INNEHÅLL NUMMER 20, 2012

REFLEXION

Samtal om livets slut 999
»Det finns skrivna riktlinjer för de flesta medicinska åtgärder men knappast alls för samtal om livets slut.« / Jan Östergren

SIGNERAT

Hundra år med skyddsombud 1003
År 1912 infördes en bestämmelse i den dåvarande arbetarskydds­lagen som gav arbetstagarna rätt att utse ombud i syfte att förebygga olyckor. Detta var början till dagens skyddsombud... / Anna Rask-Andersen

LT DEBATT

Dags att se riskerna med traditionell kinesisk medicin 1004
Behandling av sjukdomar med mediciner baserade på växter eller derivat av växter ökar i popularitet i västvärlden, men trots tusenåriga traditioner är detta långt ifrån riskfritt, hävdar Andrus Viidik. / Andrus Viidik

AKTUELLT

»Olyckan i Harrisburg blev en vattendelare« 1006
Första professorn i patientsäkerhet:

Den moderna synen på patientsäkerhet föddes i chocken efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg. Det säger Richard Cook, narkosläkaren från Chicago som just har tillträtt Sveriges första professur i patientsäkerhet.
Fler äldre får många läkemedel 1010
Allt fler äldre behandlas med många olika läkemedel samtidigt. Bland alla som fyllt 80 är det 13 procent som får olämpliga läkemedel, och bland dem som bor i särskilt boende är andelen ännu högre.
Tydligare ansvar för läkemedelsgenomgångar välkomnas 1010
Läkarförbundet är positivt till att ansvaret för läkemedelsbehandlingen har blivit tydligare i det reviderade förslaget till ändrade föreskrifter om läkemedelshantering.
Emma Spak föreslås bli ny ledamot i CS 1011
Emma Spak är det enda nya namnet i valberedningens förslag till centralstyrelsen, CS, inför Läkarförbundets fullmäktigemöte den 1 juni.
Yngre klagar oftare på vården 1012
Yngre står för fler klagomål inom hälso- och sjukvården än äldre, skriver Socialstyrelsen i sin Tillsynsrapport 2012.
Taxitransport av vårdpersonal – nya riktlinjer väcker protester i Västerbotten 1012
Västerbottens läkare protesterar mot nya riktlinjer som öppnar för taxitransport av vårdpersonal till olycksplatser.

NOTISER

Läkemedelsprövningar fortsätter minska 1011
135 kliniska läkemedelsprövningar startades i Sverige under 2011, visar LIF:s FOU-enkät 2011.

PATIENTSÄKERHET

Patient smittad med hepatit vid röntgenunder­sökning 1012
Alla röntgenavdelningar i Skåne ska vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning mellan patienter. Det kräver Socialstyrelsen, sedan en man smittats med hepatit C vid en röntgenundersökning. Smittan kom från föregående patient.

MEDICINSK KOMMENTAR

Problemet med äldres läkemedel måste tas på allvar 1014
Ökad kunskap och bättre samarbete behövs på alla nivåer
För att minska förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre krävs bättre samarbete och ökad kunskap på alla nivåer. Varje äldre patient bör få regelbundna läkemedelsgenomgångar samt ha en läkare som ansvarar för helheten i behandlingen.

NYA RÖN

Centraliserad pankreascancerkirurgi minskar sjukhusbunden mortalitet 1016
I British Journal of Surgery redovisas det mest ambitiösa materialet hittills om bättre resultat av stor operationsvolym. Studien är holländsk och har utvärderat resultaten före och efter centralisering av pankreaktikoduodenektomier.
Snabbtest för gen vägleder i proppförebyggande behandling 1016
Bärare av en muterad genvariant svarar sämre på klopidogrel, som ofta används i proppförebyggande syfte inför perkutan koronarintervention. Ett snabbtest visade sig med god sensitivitet och specificitet kunna särskilja individer med genvarianten.
Bättre överlevnad vid trauma med helikoptertransport 1017
Helikoptertransport är förknippad med mindre risk att avlida till följd av skadan än ambulanstransport. Det visar en av de största undersökningar som gjorts kring hur traumapatienter bör transporteras.
Opioidreceptorers struktur kartlagd 1017
I Nature presenteras två studier där två opioidreceptorers struktur har kartlagts. Det rör sig om opioidreceptorerna kappa och my. Opioidreceptorn är en s k G-proteinkopplad receptor, och dess struktur har visat sig vara svår att analysera med traditionell...
Vaccination mot influensa A/H1N1 2009 under graviditet ökade inte risken för fetal död 1018
Autoreferat
I en dansk registerbaserad kohortstudie med över 50 000 kvinnor fann man inget samband mellan vaccination med Pandemrix under graviditet och risk för fosterdöd. Studien är publicerad i BMJ.
Regenerativ medicin – forskningen ännu i sin linda 1018
I studier presenterade i Nature visas bland annat att man lyckats omvandla fibroblaster till kardiocyter i in vivo-försök. Studierna kommenteras i Nature News med att mycket händer inom området regenerativ medicin men att det ännu är långt till klinisk applikation.

KLINIK OCH VETENSKAP

Olämpliga läkemedel till äldre ordineras främst i primärvården 1019
Rekommendation om medel som »bör undvikas« är inte tillräckligt känd
En enkätstudie visar att Socialstyrelsens rekommendation om läkemedel som »bör undvikas« vid behandling av äldre inte är tillräckligt känd bland läkare. Det är därför angeläget att denna information sprids till förskrivarna och att landets läkemedelskommittéer engageras i frågan.
WITH ENGLISH SUMMARY

Multisjuka äldre med upprepade vård­tillfällen bör läggas in direkt 1022
Studie av 40 patienter i NU-sjukvården
På Uddevalla sjukhus finns sedan några år två medicinska äldrevårdsavdelningar, där majoriteten av de svårast sjuka kan läggas in direkt utan att passera akuten. Modellen har utvärderats i en studie.
WITH ENGLISH SUMMARY

Mycket vanligt med fel i läkemedels- och receptlistorna 1024
Patientuppgifter om ordinationer jämförda med journaler och receptdatabas
Mer än åtta av tio patienter med fem eller fler läkemedelsordinationer hade minst en avvikelse i läkemedelslistan, och nästan nio av tio hade minst en avvikelse i receptlistan i en studie med patienter från olika delar av Sverige.
WITH ENGLISH SUMMARY

Patientsäkerhet svårt att uppnå, svårt att värdera 1028
Landstingens patientsäkerhets­berättelser granskas och diskuteras
Förväntningarna på ökad patientsäkerhet i Sverige är stora, men frågan är hur man kan veta att vården blir säkrare. Frågan diskuteras och analyseras utifrån landstingens patientsäkerhetsberättelser.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Utmaningen ligger i att enas om det som är viktigast för den blivande läkaren 1033
Replik om den framtida läkarutbildningen:
Kraven på framtidens läkare är möjliga att uppnå inom ­ramen för en sexårig utbildning, under förutsättning att det förs en fortsatt kritisk diskussion om grundutbildningens uppdrag.
/ Stefan Lindgren
Snabba åtgärder vid makrohematuri både angelägna och möjliga 1034
Det är både angeläget och fullt möjligt att snabbt kunna erbjuda DT-urografi och flexibel ­cystoskopi till patienter med makrohe­maturi.
Ekonomiska incitament ger risk för datamanipulation 1036
Slutreplik om »undvikbar slutenvård«:
Om man kopplar ekonomiska ­incitament till prestation finns det en uppenbar risk att man börjar manipulera med data, eller prioriterar endast det som ersätts på bekostnad av andra lika viktiga eller viktigare åtgärder.
/ Rickard Ljung
Läkarförbundet glömmer omsorgerna om personer med funktionshinder 1036
De svårast funktionshindrade får inga hälsoundersökningar, ingen läkarledd sjukvård, inga syn- eller hörselundersökningar. Många kan inte ens ta sig till vårdcentralen.
De svårast funktionshindrade bör ha lättare att nå läkare 1036
Replik:
De svårast funktionshindrade bör ha en mycket bättre och mer framkomlig väg till läkare, skriver Marie Wedin.
Liberalare förskrivning av centralstimulerande medel vid ­ADHD-diagnos oroar 1038
Att diagnosen ADHD börjat tillämpas även på vuxna är särskilt oroande då man börjat förskriva centralstimulerande medel i allt liberalare former.

KULTUR

Smärtan och medvetandet gäckar filosofer och forskare 1039
Hur går kopplingen till mellan neurokemi och inre upplevelser, av till exempel smärta? Kommer det i framtiden att vara möjligt att objektivt kartlägga patientens smärttyp genom ett blodprov? Specialisten i smärtlindring diskuterar eventuella svar.

RECENSIONER

Skräddarsydd kunskap för svenska pediatriker 1041
Pediatrik
bok med eLabb
Författare: Christian Moëll, Jan Gustafsson, redaktörer
Sexualitetsstudier 1041
En unik bok på svenska som behandlar de flesta aktuella frågeställningarna inom det sexologiska området. För läkare har den ett värde som uppslagsbok när sexologiska frågor uppstår i samband med patientkontakter.
(Recensionen finns endast på vår webbplats.)

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1061
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1062
Ladda ner pdf