INNEHÅLL NUMMER 13, 2012

REFLEXION

Missbruksutredningen som försvann 667
»Men vad övrigt är, är tystnad. Ingenting har hänt. Inga regeringsbeslut. Inga planerade propositioner.« / Ylva Böttiger

SIGNERAT

Dags införa medicinsk vårdgaranti 671
Det blir paradoxalt när vi opererar utomlänspatienter, så att deras hemlandsting klarar vårdgarantin, medan vi själva inte gör det, säger en chef på HOS-förvaltningen i DN den 9 mars... / Marie Wedin

LT DEBATT

Riks-HIA ska ta fram nytt index för områden med förbättringsutrymme 672
Förbättringsutrymmet i Riks-HIA:s kvalitetsindex börjar bli uttömt. Ett nytt index – Swedehearts kvalitetsindex – ska därför tas fram.

AKTUELLT

Helhetsgrepp för bästa livskvalitet 674
Äldrevård

Runtom i landet prövas olika modeller för att förbättra vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping har man på försök öppnat en äldremottagning som tar helhetsansvar för vården av multisjuka äldre.
Läkarförbundet: Kommunöverläkare ska se till att sjuka äldre inte faller mellan stolarna 676
Äldrevård

»Det behövs mer läkarmedverkan i den kommunala vården och den vården måste länkas samman bättre med vården på sjukhusen.« Det säger Läkarförbundets ordförande, Marie Wedin.
Mobil geriatrisk klinik i Lidköping 677
Äldrevård

Lyssna in den äldres historia under en kopp kaffe. Diskutera med kommunsköterskor. Bedriva avancerad sjukhusvård i hemmet. Fixa remisser och kontakta sjukhuset. Närsjukvårdsteamet, med läkaren Ulla Andin i spetsen, är som en ständig sambandscentral för multisjuka äldre i Skaraborg och just därför en kvalitetsmässig succé, enligt en utvärdering.
Rörlig läkare ger snabb hjälp i Ljungby 679
Äldrevård

Förut tog det flera veckor innan de äldre kunde få hjälp på vårdcentralen. I dag tar den mobile läkaren Kjell Petersson i Ljungby kommun de flesta besöken inom ett dygn.
Upprop i Dalarna för fler allmänläkare 680
Primärvården i Dalarna behöver förstärkas med 85 allmänläkare, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar under det närmaste årtiondet. I ett upprop slår nu 156 läkare i Dalarna larm om situationen.
Stopp för utflyttning av psykiatrin 680
Omsvängning i Stockholm:

Redan i vår skulle stora delar av slutenvårdspsykiatrin i Stockholms läns landsting börja flyttas ut från akutsjukhusen. Men nu har planerna ändrats, och psykiatrin får vara kvar.
Isabella Kongstad ny ordförande för MSF 682
Isabella Kongstad, student på tredje terminen i Örebro, valdes på Medicine studerandes förbunds fullmäktigemöte till ny ordförande. Hon efterträder därmed Anders Lundberg.
Vite hotar underbemannad klinik 682
Landstinget i Värmland måste tillföra mer resurser eller minska läkarnas arbetsuppgifter på barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad. Annars hotar ett vite på 750 000 kronor, efter ett beslut från Arbetsmiljöverket.
1 100 allmänläkare bakom Norrbottensupprop 682
»Låt vården vårda« kräver cirka 20 procent av den svenska allmänläkarkåren, som har skrivit på det så kallade Norrbottensuppropet. Uppropet vänder sig mot krav på registrering av livsstilsfaktorer.
Anmälningsskyldighet utökas med skärpt vapenlag 682
Läkare ska polisanmäla även personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller särskild personutredning i brottmål när dessa är olämpliga att inneha skjutvapen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Mammografiscreening är här för att stanna 684
Individuella screeningprogram kan ge bättre effekt
Den framtida utmaningen är att göra mammografiscreeningen mer effektiv genom att fokusera på kvinnor med ökad bröstcancerrisk. Med information om mammografisk täthet, genetisk variation och livsstilsfaktorer kan den individuella risken bedömas adekvat, vilket gör det möjligt att skräddarsy screeningprogram för varje kvinna.

NYA RÖN

Mortaliteten stiger brant vid brännskada över 60 procent hos barn 686
I en undersökning från USA, publicerad i Lancet, har man undersökt hur mortaliteten påverkas av hur stor del av kroppen som är brännskadad. 60 procent visade sig vara en brytpunkt.
Låg mortalitet vid behandling av koledokussten, oavsett metod 686
Autoreferat
Skillnaderna i mortalitet och morbiditet mellan olika kirurgiska metoder för behandling av koledokussten har kartlagts i en svensk undersökning, därtill har riskfaktorer identifierats.
Celiaki något vanligare efter planerat kejsarsnitt 687
Autoreferat
I en svensk studie fann man lätt ökad risk för celiaki efter planerat kejsarsnitt jämfört med planerad vaginal förlossning men ingen ökad risk efter akut kejsarsnitt. Hypotesen att det är tarmfloran som påverkar risken för celiaki får stöd av studien.
Sjukdomsbördan av malaria större än befarat 687
En aktuell undersökning av forskare från USA och Australien visar att dödligheten i malaria har sjunkit kraftigt men att sjukdomsbördan trots det är större än vad tidigare rapporter visat.
Cytostatika under graviditet möjlig risk för fostret 688
I en belgisk studie som följt barn från födseln och upp till 18 års ålder visades att ett samband mellan prematur påverkan på kognitiva funktioner och cytostatikabehandling inte kan uteslutas – även om förtidig födsel är en mer sannolik orsak.
Sirtuiner kopplade till Huntingtons sjukdom 688
Sirtuiner är en grupp enzymer som kan vara inblandade i patogenesen till Huntingtons sjukdom. Det visar två artiklar som presenteras i Nature Medicine. Rönen öppnar för nya behandlingsmöjligheter vid den neurodegenerativa sjukdomen...

KLINIK OCH VETENSKAP

Dödligheten i bröstcancer minskar – men inte tack vare screening 690
Dags att slopa mammografiscreening
Det är dags att slopa mammografiscreening. Att screening skulle minska antalet fall av avancerad bröstcancer har inte påvisats. Stringenta observationella studier har inte visat någon gynnsam effekt av screening. Och minskningen av bröstcancerdödlighet har varit störst bland yngre kvinnor som inte erbjuds screening.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ögonscreening på BB är effektiv 694
Dags för tydligare svenska riktlinjer, visar prospektiv registerstudie
Policyn för screening av kongenital katarakt inom BB/neonatalvård i Sverige är till 90 procent rutin, enligt en undersökning, men tydligare riktlinjer behövs, liknade dem som finns i USA och Storbritannien.
WITH ENGLISH SUMMARY

Anpassning­ av vårdkedjan vid utvecklingsstörning och ­demens 698
Erfarenheter från Kristianstad visar på behovet av insatser nära patienten
I Kristianstad remitteras flertalet av patienterna med utvecklingsstörning och misstänkt demenssjukdom till minnesmottagningen. Det finns behov av en anpassad vårdkedja för denna grupp patienter.
WITH ENGLISH SUMMARY

Akut salicylatförgiftning kan ge icke-kardiogent lungödem 700
Icke-kardiogent lungödem som komplikation till salicylatförgiftning är väldokumenterat. Kända riskfaktorer är hög ålder, rökning, kronisk förgiftning, metabolisk acidos och proteinuri. Utöver symtomatisk behandling inriktas åtgärderna på att förhindra ytterligare absorption och öka utsöndringen av redan absorberat salicylat. WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Equalis kriterier för karotisdiagnostik – under kontinuerlig uppgradering 702
Ultraljudsundersökning av karotisartärerna med så­­ ­kallad duplexteknik har använts i Sverige sedan början av 1980-talet. Equalis expertgrupp för ­fysiologisk kärldia­gnostik har nyligen presen­terat sina rekommendationer för karotisdiagnostik med ultra­ljudsteknik.
Vad läkare behöver 703
Det är lätt att uttrycka vad en läkare i dagens läge behöver ha med sig i sin utbildning men svårare att säga var det nya ska få plats, skriver David Edmar.
DN Debatt knappast rätt forum för känsloladdat inlägg om prioriteringar 704
Att kardiologkollegor pläderar för en ökad satsning på hjärt–lungräddning (HLR) är förståeligt, men är DN Debatt ett lämpligt forum? skriver Eric Bertholds.
Replik:
Hjärtstartare mer kostnadseffektivt än brandvarnare 704
Medelåldern hos en patient med hjärtstopp är cirka 65 år, det vill säga många är relativt unga och fortfarande yrkesverksamma. Cirka 80–85 procent av dem som överlever är neurologiskt intakta när de skrivs ut och kan återgå till ett ordinärt leverne...
Slutreplik:
Frågan gällde prioriteringsprinciper 704
Det var inte hjärtstartare eller deras kostnadseffektivitet jag ifrågasatte utan sättet att försöka påverka prioriteringsbeslut. Samma vecka i samma tidning [1] krävde ordföranden för patientföreningen för hyperhidros att alla som lider av detta tillstånd, som kraftigt sätter...

KULTUR

»Om underlydande beträddes med fel eller försummelse i sin befattning …« 705
Hand­läggning i 200 år av medicinska misstag i Sverige

Jurister och medicinare i Sverige har inte alltid varit överens om hur samhället skulle handlägga medicinsk felbehandling. Patrick Belfrage, tidigare föredragande läkare vid HSAN och vid Patientförsäkringen, berättar om inhemsk praxis under de senaste 200 åren.
WITH ENGLISH SUMMARY

RECENSIONER

En tunn bok om statistik 707
Statistics at square two
130 sidor
Författare: Michael Campbell
Förlag: BMJ Books, Blackwell
Publishing; 2007 ISBN 978-14-0513-490-3

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 721
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 722
Ladda ner pdf