INNEHÅLL NUMMER 16, 2012

REFLEXION

Utan register finns vi inte 787
Primärvården har i dag olika regionala ersättningssystem, vilket gör det svårt att veta vilken sjukvård som produceras på nationell nivå. Det är därför bra att Socialstyrelsen föreslår att även primärvården framöver kommer att rapportera dia­gnoskoder till Patientregistret (se... / Mikael Hasselgren

SIGNERAT

Äldrevården behöver fler läkare 791
Den senaste tidens medierapportering har visat på skriande brister i vården och omsorgen av äldre patienter i så kallade särskilda boenden. Förslag till olika lösningar har presenterats inför galgen... / Marie Wedin

LT DEBATT

»Överbelastning på akutmottagningen« – svensk definition behövs 792
Överbelastning på akutmottagningen är en allvarlig situation. Svenska sjukhus behöver en definition av belastningsgraden, kopplad till stöd för beslut om åtgärder, anser Kamelia Tadjerbashi och medförfattare.
Gillberg borde ha fått rätt i Europadomstolen 793
Apropå! En uppmärksammad dom
I en ny prövning friades svenska staten i det mål mot Sverige som professor Christopher Gillberg lyckats ta hela vägen till Europadomstolens högsta organ. Hur ska sekretess i forskningspersonsinformationen nu utformas och hur ser Läkarförbundet på problemet? frågar Elisabeth Fernell och Magnus Landgren.

AKTUELLT

Nu rivs murarna mellan journalsystemen 794
Journalsamarbete
Nationell patientöversikt, NPÖ, är en tekniklösning som gör det möjligt att ta del av journalinformation om en patient, tvärs över gränserna mellan olika vårdgivare och journalsystem. I Örebro använder man den redan, och nu ska NPÖ införas i hela landet.
Journalinformation kan spärras av patienten 795
Journalsamarbete
NPÖ, Nationell patientöversikt, är en IT-lösning som gör det möjligt för sjukvårdspersonal att ta del av patientjournaler tvärs över organisationsgränser, till exempel mellan landsting eller kommuner. Viktig information ska följa med patienten, oavsett var han eller hon vårdas.
»Slipper vänta på journalkopior« 796
Journalsamarbete
Barnläkaren Östen Jonsson i Örebro har använt NPÖ sedan i höstas. Han ser fram mot att fler landsting går med, så att han kan utnyttja systemets fördelar fullt ut.
Örebro först ut med NPÖ 796
Journalsamarbete
Örebro var först i Sverige med att använda NPÖ. Men införandet sker stegvis, och fortfarande är det många läkare som inte vet vad NPÖ är.
Aleris tar över drift av Bollnäs sjukhus 798
Driften av Bollnäs sjukhus tas över av Aleris. Att ett »rött« landsting lägger ut driften av ett sjukhus i privat regi är något av en milstolpe för norrländsk sjukvård.
»Vi måste ha en lägstanivå« 798
Avtal 2012:

– Nu lutar det mer åt ett ettårigt avtal, men vi måste ha en lägstanivå för löneutvecklingen lokalt i avtalet, säger Läkarförbundets chefsförhandlare Karin Rhenman om läget i förhandlingarna veckan efter påsk.
»Brist i journalsystem omöjliggör kontroll« 799
Brister i det IT-system som används på bland annat Akademiska sjukhuset gör det omöjligt att kontrollera om läkare missbrukar sin möjlighet att läsa patientjournaler. Det hävdar Datainspektionen i ett beslut efter anmälan från en patient.
Uppdaterad 2012-04-13.
Stor misstro bland läkarna mot sjukhusfusionen i Skåne 799
Sammanslagningen av de båda sjukhusen i Lund och Malmö skulle effektivisera vården och höja kvaliteten i forskningen. Men enligt en ny undersökning kan sammanslagningen ha haft en dyr prislapp i form av en utbredd misstro bland läkarna.
Gillberg förlorade i Europadomstolen 799
Europadomstolens högsta instans slår fast att det inte var fel att döma forskaren och psykiatern Christopher Gillberg för tjänstefel när han vägrade lämna ut forskningsmaterial till kritiker. Domen innebär slutpunkten på en tio år lång process.
Artikeln uppdaterad 3 april kl 11.20
Förlikning i mål om läkare som hoppade av nyanställning 799
Arbetsgivaren har dragit tillbaka sitt skadeståndskrav på en läkare som hoppade av det nya jobbet efter beskedet att han ensam skulle ansvara för 3 400 patienter.
Psykiatrilagsutredningen:
Tvångsvård ska kunna sättas in i ett tidigare skede 800
Psykiatrilagsutredningen föreslår att psykiatrisk tvångsvård ska kunna sättas in tidigare i ett sjukdomsförlopp, när insatserna är mer effektiva. Tuula Wallsten från Svenska psykiatriska föreningen är positiv till förslaget.
»Vår lagstiftning har blandat ihop vård och straff« 800
Psykiatrilagsutredningen föreslår att påföljden rättspsykiatrisk vård avskaffas. »Man gör en tydlig åtskillnad mellan straff i ett rättsligt sammanhang och behov av vård i ett psykiatriskt sammanhang. Vår lagstiftning har blandat ihop det«, säger rättspsykiatern Marianne Kristiansson, expert i utredningen.
Föräldrarna anmäler barnsjukhuset 801
Astrid Lindgren-fallet:

Föräldrarna till flickan vill att de läkare som enligt vittnesmål gett flickan tiopental ska höras. Nu har de – precis som narkosläkaren – anmält Astrid Lindgrens barnsjukhus till Socialstyrelsen.
Uppdaterad 2012-04-04 kl 15.50.
Intensivvårdssjuksköterskan kritisk till sjukhusledningen 801
Astrid Lindgren-fallet:

Den intensivvårdssjuksköterska som flickans föräldrar kritiserar i sin anmälan till Socialstyrelsen för att hon »i mer än två år undanhöll« information om tiopentalordination tillbakavisar kritiken. Sjuksköterskan menar att ansvaret ligger på sjukhusledningen, som hela tiden känt till bristerna.
Uppdaterad 2012-04-04 kl 15.55.

MEDICINSK KOMMENTAR

Läkemedelsanvändningen hos äldre ska bli bättre 802
Resultatbaserat stöd fördelas till landsting och kommuner
Läkemedelsrelaterade problem är vanliga bland äldre. Flera åtgärder är nu på gång för att ge bättre läkemedelsanvändning; bland annat ska ett resultatbaserat stöd om 325 miljoner kronor fördelas till landsting och kommuner.

NYA RÖN

Kortare arbetstid för kirurger påverkade inte patienterna negativt 803
Inget samband mellan arbetstidsförkortning och morbiditet eller mortalitet vid olika kirurgiska ingrepp utförda av kirurger under utbildning kunde hittas i en studie som undersökt förhållandena före och efter att förkortad arbetstid införts i USA.
Behandling med exemestan minskade bentätheten 803
Ett läkemedel som används för att förebygga bröstcancer hos postmenopausala kvinnor har visat sig minska bentätheten.
KBT effektiv mot kroniskt trötthetssyndrom hos unga 804
I Lancet presenteras en studie där man behandlat unga med den omdebatterade diagnosen kroniskt trötthetssyndrom med KBT. Internetbaserad behandling visade sig vara mer effektiv än vanlig KBT.
Tbc hos migrantbarn visar oroande resistensmönster 804
Autoreferat
En sammanställning av tio års material av patienter med tbc i Stockholm visar att aktiv sjukdom är relativt ovanlig men att frekvensen är hög bland utlandsfödda. Dessutom är förekomsten av antibiotikaresistens oroande.
Ny klass av läkemedel mot diabetes typ 2 805
Ett läkemedel, kallat TAK-875, med en ny typ av verkningsmekanism har prövats i en fas 2-studie. Minskad risk för hypoglykemi kunde konstateras.
Ekonomiskt bidrag till kvinnor minskade risken för HIV 805
Kopplingen mellan HIV, skolgång och fattigdom har använts i en studie i Lancet. Grundtanken var att kvinnor ges ett mindre ekonomiskt bidrag som villkoras med att de måste gå till skolan.

TEMA UNGDOMSHÄLSA

Ungas hälsa borde utmana och sporra 806
Tema: Ungdomshälsa
Att som läkare möta en ung patient kan både utmana och sporra. Men för det mötet behövs kunskap om ungdomars biopsykosociala utveckling och om samtalskonst och hälsofrämjande metoder anpassade för ungdomar.
Ungdomsmedicinens verktyg stöttar i mötet med unga patienter 807
Tema: Ungdomshälsa
I Sverige finns en miljon ungdomar i åldern 11–20 år. En av dem är Maria, 15 år. Sedan hon som liten insjuknade i diabetes har hon varit din patient. I dag kommer hon en extra gång mellan de årliga kontrollerna tillsammans med mamma och lillasyster...
Död och sjuklighet bland unga inger oro nationellt och globalt 808
Tema: Ungdomshälsa
Åldersgruppen 15–24 år har fått minst hälsovinster av de senaste 50 årens förändringar. Sociala, beteendemässiga och miljöbetingade faktorer ligger bakom merparten av ohälsoproblemen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Att hjälpa unga att fatta svåra beslut 811
Tema: Ungdomshälsa
Vid svåra medicinska ställningstaganden kan en etisk analys användas. En sådan analys löser inte problemen, men den bidrar till en objektiv bedömning och gör den unga personen delaktig i beslutet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Biopsykosocialt bemötande bra för unga med kroniska tillstånd 813
Tema: Ungdomshälsa
Att vara ung med kronisk sjukdom eller funktionshinder är svårt nog. Därför är det viktigt att den unge bemöts utifrån sin biopsykosociala utvecklingsfas. På så sätt kan behandlingsresultatet bli bästa möjliga och den unge få optimal livskvalitet.
WITH ENGLISH SUMMARY

Unga patienter på sjukhus kommer i kläm 817
Tema: Ungdomshälsa
En dansk enkätstudie av unga patienters upplevelser av att vara inlagda på sjukhus visar att många saknar information om sin sjukdom. De har tråkigt och de får sällan tillfälle att tala i enrum om känsliga ämnen med läkare/sjuksköterska.
WITH ENGLISH SUMMARY

Skolan kan skapa hälsa 821
Tema: Ungdomshälsa
Skolan har bra möjligheter att hjälpa barn och ungdomar till god hälsa, också i ett långsiktigt perspektiv. Att tillägna sig kunskap är i sig direkt hälsofrämjande, och skolan kan fungera som en »läkande miljö«. Skolsköterskan har en central roll.
WITH ENGLISH SUMMARY

Alla unga har rätt till sexuell hälsa 824
Tema: Ungdomshälsa
Läkare som följer ungdomar med kroniska sjukdomar eller funktionshinder bör lära sig att tala om sexualitet. Den speciella information som dessa ungdomar behöver uteblir tyvärr ofta.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Skörhet bra begrepp för att hitta äldre med stort behov av vård och omsorg 826
Författarna vill lyfta fram begreppet »frailty«, skörhet, för att beskriva äldre personer med risk för hög vårdkonsumtion.
Postumt av Barbara Starfield om ­primärvårdens betydelse 827
Barbara Starfield, en förgrundsgestalt inom allmänmedicinsk forskning, avled hastigt förra året. Hon har i en översikt sammanfattat de senaste rönen om hur sjukvården bör organiseras för att vara kostnadseffektiv och bidra till god och jämlik folkhälsa.
Vem är patientansvarig – behandlande läkare eller TLV? 827
Slutreplik om läkemedelsförsäkringen:
Ett utbyte av läkemedel enligt läkemedelsförmånssystemet kan innebära såväl bortfall av försäkringsskydd, som att patienten reagerar annorlunda. Vem blir då patientansvarig?
Kommentar från en allmänläkare i glesbygd:
Oreflekterat lov av vårdvalet – vad säger sjukhusläkarna? 828
Bengt Järhult, allmänläkare i glesbygd, vill veta om sjukhusläkarna håller med ledarskribenten som i LT 12/2012 prisar utvecklingen mot fritt vårdval i specialistvården. / Bengt Järhult

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

För snävt om 25-OH-vitamin D
Kommentar till debattartikel om vitamin D

Håkan Melhus och Karl Michaëlssons resonemang kring kunskapsläget avseende D-vitaminbrist är väl tillspetsad, anser Eva Rask.
/ Eva Rask
Sverige behöver WHO och WHO behöver Sverige
Världshälsodagen 2012

I dag, lördagen den 7 april, är det Världshälsodagen, och temat i år är den åldrande befolkningen. Världshälsoorganisationen är själv en åldrande individ som i år fyller 64 år. Är det snart dags för pension? Eller jobba kvar? Svaret är att ett reformerat WHO fortfarande har en viktig roll att spela.
Även primärvården bör rapportera till Patientregistret
I dag finns ingen möjlighet att på nationell nivå få information om hur primärvården bedrivs. Detta försvårar arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården. Därför bör även uppgifter om patienternas läkarbesök i primärvården rapporteras till Patientregistret, anser företrädare för Socialstyrelsen.

KULTUR

Aneurysm – dramatik och patologisk estetik 829
Bukaortaaneurysm är fascinerande på många sätt, kanske också skrämmande. En sjukdom som kanske inte ger några symtom under lång tid, men där ruptur kan vara såväl debutsymtom som det dramatiska skeende som leder till patientens död...

KRÖNIKA

En verklig bonus 830
Strax före klockan 07.00, vid jourbytet, när nattens personal går hem och dagens utvilade precis kommit, larmar det »Omedelbart kejsarsnitt« på sökarna. Alla släpper vad de har för händerna och springer mot förlossningen. Detta är den mest akuta situation vi har på sjukhuset...

RÄTTELSE

Rättelse 788
I Läkartidningen 2010;107(50):3200 publicerades under rubriken »Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt« ett autoreferat av en studie publicerad i Acta Psychiatrica Scandinavica. Nyligen upptäckte författarna ett kodningsfel i databasen som använts, och efter korrigering blev resultatet inte tolkningsbart. Författarna har därför återtagit publikationen i Acta Psychiatrica Scandinavica, varför man även ska bortse från det i Läkartidningen publicerade referatet.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 849
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 850
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tema ungdomshälsa
Att som läkare möta en ung patient kan både utmana och sporra. Men för det mötet behövs kunskap om ungdomars biopsykosociala utveckling och om samtalskonst och hälsofrämjande metoder anpassade för ungdomar, skriver Kristina Berg Kelly, docent i pediatrik, och Läkartidningens gästredaktör för temat ungdomshälsa.
Ökade hälsoskillnader mellan socioekonomiska grupper
Samtliga analyserade dödsorsaker är vanligast bland dem med kortast utbildning och ovanligast bland dem med längst utbildning, och skillnaderna har ökat, enligt Statens folkhälsoinstituts och Socialstyrelsens gemensamma folkhälsorapport.
Saco-förbund JO-anmäler Lars-Erik Holm för långa handläggningstider
Läkarförbundet och en rad andra fackförbund backar upp farmaceuternas anmälan. De långa handläggningstiderna får »oacceptabla konsekvenser« både för individer och för samhället i stort, skriver Thony Björk, Farmacevtförbundets ordförande till JO.
Uppdaterad 2012-04-02.
»En tendentiös enkät«
Sjukhusledningen på Skånes universitetssjukhus är kritisk till undersökningen, som man anser är tendentiös.