INNEHÅLL NUMMER 14, 2012

REFLEXION

Förstahandsval vid högt blodtryck skiftar 727
Även patienter som behandlas med ARB kan drabbas av angioödem men denna risk är mycket lägre än med ACE-hämmare. / Jan Östergren

SIGNERAT

Mycket på gång inom forskningen! 731
Inom departementen bereds just nu flera viktiga frågor. I höst kommer en ny forskningsproposition. Vinnovas och Vetenskapsrådets förslag för svensk behandlingsforskning ligger och väntar...

LT DEBATT

Nej till »undvikbar slutenvård« som prestationsersättning 732
Att tro att en sänkning på 10 procent i undvikbar slutenvård för de mest sjuka äldre från ett år till ett annat indikerar en god vård tyder på en bristande förståelse av detta mått, skriver Rickard Ljung. / Rickard Ljung
Privatläkarna behöver sitt servicebolag 733
Aproå! Delföreningars rätt att driva egna bolag
Det är fel att Marie Wedin och Håkan Wittgren verkar för en centraliserad facklig aktivitet, skriver Christer Sjödin, apropå att förbundets centralstyrelse ansett det olämpligt att delföreningar driver egna bolag.
Påverkansarbete genom bolag inte lämpligt 733
Replik:
Påverkansarbete genom service­bolag, där avgifter och ersättningar sköts mellan service­bolaget och de förtroende­valdas egna bolag, har förbundets centralstyrelse inte bedömt vara lämpligt.
TLV: Lösning kräver lagstiftning 733
Apropå! Okänd försäkring
En statlig utredning har nu regeringens uppdrag att ge förslag på hur en obligatorisk läkemedelsförsäkring ska utformas inom förmånerna.

AKTUELLT

Läkemedel hot mot miljön 734
Vi vill inte bli sjuka av en dålig miljö, men det är vad som händer i länder där våra läkemedel tillverkas. I dag kan inte läkemedel stoppas av miljöskäl, och vid subvention av läkemedel är det lägsta pris som är den avgörande faktorn. Sverige vill skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel, men det kräver att vi får EU med oss.
LIF hoppas på miljöhänsyn vid läkemedelssubvention 736
Ska man ta med miljöaspekter vid subvention av läkemedel? Ja, hoppas Läkemedelsindustriföreningen, som efterfrågar gröna incitament för att uppmuntra industrin att frivilligt kontrollera utsläppen från fabriker.
Läkarförbundet ser över miljöprofileringen 737
2010 biföll Läkarförbundets fullmäktige en motion om att arbeta för att någon form av miljöcertifiering av läkemedel införs. Har det då hänt något sedan dess? Mikael Rolfs från centralstyrelsen berättar:
Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset 738
Astrid Lindgren-fallet:

Narkosläkaren, som i oktober friades från anklagelserna om dråp, har nu anmält till Socialstyrelsen att tre av hennes läkarkolleger på barnintensivvårdsavdelningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har ordinerat tiopental till den aktuella flickan utan att journalföra det. Hon är mycket kritisk mot att arbetsgivaren inte agerat utifrån det.

Uppdaterad 2012-03-29 kl 10.45.
Chefläkaren bekräftar brister i journalföringen 738
Astrid Lindgren-fallet:

Karolinska universitetsjukhusets chefläkare håller med om att den prematura flickan med största sannolikhet fått tiopental vid minst fyra tillfällen utan att det har dokumenterats. Men han anser att det vore olämpligt att så lång tid efteråt kritisera enskilda medarbetare.
Skyddsombud på akuten i Lund slår larm 739
Anställningsstopp och indragna vårdplatser gör att personalen vid akuten på Skånes universitetssjukhus i Lund går på knäna, enligt skyddsombuden, som nu gemensamt kräver omedelbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
Lägre ersättning för drift av S:T Göran oroar läkarföreningar 740
Vårdbolaget Capio får fortsätta att driva S:t Görans sjukhus i Stockholm i minst nio år till. Det blev resultatet av Sveriges största sjukvårdsupphandling. Att det nya avtalet ger lägre ersättning oroar läkarföreningar.
Lokaltidning klandras för skriverier om journalintrång 740
En läkare som dömts för journalintrång PO-anmälde lokaltidningens rapportering av händelsen. Nu klandras tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.
Patienter som får träffa läkare mest nöjda med sin vårdcentral 741
Lagom till sin ettårsdag presenterar den nya myndigheten Vårdanalys sina första två rapporter, som båda gäller effekterna av vårdvalet.
SMER varnar för framhastad LifeGene-lag 741
De etiska frågorna måste hanteras med stor omsorg, annars kan förtroendet för registren skadas och viljan att delta sjunka, enligt Statens medicinsk-etiska råd.

NOTISER

Läkarförbundet kritiserar marknadsföringen av Miltons hälsosajt 738
Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, EAR, kritiserar marknadsföringen av hälsosajten »Hurmårjag«. I samband med lanseringen skickades ett pressmeddelande ut med rubriken »Några av Sveriges bästa läkare gör din hälsokontroll på nätet«, och det angavs att hälsotjänsten har en...
Tre nya kliniska forskarskolor 738
Vetenskapsrådet har beslutat att finansiera tre nya nationella forskarskolor inom klinisk forskning, vid sidan av de fem som man redan stöder. En klinisk forskarskola i benskörhet inrättas vid Göteborgs universitet, medan Karolinska institutet får två nya kliniska forskarskolor,...
KU vill ha meddelarskydd för privatanställda 741
Ett enigt konstitutionsutskott har ställt sig bakom en motion från S, MP och V om utvidgat meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Regeringen har tidigare aviserat att frågan ska utredas...

MEDICINSK KOMMENTAR

Prispressade läkemedel utan miljöhänsyn kan stå oss dyrt 742
Sverige föreslår skärpning av internationella regler för att minska utsläpp

Ekonomiska incitament är i dag helt dominerande för läkemedelsförsörjningen, vilket leder till omfattande miljöutsläpp från vissa produktionsanläggningar. Detta riskerar att driva på utvecklingen av antibiotikaresistens. Via ett regeringsuppdrag försöker Sverige nu skärpa internationella regelverk för att minska utsläppen.
Kartläggning av skyddsfaktorer vid typ 1-diabetes har börjat 744
Vissa patienter tycks skyddade mot sena komplikationer – flera studier pågår
Varför vissa patienter med typ 1-diabetes sedan lång tid klarar sig undan från sena komplikationer, t ex retinopati, är en gåta. En kartläggning av skyddsfaktorer är angelägen för att förhoppningsvis kunna utveckla nya mediciner eller terapier som skyddar mot allvarliga diabeteskomplikationer.

NYA RÖN

Äggceller nybildas under livets gång 746
I äggstockarna finns stamceller som kan utvecklas till nya äggceller under livets gång. Det uppseendeväckande rönet har publicerats i Nature Medicine.
Screening för livmoderhalscancer genom cellprov räddar liv på flera sätt 746
Fynden i en studie publicerad i BMJ visar att deltagande i det svenska screeningprogrammet ger förlängd överlevnad även vid livmoderhalscancer som uppstår trots programmet. Sveriges screeningmodell kan tjäna som internationell förebild, påpekas i en ledarartikel.
Ingen bröstsmärta vid fyra av tio hjärtinfarkter hos kvinnor 747
Flera intressanta skillnader mellan könen sågs i en studie med över en miljon amerikanska patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Bland annat var det vanligare att kvinnor inte hade bröstsmärta och att kvinnor oftare än män avled på sjukhus.
Restriktiv vätsketerapi vid tarmkirurgi gav mindre komplikationer 747
Autoreferat:

Restriktiv vätsketerapi peroperativt jämfört med standardterapi hade ingen fördel vad gäller postoperativ vårdtid, däremot minskade andelen patienter med komplikationer. Detta visades i en svensk studie.
Ingen effekt av diabetesvaccin 748
Resultaten av en fas 3-studie på ett diabetesvaccin som utvecklats av ett svenskt företag är nedslående. Vaccinet gav ingen effekt. Effekten på Stockholmsbörsen var desto större, företaget tappade 85 procent av sitt börsvärde.
Elektrisk stimulering av entorinala kortex förbättrade det spatiala minnet 748
Djup hjärnstimulering kan förbättra minnesförmågan. Det visar en liten studie där deltagarna fick spela ett dataspel där de kör taxi till olika destinationer i en virtuell stad med olika landmärken.
Y-kromosomen försvinner inte med evolutionen 748
Y-kromosomen är evolutionärt mer stabil än man tidigare trott. Det visar studier på en mycket gammal anfader, rhesusapan Macaca mulatta, vars gener också återfinns hos människan.

KLINIK OCH VETENSKAP

Utsläpp från läkemedelsindustri påverkar miljön 750
Antibiotikautsläpp riskerar också vår egen hälsa
Koncentrationerna av aktiva läkemedelssubstanser – inklusive antibiotika – i renat avloppsvatten från läkemedelsproduktion kan överstiga halterna i blodet hos patienter som behandlas med läkemedlen. Utsläpp av avloppsvatten med mycket höga läkemedelshalter bedöms kunna ha betydande effekter på miljön, möjligen även på human hälsa.
WITH ENGLISH SUMMARY

Transfusion av äldre blodprodukter kan utgöra en risk 754
Kunskapsläget om lagring och trans­fusionsrelaterade skador är oklart
Blodkomponenter lagras rutinmässigt på blodcentralerna. Frågan är hur länge lagring är möjlig. Flera studier antyder ökad mortalitet och multiorgansvikt hos patienter som transfunderats med äldre blod.
WITH ENGLISH SUMMARY

Högt luftvägshinder orsakat av ACE-hämmar­­utlöst angio­ödem 758
Livshotande och underrapporterad biverkning
Angioödem med högt andningshinder är en livshotande och underrapporterad biverkning av vissa vasoaktiva läkemedel. Risken är störst vid behandling med ACE-hämmare, som sedan de introducerades 1981 har blivit en av de enskilt viktigaste orsakerna till angioödem.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Läkemedel och miljö i praktiken 762
Vad kan landsting och regioner göra?
Svenska regioner och landsting må vara banbrytande när det gäller att ställa miljö- och hållbarhetskrav på läkemedel, men vi måste också driva kraven internationellt. Det anser Charlotta Brask och medförfattare.
Socialstyrelsen svarar om ST-prövning:
Förslaget ska ge kortare handläggningstider för ST-läkarna 764
Vi har varit angelägna om att ta fram ett förslag till system som kan säkerställa god kvalitet i bedömningen av både utlandsutbildade och svenskutbildade ST-läkares kom­petens. Socialstyrelsen svarar på kritiken om ST-prövning.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

»Läkare känner inte ens till Läkemedelsförsäkringen« 733
Tyvärr känner många läkare inte ens till Läkemedelsförsäkringen, trots att den funnits sedan 1978.
Utan Läkemedelsförsäkringen finns inget skydd vid allvarliga, kända biverkningar 733
Skyddet från Läkemedelsförsäkringen urholkas, och detta sker mycket diskret. Anledningen syns vara ren och snöd vinning.
Positiva effekter av pulsoximetriscreening dokumenterade i regional HTA-rapport 764
Vi instämmer i slutsatsen att pulsoximetriscreening är ett värdefullt komplement till somatisk undersökning för att snabbt hitta, värdera och behandla duktusberoende hjärtfel i nyföddhetsperioden.
Nu skrotar vi AT! 764
Genom att skrota AT, kan vi på ett mer effektivt sätt utbilda specialistläkare, och vi som utbildats i Sverige kan konkurrera på lika villkor som våra kollegor från resten av Europa. / Ardavan Khoshnood

KULTUR

Vacker handstil – utan händer 765
Sällan har väl någon fötts med sämre förutsättningar till ett drägligt liv – än Johan Schierlund. Med gott intellekt och kämpatag lyckades han ändå uppnå ett gott leverne.

RÄTTELSE

Rättelse 728
I artikeln »Ögonscreening på BB är effektiv«, som publicerades i Läkartidningen 2012;109(13):694-7, blev det fel i ett namn på sidan 697. Det rätta namnet ska vara Klara Thiringer.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 781
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 782
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkemedel som miljöhot
Vi vill inte bli sjuka av en dålig miljö, men det är vad som händer i länder där våra läkemedel tillverkas. I dag kan inte läkemedel stoppas av miljöskäl, och vid subvention av läkemedel är det lägsta pris som är den avgörande faktorn. Sverige vill skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel, men det kräver att vi får EU med oss.