INNEHÅLL NUMMER 7, 2012

REFLEXION

Läkaren central i samtal om levnadsvanor 319
Sambandet mellan levnadsvanor och hälsa är mycket starkt. En fördelaktig livsstil minskar inte bara morbiditet och mortalitet för en rad sjukdomar, den förbättrar även självrapporterad hälsa och livskvalitet... / Carl Johan Sundberg

SIGNERAT

Bevara allmänmedicinsk kompetens 323
Sverige införde 1994 en ny yrkeskvalifikation inom allmänmedicin som fick namnet Europaläkare. Kraven för att utbilda sig till Europaläkare i Sverige har varit låga: två eller tre års tjänstgöring under handledning efter legitimation beroende på om man fullgjort AT eller inte...
Ännu ett dråpslag för medicinsk forskning 323
Beslutet att avveckla forskningsenheten i Södertälje är ännu ett dråpslag för svensk medicinsk forskning. Den svenska läkemedelsindustrin har stadigt dränerats på personal under de senaste åren. Läkarförbundet kommer nu att lägga stor kraft på att hjälpa de medlemmar som berörs... / Marie Wedin

LT DEBATT

Stora förändringar i den globala läkemedelsindustrin 324
Den globala läkemedelsindustrin är under kraftig förändring. Under de senaste tio åren har 300 000 arbetstillfällen lagts ner i »Big Pharma«. I stället utvecklas mindre, kreativa och »öppna« innovationsnätverk och organisationsstrukturer för att ta fram nya läkemedel, skriver Thomas Hedner och medförfattare.

AKTUELLT

Sjukvården ett verktyg i Syrienkonflikten 326
Sjukhus och vårdinrättningar har blivit en arena för konflikten i Syrien, vilket saknar motstycke och är mycket oroande. Det anser Uppsalaläkaren Inger Sjöberg, som för Svenska Amnesty följer utvecklingen.
Vården används som vapen i konflikten 327
Vården används som vapen i Syrienkonflikten, anser Läkare utan gränser i ett skarpt fördömande av bristande respekt för neutraliteten inom sjukvården.
Nationell kommitté för införande av icke-farmakologiska teknologier föreslås 328
Att rutinerna för införande av olika typer av medicinska teknologier skiljer sig åt är principiellt sett inte motiverat. Det anser författarna till en ny rapport som föreslår en nationell prioriteringskommitté för införande och utmönstring av icke-farmakologiska teknologier.
Frågan om kombinerade tjänster för sjukhusläkare i öppenvården tar ny fart 328
Frågan om att specialistläkare ska få kombinera sjukhusläkartjänst med deltidsarbete i öppenvården kan ta ny fart. Läkarförbundet har tillsatt en arbetsgrupp som ska träffa Roger Molin, nationell samordnare för utökat vårdval.
Vårdcentraler listas ovetandes på kommersiell hälsosajt 329
Flera vårdcentraler reagerar på att de listas som provtagningsenheter på hälsosajten hurmarjag.se utan att bli tillfrågade.
Ingen samverkan inför journalprojekt i Uppsala 330
Landstinget i Uppsala län respekterar inte samverkansavtalet. Det anser Upplands allmänna läkarförening, som inte fått samverka inför det projekt som snart ska ge patienterna tillgång till journalerna. »Vi har fått nog«, säger ordförande Anna Rask-Andersen.
Uppdaterad 2012-02-08 kl 16.15.
»Den medicinska forskningen kommer att stå i fokus« 330
Forskningspropositionen 2013–2016:

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) skriver i en debattartikel i torsdagens DN att den medicinska forskningen kommer att stå i fokus i den nya forskningspropositionen.

PATIENTSÄKERHET

Graviditetsklåda kräver snabb handläggning 331
Graviditetsklåda kan orsaka fostrets död. Därför krävs kunskap, tydliga rutiner och skyndsam handläggning hos såväl sjukvårdsrådgivningen som primär- och mödravården samt laboratoriemedicin.

MEDICINSK KOMMENTAR

Har vi för få vårdplatser i Sverige? 332
Vi måste lära oss använda vårdplatserna bättre, innan vi vet om de räcker till
Sverige har hälften så många vårdplatser som EU-genomsnittet. Är det för få, lagom eller till och med för många? Frågan är i nuläget omöjlig att besvara. Vi måste lära oss att använda vårdplatserna bättre, innan vi vet om de räcker till.

NYA RÖN

Allergisk alveolit utlöst via blåsinstrument 334
Även exponering för mikrobiella agens via blåsinstrument kan utlösa allergisk alveolit, enligt två artiklar i Chest. I båda fallen normaliserades respektive patients besvär efter rengöring av instrumenten.
HIV-vaccin ett litet steg närmare målet 334
I en studie på rhesusapa har man framgångsrikt använt ett vektorbaserat vaccin mot SIV (simian immunodeficiency virus), som är besläktat med HIV. Studien är publicerad i Nature och har blivit mycket uppmärksammad.
Olönsamt försök att förbättra läkemedelsanvändningen 335
Autoreferat
I en studie från Göteborg har man utifrån kostnad per QALY analyserat om en intervention för bättre läkemedelsanvändning var kostnadseffektiv. Kostnaden visade sig vara högre än samhället är berett att betala.
Cancerpatienter vill helst följas upp av onkolog 335
Cancerpatienter i USA är allra lugnast om de följs upp av onkolog. Uppföljning av allmänläkare eller sjuksköterska minskade också oron signifikant. Bakgrunden till studien är bristen på onkologer och behovet av att andra axlar ansvaret för långtidsuppföljning.
Ingen fördel med snabb rehydrering för magsjuka barn 336
Snabb infusionstakt verkar inte ha några kliniska fördelar jämfört med standardterapi för barn med gastroenterit, enligt en kanadensisk studie.
Besvikelse över HSV-vaccin 336
En studie på drygt 8 000 kvinnor visar dåliga resultat för ett vaccin mot herpes simplex-virus (HSV). Tidigare, mindre studier har antytt mer lovande resultat.
Dementa läggs oftare in på sjukhus 336
I en studie i JAMA visas att dementa oftare läggs in på sjukhus än icke-dementa, även för diagnoser som bakteriell pneumoni, hjärtsvikt och urinvägsinfektion.

KLINIK OCH VETENSKAP

Olägenheter och ineffektivitet med kirurgiska satellitpatienter 338
Strukturerad journalgranskning och enkätstudie
Trots att patientsäkerheten kunde upprätthållas är olägenheterna med kirurgiska satellitpatienter stora för både sjukvårdspersonal och patienter, enligt en studie från Linköping. Brist på vårdplatser och behov av satellitvård kräver betydande extrainsatser.
WITH ENGLISH SUMMARY

År 2011 toppar TBE-incidensen 343
Rådjursstammens variation i storlek och vädret är nyckelfaktorer
Förra året fick 287 personer diagnosen TBE, den högsta siffran någonsin. Anledningen är en kedja av samverkande faktorer, där rådjursstammens »uppgång och fall«, antalet smågnagare och väderleken är nyckelfaktorer.
Kompressionsbehandling som adjuvans vid nedsatt cirkulation 349
Intermittent pneumatisk kompression är en metod under utveckling med potential att kunna användas i prevention och behandling av komplikationer relaterade till nedsatt venös, arteriell och interstitiell cirkulation. WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Socialstyrelsen om journalföring av levnadsvanor:
Ingen ska behöva diskutera sina levnadsvanor mot sin vilja 354
»De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder gör att förutsättningarna för en mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård aldrig varit mer gynnsamma«, skriver Socialstyrelsen. »Socialstyrelsen menade väl med sina riktlinjer, men slingrar sig undan de obehagliga frågeställningarna«, replikerar Catarina Canivet.
Replik:
Gör ett tydligt uttalande som avråder från massregistreringar 354
Socialstyrelsen menade väl med sina rikt­linjer, men slingrar sig undan de obehagliga frågeställningarna. Gör ett tydligt uttalande som avråder från mass­registreringar av osunda levnadsvanor i allmänhet och pengaalstrande sådana i ­synnerhet, skriver Catarina Canivet. / Catarina Canivet
SPUR-inspektörer manar till bojkott av ny modell för ST-inspektioner 355
»Bristen på förankring i specialitetsföreningarna är total«
IPULS får hård kritik för brist på samverkan om omorganisering av SPUR-verksamheten.
/ Tomas Bremell

KULTUR

Bruk, missbruk och beroende – två nya böcker om narkotika 356
Narkotika kan användas som illegala rusmedel, men också som komponenter i legalt utskrivna läkemedel. Synen på narkotikaanvändningen har alltid präglats av ideologiska motsättningar. Bruk, missbruk och beroende diskuteras i två nyutkomna böcker, samtidigt som enstaka debattörer pläderar för »legalisering«. De får mothugg av den evidensbaserade vetenskapen.

RECENSIONER

Svaga argument mot en restriktiv narkotikapolitik 357
Legalisera narkotika? Ett diskussionsunderlag
Författare: Ted Goldberg

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 373
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 374
Ladda ner pdf