INNEHÅLL NUMMER 19, 2012

REFLEXION

Nunnor och p-piller 931
I Lancet lanserades av två australiska cancerforskare nyligen ett förslag om att rekommendera kombinerade p-piller till nunnor för att på detta sätt minska förekomsten av bröst-, äggstocks- och livmodercancer bland dessa kvinnor.

SIGNERAT

Avtal klart för läkare inom landsting och kommun 935
Sveriges läkarförbund har tecknat ett nytt löneavtal för cirka 25 000 medlemmar. Avtalet är ettårigt och i paritet med det så kallade märket i årets avtalsrörelse, vilket motsvarar löneökningar på 2,6 procent...

LT DEBATT

Den nya läkarutbildningen – hellre reform än revolution 936
En förkortad utbildning devalverar läkarlegitimationen, anser två läkartstudenter, som vänder sig mot regeringens planer på läkarutbildning utan AT, med legitimation efter sex år. / Hannes Jansson
Kömiljarden kväver vårdkvaliteten 937
Apropå! New Public Management och beslutsfattarnas tankestil
New Public Management har satt ramarna för beslutsfattarnas tankestilar. Den goda viljan att göra vården säkrare och effektivare hotar att beröva den dess personliga, mellanmänskliga kärna.
/ Christer Petersson

AKTUELLT

Barnläkare har lägst lön – patologer tjänar mest 938
Lönestatistik
Högst betalda är patologerna. Lägst betalda är barnläkarna. AT-läkare på Gotland tjänar bäst, och chefer i Jämtland ligger lågt. Det framgår av den senaste partsgemen­samma lönestatistiken för landstingssektorn.
Pengar för rätt ifyllda sjukintyg fryser inne 940
Andelen korrekt ifyllda läkarintyg är 54 procent. Det framkommer i en granskning av nära 10 000 intyg som Försäkringskassan gjort som en del av uppföljningen av sjukskrivningsmiljarden.
Nytt ettårigt läkaravtal ger 2,6 procent 941
Avtal 2012:

Det nya avtalet mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting/Pacta ger 2,6 procent på tolv månader. Avtalet, som är ettårigt, blev klart på valborgsmässoafton.
Uppdaterad 2012-05-03.
Läkarförbundet kräver svar om de långa handläggningstiderna 941
Handläggningstiderna för ansökan om specialistbevis fortsätter att öka, enligt Läkarförbundet, som i ett brev riktar ett antal frågor till Socialstyrelsen.
Läkarförbundet hoppar av regeringens välfärdsutvecklingsråd 942
I sista stund togs skrivningar om vikten av ökad läkarmedverkan i vården av äldre bort i den rapport som Välfärdsutvecklingsrådet nyligen lämnade till regeringen. Nu väljer Läkarförbundet att hoppa av rådet.
Ingen kritik mot åklagarnas handläggning 942
Astrid Lindgren-fallet:

Riksåklagaren anser inte att åklagarna i Astrid Lindgren-fallet har gjort något fel.
»Skrämmande«, anser narkosläkaren om RÅ:s slutsats.
Uppdaterad 2012-05-04.
»Rätt att be narkosläkaren ta time-out« 942
Dåvarande forskningsminister Tobias Krantz (FP) försvarade i konstitutionsutskottet, KU, beslutet att kontakta narkosläkaren och uppmana henne att inte medverka i den regionala etikprövningsnämndens arbete under den tid hon var åtalad.
– Det var ett klokt och omdömesgillt sätt att förfara, ansåg Tobias Krantz.
Statliga pengar föreslås minska bristen på patologer 943
Statliga bidrag till landstingen och regionerna för handledning av ST-läkare i patologi. Det föreslår en översyn av den svenska patologin, som överlämnats till regeringen. Förebilden är Holland där staten finansierar ST-block.
Så ska överbeläggningarna mätas 944
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting har nu kommit fram till hur överbeläggningar och utlokaliseringar ska mätas.
Chefsföreningen satsar på rekrytering 944
Chefsföreningens medlemsantal har sjunkit sedan 2008. Föreningen planerar att under året skanna vilka som är chefer och därefter rekrytera bland dessa. Ett antagande är att många chefer är medlemmar i annan yrkesförening än Chefsföreningen...
Protester mot nedlagt akutläkarprojekt 944
Ett 80-tal akutläkare vid akutklinikerna i Borås, Lund och Linköping protesterar mot beslutet att lägga ned akutläkarprojektet vid Akademiska sjukhuset. I skrivelser till riktade till sjukhusdirektören och Uppsala läns landsting framhåller de att söktrycket på akutmottagningarna...
Norrlands universitetssjukhus riskerar 100 000 i vite 944
Norrlands universitetssjukhus måste vidta åtgärder för att förbättra läkarnas arbetsmiljö vid operationscentrum. Arbetsmiljöverket har efter en 66a-anmälan från Västerbottens läns läkareförening genomfört en inspektion på plats och funnit att läkarna inte ges tillräckligt med...

PATIENTSÄKERHET

Missade tre liter blod i lungsäcken 944
Trots att patienten vårdades på IVA för omfattande toraxskador, var det först vid obduktionen som man upptäckte att han hade nära tre liter blod i väns­ter lungsäck. Konflikter i personalgruppen kan ha bidragit till att patienten dog, anser Socialstyrelsen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Kvalitetsprojekt ska ge Sverige säkrare förlossningsvård 945
Färre barn med förlossningsrelaterade skador som hade kunnat undvikas är målet för det nationella tvärprofessionella projektet »Säker förlossningsvård«.

NYA RÖN

Nikotinplåster gav svag effekt hos gravida 946
Nikotinplåster och stödsamtal gav inte bättre effekt än placeboplåster och stödsamtal i en brittisk studie: bara tio procent av de gravida kvinnorna lyckades sluta röka.
Bra resultat av akut migränbehandling 946
Ett läkemedel kallat lasmiditan gav god effekt vid akut behandling av migrän. Effekten var dosberoende: det fanns ett tydligt linjärt samband mellan given dos och symtomlindring.
Antikropp mot psoriasis prövad 946
I New England Journal of Medicine presenteras en studie där en monoklonal antikropp riktad mot receptorn för interleukin 17 prövats mot psoriasis. Hög dos gav 75–85 procents förbättring av sjukdomen.
ASA förebygger cancer 947
I Lancet har tre studier presenterats kring ASA och malignitet. I en kommentar konstaterar man att en breddning av indikationerna för ASA till att även inkludera skydd mot cancer närmar sig.
Modell för sambandet mellan signalsubstanser och känslor 947
Autoreferat
Det finns åtta möjliga kombinationer av hög eller låg nivå av signalsubstanserna serotonin, dopamin och noradrenalin. Dessa extremvärden svarar mot åtta grundkänslor. Det är hypotesen i en nyligen publicerad studie.
Bromsmedicin av nytta vid svår alzheimer 948
Behandling med bromsmedicin vid alzheimer ges ofta när sjukdomen är i lindrig till måttlig fas. Nu visar en studie att även patienter med svår alzheimer har nytta av sådan behandling.
Framsteg för kinesisk sjukvård – men många kineser är oförsäkrade 948
Stora satsningar på sjukvård har gjorts i Kina, och de har gett resultat. Det visar ett temanummer i Lancet, som också visar att samhället inte står för hela sjukvårdskostnaden.

KLINIK OCH VETENSKAP

Inflammatoriska polyneuropatier kan behandlas framgångsrikt 950
Inflammatoriska polyneuropatier är en heterogen grupp av sjukdomar i perifera nervsystemet. De kan behandlas med immunmodulerande medel. Viktigt är att sätta in behandling tidigt för att förhindra tilltagande neurologiskt handikapp och sekundära axonala skador. WITH ENGLISH SUMMARY

Svensk förlossningsvård säkras i ett rikstäckande projekt 956
Tvärprofessionell samverkan en grundpelare i »Säker förlossningsvård«
Tvärprofessionell samverkan är grundpelare i projektet »Säker förlossningsvård«, där landets samtliga förlossningskliniker har bidragit till ett omfattande förbättringsarbete. Den prövade metoden med självvärdering, extern interprofessionell revision, överenskommelser om åtgärder och redovisning av genomförda åtgärder är effektiv och kan användas som framtida modell.
Kreatinin fortfarande den vanligaste njurfunktions­analysen 960
Undersökning av praxis i Sverige
En praxisundersökning under ledning av SBU visar att antalet njurfunktionsundersökningar i Sverige ökar, att kreatinin dominerar och att det finns stora regionala skillnader vad gäller frekvens och typ av markör.
WITH ENGLISH SUMMARY

Mekaniska problem minst lika vanliga som reflux vid hiatushernia 963
Besvären vid hiatushernia behöver uppmärksammas. De syrarelaterade behandlas med protonpumpshämmare. Men för de mekaniska problemen behövs kirurgisk åtgärd. En ny teknik har förenklat diagnostiken. WITH ENGLISH SUMMARY

Smärta hos barn och ungdomar ett eftersatt område 966
Brister i omhändertagandet, visar enkätstudie
En enkät till verksamhetscheferna vid Sveriges barn- och ungdomskliniker visar att omhändertagandet av barn och unga med akut och långvarig smärta är långt ifrån optimalt. Det saknas också rekommendationer liknade dem som finns för vuxna.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Läkarförbundet häpnadsväckande passivt vid införandet av vårdvalssystemen 968
Läkarförbundet bör arbeta för att vårdval inte införs inom specialistsjukvården, anser föreningen Socialistiska läkare.
Vi har olika uppfattningar om vägen till målet 969
Replik till socialistiska läkare:
Läkarförbundet är för läkares företagsamhet. Vi är också för fortsatt landstingsdriven vård. Konkurrens har potential att utveckla och effektivisera vården, skriver Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.
/ Marie Wedin
Läkare som affärsmän 969
Den uppflammande diskussionen om ett antal läkares vidareförsäljning av Serafens vårdcentral i Stockholm aktualiserar inte bara den politiska dimensionen av affären utan också den moraliska... / Sven Britton
Världens mäktigaste läkare? 969
Chef för Världsbanken är sedan 16 april Jim Yong Kim, koreansk-amerikansk läkare.
Svenska neurologföreningen:
Antalet neurologer behöver fördubblas under den kommande tioårsperioden 970
Det krävs ett fördubblat antal neurologer under den kommande tioårsperioden för att möta behovet av neurologexpertis. Utbildningstakten måste också ökas.
Problemen finns – vi vill ha en genomlysning 971
Socialstyrelsen om läkares fria förskrivningsrätt:
Den fria förskrivningsrätten är inte någon grundläggande mänsklig rättighet, inte heller en odiskutabel rättighet som inte skulle kunna bli före­mål för inskränkningar.
Sagan om bondbyn – tankar kring sjukskrivning 972
Jag är inte en elak doktor när jag ibland säger till patienten: »Tyvärr, jag kan inte se objektiva tecken till sjukdom och jag kan inte utfärda ett sjukintyg.« Jag är en doktor som tar mitt ansvar. / Susanna Wahlund

RECENSIONER

Lundbystudien 1947 – 1997. Fynd och psykiatriskt tänkande under 50 år
Inblick i uppföljning under ett halvt sekel
Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder
Handbok som främjar samverkan mellan vårdproffsen
Tonårssömn: ungdomars sömn och dygnsrytm
Inga genvägar till god tonårssömn
Första svenska läroboken i gastroenterologi 973
Gastroenterologi och hepatologi
Författare: Rolf Hultcrantz, Annika Bergquist, Stefan Lindgren, Magnus Simrén, Per Stål (redaktörer) ISBN 978-91-47-09386-1
Faktaspäckad bilderbok för rockfickan 973
Fysiologisk bildordbok
Författare: C Fahlke, W Linke, B Rassler och R Wiesner. Översättning: B Dahlborn
Inspirerande handbok för krigskirurger 974
War surgery
Field Manual. Second revised edition
Författare: Hans Husum, Swee Chai Ang, Erik Fosse
Minnesfragment från en psykoanalytikers divan 975
Alltid på divanen
Författare: Sten Espmark

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 993
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 994
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Bokrecensioner
I detta nummer recenseras medicinska böcker med stor variation. Bland annat ungdomars sömn och dygnsrytm, omvårdnad vid flerfunktionshinder, den första svenska läroboken i gastroenterologi och minnesfragment från en psykoanalytikers divan.
Tuff marknad inom primärvården, enligt vårdvalsrapport
Det är lättare att göra vinst i primärvård än i öppen specialistvård. Detta enligt en rapport från myndigheterna Tillväxtverket och Tillväxtanalys.