INNEHÅLL NUMMER 5, 2012

REFLEXION

CVK centralt för LT 191
Centrala venkatetrar (CVK) är ett återkommande ämne i Läkartidningen. Under tiden 1990–2011 har tidningen publicerat 16 artiklar om CVK, av vilka hälften berör den infektionsproblematik som är förknippad med dem... / Jon Ahlberg

SIGNERAT

En etablerad fara i sjukvården 195
För tio år sedan ville ingen utanför vården kännas vid överbeläggningarna på våra sjukhus. I dag är begreppet vårdplatsbrist känt av de flesta. Ingen vill förstås ta på sig ansvaret för de beslut som orsakat en så betydande försämring av patientsäkerheten och arbetsmiljön... / Marie Wedin

LT DEBATT

»Uppgifter om levnadsvanor kommer att journalföras och sparas i dataregister« 196
Patienterna bör få meddelande:

Att kräva att patienten återkommande lämnar en redovisning av sina levnads­vanor skiljer sig avsevärt från sedvanlig patient–läkarinteraktion, skriver Catarina Canivet, och anser att patienterna måste få en fullgod insyn i konsekvenserna av att svara på den typen av frågor.
Bästa Socialdepartement! 197
Apropå! Prestationsersättningar i primärvården
Jag är distriktsläkare. Jag vårdar mina patienter i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, och jag gör det av hela mitt hjärta och all min kraft. Jag har 5,5 års läkarutbildning och ytterligare 7 år av kombinerad utbildning och klinisk tjänst­göring...

AKTUELLT

Infektioner nära noll och miljoner kronor sparade 198
Pronovosts checklista gjorde stor skillnad på Sahlgrenskas IVA
Plötsligt gjorde man rätt, och antalet CVK-relaterade infektioner sjönk till nästan noll. Genom att införa en checklista beräknas intensivvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset spara flera miljoner kronor per år.
Medlemsantalet ökar igen 201
Antalet medlemmar i Läkarförbundet ökar – igen. Nu är medlemsantalet nära 44 000, fler än någonsin. Men samtidigt ökade antalet utträden jämfört med året innan.
Inget brott mot arbetstidslagen i Gällivare 201
Förundersökningen om misstänkt brott mot arbetstidslagen vid Gällivare sjukhus läggs ner. Enligt åklagaren går lagstiftningen inte att tillämpa i ett fall där de båda hyrläkarna har egna företag.
Är det den kliniska forskningens tur nu? 202
Efter åratal av utredningar finns det högt ställda förväntningar på att den nya forskningspropositionen kommer att innehålla rejäla satsningar på den patientnära forskningen.
Samtal om utvidgat vårdval 204
Läkarförbundet för samtal med Sveriges Kommuner och landsting och Socialdepartementet om att utvidga primärvården. Tanken är att ST-läkare och andra läkare ska ges förutsättningar att utveckla och pröva nya arbetsformer där allmänläkare arbetar i nära samarbete med bland annat geriatrik och psykiatri.

NOTISER

Avbryter humanitär hjälp 204
Läkare utan gränser avbryter verksamhet i fängelser i Misrata i Libyen. Uppdraget var initialt att ge krigsoffer vård. Men allt oftare skickas tortyroffer till vård i pauser mellan förhör...

MEDICINSK KOMMENTAR

Registreringen av svensk flimmerkirurgi brister 206
Hur är det då med evidensen?
Kirurgisk behandling av förmaksflimmer i Sverige har pågått i snart 20 år, och mer än 1 700 patienter har behandlats. Det saknas dock en samlad redovisning av de svenska resultaten inklusive uppföljning.
Screening för lungcancer kan rädda liv, visar USA-studie 208
För tidigt för allmän screening – men remittera rökare till DT på vida indikationer
Lungcancerdödligheten minskade 20 procent i en stor amerikansk screeningstudie. Falska positiva fynd och överdiagnostik är dock ett stort problem, som kostar stora resurser. I Sverige är det för tidigt för allmän screening – men rökare bör remitteras till DT på vida indikationer.

NYA RÖN

Lovande resultat av stamceller som transplanterats till hjärta på människa 210
I en amerikansk studie har 23 infarktpatienter fått stamceller injicerade i det skadade hjärtpartiet. Efter fyra månader kunde man notera förbättrad pumpförmåga.
KOL-rehabilitering i primärvård lär patienter hantera sin sjukdom 210
Avhandling
Det är välkänt att rehabilitering av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inom slutenvården har positiv effekt på patienters funktion i det dagliga livet [Cochrane Database Syst Rev. 2006(4):CD003793; Am J Respir Crit Care Med. 2006;173(12):1390-413]...
Tumörkarakteristika sämre vid BRCA2-mutation 211
De kliniska utfallen för BRCA1-mutationsbärare liknar utfallen för kvinnor med sporadisk bröstcancer. BRCA2-mutationsbärare har däremot sämre utfall beroende på att deras tumörkarakteristika är sämre.
Inte ovanligt med misstag i kirurgisk handläggning 211
I en prospektiv registrering av misstag inom kirurgiska specialiteter noterades misstag i 6 procent av fallen. Av dem medförde 25 procent någon åtgärd och 5 procent permanent skada. Tekniska misstag var den vanligaste orsaken till bestående skador.
Sannolika och troliga orsaker till dödfödsel 211
I JAMA presenteras två artiklar kring dödfödsel. Man har samlat in data från amerikanska sjukhus och funnit sannolika och troliga dödsorsaker. Sammanslaget var obstetriska komplikationer vanligaste orsak.
Malaria i tidig graviditet ökar risken för missfall 212
Kvinnor som smittas med malaria under graviditetens första trimester löper ökad risk för missfall, men risken kan minskas med malariabehandling. Dessa resultat bör påverka WHO:s rekommendationer vad gäller artesimin under graviditet, menar studiens författare.
Kinesiska studier om gener och schizofreni 212
I Nature Genetics presenteras två studier kring genetiken bakom schizofreni. Båda har gjorts i Kina, oberoende av varandra. Schizofreni är en sjukdom där ärftlighet har visats spela stor roll...

KLINIK OCH VETENSKAP

Kirurgisk behandling av förmaksflimmer i samband med hjärtkirurgi 214
Konsensusrapport från Sveriges arytmiansvariga hjärtkirurger
Arytmiansvariga kirurger på landets hjärtkirurgiska kliniker har nått samstämmighet om hur förmaksflimmer bör behandlas i samband med annan hjärtkirurgi. Vid kirurgisk ablation bör lesionsmönstret i Cox-maze III (labyrintoperation) följas, och helst bör både höger och vänster förmak behandlas för bästa långtidsresultat.
WITH ENGLISH SUMMARY

Laktosintolerans hos barn är ett över­diagnostiserat tillstånd 218
Risk att tarmsjukdomar som IBD och celiaki missas
Primär förvärvad laktosintolerans är ett vida överdia-gnostiserat tillstånd hos barn och ungdomar i Sverige. Sammanblandning med sekundär laktosintolerans leder tyvärr inte sällan till försenad diagnos av tarmsjukdomar som IBD och celiaki.
Mått­ligt dagligt intag av alkohol gav inte upphov till leversteatos 222
Signifikant reduktion av LDL-kolesterol sågs däremot i prospektiv studie
En måttlig daglig konsumtion av rödvin orsakar vare sig leversteatos eller transaminaser överstigande övre referensgränsen, enligt en ny studie. Däremot sågs en signifikant reduktion av LDL-kolesterol.
Psykosomatisk smärtdiagnos bör byggas på fastställda kriterier 224
Kan ge möjligheter till bättre vård
Ett enkelt mått på hälsa, det må vara bedrägligt, är avsaknad av kroppsliga symtom. Då vi förlorar aptiten, mår illa, får ­diarré, får svårt att svälja, blir onormalt trötta, får yrsel eller får ont någonstans ligger det nära till hands att ställa frågan: Vad är det för fel på...
WITH ENGLISH SUMMARY

Två fall av pellagra 228
4D-sjukdomen – bortglömd men dödlig sjukdom
Pellagra (även kallad »4D-sjukdomen«: dermatit, diarré, demens och död) är en ovanlig, men potentiellt livshotande sjukdom. Vid rätt diagnos finns dock effektiv, biverkningsfri och billig behandling.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Är kvinnor med premenstruella besvär betjänta av att tillståndet ideologiseras? 230
Premenstruella besvär beskrevs redan av Hippokrates (400 f Kr). Att detta tydligt biologiska tillstånd skulle vara en social konstruktion, eller en modern uppfinning av den profithungriga läkemedelsindustrin, ter sig ovanligt långsökt, skriver Elias Eriksson.
Replik 1:
Annonserna appellerar till könsstereotypa fördomar 231
När medicinsk vetenskap lyfter fram kvinnors biologi som hotfull och sjukdomsalstrande finns det risk för att kvinnor uppfattar sig själva på det sättet, skriver Annika Forssén och medförfattare.
Replik 2:
Det krävs ett integrerat bio-psyko-socialt synsätt 232
I motsats till Elias Eriksson hävdar vi att premenstruella besvär inte bör ideologiseras utifrån ett snävt biomedicinskt perspektiv, skriver Birgitta Hovelius och Karin Festin.
Ändring i körkortslagen från 1 februari gäller alla läkare:
»Utredningsanmälan« numera ­skyldighet, inte »möjlighet« 233
Läkaren får fortfarande göra en egen bedömning av sannolikheten att en körkortshavare är olämplig att ha körkort, men »utredningsanmälan« är inte längre är en »möjlighet« utan en skyldighet.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Två misshandlade medlemmar lämnas i sticket 233
Jag skäms som kvinna över den feghet min högsta fackliga företrädare visar, och som läkare känner jag stark vrede över att min fackliga organisation lämnar två medlemmar i sticket, skriver Elisabeth Gidlund.
Omöjligt och orimligt att utreda och ifrågasätta rättsliga bedömningar 233
Replik
Det är juridiskt både omöjligt och orimligt för en facklig organisation att utreda och ifrågasätta rättsliga bedömingar, skriver Marie Wedin.
/ Marie Wedin

KULTUR

Enkel bot mot majsätarnas mystiska sot 234
Majsen utgjorde en stor del av födan hos Amerikas urbefolkning, liksom hos europeer när dessa lärde sig odla grödan. Storkonsumtion av majs var dock inte riskfri förrän man lärde sig att berikning med vitamin B3 kunde förebygga bristsjukdomen pellagra. Läs även en vetenskaplig beskrivning av sjukdomen pellagra i avdelningen Klinik och vetenskap i detta nummer av Läkartidningen.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 253
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 254
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Astrid Lindgren-fallet:
Polisens sex tänkbara fel
som åklagaren utreder 192
Åklagaren specificerar nu de sex punkter som hans förundersökning om polisens eventuella tjänstefel består i.