INNEHÅLL NUMMER 17, 2012

REFLEXION

Tvivelaktigt twittrande från polisen 855
Sanningen är att det finns en stor frustration bland många av oss som jobbar som poliser att vår verksamhet är så sluten. Det menade Peter Ågren, ingripandechef på Södermalm i Stockholm, i en intervju i Svenska Dagbladet (30/3) apropå att polisen för tillfället satsar stort på...

SIGNERAT

Socialstyrelsen skjuter sig i foten - två gånger 859
Åldersdiskriminering kan definieras som negativ särbehandling på grund av ålder. Den här typen av diskriminering har varit i fokus för en livlig diskussion de senaste åren. År 2010 presenterades betänkandet »Ett utökat skydd mot åldersdiskriminering« (SOU 2010:60)... / Thomas Flodin

LT DEBATT

Alkohol i standardglas stör patientmötet 860
Inom området riskbruk av alkohol är det särskilt tydligt att Socialstyrelsens riktlinjer om levnadsvanor inte kommer att fungera i allmänläkarnas kliniska verklighet, anser Jonas Sjögreen. / Jonas Sjögreen
Vem kan man lita på? 861
Apropå! Studier om nyttan av måttlig alkoholkonsumtion
Vad vet vi, och vem kan man lita på, vad gäller studier om nyttan av måttlig alkoholkonsumtion?

AKTUELLT

»Utbildningsläkare lyft för Munkfors« 862
EU-läkare

Vårdcentralen i värmländska Munkfors bemannas med hjälp av utbildningsläkare, EU-läkare som gör »mini-AT« för att komma in i svenska vårdrutiner. Det treåriga projektet har inneburit ett lyft för både personal och patienter.
Skäggetorp var först 864
EU-läkare

Vårdcentralen i Skäggetorp, Närsjukvården centrala Östergötland, i Linköping var 2008 först i Sverige med att starta en utbildningsvårdcentral.
Skapa regionföreningar! 865
Förslag till förbundsfullmäktige 2012:

Centralstyrelsen, CS, vill att förbundets flora av delföreningar ska utökas med en ny art – regionföreningar. Tanken är att de ska bli kraftfulla motspelare till de nya konstellationerna på arbetsgivarsidan.
Fokus på bemanning och arbetsmiljö 865
DLF-fullmäktige

Distriktsläkarföreningen ska genomföra en arbetsmiljöenkät bland alla sina medlemmar, efter motion från DLF Stockholm, bland annat med fokus på vid vilken ålder man avser gå i pension.
Thomas Zilling har fått tjänst i Danmark 865
Sjukhusläkarnas ordförande, Thomas Zilling, tillträder inom kort en lektorstjänst vid Aarhus Universitetshospital i Danmark. Initialt fortsätter han sitt uppdrag som ordförande i Sjukhusläkarna.
Akutsjukvård föreslås bli basspecialitet 866
Socialstyrelsen föreslår att flera grenspecialiteter åter ska bli basspecialiteter. Även akutsjukvård får sin hett eftertraktade status som bas.
– Underbart! För oss har det hela tiden varit självklart att vi behöver vara en bas, men vi har inte vågat tro att det skulle gå vägen, säger Lisa Kurland, ordförande för Svensk förening för akutsjukvård.
Narkosläkaren frågades ut av KU 867
Astrid Lindgren-fallet:

På torsdagen frågades narkosläkaren ut av riksdagens konstitutionsutskott. Var det den förre forskningsministern Tobias Krantz beslut att peta henne ur den regionala etikprövningsnämnden?
Humor och driv viktigast när läkare ska anställas 868
Personliga egenskaper och social kompetens väger tyngre än medicinska färdigheter när läkartjänster tillsätts. Och för den som vill klättra i yrket gäller det att inte framstå som alltför karriärlysten.
Västerbotten jagar tidstjuvar 868
Studier visar att läkare ägnar allt mindre tid åt det som är kärnan i yrket: mötet med patienterna. I Västerbotten pågår nu ett projekt för att hitta sätt att minska läkarnas administrativa börda.
IT-relaterade problem bakom ett 100-tal lex Maria-fall varje år 869
Var fjärde dag görs en lex Maria-anmälan som är relaterad till IT-problem. I många fall har problemen lett till allvarliga patientskador.
– Vårdgivare måste förstå att IT är en del av hälso- och sjukvården som bör integreras i det övriga patientsäkerhetsarbetet, säger Martin Malm, vd för Transcendent Group som granskat alla lex Maria-anmälningar 2010.
Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än män på samma befattning 870
Kvinnliga läkare har haft en bättre löneutveckling än männen, enligt den senaste lönestatistiken. Men löneskillnaderna mellan könen består. Även mellan män och kvinnor på samma befattning.

MEDICINSK KOMMENTAR

Mer fokus på hyponatremi – ett negligerat kliniskt problem 871
Hyponatremi är den vanligast förekommande elektrolytrubbningen och är associerad till kognitiv påverkan, ökad fallrisk och frakturer och inom slutenvården till ökad vårdtid samt ökad dödlighet. Nya riktlinjer syftar till att förbättra omhändertagandet av dessa patienter.

NYA RÖN

Järntillskott bör ges till alla nyfödda med marginellt låg födelsevikt 872
Avhandling
Barn med en födelsevikt under 2 500 g bör erbjudas järntillskott vid 6 månaders ålder. Det skyddar mot tidig järnbrist och minskar risken för beteendeproblem i förskoleåldern. Detta visar en doktorsavhandling från Umeå.
Fler epilepsipatienter bör ges möjlighet till operation 872
Inte bara bör patienter med svårbehandlad epilepsi ges möjlighet till operation, dessutom bör de opereras betydligt tidigare än vad som sker i dag, enligt en studie i JAMA.
Vanligt att opiater förskrivs till krigsveteraner med PTSD 873
I en amerikansk studie har man tittat på förskrivningen av opiater till krigsveteraner. Författarna har utgått från 141 029 amerikanska krigsveteraner från Irak och Afghanistan som ingått i hälsoprogrammet Veterans Affairs...
Starka data för melanompreparat 873
I New England Journal of Medicine presenteras en amerikansk studie där ett preparat visat sig förlänga överlevnaden i malignt melanom. Substansen går under namnet vemurafenib och blockerar ett enzym av typen tyrosinkinas...
Få recidiv av bröstcancer efter sentinel node-biopsi 874
Autoreferat
Sentinel node-biopsi är en säker metod. Det visar en femårsuppföljning av Swedish sentinel node multicenter-kohorten, där patienterna opererades med sentinel node-metoden av 131 kirurger vid 26 olika sjukhus.
Gen som ökar strokerisken identifierad 874
Ärftlighet spelar en roll för risken att utveckla stroke, men genetiken bakom detta är långt ifrån klarlagd. I Nature Genetics presenteras en studie från forskare i Storbritannien kring genetiska riskfaktorer för ischemisk stroke. Man har tittat på tre kohorter...
E-vitamin aktiverar osteoklasten 874
E-vitamin aktiverar den bennedbrytande osteoklasten, vilket betyder att tillskott av det fettlösliga vitaminet skulle kunna innebära ökad risk för osteoporos, enligt en japansk studie i Nature Medicine...

KLINIK OCH VETENSKAP

Över­levnaden vid maligna gliom har ökat senaste tio åren 875
Analys av kvalitetsregisterdata
Medianöverlevnaden vid högmaligna gliom har ökat under det senaste decenniet i en oselekterad svensk population och mest i åldersgruppen 60–69 år. Utveckling av befintliga behandlingsmetoder, nya behandlingsstrategier och en mer aktiv inställning till terapi har sannolikt bidragit.
WITH ENGLISH SUMMARY

Bakteriers samspel kan vara en nyckel till framtidens antibiotika 879
Bakterier föredrar att leva i små komplicerade samhällen, i biofilmer, och kan kommunicera med varandra och med omgivningen. Att rubba deras kommunikation skulle kunna vara en angreppspunkt vid behandling av infektioner. WITH ENGLISH SUMMARY

Riktlinjer för prehospital vård vid svår skallskada följs inte 882
Stor skillnad mellan de skandinaviska riktlinjerna och de regionala svenska
Regionala riktlinjer för handläggning av patienter med svår skallskada har låg följsamhet till de skandinaviska, övergripande riktlinjerna. Systematisk handläggning – både prehospitalt och på sjukhus – av patienter som drabbas av svår skallskada kan minska mortaliteten och lindra komplikationer.
WITH ENGLISH SUMMARY

Karotisruptursyndrom 884
Livshotande tillstånd där endovaskulär behandling är förstahandsval
Artikeln beskriver tre fall av karotisruptursyndrom, en ovanlig men livshotande komplikation vid huvud- och halscancer. Behandlingsalternativen är kirurgisk ligatur och endovaskulär behandling, av vilka den sistnämnda är förstahandsval.
WITH ENGLISH SUMMARY

Hyponatremi 888
ABC om

Artikeln presenterar en översiktlig beskrivning av hyponatremi, dess initiala omhändertagande och utredning. Vilken behandlingsstrategi man ska välja vid hyponatremi beror på elektrolytrubbningens duration, symtomens svårighetsgrad och bakomliggande orsak.

DEBATT OCH BREV

Satsningen ska i grunden förändra ett gammalt vård- och omsorgssystem 894
Replik på kritik om regeringens satsning på de mest sjuka äldre:
Regeringens satsning på att förbättra vård och omsorg om de mest sjuka äldre handlar om att i grunden förändra ett gammalt vård- och omsorgssystem.
/ Eva Nilsson Bågenholm
Hörapparat ersätter hörselvård 895
Låt oss tänka till innan vi slår sönder fungerande vårdkedjor och ersätter dessa med vinstdrivna verksamheter, skriver Konrad S Konradsson apropå förändringar i hörselvården.
Öppet brev till IPULS styrelse:
Ompröva beslutet att inte längre engagera SPUR-samordnarna 896
Nätverket ÖSTUS (Övergripande ST-studierektorer på universitetssjukhus) uppmanar i ett öppet brev till IPULS styrelse att ompröva beslutet att inte längre engagera SPUR-samordnarna.
Replik till Bengt Järhult om specialiserad privat öppenvård:
Förbundet har drivit frågan i många år 896
Vårdvalet i den öppna specialistvården måste utvecklas, anser Sjukhusläkarna, men anser samtidigt att de risker som Bengt Järhult tar upp behöver analyseras.
Svensk psykiatri behöver språkvård 897
Det dimmiga begreppet »psykisk ohälsa« tycks inbegripa alla känslor som inte är angenäma. Dags att nämna saker vid dess rätta namn?
Hög tid att söka till nya MD/PhD-programmet vid Uppsala universitet:
Tidig bro mellan preklinisk forskning och klinik 898
Fler insatser behövs för att få läkarstudenter att tidigt engagera sig i forskning. Det nya MD/PhD-programmet vid Uppsala universitet erbjuder läkarstudenter just denna möjlighet...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Influensa – önskad eller oönskad dödsorsak?
Varför är vi så rädda för döden? Vore det inte bättre att sköta om livet? Att inrikta sig på att »någon gång bota, ofta lindra och alltid trösta« – och inte se kurativ vård som huvudinriktningen? funderar Ingrid Eckerman. / Ingrid Eckerman

KULTUR

Skickliga, nyktra »matroner« i världens äldsta kvinnoyrke 899
»Jord-Gummorna och de som sig därtill vilja begiva, skola vara Gudfruktiga, fridälskande, sedlige, till denna sysslan skickliga och nyktra Matroner«

RECENSIONER

Medicinsk föregångare fascinerar ännu 901
Abraham Bäck. Mannen som reformerade den svenska sjukvården
Författare: Thomas Ihre

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 925
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 926
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

»Viktigt upprätthålla allmänhetens förtroende«
Utbildningsdepartementets svar till KU:

Det är viktigt att en ledamot i en regional etikprövningsnämnd inte kan ifrågasättas från etisk synpunkt eftersom det skulle kunna rubba allmänhetens förtroende för verksamheten. Det skriver Utbildningsdepartementet som ett svar på den KU-anmälan som gäller att narkosläkaren petades från sitt uppdrag i nämnden.