INNEHÅLL NUMMER 12, 2012

REFLEXION

Vetenskap i mediabruset på gott och ont 599
Motion kan förändra dina gener. Så löd rubrikerna härom veckan. Nyheten att så lite som bara »några minuters« flås kunde ge avtryck i cellens innersta toppade radions nyhetssändningar, togs upp i tv:s Rapport och omskrevs i tidningarna...

SIGNERAT

Mer verkstad i vårdvalet! 603
Läkarförbundet ser utomordentligt positivt på regeringens satsning att utvidga vårdvalet. Att vårdvalet även omfattar den specialiserade öppna vården är ett naturligt steg i rätt riktning. Ett treårigt statsbidrag för att påskynda utvecklingen är också utmärkt...

LT DEBATT

Evidensbristen är det stora problemet 604
Vitamin D och hälsa:

Brist på vitamin D har på senare år förts fram som tänkbar orsak till ett flertal hälsoproblem utöver skelettsjukdomar. Problemet är bristen på evidens för påståendena, hävdar Håkan Melhus och Karl Michaëlson.
/ Håkan Melhus

AKTUELLT

Läkarna hinner inte med alla besök på äldreboenden 606
Äldrevård
Läkare har svårt att komma på akuta besök i äldreboenden, visar en rapport i Kungsbacka kommun. På Åsa vårdcentral i Kungsbacka finns särskilda läkare med avsatt tid för äldrevården.
DLF: Äldres vård ett omöjligt uppdrag 606
Äldrevård
Äldres vård hamnar i kläm i vårdavtalen, menar Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen. Ofta anges det i avtalstext att vårdcentralens läkare ska ha helhetsansvar, men kommunerna betalar inte för det.
Äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm:
Öppenhet och transparens driver på förändringar 609
Under sina sex år som Läkarförbundets ordförande hade Eva Nilsson Bågenholm en oljemålning av Göteborgs hamn hängande på tjänsterummet, ifall längtan efter hemstaden skulle tränga sig på. Tavlan har följt med till det nuvarande arbetsrummet på Socialdepartementet...
Brist kring läkarmedverkan i hela landet 609
Äldrevård
Uteblivna läkarbesök eller brist på läkartid på äldreboenden noteras i elva ärenden i förra årets tillsynsrapport av Socialstyrelsen. Brister vad gäller samverkan mellan kommun och landsting upptäcktes redan i 2010 års tillsyn i var fjärde verksamhet.
Emma Spak föreslås bli ny ordförande i Sylf 612
Sylfs valberedning lyfter upp Emma Spak från platsen som 2:e vice ordförande till högsta posten när Lena Ekelius avgår ett år i förväg från sitt uppdrag. På fullmäktigemötet 30–31 mars avgörs den nya styrelsens sammansättning.
Förhandlingarna intensifieras de närmaste veckorna 613
Avtal 2012:

Avtalsförhandlingarna går nu in i ett intensivare skede, och parterna har en hel del arbete att göra för att kunna nå en uppgörelse. Det berättar Läkarförbundets chefsförhandlare Karin Rhenman.
Utbilda fler läkare! 614
Krav från Sjukhusläkarna:

Sjukhusläkarna kräver fler platser på den svenska läkarutbildningen. Personalbrist, stora pensionsavgångar och bristande arbetsmiljö samt krav från EU och WHO ligger bakom beslutet. Oklart är hur stor ökningen bör vara.
Statskontoret föreslår renodlad inspektionsmyndighet 614
Socialstyrelsen har inte förutsättningar att klara tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården. En renodlad inspektionsmyndighet behöver därför bildas, anser Statskontoret i en rapport till regeringen i dag den 15 mars.
Uppdaterad 2012-03-16.

NOTISER

Pris till Läkartidningen i år igen 614
Läkartidningens reporter Sara Gunnarsdotter har fått Fackförbundspressens journalistpris 2012 i klassen »Bästa berättande text« för sin intervju med narkosläkaren i Astrid Lindgren-fallet.
Fler anmälda vårdskador 614
2011 anmäldes 11 800 vårdskador till Patientförsäkringen LÖF. Det är 13 procent fler än 2010. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) menar i ett pressmeddelande att det beror på större medvetenhet, bland annat på grund av den nya patientsäkerhetslagen, snarare än en faktisk...

MEDICINSK KOMMENTAR

Riktlinjer för allergisk rinit och astma måste nå ut 615
Primärvården och de lokala apoteken behöver samarbeta mer
Sambandet mellan allergisk rinit och astma betonas i nya behandlingsrekommendationer, och en behandlingsalgoritm anpassad efter svenska förhållanden har utarbetats. En utmaning är nu att omsätta riktlinjerna i kliniken; ett ökat samarbete mellan primärvård och apotek är en förutsättning för god implementering.
HIV-testning bör erbjudas frikostigt 616
Viktigt både för individen och för samhället
I detta nummer av Läkartidningen kan vi läsa om en undersökning där en ung kvinna ringer till ungdomsmottagningar runt om i landet för att få råd angående eventuell HIV-provtagning. Förvånansvärt ofta avråds hon från att testa sig, eftersom hon inte tillhör någon »riskgrupp«...

NYA RÖN

Makten över hälso- och sjukvården flyttas alltmer till staten 618
Avhandling
En recentralisering av hälso- och sjukvården pågår i Sverige, och staten är mer aktiv i styrningen. Det visar en doktorsavhandling, som analyserar det demokratiska dilemmat att landstingens lokala självstyre naggas i kanten till förmån för individens likvärdighet.
Bra resultat av djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom 618
En studie från USA som omfattar totalt 136 patienter – en grupp som behandlades i tolv månader och en kontrollgrupp som behandlades i nio månader – visade god effekt av stimulering med konstant strömstyrka i båda grupperna.
Mobila team förebygger suicid 619
I en engelsk studie har man lyckats kvantifiera effekterna av enskilda insatser – bland annat mobila team och policy för handläggning vid dubbeldiagnos – vad gäller suicidprevention.
Bromsmedicin utan effekt mot alzheimer vid Downs syndrom 619
Individer med Downs syndrom har kraftigt ökad risk för alzheimer, men bromsmedicinen memantin hade i en studie ingen effekt jämfört med placebo.
Den amerikanska fetmaepidemin tycks bromsa in 620
En undersökning som följt »genomsnittsamerikanen« sedan 1960-talet visar att fetmaprevalensen för åren 2009–2010 inte har ökat. Frågan forskarna ställer sig är om fetman nått sin topp eller om det är ett hack i kurvan man ser.
Gen ger vägledning om kolorektal cancers svar på kemoterapi 620
Om genen TFAP2E är hypermetylerad innebär det lägre sannolikhet för att patienten ska svara på behandling med fluorouracil. Det framgår av en tysk studie publicerad i New England Journal of Medicine.

KLINIK OCH VETENSKAP

Internationella riktlinjer för allergisk rinit har uppdaterats 622
År 2008 publicerades ARIA 2008 – en omfattande litteraturgenomgång av allergisk rinit och dess betydelse för astma. De behandlingsprinciper som där läggs fast har blivit normerande. Ett försök till behandlingsalgoritm anpassad efter svenska förhållanden presenteras. WITH ENGLISH SUMMARY

Ungdomar nekas HIV-testning på ungdomsmottagningar 625
Brist på kunskap och intresse, visar studie med simulerad klientmetodik
En studie med simulerad klientmetodik (wallraff-studie) bland landets ungdomsmottagningar visar att endast en fjärdedel rekommenderade HIV-testning till en ung kvinna som uppgav upprepade oskyddade samlag med en okänd manlig partner. Studien visar en allvarlig brist på kunskap och intresse på många av ungdomsmottagningarna.
WITH ENGLISH SUMMARY

Traumatisk hjärnskada kan ge hypofyssvikt 629
Förslag till riktlinjer för utvärdering av hypofysfunktionen
De som överlever svåra skallskador är en allt större patientkategori i sjukvården. På senare år har det visats att allvarligt skalltrauma kan ge skador i hypofys–hypotalamusregionen. Ett förslag till riktlinjer för utvärdering av hypofysfunktionen presenteras.
WITH ENGLISH SUMMARY

Visst arbete kan ge besvär i nacke och axlar 634
SBU presenterar ny systematisk litteraturöversikt
En ny litteraturöversikt från SBU visar att arbete med böjd/vriden bål, kombinationen av repetitivitet och kraft, lyfta, skjuta, bära och dra tunga saker, liksom långvarigt arbete med datormus, kan öka risken för besvär i nacke, axlar, armar, armbågar, handleder och händer.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Rätten till personligt ombud bör skrivas in i lagen 636
Kom­munerna bör få lagstadgad skyldighet att tillhandahålla personligt­ ­ombud för personer med ­psykisk funktionsnedsättning så att tjänsten inte avskaffas i nedskärningstider, anser Filipe Costa. / Filipe Costa
Genusperspektivet åsidosatt – igen 637
När man i en studie förtjänstfullt samlar in data uppdelat på kvinnor och män är det onödigt och olyckligt att inte resultaten presenteras och analyseras utifrån detta, tycker Mia Fahlén och Gertrud Åström.
Läkarna som grupp har förlorat ­känslan av att ha en ansvarsposition 637
Replik:

I artikeln »Läkarprofessionen en profession med allt mindre stöd och inflytande« [1] beskriver vi de förändringar som skett i läkaryrket utifrån ett antal frågor som finns med i två enkäter gjorda med arton års mellanrum...
Novartis utmanar rätten till ­läkemedel för världens fattiga 638
Under de senaste sex åren har Novartis drivit en juridisk process mot den indiska staten i en patentfråga. Ärendet ligger nu hos Indiens ­högsta domstol. Om Novartis skulle vinna, hotas tillgången till vitala läkemedel, inte bara för indier, utan för miljontals människor i... / Anders Jeppsson

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Apropå kampanjen för vaccination mot livmoderhalscancer i Stockholm:
Unga kvinnor invaggas i falsk trygghet
Unga kvinnor invaggas i falsk trygghet av Stockholms läns landstings kampanj för vaccination mot livmoderhalscancer. Vem ska förklara att screening fortfarande är lika viktig som förr? undrar Johanna Ranes. / Johanna Ranes
Har vi köpt grisen i säcken?
Operation av prostatacancer:

Tyvärr kan vi alltså konstatera att än en gång har ny teknologi introducerats i Sverige i stor skala utan att det ännu finns evidens för värdet av densamma, skriver Per-Uno Malmström.
Att hänvisa till forskningsrapporter är inte relevant för målgruppen
Replik:
Vikten av cellprov trots att man vaccinerat sig är något vi kommunicerar aktivt i flera kanaler. Däremot tror vi inte att det är relevant att för huvudmålgruppen hänvisa till medicinska forskningsrapporter, replikerar Katarina Winell.
Särskild krisorganisation förutsättning för fungerande samverkan
Okunskap, revirtänkande och reviragerande kan påverka möjligheterna till samverkan inom hälsosektorn, visar en ny studie. / Per Kulling
ST bör kunna bedömas kontinuerligt
Alla steg i specialistutbildningen kunna bedömas kontinuerligt genom en årlig avstämning mellan ST-läkarna, deras blockchefer eller handledare och en handläggare på Socialstyrelsen, skriver Lars Breimer.
Kommentar till recension:
Sverige bör bli ett experimenterande samhälle vad gäller narkotikapolitik
Den som läser titeln på min bok lite slarvigt kanske tror att jag driver tesen att vi ska legalisera narkotika. Min förhoppning är att Sverige blir ett experimenterande samhälle vad gäller narkotikapolitik, skriver Ted Goldberg.

RECENSIONER

Smarta molekyler i ondskans tjänst 640
Gifter, droger och odörer består alla av molekyler med potential att orsaka död, skador eller obehag. Det kan bli extra otrevligt när ondsinta kemister med dunkla syften förstärker molekylernas effekt, till förfång för medmänniskorna. Boken »Ond kemi – berättelser om människor, mord och molekyler« av Ulf Ellervik recenseras på veckans kultursidor.
Hej då, ångest – med KBT 640
Hej ångest! Körskola till livet
Författare: John Leander, Sandra af Winklerfelt Hammarberg.
Läkarens guide för överlevnad i yrket 641
Läkaryrket är givande och omväxlande – men den som ägnar sig åt den måste lära sig att klara fällor, blindskär och fallgropar. Boken »How to survive in medicine - personally and professionally« tillhandahåller några tips om hur man överlever i professionen.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 661
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 662
Ladda ner pdf