INNEHÅLL NUMMER 11, 2012

REFLEXION

Värdefulla multikulturella erfarenheter 523
När jag läste medicin på Karolinska institutet för så där 40 år sedan läste inte jag eller någon av mina studiekamrater någon del av utbildningen utomlands. Vi gjorde en kort studieresa till Rom på medicinkursen, och det var jättespännande! Numera genomför cirka hälften av... / Margaretha Bågedahl-Strindlund

SIGNERAT

Dags att kräva fortbildning! 527
År 2004 slöts en överenskommelse mellan dåvarande Landstingsförbundet, Läkemedelsindustriföreningen och Swedish MedTech om samarbetsformerna mellan läkarprofessionen och industrin... / Marie Wedin

LT DEBATT

Förrådet av vitamin B1 avgör hur länge människan överlever utan mat 528
Apropå »mannen i bilen«

»Mannen i bilen« hade troligen inte klarat sig mycket längre. Sannolikheten att överleva 60 dagar utan föda är cirka 50 procent, något som kan glädja dem som räddat honom.
/ Lars Ståhle
Alla läkemedelsföretag är inte ­anslutna till läkemedelsförsäkringen 529
Apropå! Patientsäkerhet
Att alla läkemedelsföretag inte är anslutna till Läkemedelsförsäkringen är en fråga om ­patientsäkerhet som Läkemedelsförmånsverket inte tar hänsyn till, skriver Hans Dunér.

AKTUELLT

Stora vårdbolag köper upp personalägda vårdcentraler 530
De stora vårdbolagen köper upp allt fler personalägda vårdcentraler. Läkarna som både äger och arbetar på sina vårdcentraler kan vara på väg bort ur bilden. Många tyngs av administrationen och har svårt att klara generationsskiftena.
»Vi måste få yngre läkare att vilja bli delägare« 532
Föreningen för personalägda vårdcentraler, PIST, fick en rivstart. Men många läkare känner sig också trängda och i vassen lurar de stora vårdbolagen.
»Vi måste också få yngre läkare att vilja bli delägare«, säger Anders Nilsson i PIST.
God kvalitet, nöjda studenter – men dyr nota 534
Regionaliseringen av läkarprogrammet:

Utbildning av god kvalitet men höga kostnader. Så sammanfattar Umeå universitet de första två terminerna med en regionalisering av läkarprogrammet.
Allt fler orter satsar på regionalisering 534
Kalmar, Helsingborg, Norrköping, Falun, Karlstad. Den kliniska delen av läkarutbildningen når alltfler orter när flera medicinska fakulteter satsar på regionalisering.
Socialstyrelsen kritiserar handledarlös AT 535
Socialstyrelsen riktar kritik mot att AT-läkare i Kiruna arbetat utan kontinuerlig personlig handledning, i strid med regelverket...
Sjukhusläkarnas jourenkät:
Svårt att ta ut jourkomp i tid 536
Hälften av sjukhusläkarna kan inte ta ut jour-/beredskapskomp i tid, och majoriteten har inte möjlighet att ta ut ledig dag efter beredskap. Det visar en enkätundersökning som Sjukhusläkarna gjort.
Ny metod för att bedöma arbetsförmåga efter första 180 dagarna 537
Försäkringskassan har under hösten 2011 prövat en ny modell för att bedöma arbetsförmåga. Modellen, som fortfarande är under utveckling, kommer att börja införas under senhösten 2012.
»Normalt förekommande arbete« återinförs i sommar 537
Arbetsförmåga vid sjukskrivningar längre än 180 dagar ska från den 1 juli i år åter bedömas i förhållande till »normalt förekommande arbete«, i stället för som nu mot »den reguljära arbetsmarknaden«. Men ändringen blir tillfällig.
Ny modell minskar specialiteternas insyn 538
Läkarförbundet om prövning av specialistkompetens:

Att ersätta externa bedömare med sakkunniga på Socialstyrelsen kan leda till att specialitetsföreningarnas inflytande över processen minskar. Det framhåller Läkarförbundet i sitt remissvar angående ny modell för prövning av specialistkompetens.
»Förslag kan osynliggöra den kliniska forskningen« 538
Läkarförbundet är oroat över att ett förslag till nytt resursfördelningssystem kan missgynna den kliniska forskningen.

PATIENTSÄKERHET

Sammanlänkade journalsystem hade kunnat minska risken 538
Läkaren på kvinnokliniken bedömde att fostret var dött, fast det senare skulle visa sig att det levde. Om de två sjukhus där den gravida kvinnan sökte hjälp hade haft sammanlänkade journalsystem, hade risken minskat för en sådan felbedömning.

MEDICINSK KOMMENTAR

Att ge parenteral nutrition initialt på IVA är inte självklart 540
Intensivvårdspatienter får ofta från början kombinerad enteral och parenteral nutrition, som täcker patientens totala energibehov. En ny studie visar dock att IVA-vårdtiden förkortades av att kompletterande parenteral nutrition senarelades något.

NYA RÖN

Urinreflux hos småbarn: bara flickor har nytta av antibiotikaprofylax 542
Autoreferat
Små flickor med dilaterande reflux har nytta av antibiotikaprofylax för att minska risken för infektionsrecidiv och nya njurskador. Däremot har pojkar över 1 års ålder ingen nytta av aktiv behandling.
Motiverat att mäta blodtryck i båda armarna 542
I en metaanalys som presenteras i Lancet visas att tryckskillnader i armarna på 15 mm Hg eller mer är förknippad med ökad risk för cerebrovaskulär sjukdom eller för att avlida i kardiovaskulär sjukdom.
Sms-rapport veckovis vid lumbago underlag för prognos 543
Avhandling
Att samla in upprepade data med sms verkar vara fördelaktigt jämfört med t ex pappersenkäter. Metoden testades på 262 individer i arbetsför ålder med icke-specifik ländryggssmärta. Svarsfrekvens var 82,5 procent för hela perioden oberoende av semester eller dylikt.
Antiviral terapi under amning skyddade mot HIV-överföring 543
Under sex månader gavs nyfödda barn till HIV-smittade mödrar det antiretrovirala nevirapin då barnen ammades för att minska risken för överföring av viruset. Reslutatet visar på nästan en hal­vering av antalet smittade bland barnen jämfört med kontrolllgruppen.
Prostatabiopsistudie kan leda till bättre patientinformation 544
Det finns en stor variabilitet i komplikationer efter transrektal prostatabiopsi. Resultaten från en brittisk studie omfattande 1 147 män kan förhoppningsvis användas för att förbättra informationen till biopsipatienter. Även rutiner för lokalanestesi och antibiotika kan förbättras.
Sporadisk marijuanarökning försämrade inte lungfunktionen 544
5 115 deltagare har i över 20 år löpande undersökts med lungfunktionsmätningar och svarat på ett formulär med frågor om bl a eventuell tobaks- och/eller marijuanarökning. Förvånande nog förbättrades lungfunktionen något för individer som rökte marijuana sporadiskt.

TEMA TOBAK

Tema Tobak:
Tobaksrökningen måste bort 547
Många åtgärdbara sjukdomar beror på ohälsosamma levnadsvanor, av vilka tobaken är den värsta. Sverige bör göra som Nya Zeeland och Finland: fasa ut rökningen och besluta om en bortre parentes.
Läkaren har en viktig roll i kampen mot tobaksdöden 548
Tema Tobak:

Tobaksbruket är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen, varje dag dör 15 000 individer på grund av sitt tobaksbruk. Samtidigt är det ett av de mest förebyggbara. Det borde vara i läkarkårens eget intresse att ännu mer än i dag bidra till att minska bruket och därmed skadorna.
Tobaksberoende är starkt … och svårt att bryta 550
Tema Tobak:

Nikotinreceptorer, personlighet, miljö m m – flera samverkande faktorer kan förklara varför det är så svårt att fimpa eller slänga prillan för gott. Dessutom är tobaksprodukter designade för bästa möjliga upptag och för att skapa beroende.
Rökstopp ger snabba hälsovinster 554
Tema: Tobak:

Tobak är en viktigare riskfaktor än alla andra levnadsvanor tillsammans. Ett rökstopp ger redan inom första året betydande hälsovinster, på längre sikt är vinsterna mycket stora.
Läkare första länken i rökavvänjningskedjan 558
Tema: Tobak:

De flesta läkare träffar nästan dagligen patienter med tobaksrelaterade sjukdomar. Med en enkel fråga kan en process börja där patienten på sikt blir fri från sitt tobaksbruk.
Hjälp till rökfrihet inför operation en självklarhet 562
Tema: Tobak:

Rökning är en riskfaktor i samband med operation och därmed en patientsäkerhetsfråga. Studier visar också att patienter vill få hjälp att sluta röka och att tillfälligt rökstopp minskar förekomsten av post­operativa komplikationer.
Snusning en kontroversiell folkhälsofråga 564
Tema: Tobak:

Inställningen till snus har delat folhälsoarbetet i två läger: de som accepterar nikotinet som ett stimulansmedel i vår kultur och de som vill minska all form av kemiskt beroende i samhället.

DEBATT OCH BREV

Resistenta bakterier hot mot sjukvården 569
Nu införs anmälnings- och smittspåringsplikt vid fynd av resistenta tarmbakterier
Den 15 mars inför Socialstyrelsen klinisk anmälningsplikt och smittspårningsplikt vid fynd av tarmbakterier med resistensmekanismen ESBL-carba. Dessa bakterier sprids snabbt över världen och är svåra eller omöjliga att behandla med antibiotika.
Massvaccinationen ­förnuftig men inte rätt 570
När nästa pandemi står för ­dörren gäller det att inte titta för mycket i backspegeln, utan bedöma den situation som uppkommer efter den ­information som är tillgänglig. / Martin Peterson
Uppmaning till Socialstyrelsen:
Dra tillbaka förslaget om att ersätta externa ST-granskare med anställda sakkunniga 571
Socialstyrelsens förslag att granskningen av specialistkompetens hos ST-läkare ska skötas av nio anställda sakkunniga istället för av externa granskare får kritik.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Replik:
LifeGene och EpiHealth bör diskuteras brett 571
De gigantiska projekten LifeGene och EpiHealth väcker en rad etiska frågeställningar av betydelse för den framtida medicinska forskningen.
Replik:
Nytt starkt politiskt stöd för befolkningsbaserade studier 571
Nu finns ett nytt och starkt politiskt stöd från regeringen för befolkningsbaserade studier som LifeGene och EpiHealth, men integritetsfrågorna behöver självfallet en fortsatt diskussion, skriver Peter M Nilsson. / Peter M Nilsson,
Målar upp skev bild av vård med vinstkrav 571
Replik till Inge Axelsson angående vinstdriven vård:

Inge Axelsson målar en skev bild av den tillgängliga kunskapen om vård på sjukhus eller sjukhem med vinstkrav. Perspektivet tål därför att nyanseras, hävdar Nima Sanandaji.
/ Nima Sanandaji
Systematiska översikter i stället för pajkastning 571
Replik:

Jag har tröttnat på pajkastningen mellan olika åsiktsläger och arbetar därför inom The Cochrane Collaboration. Systematiska översikter möjliggör en informerad diskussion med ett minimum av politiska och andra låsningar, skriver Inge Axelsson.
/ Inge Axelsson
Kommentar från ansvariga bakom »Hur mår jag«:
Förbundet ska inte granska medlemmarnas yrkesverksamhet 571
Det åligger inte Läkarförbundet att granska medlemmarnas yrkesverksamhet, det åligger Socialstyrelsen, skriver företrädare för hälsosajten »Hur mår jag«.
Replik:
Om man läst och tillämpat reglerna hade en del av kritiken kunnat undvikas 571
Om Säfwenberg et al avsatt lite tid till att läsa och tillämpa marknadsföringsreglerna hade sannolikt en del av den kritik som riktats mot deras verksamhet kunnat undvikas, skriver Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. / Thomas Flodin

KULTUR

Fyra kilo fördomar hyllades som vetenskap 572
Herman Lundborg och befolkningen i Sveriges trädgård
Rasbiologisk forskning var etablerad vetenskap ännu i början av 1900-talet. I Uppsalaprofessorn Herman Lundborgs vetenskapliga arbeten hopade sig fakta om »kortskallar«, »äkta germanska typer« och »blekingarna«, befolkningen i svenska Blekinge, som blev föremål för rasbiologens särskilda uppmärksamhet.

RECENSIONER

Svar på värdefrågor – utan teoretiska abstraktioner 574
Patientens bästa
En kritisk introduktion till läkaretiken
Författare: Axel Carlberg

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 593
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 594
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Dubbelnummer
Denna vecka utkommer ingen pappersutgåva av Läkartidningen. Senaste numret, nr 9–10/2012, var ett s k dubbelnummer. Nästa utgivningsdag är den 14 mars.
WMA fördömer kollegan Assads våld mot det syriska folket
»Det är med stor sorg som WMA fördömer president Assad för hans skuld i de uppenbara krigsbrotten, som drar läkarkårens rykte i smutsen.«
Ny lag ska rädda LifeGene-projektet 524
Utbildningsminister Jan Björklund presenterade på tisdagen ett antal initiativ för att underlätta registerforskning. Bland annat skräddarsys en ny författning så att det stoppade LifeGene-projektet kan fortsätta.