INNEHÅLL NUMMER 9, 2012

REFLEXION

Att inte våga bistå 447
»När det vettvilliga skjutandet pågick på Utøya bedömde polisen att säkerheten var för dålig för att sjukvårdspersonal skulle kunna ta sig ut till ön« / Louis Riddez

SIGNERAT

Staten måste styra ST-tjänsterna 451
Varför införs inte ett utbildningsbidrag till ST-tjänsterna inom de stora bristspecialiteterna? / Kåre H Jansson

LT DEBATT

Ojämn tillgång till vård i landet:
Assisterad peritonealdialys erbjuds inte till alla som behöver det 452
Assisterad peritonealdialys är en utmärkt medicinsk behandling som även är kostnadseffektiv. Det borde vara självklart att alla patienter med behov får hjälp, men i dag avgör bostadsorten.

AKTUELLT

Hon möter hedersproblematik med stärkande vårdprogram 454
Hedersproblem. Birgitta Essén har på uppdrag av regeringen och för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) tagit fram ett samlat vårdprogram för flickor om hedersproblematik. Till vardags är hon överläkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och docent och lektor vid institutionen Kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.
Ingen direktinformation till patienterna 456
Förbjudna bröstimplantaten:

Drygt 4 000 kvinnor i Sverige hann operera in bröstimplantat från det franska skandalföretaget PIP innan dessa förbjöds för snart två år sedan. Klinikerna där kvinnorna opererats valde att inte kontakta dem direkt, utan förlitade sig på andra informationsvägar.
Ökade förutsättningar för kvalitetskonkurrens i tätort 458
Konkurrensverket om vårdvalet:

I tätorterna kan man se tecken på att vårdvalet har lett till en kvalitetshöjande konkurrens. I glesbygden har reformen däremot haft liten påverkan. Den slutsatsen drar Konkurrensverket i en ny rapport.
Nästan alla ST-läkare har tillsvidareanställning 459
På sex år har tillsvidareanställning gått från att vara undantag till att vara regel för ST-läkare på universitetssjukhus. Det visar resultat från Sylf:s ST-enkät.
Rätt att överklaga till domstol »närmast självklar« 460
Justitiekanslern om överprövning i klagomålsärenden:

»Självklart« ska Socialstyrelsens beslut om kritik i klagomålsärenden kunna överklagas. Det anser Justitiekanslern, JK.
AstraZeneca i Södertälje har 80 läkare bland sina anställda 461
Det betyder att det är fler än vad man först uppskattade i Stockholms läkarförening.

PATIENTSÄKERHET

Fel i behandling orsakade köldskada 460
En AT-läkare skulle frysbehandla fotvårtor med kylsprej men missförstod handledarens instruktioner och orsakade en köldskada. Nu vill Socialstyrelsen se rutiner som tillgodoser att AT-läkare har den kompetens som krävs. (Soc 9.2-35600/2011)
Oerfarna underläkare ensamma på akuten – verksamhetschefen får kritik 460
Två unga underläkare på akutmottagningen missade diagnosen blodpropp, något som senare ledde till att patientens vänstra underben måste amputeras. Socialstyrelsen riktar ingen kritik mot underläkarna – men däremot mot deras verksamhetschef. (HSAN 2010/0053)

MEDICINSK KOMMENTAR

Den moderna tiden kräver en förändrad läkarutbildning 462
Kunskap om organisationer, processer, IT, avancerat ledarskap ger bra verktyg

Den traditionella svenska läkarutbildningen håller inte för den moderna tidens krav. Stora förändringar bör till för att ge framtidens läkare bra arbetsverktyg. Det gäller till exempel kunskap om organisationer, processer, IT och avancerat ledarskap.

NYA RÖN

Nytt fettvävsreglerande hormon upptäckt 464
I Nature presenteras ett tidigare okänt hormon som påverkar omsättningen av fett och som givits namnet irisin.
Warfarinkontroll möjlig med längre intervall 464
Resultaten av en studie publicerad i Annals of Internal Medicine talar för att det inte är mer riskabelt att kontrollera warfarindosen var tolfte vecka än var fjärde vecka.
Med riskalgoritm kan ovarialcancer upptäckas redan i primärvården 465
Användning av riskalgoritmer för ovarialcancer skulle kunna förbättra möjligheterna till tidig diagnos av sjukdomen i primärvården, enligt en studie publicerad i BMJ.
Andelen osäkra aborter har ökat globalt 465
Andelen aborter per 1 000 kvinnor har inte förändrats under de senaste åren på global basis. Däremot har andelen osäkra aborter ökat, enligt en artikel i Lancet.
Lovande försök med genterapi vid HIV 466
I Nature presenteras en djurstudie där författarna med hjälp av genterapi skyddat möss från att smittas med HIV.
Tarmflora med låg diversitet ökar risken för atopiskt eksem det första levnadsåret 466
Autoreferat:

Barn som utvecklade atopiskt eksem hade en tarmflora med lägre diversitet under första levnads­året än friska barn. Det visar en studie från Linköpings universitet.

KLINIK OCH VETENSKAP

Nationell enkät visar kvaliteten i svensk läkar­utbildning 468
Läkare har givit sina perspektiv två år efter examen

En nationell studie visar att flertalet läkare uppfattade sig förberedda för det patientkonsultativa arbetet och för handläggning av flertalet vanliga kliniska situationer två år efter läkarexamen. Studien visar en tydlig förbättringspotential vad gäller uppfattad kompetens att hantera mer komplexa situationer.
WITH ENGLISH SUMMARY

Systemisk mastocytos 474
Underskattat tillstånd hos patienter med oförklarad anafylaxi
Systemisk mastocytos är en sällsynt, klonal mastcellssjukdom. Bland symtomen förekommer livshotande, återkommande oförklarad anafylaxi.
WITH ENGLISH SUMMARY

Tre ovanliga fall av tularemi i Värmland 478
Misstänkt smitta via vatten, infekterat damm och insekter

Tularemi är numera en vanlig sjukdom i Värmland och sannolikheten ökar för att ovanliga manifestationer av sjukdomen dyker upp. Det är angeläget att upplysa om att antibiotikakombinationer som oftast rekommenderas vid oklar sepsis/infektion inte är verksamma mot F tularensis.
WITH ENGLISH SUMMARY

Pulsoximetri­screening av nyfödda hittar medfödda hjärtfel 481
Erfarenheter från Kalmar

Med pulsoximetriscreening kan man identifiera spädbarn med duktusberoende cirkulation som medför risk för akut hjärtsvikt och död då ductus arteriosus sluts. Den kan alltså rädda liv om den utförs i rätt tid och man kan även identifiera spädbarn med andra allvarliga tillstånd.
WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Granatäppeljuice kan interagera med warfarin 483
Vissa fruktjuicer kan orsaka kliniskt betydelsefulla interaktioner med ­läkemedel, den mest studerade är ­grapefruktjuice. Det finns även belägg för att tranbärsjuice kan öka effekten av warfarin.

DEBATT OCH BREV

Befolkningsstudier behövs – även LifeGene! 484
Det som inte kan eller får studeras hos frivilliga deltagare beträffande riskfaktorer för sjukdom och ohälsa förblir höljt i mörker, skriver Peter M Nilsson och medförfattare.
Bröstimplantatskandalen visar svagheterna i europeisk informationspraxis 485
Den aktuella bröstimplantat­skandalen har aktualiserat svagheten med den europeiska praxisen vid så kallat informerat samtycke (informed consent), skriver Stig Bengmark. / Stig Bengmark
Riskerna med fettrik diet är överdrivna 486
Det finns ingen anledning att förknippa en högfettdiet med allvarliga hälsorisker, åtminstone inte vid diabetes eller metabola syndromet. Numera rekommenderas ­denna diet för diabetiker både i USA och i Storbritannien, skriver Uffe Ravnskov och Bo H Jonsson. / Uffe Ravnskov, Bo H Jonsson
Slutsats om visst mått av försiktighet kvarstår 487
Replik
Jag anser fortfarande att en kost rik på fett/protein inte är bra, vare sig för hjärnan eller för kroppen, skriver Charlotte Erlanson-Albertsson.
/ Charlotte Erlanson-­Albertsson

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Kräver ökad transparens och svar om kostnader
Specialitetsföreningar saknar förtroende för IPULS:

Skicka ut förslaget till nyordning med angivande av tänkta kvalitetsindikatorer och evidensen för dessa på remiss till specialitetsföreningarna. Det är ett av kraven från en rad specialitetsföreningar.
Förankring avgörande för framtiden
Replik till IPULS ledning:

Dra tillbaka förslaget om den nya organisationen av SPUR-inspektioner. Annars är risken uppenbar att framtida SPUR-inspektioner görs utan medverkan av IPULS. Det är budskapet från SPUR-inspektörerna Tomas Bremell och Annika Teleman.
/ Tomas Bremell

KULTUR

Krav på snabb självhjälp kan förlänga vistelsen i mörkret 488
I dag är det lättare för personer med psykiatrisk diagnos att prata öppet om saken, men att inte lyckas bli frisk snabbt, trots all hjälp som finns, kan vara deprimerande. Och vem bestämmer när en yttring av någons »normala« känsloregister kan etiketteras med en diagnos?

RECENSIONER

Noggrann anamnes ger bättre diagnostik 490
Psykiatrisk diagnostik
251 sidor
Författare: Mats Adler
Förlag: Studentlitteratur; 2011
ISBN: 978-91-4407-318-7

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 517
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 518
Ladda ner pdf