INNEHÅLL NUMMER 22, 2012

REFLEXION

En tidning med många tidsaspekter 1067
På Läkartidningen lever vi olika tempi. Varje dag nyheter på nätet. Snabba reaktioner på händelser i omvärlden, webbansvariga vet aldrig på morgonen vad som ska finnas på nätet när de går hem för dagen... / Jonas Hultkvist

SIGNERAT

Läkarförbundet är till för alla läkare genom hela karriären 1071
Läkarförbundet är ett förbund för alla läkare. Styrkan i Läkarförbundet är att vi representerar just alla läkare. Det är viktigt att läkare känner tillhörighet och att det finns möjlighet att påverka förbundets arbete... / Marie Wedin

LT DEBATT

Dags att angripa läkarkrisen på ett kvalitativt plan 1072
Vill man behålla läkarna, och lyckas rekrytera nya, måste arbetsgivarna se till att de ledningsansvariga har eller får den kompetens som behövs för att leda läkare, hävdar Andreas de Klerk. / Andreas de Klerk
En osäker framtid – utan AT 1073
Slutreplik om förändrad läkarutbildning:
Vi hoppas att läkarkåren och fakulteterna orkar problematisera utredningens utkast till förslag om förändrad läkarutbildning.
/ Hannes Jansson

AKTUELLT

Låg status och låg lön för läkare i Ukraina 1074
EM i fotboll sätter arran­görslandet Ukraina i fokus för något annat än dess turbulenta inrikespolik. Sjukvården är ett tydligt exempel på den instabila situation som råder.
»Här respekteras mina kunskaper« 1075
Barnläkare från Ukraina till Sverige
Den ukrainska barnläkaren Lena Taranenko, mamma till Anja (i artikeln här intill), bytte efternamn till Nilsson när hon i augusti 2005 gifte sig med en svensk man och då bestämde sig för att fullt ut ta Sverige till sig. Några månader senare började kampen för att få svensk läkarlegitimation. Processen dit tog drygt 2,5 år.
Kartan över vårdens myndigheter ritas om 1077
Tio myndigheter föreslås bli fyra när Stefan Carlsson i dag överlämnar sin enmansutredning till regeringen.
Uppdaterad kl 14.00.
»Väldigt tilltalande för Läkarförbundet« 1077
Marie Wedin om Stefan Carlssons förslag:

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin är i stort mycket positiv till de förslag som läggs fram i enmansutredaren Stefan Carlssons vård- och omsorgsutredning, som han presenterade på dagens DN Debatt.
Uppdaterad 2012-05-16.
Saco-S ser värde i myndighetsutredning 1077
Förslaget om att minska antalet statliga myndigheter inom hälso- och sjukvården har hittills inte utsatts för någon »massiv kritik« från Saco-representanter på myndigheterna.
Modell för ny specialitetsindelning backas upp av förbundet 1078
Den nya modellen med en gemensam kunskapsbas för flera specialiteter som Socialstyrelsen föreslår innebär fördelar för både forskning och utbildning, anser Läkarförbundet.
Vårdgaranti har trängt undan återbesök 1078
Vårdgaranti och kömiljard har i vissa fall lett till att nybesök går före återbesök. Detta gäller framför allt vård inom ögonsjukdomar, neurologi och reumatologi. Det bekräftas i en färsk rapport från Socialstyrelsen.
Arbetsmiljön på akuten i Lund anmäld till Arbetsmiljöverket 1078
Försöken att lokalt lösa arbetsmiljöproblemen vid akutmottagningen i Lund har misslyckats, anser facken som nu gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.
Allvarlig JO-kritik för lång väntan på specialistbevis 1079
JO riktar i ett beslut den 22 maj »allvarlig kritik« mot Socialstyrelsen för att en läkare fått vänta i mer än två år och fyra månader på besked om sitt specialistbevis.
Karolinska institutets databas SveMed+ i ny version 1079
SveMed+ är en databas som omfattar ca 100 skandinaviska tidskrifter inom det biomedicins­ka området, däribland Läkartidningen. Den är skapad av universitetsbiblioteket på Karolinska institutet och bygger på samma principer som Medline/PubMed, där alla artiklar indexeras, dvs...
JO kritiserar Socialstyrelsen för långsam hantering av klagomål 1080
En privatperson fick vänta ett år och sju månader för svar på sin anmälan mot sjukvårdspersonal. Det är för lång tid, säger Justitieombudsmannen och riktar kritik mot Socialstyrelsen.
Vårdrelaterade infektioner kvar på samma nivå 1080
Omkring 9 procent av patienterna på svenska sjukhus har en vårdrelaterad infektion. Det visar Sveriges Kommuner och landstings senaste mätning.

PATIENTSÄKERHET

Anmärkningsvärt många brister försenade diagnos 1080
Patienten halkade på en isfläck och slog i huvudet. Men trots många kontakter med sjukvården dröjde det över en månad innan någon upptäckte att han hade fått en intrakraniell blödning.

MEDICINSK KOMMENTAR

Tolken är central i patientmötet men ingen »kulturexpert« 1081
Att kommunicera med tolk är en del av sjukvårdens vardag. Tolken är en resurs för interkulturell förståelse – men inte en ”kulturexpert”.

NYA RÖN

Centralt blodtryck och nattblodtryck vid diabetes avslöjar organpåverkan 1082
Avhandling
När man ska använda blodtrycksvärden för att värdera graden av organskada eller prognosen vid diabetes måste hänsyn tas till metoden och förhållandena vid blodtrycksmätningen. Det är resultatet i en ny avhandling.
KBT mot vallningar efter bröstcancer-behandling hade god effekt 1082
En grupp forskare från Storbritannien har visat att KBT är en metod som är både säker och effektiv vid klimakteriebesvär, som svettningar och värmevallningar, hos kvinnor som behandlats för bröstcancer.
Sirtuiner kopplade till åldrande 1083
Forskning visar att överuttryck av sirtuin 6 leder till att hanmöss lever längre; livstiden förlängdes med ca 15 procent. För honor noterades dock ingen påverkan på livslängden.
Dödligheten i mässling har sjunkit 1083
Beräkningar som presenteras i Lancet visar att dödligheten i mässling har sjunkit med 74 procent under det senaste decenniet.
Tumörer genetiskt heterogena 1083
En studie i New England Journal of Medicine visar att tumörer tycks vara mer heterogena genetiskt än man hittills trott. Det innebär att man bör ta flera prov från varje tumör för att skapa sig en komplett bild av tumörens genetiska karakteristika.
Postoperativ smärta efter ljumskbråckskirurgi: behandlingsrekommendationer från PROSPECT 1084
Autoreferat
Smärtbehandling måste utformas olika för olika typer av kirurgi, anser gruppen bakom PROSPECT. Exempelvis rekommenderas regional analgesi vid öppen ljumskbråckskirurgi.
Reglering av dygnsrytmen inte bara en fråga om ljus 1084
Särskilda neuron i suprakiasmatiska kärnan i hypotalamus påverkar dygnsrytmen. I en studie, där en molekyl som binder till vissa nukleära receptorer givits eller inte givits till möss, visas att olika ljusförhållanden påverkade djurens aktivitetsnivå på olika sätt.

KLINIK OCH VETENSKAP

Ny behandlingsstrategi vid acne vulgaris 1085
Antibiotikaförskrivningen måste begränsas
Ökande antibiotikaresistens har lett till att rekommendationerna om lång underhållsbehandling med antibiotika vid tonårsakne omvärderats. Vid måttlig till svår akne rekommenderas i dag kort behandling (3 månader) med antibiotika i kombination med lokala retinoider, därefter ges enbart lokalretinoid som underhållsbehandling.
WITH ENGLISH SUMMARY

Samverkan underlättar distriktsläkares arbete med sjukskrivning 1090
Västerbottens modell ger stöd genom sjukskrivningsmiljarden
I en enkätstudie undersöktes effekterna av ett arbetssätt infört i Västerbotten med medel från sjukskrivningsmiljarden. Positivt var bland annat tätare samråd med kollegor och andra yrkesgrupper. Flera problematiska arbetsuppgifter i arbetet med sjukskrivna kvarstår dock.
WITH ENGLISH SUMMARY

Självundersökning med hjälp av video bra för melanompatienter 1094
Studie av 44 patienter före och efter operation
En video om självundersökning efter malignt melanom visade sig kunna vara ett verktyg för att förbättra välbefinnandet och minska återbesöken.
WITH ENGLISH SUMMARY

Viktigt att stärka tolkens status i sjukvårdsteamet 1096
I det kliniska mötet, som normalt involverar patient och vårdpersonal, ingår i dag ofta en tredje person, tolken. Tolkarna bör därför ingå i sjukvårdsteamet. Deras status bör stärkas och vid behov bör de fastanställas i sjukvården. WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Keppra vid graviditet 1099
Generellt sett lägre risk för fosterskador vid monoterapi
Vilken dokumentation finns för levetiracetam (Keppra) under graviditet?

DEBATT OCH BREV

God representation ­av studerande i fullmäktige av vikt för framtiden 1100
Medicine studerandes förbund känner hot om minskat inflytande i Läkarförbundet. Inför årets fullmäktigemöte, 1 juni, pläderar man för fortsatt god represententation i förbundets verksamhet. / Isabella Kongstad
Replik:
Inte rimligt att äldre kollegor saknar ­representation 1100
Det är ­inte rimligt att äldre kollegor saknar representation i fullmäktige, och att Medicine studerandes förbund av och till kan få en vågmästarroll. / Thomas Zilling
Slutreplik från Eva Nilsson Bågenholm och Maj Rom:
Statliga stimulansmedel kan inte jämföras med »pay-for-performance« 1101
Målet med att använda undvikbar slutenvård är ett bättre omhändertagande i öppna vårdformer och i hemsjukvård, inte att straffa eller hindra någon från att få vård.
Mer jämlik vård med nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 1102
Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar väntas medföra ökade kostnader för sjukvården, men också bättre hälsa och funktionsförmåga för många människor, vilket på sikt kan ge sänkta kostnader.
Vi blir vad vi lär 1103
Om distriktsläkarna bara gör enkla saker, blir det inte mycket kärlek eller respekt. Därför vill jag att distriktsläkare även i framtiden ska vara väl utbildade i ­ortopedisk medicin, krishantering och farmakologi. / Jan Carlestam

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Ompröva antibiotikapolitiken!
Strama, Smittskyddsinstitutet och regeringen har undvikit eller försökt tysta ner avigsidorna med den nuvarande antibiotikapolitiken, skriver Björn Ramel apropå Stramas årsdag den 24 maj. / Björn Ramel

KULTUR

D som i doktor – och designer 1104
Konsultläkaren Seika Lee är nybliven specialist i allmänmedicin. Hennes andra specialitet, utanför professionen, är att vara modeskapare och designer av kläder. I dag jobbar hon både med patienter och modeller.
Telefonrecept 1106
Ring till apoteket!

RECENSIONER

Nya Bipoläroboken 1106
Nya Bipoläroboken. Behandlingsstrategier för klinikerna
Författare: Lars Häggström, Margareta Reis, Håkan Jarbin
Hvordan krenkede barn blir syke voksne 1106
Hvordan krenkede barn blir syke voksne
Författare: Anna Luise Kirkengen

KRÖNIKA

Mitt kundliv i vården 1106
Kundupplevelsen i den kontemporära sjukvården har inspirerat distriktsläkaren Marie Ohlsson i Saltsjö-Boo att berätta om sin yrkesroll i en krönika.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1129
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1130
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Socialstyrelsens generaldirektör: »Tidplanen är inte rimlig«
Socialstyrelsens erfarenheter visar att stora omorganisationer tar tid. Att en ny myndighetsorganisation ska kunna fungera från januari 2014 är orealistiskt, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.
»Det krävs ett oerhört högt tempo«
Utredaren Stefan Carlsson om tidplanen:

Den nya myndighetsorganisationen inom vården ska finnas på plats redan den 1 januari 2014. Det föreslår utredaren Stefan Carlsson, men han är medveten om att det är små marginaler.
Svensk vård på europeisk sjätteplats, enligt tankesmedja
Sverige bör ta efter Nederländernas modell för finansiering av sjukvård. Det anser tankesmedjan Health Consumer Powerhouse, som rankat sjukvården i 34 länder i Europa ur ett konsumentperspektiv.
Egen myndighet ska samla all tillsyn
Inspektionen för hälsa, vård och omsorg blir störst av de fyra föreslagna nya myndigheterna, med över tusen anställda. Dit flyttas all tillsyn från bland annat Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.