INNEHÅLL NUMMER 8, 2012

REFLEXION

Svininfluensan – lätt att vara efterklok 379
Vad är våra barns liv värda? Frågan ställdes i förra veckan i Svenska Dagbladets granskning av vaccinationskampanjen mot svininfluensa. Dag efter dag fylldes tidningen med anslående grafik, vittnesmål från narkolepsidrabbade barn avlöstes av rappt skriven prosa om pengar,... / Anne Brynolf

SIGNERAT

Antibiotika riskerar bli utan verkan 383
För någon vecka sedan träffade jag mina ordförandekollegor från de övriga fyra nordiska länderna. Två gånger om året träffas vi för att uppdatera och snickra på gemensamma strategier i politiska och professionella frågor som rör läkare... / Marie Wedin
För få barnhjärtläkare i Sverige 383
I dag finns det endast 32 barnhjärtspecialister i hela landet. Dessa är fullt upptagna med att behandla barn och har svårt att få tid till forskning. Dessutom går många av dem snart i pension, samtidigt som endast sex nya specialister är under utbildning...

LT DEBATT

Vad övrigt är, är tystnad 384
Vaccinationsprogrammet efter HPV?
Det är olyckligt att det sedan våren 2009 legat som en våt filt över frågor kring det allmänna ­vaccinationsprogrammet, skriver Leif Gothefors och Birger Trollfors.
/ Leif Gothefors
Sjukvård genom globala glasögon 385
Apropå! Global Health Watch 3 – en alternativ hälsorapport
Om man läser de stora hälsopolicyaktörernas rapporter får man intrycket att de själva är en del av problemet. Global Health Watch är ett glädjande alternativ, skriver Anders Jeppson.

AKTUELLT

Mer konkurrens i brittisk sjukvård möter motstånd 386
Den brittiska regeringens planer på att öppna den offentliga sjukvården för mer konkurrens möter hårt motstånd från läkare och annan vårdpersonal, opposition och väljare. Men trots varningar om att reformen kan leda till valnederlag är den styrande koalitionen fast besluten att driva igenom förändringarna.
Läkarförbundet:
Nej till ändring av patientsäkerhetslagen 388
Ett steg tillbaka mot det gamla systemet med disciplinpåföljder. Det anser Läkarförbundet om Social­departementets förslag att Social­styrelsens beslut i klagomålsärenden ska kunna överklagas i domstol.
Valfrihetssystem riskerar att öka ojämlikheten i vården 389
»Valfrihetssystem i sig bidrar inte till en jämlik och likvärdig vård och omsorg.« Det konstaterar Socialstyrelsen som på regeringens uppdrag följt upp valfrihetssystem i primärvård och socialtjänst ur ett patientperspektiv.
Läkare i Västernorrland i protest mot hög arbetsbelastning 389
Västernorrlands familjeläkare protesterar i ett manifest mot hög arbetsbelastning som gör det svårt att rekrytera nya läkare. I torsdags träffades läkare och politiker för att diskutera situationen.
»Regeringen är handlingsförlamad« 390
Thomas Flodin om papperslösas rätt till vård:

Nej, regeringen gav inget positivt besked till delegationen från »Rätt till vård-initiativet«. Utredningen som föreslår att papperslösa ska få tillgång till subventionerad vård är efter nio månader fortfarande under beredning.
Läkarförbundet stödjer att Europaläkartitel tas bort 390
Läkarförbundet stödjer Socialdepartementets förslag att ta bort kvalifikationen »Europaläkare« ur Socialstyrelsens befattningsnomenklatur från och med 1 juli 2012.

NOTISER

Asplund utreder hur universitetssjukvård ska utvärderas … 389
Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att utreda hur man ska utvärdera kvaliteteten på universitetssjukvården. Detta inför kommande förhandlingar om ALF-avtalet...
Kjell Asplund blir ny SMER-ordförande 389
Kjell Asplund har av Socialdepartementet utnämnts till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, SMER. SMER är rådgivande organ till regering och riksdag i medicinsk-etiska frågor i ett samhällsperspektiv. Kjell Asplund efterträder Daniel Tarschys...
2 april sista dag för fullmäktigeförslag 389
Den 2 april ska motioner senast ha inkommit till kansliet för att behandlas av Läkarförbundets fullmäktige vid årets möte som hålls den 1 juni. Samma datum gäller för de delföreningar som vill ge valberedningen förslag på CS-ledamöter...

PATIENTSÄKERHET

»Drop in-mottagningen har stått för tillgänglighet – men har inte erbjudit kvalitet« 391
En kvinna som upprepade gånger sökte hjälp i primärvården träffade olika läkare varje gång. Ingen fångade upp att hon hade en allvarlig dubbelsidig lunginflammation och patienten dog. Socialstyrelsen är kritisk till den bristande kvalitet på vården som erbjöds.

MEDICINSK KOMMENTAR

Alkolås efter rattfylleri 392
Ny möjlighet att hjälpa patienter dricka mindre och köra nyktra!

Sedan årsskiftet kan den som kört rattfull få körkort med alkolåsvillkor i stället för att körkortet återkallas med spärrtid. Detta kan ses som en möjlighet också ur ett folkhälsoperspektiv. Mellan 3 000 och 5 000 personer per år beräknas ansöka och behöva läkarintyg.

NYA RÖN

Kognitiv förmåga minskar
redan från 45 års ålder 393
I en tioårsuppföljning av Whitehallkohorten minskade resultaten på alla kognitiva skalor utom den som gällde ordförråd redan från medelåldern men allra mest i de äldre åldersgrupperna.
PPI gav ingen effekt vid barnastma 393
Teorin att reflux skulle kunna bidra till svårkontrollerad astma hos barn är bakgrunden till en aktuell studie där behandling med protonpumpshämmare (PPI) prövades. Ingen säkerställd effekt noterades.
Tre nyupptäckta områden i arvsmassan kopplade till bröstcancer 393
I Nature Genetics presenteras tre områden i genomet som kopplas till bröstcancer. Författarna har sammanställt data från ett flertal studier. Totalt rör det sig om ca 70 000 kvinnor med bröstcancer och 68 000 kontroller...
Fördelar med tidig palliativ kontakt vid spridd lungcancer 394
Förbättrad samordning av sista cytostatikabehandling och överföring till hospisvård sågs i en amerikansk studie för de patienter som tidigt fick kontakt med specialist i palliativ vård.
Vanligt med sömnrubbningar bland amerikanska poliser 394
Två av fem amerikanska poliser har en sömnrubbning, enligt en studie i JAMA, vilket kan öka risken för misstag och olyckor i arbetet.
Viktigt att begränsa
förskrivningen av oseltamivir 395
Avhandling
Oseltamivir (Tamiflu) är det mest använda influensaläkemedlet och viktigt i pandemiberedskapen. I en avhandling visas att om den aktiva metaboliten oseltamivirkarboxylat kommer ut i vattenmiljöer med simänder kan följden bli att fågelvirus utvecklar resistens, vilket i sin tur kan drabba människan som högpatogen eller pandemisk influensa.
Positivt resultat av nya rutiner för förebyggande antibiotikabehandling vid knäprotesoperation 395
Autoreferat
Med ett antal nya rutiner fick fler patienter antibiotika inom det optimala tidsintervallet före operation, enligt en svensk studie publicerad i Patient Safety in Surgery.

TEMA PROSTATACANCER

Framsteg i spåren efter PSA 397
Tema: Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos svenska män, och en fjärdedel dör i sjukdomen. PSA-scree­ning minskar dödligheten men ökar risken för överbehandling. Att minimera överdiagnostik och utveckla bättre behandling är utmaningar av i dag.
Screening – en balansgång mellan fördelar och nackdelar 398
Tema:Prostatacancer:

Att screena eller inte screena för prostatacancer är ännu en het fråga. Å ena sidan kan screening ge minskad dödlighet i sjukdomen, å andra sidan finns risken för överbehandling. Än så länge är det upp till varje enskild man att själv ta ställning.
Patologens roll: ställa diagnosen prostatacancer och avgöra prognosen 403
Tema:Prostatacancer:

Morfologisk undersökning är ett krav för prostatacancerdiagnos eftersom övriga undersökningsmetoder har alltför låg specificitet för cancerdiagnostik.
WITH ENGLISH SUMMARY

Radikal prostat­ektomi – den botande kirurgiska behandlingen 407
Tema:Prostatacancer:

Vid lokaliserad prostatacancer är radikal prostatektomi botande. Jämfört med öppen operation har robotassisterad laparoskopisk operation fördelar: mindre blödning, mindre transfusionsbehov och kortare vårdtid.
WITH ENGLISH SUMMARY

Nya utsikter för kurativ strål­behandling av lokalt avancerad cancer 412
Tema:Prostatacancer:

I takt med teknikutvecklingen ter sig strålbehandling av prostatacancer som alltmer lovande. Preciserad och indivi­duellt anpassad behandling ger mer effektiva resultat och mindre bieffekter.
WITH ENGLISH SUMMARY

Hoppfullt om avancerad cancer, flera nya läkemedel är på väg 416
Tema:Prostatacancer:

Flera nya läkemedel mot avancerad pros­tatacancer är att vänta under de närmaste åren. Den kliniska utmaningen – förutom kostnaden – blir att på bästa sätt sätt kombinera dessa nya läkemedel så att patienterna får högsta möjliga överlevnad.

DEBATT OCH BREV

Nej till tvångssterilisering vid fastställande av könstillhörighet 420
Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik:

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik säger nej till sterilisering som villkor för fastställande av könstillhörighet. Rege­ringen förbereder nu en proposition i frågan.
/ Ingemar Engström
Kvalitetsregistren utvecklar vården 421
Det har aldrig varit meningen att kvalitetsregistren ska vara en kommersiell guldgruva. Deras värde ligger i att de används för att utveckla vården till nytta för patienterna, framhåller Mona Boström.
Dagens inspektörer avgörande för framtiden 421
IPULS bjuder in till samtal:
IPULS tar åt sig av kritiken om brist på dialog, och IPULS styrelse har beslutat att omedelbart bjuda in företrädare för SPUR-verksamheten till ett rundabordssamtal.
Etiken ett gemensamt ansvar 422
Replik till Jan Halldin angående den farliga tystnaden:
Läkarförbundet har en längre tid varit tillskyndare av en mångfald bland vårdgivare. Detta innebär inte att man bagatelliserar de etiska riskerna med förändrade vårdstrukturer.
/ Thomas Flodin
WeMind skulle ha skött uppdraget på bästa sätt 422
Vården av tortyr- och krigsskadade:
WeMind kommer inte att behandla krigs- och tortyrskadade i Stockholm under de kommande åren eftersom förvaltningsrätten ansåg att man inte uppfyllt alla ska-krav.
Replik:
Landstingets undermåliga upphandling oroar 422
Vi undrar oroat vilken ­policy som legat bakom Landstingets undermåliga upphandling? Något svar på denna fråga har vi ännu inget fått.
Anmärkningsvärt att SMI och Stramarådet inte tar tydlig ställning i sakfrågan 423
Slutreplik angående faryngotonsillit:
Det är anmärkningsvärt att SMI och Stramarådet i sin ­replik inte tydligt tar ställning i sakfrågan: Ska vissa ­patienter med streptokock­orsakad faryngotonsillit inte behandlas?

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Abdikera inte – den ideella tiden är förbi 420
SPUR-inspektör manar sina kollegor:

Att uppmana till bojkott är kontraproduktivt. Låt oss försöka vara med och påverka utvecklingen i IPULS – påverka utvecklingen i en riktning vi tror på, skriver SPUR-samordnaren Anne Garland.
/ Anne Garland
Socialstyrelsen som handläggare av patientklagomål:
Kejsaren är kanske felklädd? 420
»Jag tycker kanske inte att kejsaren är naken – men han kanske är felklädd.« Det skriver kirurgchef Ewa Lundgren om sina erfarenheter efter drygt ett år med Socialstyrelsen som handläggare av patienters klagomål.
Förbud mot respiratorbehandling i strid mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf? 420
»Den som har det största behovet ska ges företräde«
Socialstyrelsens beslut år 2007 att förbjuda start av respiratorbehandling då patienten inte bedöms ha möjlighet att överleva är enligt vår uppfattning svårförståeligt. Det tycks inte heller vara i överensstämmelse med hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf, skriver Göran Settergren med flera.
Kommentar till artiklar om läkarutbildning i Rumänien:
Universitetsledningen förvånad över »generaliserande och skadlig kritik« 420
Hundratals rumänska läkare arbetar redan i Sverige och har fått både erkännande och uppskattning. Vi är förvånade över de nedsättande artiklar som publicerats i svenska medier, skriver rektor för Universitetet för medicin och farmakologi i Cluj-Napoca.

KULTUR

Henrietta Lacks’ odödliga arv till mänskligheten 424
För 60 år sedan dog fembarnsmamman Henrietta Lacks i livmodercancer. Celler från hennes tumör överlevde dock i ett vävnadsprov och gav upphov till mängder av cellinjer som används än i dag i medicinsk forskning världen runt.

MEDDELANDEN


Se
Aktuella disputationer!

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 441
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 442
Ladda ner pdf