INNEHÅLL NUMMER 3, 2012

REFLEXION

Copyright i kliniken 71
Nyckel, tandborste, lampa. Känns triaden igen? Mini-mental test, MMT, det instrument som i samklang med annan diagno-stik hjälper oss uppskatta kognitiv förmåga, har med sina drygt 40 år på nacken utvecklats till en självklarhet och standard i minnesutredningar... / Anne Brynolf

SIGNERAT

Läkarförbundet inleder förhandling 75
Efter jul- och nyårshelgerna inleds en ny förhandlingsomgång inom kommunal sektor mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) samt Pacta. Pacta är ett arbetsgivarförbund för företag som har eller vill ha kommunala avtal... / Marie Wedin

LT DEBATT

I skuggan av Astrid Lindgren-fallet:
Ingen motsättning mellan medicinsk etik och straffrätt 76
Diskussionen kring Astrid Lindgren-fallet har lett till osäkerhet om gränsdragningen mellan det medicinskt etiskt försvarbara och det straffbara. Det är enligt Fredrik Wersäll olyckligt om denna osäkerhet leder till att medicinskt motiverade åtgärder underlåts.
Fortfarande föds barn med Neurosedynskada 77
Apropå! Neurosedynkatastrofen
Det är nu mer än 50 år sedan man började använda ­läkemedlet talidomid, som i Sverige såldes under namnet Neurosedyn. Det var verksamt mot oro och illamående och användes ofta av gravida. Snart visade det sig att talidomid kunde orsaka svåra fosterskador...

AKTUELLT

Kommission ska minska ohälsan i Malmö 78
Malmö har landets största barnfattigdom. Varannan invånare är under 35 år. Malmökommissionen tar nu fram ett underlag för hur staden kan skapa förutsättningar för bättre hälsa och hälsa på lika villkor.
»Uppmärksamma barnens behov« 80
Läkare måste uppmärksamma barns behov och agera i deras sak. Det säger Marie Köhler, kommissionär i Malmö­kommissionen, barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne.
– Hur många Zlatan finns det som inte kommer med i fotbollsklubben?
Astrid Lindgren-fallet:
Myndigheter ska samverka för att säkra medicinsk kompetens i rättsfall 82
Socialstyrelsen, Riksåklagaren och Rättsmedicinalverket har uppdragit åt sina chefsjurister att under våren skissa på samarbetsformer för att ge myndigheterna tillgång till varandras kompetens i ärenden som rör både juridik och medicin.
Utbildningsdepartementets hantering av narkosläkaren KU-anmäls 82
Astrid Lindgren-fallet:

Riksdagens konstitutionsutskotts ordförande Peter Eriksson (MP) anmäler själv Tobias Krantz (FP), som var forskningsminister när narkosläkaren petades ur den regionala etikprövningsnämnden, för ministerstyre.
Allmänläkarupprop gav ytterligare anslag i Värmland 83
Landstinget i Värmland höjer kapiteringsersättningen i vårdvalet och satsar 10 miljoner kronor på ST-utbildningen i allmänmedicin.
Besk kritik av dostjänst 83
Läkare har under många år pekat på brister med dostjänsten Apodos och det tillhörande webbverktyget e-dos utan att få gehör från Apoteket. Det konstaterar Läkarförbundet i sitt remissvar på Läkemedelsverkets pågående utvärdering av Apodos.
Nej till europeiska specialistbevis 83
Utfärdande av specialistbevis bör förbli en nationell angelägenhet, enligt överläkarföreningarna i Danmark och Norge samt Sjukhusläkarna i Sverige.
Nya ST – svårtolkade målbeskrivningar 84
Målbeskrivningarna i nya ST är för vaga. Det är ST-läkare, studierektorer, handledare, verksamhetschefer och vårdgivare ense om. Och kraven på dokumentation är för betungande, enligt en granskning som Socialstyrelsen gjort.
Anställda bedömare ska leda
till snabbare specialistbevis 84
Systemet med externa bedömare har lett till oacceptabelt långa väntetider på specialistbevis, menar Socialstyrelsen och vill i stället att ansökningarna granskas av sakkunniga specialistläkare.
Stora kunskapsluckor vad gäller
ADHD och autismspektrumtillstånd 85
Det behövs mer forskning vad gäller diagnostiska instrument för ADHD och autismspektrumtillstånd. Det är en av slutsatserna i en rapport som Statens beredning för medicinsk utvärdering lämnar till regeringen i dag.
Doktorshatt får egen kvot på läkarprogram 85
Umeå universitet avdelar tre platser på läkarprogrammet för sökande med svensk doktorsexamen. Ytterligare tre platser viks för sökande med sjukvårdsutbildning.

NOTISER

Kraftig ökning av svenskar med utländsk läkar­legitimation 84
Trenden att allt fler svenskar söker sig utomlands för att läsa in en läkarutbildning avspeglar sig i Socialstyrelsens statistik över nylegitimerade läkare. Vid millennieskiftet hade knappt ett 20-tal svenskar som ansökte läkarlegitimation hos Socialstyrelsen en utländsk...
Sjukdomsföre­byggande rikt­linjer ska spridas 84
Socialstyrelsen har tidigare tecknat ett avtal med Svenska Läkaresällskapet om att förankra Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (se LT nr 49/2011 sidan 2552)...

PATIENTSÄKERHET

Utan ström på sjukhusen i Södermanland 85
Trots två stora strömavbrott inom samma landsting, utan att reservaggregaten startade, bygger landstingets IT-enhet sina lösningar på tanken att reservkraften startar inom några minuter.

MEDICINSK KOMMENTAR

Kirurgi behövs i låg- och medelinkomstländer 86
Synnerligen kostnadseffektiv folkhälsointervention
Studier har visat att kirurgi är en synnerligen kostnadseffektiv folkhälsointervention i låg- och medelinkomstländer – enligt vissa studier lika effektiv som mässlingsvaccination. Ett problem är dock bristen på kirurger. Innovativa sätt krävs därför för att säkerställa tillgången till kirurgi.

NYA RÖN

Bisfosfonater tycks förlänga protesöverlevnaden 87
Patienter som använder bisfosfonater verkar ha dubbelt så lång livslängd på sina ledimplantat som patienter som inte använder dessa läkemedel. Den observationen publiceras i BMJ.
Äta fisk tidigt ger mindre astmabesvär hos barn 87
Avhandling
Risken att drabbas av astmabesvär var mindre hos barn som fått äta fisk före 9 månaders ålder. Det visar en avhandling som bygger på resultat från studien Västra Götalands barn.
Psykisk ohälsa vanlig bland studenter
vid prestigeutbildningar med höga studiekrav 88
Avhandling
Självskattad depression är vanligare bland läkarstuderande än i den vanliga befolkningen, men studenter vid Handelshögskolan har oftare depressiva besvär och skadliga alkoholvanor än studenter vid Karolinska institutet. Det visar en enkätbaserad studie, där 500 studenter från respektive lärosäte ingick.
Mitokondriell priming kan förklara tumörers cytostatikakänslighet 88
En konkret mekanism för hur cytostatika kan inverka selektivt på tumörceller publiceras i en artikel i Science. Kemoterapi med cytostatika har länge varit en framgångsrik huvuddel av klinisk cancerbehandling trots att vi endast delvis vet varför cytostatika är mer toxiska mot...
EEG-tecken på medvetande vid så kallat vegetativt tillstånd 89
Trots att diagnostiken är rigorös indikerar en studie i Lancet att diagnosen vegetativt tillstånd felaktigt ställts vid svår skallskada när det i själva verket funnits tecken på medvetande. EEG bör ingå i diagnostiken, anser forskarna.
Varje år får 90 miljoner små barn influensa 89
Akut nedre luftvägsinfektion är en av de största anledningarna till mortalitet och morbiditet hos små barn. Årligen beräknas att 156 miljoner barn världen över drabbas av detta, medan 1,56 miljoner barn avlider...
Dåligt resultat för nytt läkemedel vid Huntington 89
I en omfattande fas 3-studie har en ny typ av dopaminstabiliserande läkemedel prövats på patienter med Huntingtons sjukdom – med nedslående resultat.

KLINIK OCH VETENSKAP

Örontermometer kan användas på barn från 1 års ålder 104
Jämförelse av metoder för temperaturmätning på barn upp till 6 år
Det är viktigt att man inom sjukvården enas om hur temperaturen bör mätas på barn i olika åldrar och att samma råd ges till allmänheten. Det visar en studie där öron- och axilltemperatur jämförts med rektaltemperatur hos barn upp till 6 års ålder.
WITH ENGLISH SUMMARY

Svenska joderingen av salt har minskat frekvensen av struma 90
Men låg användning av joderat salt i skolorna ger oro för framtiden
Jodbrist kan ge utvecklingsrubbning, struma och tyreoideadysfunktion och är ett internationellt hälsoproblem. Enligt WHO är joderingsprogram kostnadseffektivt för att öka folkhälsan. En uppföljningsstudie visar att det svenska joderingsprogrammet fungerar bra. Men moderna – ojoderade – salter och Livsmedelsverkets rekommendationer om minskat saltintag ger oro för framtiden.
WITH ENGLISH SUMMARY

Svenska barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen 94
Serologiska stickprov visar bra skydd jämfört med svenskföddas
Serologiska data för stickprov av utlandsfödda respektive svenskfödda 14–16-åringar tyder på att utlandsfödda barn som kommit till Sverige efter 6 års ålder har en väl så god immunitet mot de infektioner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet som svenskfödda barn.
WITH ENGLISH SUMMARY

Hereditärt angio­ödem – svår sjukdom med nya terapialternativ 99
Möjligheterna att behandla hereditärt angioödem har varit få – till nyligen då sjukvården och industrin börjat visat intresse. Även diagnostiskt finns nya möjligheter. WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Inför akutsjukvård i läkarutbildningen! 107
Studenterna vill ha det och patienterna vinner på det, skriver företrädare för Svensk förening för akutsjukvård, som vill att obligatorisk ­undervisning i akutsjukvård införs i läkar­utbildningen och under AT.
Replik från Smittskyddsinstitutet och Stramarådet:
Nationella rekommendationer för ­behandling av faryngotonsillit gäller 108
Läkemedelsverket planerar att i samarbete med Smittskyddsinstitutet se över behandlingsrekommendationerna för infektioner i öppen vård utifrån eventuell ny kunskap. Vi har svårt att se att inlägget från Roos och Strömberg tillför någon sådan ny kunskap vad gäller handläggningen av faryngotonsillit.
Nya europeiska riktlinjer för specialistutbildning i interventionell neuroradiolog 110
I Sverige och Skandinavien har interventionell neuro­radiologi (INR) varit föremål för viktiga pionjärinsatser, främst från neuroradiologer som tidigt insåg potentialen med endovaskulär behandling vid vissa cerebrovasku­lära sjukdomstillstånd...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Geografiska skillnader i svensk kol-vård:
Visst kan KOL-vården bli bättre 109
Listan över rekommenderade läkemedel kan förvisso skilja sig åt, men detta kan också bero på att uppdraget formulerats olika i olika landsting, precis som styrsystem, hantering av läkemedelsbudget etc kan skilja mellan olika landsting, skriver Eva Wikström Jonsson med flera.
Replik:
Frågan om onödigt parallellarbete kvarstår 109
Uppdaterad 2012-01-24....
Slutreplik från Bengt Järhult:
Angående andrologernas trovärdighet och LT:s jävsdeklarationer 109
Jag håller med SAF om att frågan om prostatacancer blivit otydlig i den offentliga debatten, föranledd av Bayers testosteronkampanj. Men mest otydlig är föreningen själv! skriver Bengt Järhult. / Bengt Järhult
Replik från Läkaresällskapet:
Vi arbetar för de professionella idealen 109
I en replik i diskussionen om testosteronkampanjen har Bengt Järhult ställt en fråga till Svenska Läkaresällskapet om vilken moral sällskapet står för när det gäller finansiering från kommersiella intressenter. Vi välkomnar en fortsatt diskussion om hur läkarkåren kan upprätthålla de professionella idealen! / Margareta Troein Töllborn
Replik från Läkartidningen:
Utgår ifrån att våra författare följer anvisningarna 109
Järhult frågar om man kan lita på Läkartidningens jävsdeklarationer. LT har mycket tydliga instruktioner om att författare »ska redovisa personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer som kan påverka trovärdigheten eller synen på det aktuella ämnet«... / Jan Östergren

KULTUR

Curt Franksson – den svenska transplantationskirurgins fader 111
Transplantationskirurgin i Sverige börjar med Curt Franksson, professorn som 1964 genomförde den första njurtransplantationen på dåvarande Serafimerlasarettet i Stockholm. Franksson blev sedermera chef för Sveriges första transplatationsklinik på Huddinge sjukhus. Tusentals svårt sjuka människor genom åren kunde återfå sin hälsa tack vare hans pionjärarbete.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 125
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 126
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Hans Rutberg blir adjungerad professor i patientsäkerhet 72
Hans Rutberg har utnämnts till adjungerad professor i utvärdering och hälsoekonomi med särskild inriktning mot medicinsk kvalitetsutveckling och patientsäkerhet vid institutionen för medicin och hälsa vid Hälsouniversitetet i Linköping.