas av stroke och att avlida.

KLINIK OCH VETENSKAP

Högfettdieter är inte harmlösa – allvarliga hälsorisker har kartlagts 2713
Ateroskleros, bröst- och koloncancer, depression, sämre minne, beroende …
Fettrika dieter ger höga blodfettvärden, som kan kvarstå i 16 timmar efter måltid – på sikt ökar aterosklerosrisken. Dieterna påverkar även kognitiv funktion (långsammare reaktionsförmåga, sämre minne för komplicerade uppgifter, beroende och depression). De ökar den inflammatoriska reaktionen, och de ökar risken för tjocktarms- och bröstcancer.
WITH ENGLISH SUMMARY

Hälsolitteracitet grundbult i patientmötet 2718
Bottnar i människors förmåga att fatta självständiga beslut i hälsofrågor
Hälsolitteracitet handlar om människors förmåga att förstå och använda information för att bibehålla eller förbättra hälsa. Förutsättningar för hälsolitteracitet är individuella kognitiva och sociala färdigheter, men också lättillgänglig, relevant och tillförlitlig information. Bristande hälsolitteracitet kan orsaka svårigheter i behandling och rehabilitering.
WITH ENGLISH SUMMARY

Disseminerad nokardios med dödlig utgång 2722
Vid tidig dia­gnos och tidigt insatt behandling är prognosen dock god
Nokardios är en i Sverige ovanlig infektion. Smitta sker via skadad hud eller genom inhalation. Disseminerad nokardios kan förväxlas med tuberkulos eller malignitet. Oupptäckt kan den ha dödlig utgång, men vid tidig diagnos och tidigt insatt behandling är prognosen god.
WITH ENGLISH SUMMARY

Polycystiskt ovariesyndom 2726
ABC om
Kvinnan/flickan med polycystiskt ovariesyndrom kan söka för skiftande symtom hos gynekolog, hudläkare, barnläkare, distriktsläkare eller internmedicinare. Artikeln ger diagnostisk och terapeutisk vägledning.

DEBATT OCH BREV

Den farliga tystnaden 2730
I dag sätts ekonomin i centrum inom vård och omsorg. Läkarnas arbetsvillkor har försämrats, och det råder en farlig tystnad som måste brytas om kärnan i svensk välfärd ska upprätthållas, anser Jan Halldin.
Slutreplik om suicidprevention:
Den dystra sanningen är att ingen vet hur man gör 2731
Enighet tycks råda om att det saknas evidens för suicidriskbedömning av patienter på individnivå, och att evidensen för behandling är bristande. Därefter skiljer sig åsikterna.

KULTUR

Mumien i Falun – minne från doktor Prags kungliga resa 2732
Den 3000 år gamla mumien på vinden på Kristinegymnasiet (tidigare Högre Allmänna Läroverket) i Falun kom till Sverige genom framlidne marinläkaren Anders Prags försorg. Den svenske doktorn var under åren 1905-06 ute på sitt livs resa i Orienten, och i kungligt sällskap därtill.

RECENSIONER

Samlad kunskap i kognitiv medicin 2734
Kognitiv medicin
Författare: Christer Nilsson, Anders Wallin, Lars-Olof Wahlund, redaktörer

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2749
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2750
Ladda ner pdf