INNEHÅLL NUMMER 4, 2012

REFLEXION

Förstår inte kvinnor sitt eget bästa? 131
Abort är ett ämne som ofta väcker mycket känslor, och ibland får man en känsla av att kvinnor uppfattas som icke kapabla att förstå sitt eget bästa. Obligatorisk väntetid för abortsökande är ett exempel på vad som praktiseras i vissa länder...

SIGNERAT

Akut brist på företagsläkare 135
Att utbilda specialister tar många år och kräver strukturer i form av tjänster, handledare, studierektorer med mera. Finansiering och en fungerande arbetsmarknad är nödvändiga för utsättningar... / Heidi Stensmyren

LT DEBATT

AT-examinationen behövs även i en förändrad läkarutbildning 136
En väl genomförd, relevant examination är en mycket viktig del av en bra utbildning, skriver författarna apropå Läkarförbundets förslag till ny läkarutbildning.

AKTUELLT

Stressforskare Göran Kecklund:
Läkare bör betraktas som skiftarbetare 138
Frågan om läkares arbetstider har i omgångar skapat stora motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Nu har fokus i diskussionen flyttats från den ekonomiska aspekten till frågor om hur hälsa och patientsäkerhet påverkas av arbetstiden.
Nollvisionen orealistisk – men användbar 140
Redan 2009 sa socialminister Göran Hägglund att han ville ha en nollvision för vårdskador. I slutet på 2010 upprepade han detta och satsade 400 miljoner kronor som skulle delas ut till de landsting som uppfyllde vissa patientsäkerhetshöjande krav...
Arbetstidsdirektivet har landat 141
»I början av 2000-talet var frågan om arbetstid väldigt i fokus tills den blev reglerad i avtal. Efter det har det varit stilla.«
Det säger Nils Erik Solberg, chefsjurist på Läkarförbundet.
Parterna förhandlar om ändrade arbetstidsregler i EU 141
För många vårdanställda i Europa är reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv i praktiken satta ur spel. På initiativ från EU-kommissionen har arbetsmarknadsparterna på Europanivå inlett förhandlingar om att revidera direktivet.
Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn:
Betydande arbetsmiljöproblem på nio av tio akutsjukhus 142
På 54 av landets 60 akutsjukhus skapar överbeläggningar betydande arbetsmiljöproblem. Det slår Arbetsmiljöverket fast när man summerar sin storsatsning mot överbeläggningar.
»Det blir värre och värre« 142
– Det är väldigt allvarligt att en situation som innebär patientsäkerhetsfaror och överbelastning för personalen har blivit ett normaltillstånd, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.
Avtal 2012:
Förhandlingarna för landstingssektorn inledda 143
Läkarförbundets förhandlare hade den 18 januari sin första förhandlingsträff i årets avtalsrörelse med motparten Sveriges Kommuner och landsting och Pacta.
Europaläkare blir specialistkompetenta från halvårsskiftet 144
Från och med den 1 juli 2012 får allmänläkare från EU/EES, oavsett utbildningslängd, söka svenskt specialistbevis i allmänmedicin. Begreppet allmänpraktiserande läkare, så kallade Europaläkare, tas bort ur svensk lag.
Fel i en fjärdedel av Apodos-beställningarna 144
Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har man gått igenom 290 beställningar av nya Apodos-påsar. I en fjärdedel av fallen hade det blivit fel vid överföringen av uppgifter från sjukhusets läkemedelslistor till apotekets system.
Klen rapportering av vårdskador 144
Endast en femtedel av 113 granskade vårdskadeärenden i Östergötland hade anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

NOTISER

Stort behov av nya läkare 144
Under perioden 2010–2019 behöver 11 000 nya läkare anställas i Sverige, enligt en bedömning från Sveriges Kommuner och landsting. 8 000 läkare kommer att gå i pension under perioden, samtidigt som behovet ökar med 3 000 läkare...
»Höj maxbeloppet för upphandling« 144
Läkarförbundet vill att maxbeloppet för offentlig upphandling utan anbudsförfarande, direktupphandling, höjs. I ett remissvar till regeringen framhåller man att dagens beloppsgränser missgynnar små och medelstora företag...

PATIENTSÄKERHET

För trött för att räkna rätt 140
Ett nyförlöst barn fick tio gånger för hög dos av morfin. Händelsen ansågs bero på att den tjänstgörande läkaren var alltför trött efter 20 timmars arbete.

MEDICINSK KOMMENTAR

Larmkriterier – balansgång på slak lina 145
Traumalarm bör registreras och analyseras för bättre prehospitalt triage
Nuvarande traumalarmskriterier har dålig precision. Förbättringsmöjligheter finns genom att fortlöpande registrera och analysera traumalarmen, t ex inom ramen för Svenskt traumaregister. Fordonstelemetri (eCall) har potential att skapa precisare larmkriterier avseende fordonskrascher.
Högt diastoliskt tryck varningssignal i yngre åldrar 146
Systoliskt och diastoliskt blodtryck är olika viktigt för yngre och äldre
Isolerad systolisk hypertoni är vanligast hos äldre, isolerad diastolisk hypertoni hos yngre. Hos medelålders och äldre är både systoliskt och diastoliskt blodtryck viktiga riskmarkörer. Hos unga svenska män var diastoliskt blodtryck viktigaste riskmarkören för förtida död i en nylig studie.

NYA RÖN

Träning minskar smärtan vid kronisk tennisarmbåge 148
Avhandling
Långvarig mjukdelsrelaterad smärta, som vid kronisk tennisarmbåge, ska behandlas med specifikt anpassad graderad träning och inte med vila. I en ny avhandling visas även att inflammation inte föreligger i det kroniska skedet.
Fem nyupptäckta gener kopplade till kronisk lymfatisk leukemi 148
Förutom att identifiera nya gener upptäckte man i en studie att en av generna kunde utföra splitsning. Mutationer i samma gen tycks indikera en aggressivare form av kronisk lymfatisk leukemi.
Asymmetrisk tillväxt bakom variationer i mykobakteriers antibiotikakänslighet 149
Mykobakterier växer på ett ovanligt sätt, vilket ger asymmetrisk tillväxt. En del växer snabbt och andra långsamt. Det kan vara förklaringen till den stora variabiliteten i utfallet av tbc-infektioner och behandling.
Analys av 100-åringars läkemedelsanvändning 149
Autoreferat
Läkemedelsanvändningen bland 100-åringar i Sverige skiljer sig från den bland 80- och 90-åringar, främst vad gäller vilka typer av läkemedel de allra äldsta använder.
Kombinerade antikroppar gav bra resultat vid HER2-positiv bröstcancer 150
I en studie av drygt 800 kvinnor med HER2-positiv metastaserad bröstcancer visas att antikroppsbehandling med pertuzumab i kombination med trastuzumab och docetaxel gav förlängd överlevnad.
Kardiovaskulärt motiverat hjälpa överviktiga barn att banta 150
Överviktiga barn som går ned i vikt har inte ökad risk för diabetes och hypertoni i vuxen ålder, enligt en studie gjord av finska forskare. Motsatsen – normal vikt i barndomen och övervikt i vuxen ålder – innebär däremot ökad risk.
Nya genetiska rön om Angelmans syndrom 151
Angelmans syndrom är en utvecklingsstörning som omfattar bl a epilepsi, hyperaktivitet, ökad värmekänslighet och försämrad balans. Syndromet beskrevs för första gången i mitten av 1960-talet av pediatrikern Harry Angelman och har en prevalens kring 1 på 10 000...
Oklarheter kring effekter
och biverkningar av oseltamivir 151
Det finns ett akut behov av oberoende forskning kring oseltamivir (Tamiflu), enligt Cochranesamarbetet, som analyserat evidensen kring influensapreparatet och funnit ett stort antal kliniska studier, även opublicerade och med biverkningar som inte nämns i publicerade studier.

KLINIK OCH VETENSKAP

Jägare smittad av harpest vid slakt av hare 152
Som läkare bör man ha harpest i åtanke om man träffar på jägare med feber, sjukdomskänsla och förstorade regionala lymfkörtlar. Det visar en fallbeskrivning från Uppland.
Larmnivå för traumapatienter avgör grad av vårdinsats 154
Skärpning av triageringen kan ge bättre resursutnyttjande
En retrospektiv registerstudie av traumapatienter visar att övertriage hade kunnat sänkas utan att riskera den önskvärt låga nivån av undertriage. Skärpning av triageringen kan ge bättre resursutnyttjande.
WITH ENGLISH SUMMARY

Jämförelse Riks-HIA – journal gav inte grund för vårdförbättring 158
Svårt förklara färre reperfusioner vid ST-höjningsinfarkt i Norrlandslänen
Kanske är Riks-HIA ett för trubbigt verktyg för att identifiera kvalitetsbrister i vården. En studie från norra sjukvårdsregionen av patienter som vårdats för ST-höjningsinfarkt och där reperfusionsbehandling inte givits kan tyda på det.
Screening för HIV och hepatit C-virus med salivtest på ett fängelse i Ghana 161
Studie av prevalens och kunskapsläge
33 miljoner människor världen över bär på humant immunbristvirus (HIV) [1] och 170 miljoner på hepatit C-virus [2], och majoriteten av dem bor i Afrika söder om Sahara [1, 2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

NSAID kan öka risken ­ för kardiovaskulära händelser 164
Riskökningen som regel kopplad till dos och behandlingsduration
Hur bör NSAID hanteras med tanke på nya larmrapporter om risk för hjärttoxicitet med de flesta NSAID?

DEBATT OCH BREV

Evidensbaserad medicin:
Vinstkrav försämrar och fördyrar vården 165
Landstingen bör inte sluta avtal med sjukhus eller vårdhem som drivs med vinstkrav. Enligt Inge Axelsson finns det evidens för att kliniker med vinstkrav är både sämre och dyrare.
Utländska läkare i svensk sjukvård och kampen för integration i det svenska (arbets)livet 166
Vägen till ­legitimation kan vara lång för utländska läkare i svensk sjukvård, och integration i ett nytt land och kultur ställer stora krav på alla inblandade.
Finns det plats för klarspråk? 167
Om psykiatrins välförtjänt dåliga rykte
»Den psykiatriska verksam­heten i Sverige är körd i botten. Att påstå något annat är bara falskhet och förnekande. Den kliniska psykiatrin präglas av en generellt låg kunskapsnivå och utarmade resurser.« Carina Hellström, specialist i psykiatri, skräder inte orden i sin debattartikel.
Felaktig diagnoskodning försvårar uppföljning av gravidas sjukfrånvaro 168
Hälften av läkarintygen i sjukpenningärenden vid graviditet hade en felaktig eller ofullständig diagnos­kod, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen.

KULTUR

Ezra Pound – politisk fånge förklädd till mentalpatient 169
Om det inte hade varit för sina fascistiska sympatier, sin antisemitism och anklagelsen för landsförräderi under andra världskriget, hade Ezra Pound oreserverat räknats som en av 1900-talets största diktare. I stället behövdes fyra läkares vittnesmål om att Pound led av paranoia för att rädda honom från elektriska stolen.

RECENSIONER

Tungviktare för multimodal behandling 172
Smärt- och stressrelaterad arbetsoförmåga
Teambaserad beteendemedicinsk rehabilitering, 467 sidor
Författare: John Ektor-Andersen et al

RÄTTELSE

Missvisande 132
Omslaget till Läkartidningen 50/2011 missvisande.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 185
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 186
Ladda ner pdf