INNEHÅLL NUMMER 23, 2012

REFLEXION

Nöjda apotekskunder? 1135
Paketpris på brustablett som »bidrar till att reducera trötthet och utmattning« och gratis dosett till den som hämtar ut recept. Barnklubb och babygåvor, skönhetsprodukter som ska »skapa energi i din vardag« och rabatt på probiotika i pillerform... / Anne Brynolf

SIGNERAT

Förbundet välkomnar ny modell för specialitetsindelning 1139
Socialstyrelsens förslag till förändring av specialitetsindelningen har varit på remissrunda. Nu bearbetas de inkomna synpunkterna inför det fortsatta arbetet. Uppdraget kan inte vara helt lätt. Gamla strukturer ifrågasätts och nya specialistområden föreslås tillkomma...

LT DEBATT

Fortsatt avakademisering skadar den medicinska forskningen 1140
Framtidens läkarutbildning
Regeringen bör skyndsamt uppmärksammas på att en fortsatt avakademisering av läkarprogrammet kommer att leda till att Sveriges nuvarande nedgång i vetenskaplig konkurrenskraft accelererar, menar Elias Eriksson.
/ Elias Eriksson
Är barn med ADHD bara omogna eller har omogna barn mer ADHD? 1141
Apropå! Pojkar som är födda sent på året
DN:s granskning visar tydligt att barn som är födda sent på året oftare får diagnosen ADHD, men det säger inget om hur de mår eller klarar skolan.
/ Lars Joelsson

AKTUELLT

Marie Wedin omvald till ordförande i Läkarförbundet 1142
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Marie Wedin omvaldes på fredagseftermidagen till ordförande i Läkarförbundet. Ove Andersson omvaldes till andre vice ordförande. Till ledamöter i centralstyrelsen valdes Emma Spak, Karin Båtelson, Thomas Flodin, Rune Kaalhus, Anna Rask-Andersen.
Organisationsutredningen: Cheferna blir kvar i lokalföreningarna 1142
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Det obligatoriska medlemskapet i en lokalförening blir kvar även för chefer. Men det var inte långt borta att Chefsföreningen hade fått gehör för sitt krav att låta utreda en stadgeändring – något som hade inneburit en smärre revolution för Läkarförbundet.
»Här måste vi vara på tårna« 1143
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Vårdvalet, vårdgarantin och antibiotikaresistens var några av ämnena som förbundets ordförande Marie Wedin tog upp när hon på förmiddagen förklarade 2012 års fullmäktigemöte öppnat.
Beslut i korthet 1144
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Medlemsavgiften för 2013 blir densamma som i år, utom för läkare under kompletteringsutbildning, beslutade fullmäktige. Fler beslut från fullmäktigemötet finns att läsa här.
Läkarförbundet skärper tonen om journal på nätet 1144
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Nu höjer Läkarförbundet rösten om vilken journalinformation patienter ska kunna få tillgång till via Internet. Bakgrunden är bland annat oro för vad som händer i Uppsala.
Övertidsersättning till fler 1144
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Läkarförbundet ska i sitt fackliga arbete verka för att fler läkare får rätt till övertidsersättning.
Solidaritet med tredjelandsläkarna 1144
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

– Det är en solidaritetsfråga, sa Emma Spak, ordförande i Sylf, när hon föredrog föreningens förslag att Läkarförbundet ska verka för att underlätta vägen till svensk legitimation för läkare från tredje land...
Jämställt specialitetsval – från plan till bevis 1145
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Nu ska Läkarförbundet redogöra för hur det går med arbetet för ett jämställt specialitetsval, något som förbundet lade upp en handlingsplan för redan 2008. Det krävde Kvinnliga läkares förening, och CS och fullmäktige höll med...
Utlysning av ST-tjänster efterlyses 1145
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Läkarförbundet ska, med lokalföreningars bistånd, sätta press på arbetsgivarna att annonsera ut ST-tjänster, gärna på en nationell plattform.
Stopp för verksamhetssystem 1145
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Läkarförbundet har i dagarna beslutat att avblåsa införandet av ett nytt verksamhetssystem på kansliet. Det informerade Läkarförbundets VD Håkan Wittgren om i samband med fullmäktiges beslut om nästa års budget...
Akutsjukvård redan på väg bli basspecialitet 1146
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Mellersta Skånes läkareförening hade föreslagit att akutsjukvård görs till sin egen basspecialistutbildning. Motionen skrevs innan Socialstyrelsen i april kom med sitt förslag om just denna förändring, som välkomnas av förbundet...
Ersättning för vårdepisod »bra idé« 1146
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Medlemmen Håkan Borgs motion om att konsekvent införa begreppet »vårdepisod« som värdemätare på given behandling ansågs besvarad. Ersättning per vårdepisod i stället för per besök, skulle bland annat minska undanträngningseffekter av vårdvalet, vilket är särskilt viktigt när...
Motion till förmån för läkarna i da Costa-fallet avslogs 1146
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012:

Fullmäktige avslog medlemmen Johan Lagerfelts motion till stöd för de två läkarna i det så kallade da Costa-fallet. Läkarförbundet borde bilda en arbetsgrupp i frågan och uppvakta regeringen och Socialstyrelsen och kräva återupprättelse och relegitimering av de två före detta...
Läkarförbundets utbildningspolicy:
AT bör ersättas med klinisk bastjänst 1146
Grundutbildningen bör leda direkt till läkarlegitimation och AT bör ersättas med ett kliniskt basår före ST. Det är nu Läkarförbundets officiella ståndpunkt efter att centralstyrelsen antagit en ny policy för utbildningen.
Register över legitimerade i vården föreslås läggas ut på nätet 1146
Socialstyrelsens register över all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, HOSP-registret, föreslås bli tillgängligt via Internet.
Scandlab-analyser förbjuds av Socialstyrelsen 1147
Analyslaboratoriet Scandlab måste omgående sluta med två analyser som idag ingår i bolagets verksamhet. Det beslutade Socialstyrelsen förra veckan efter tillsyn av verksamheten.
KU kritiserar att departementet ringde narkosläkaren 1148
Astrid Lindgren-fallet:

Det var fel att Utbildningsdepartementet kontaktade narkosläkaren för att meddela att hon borde ta »timeout« från etikprövningsnämnden. Det anser konstitutionsutskottet (KU).
Narkosläkaren och advokaten kritiserar Riksåklagarens granskning 1148
Astrid Lindgren-fallet:

»Barnläkarens liv förstördes av en dåligt skött brottsutredning. Hon hade hoppats att RÅ skulle stå upp för rättssäkerheten och reda ut de problem som trots allt uppdagats i fallet«, skriver narkosläkaren själv och hennes advokat i Dagens Juridik.
Ingen minskning av vårdplatser förra året 1148
För första gången på många år har det under 2011 inte skett någon minskning av det totala antalet vårdplatser i landet, visar Sveriges Kommuner och landstings årliga statistik som publicerades 1 juni. Men ingen ökning heller.

MEDICINSK KOMMENTAR

Risken för hjärt–kärlsjukdom allt lägre för svensk befolkning 1150
Ändå behövs bättre kontroll av riskfaktorer – särskilt hos vissa riskgrupper
Sverige har tidigare varit en del av norra Europas högriskområde för hjärt–kärlsjukdom, i dag är risken hos den svenska befolkningen snarare låg till måttlig. Ändå behövs bättre kontroll av riskfaktorer – särskilt hos vissa riskgrupper.

NYA RÖN

Överdiagnostik av bröstcancer med mammografiscreening i norsk studie 1152
Mellan 15 och 25 procent av bröstcancerfallen i Norge som upptäcks med mammografiscreening beräknas vara en följd av överdiagnostik.
Kontroversiell virusforskning nu publicerad 1152
Studien om att H5N1-viruset efter några mutationer skulle kunna smitta till och mellan människor stoppades från publicering i Nature med hänvisning till att kunskapen skulle kunna användas i terrorsyfte. Den ansvariga myndigheten har nu bytt ståndpunkt, och artikeln har publicerats.
Nytt mått på vårdkvalitet vid kolorektal reoperation prövat 1153
Hela beslutsprocessen runt en reoperation och vården därefter har man försökt värdera med begreppet »failure-to-rescue« i en studie. Man har tittat på postoperativ mortalitet vid sjukhus med högst och lägst mortalitet i engelska National Health Service och deras databas.
Samverkan tandvård och primärvård i screening för hypertoni och diabetes 1154
Avhandling
I en doktorsavhandling visas att det är kostnadseffektivt att söka efter personer med tidigare okänd hypertoni eller diabetes i tandvården. Personerna följs sedan upp i primärvården.
Resistent malaria sprids i norra Thailand 1154
Vid gränsen mellan Thailand och Burma sprids nu artemisininresistent malaria, enligt en studie i Lancet. Artemisinin har varit effektivt vid malaria och har en gynnsam biverkningsprofil.
Sjukhus som använder mycket pengar ger bättre sjukvård 1155
Vårdkvaliteten vid 129 sjukhus i Kanada har i en studie jämförts med hur mycket pengar sjukhusen gör av med. Mortalitet inom 30 dagar respektive 1 år vid hjärtsvikt, höftfraktur och koloncancer har satts i relation hur mycket pengar sjukhusen använde.
Trombocythämmare gav blödningar 1155
En ny typ av trombocythämmare av typen PAR-1-antagonist (protease-activated receptor-1) har prövats i fas 3. Resultaten kan sammanfattas med att preparatet gav skydd mot hjärtinfarkt och stroke hos patienter som tidigare drabbats av detta, men samtidigt noterades en ökad...
Fetmakirurgi hade effekt på diabetes 1155
Kirurgisk behandling vid diabetes har jämförts med standardbehandling (rådgivning och farmakologisk behandling) i en studie på 150 patienter med ett BMI mellan 27 och 43. Bättre värden för både HbA1c och vikt sågs bland de opererade.

KLINIK OCH VETENSKAP

Pand­emin A/H1N1 2009 lindrigare än vanlig säsongsinfluensa 1156
Rapport från Uppsala län
Utbrottet av den nya influensatypen var måttligt och begränsat i tid, enligt en rapport från Uppsala län. Men man efterlyser dels mer flexibla handlingsplaner som kan anpassas lokalt och nationellt, dels ett nationellt system för influensarapportering som säkrare kan bedöma pandemins svårighetsgrad.
WITH ENGLISH SUMMARY

Riskjusterad mortalitet i intensivvården 1160
Egen analys behövs för att dra rätt slutsatser från nationella register
Liksom flertalet intensivvårdsavdelningar i Sverige samlar intensivvårdsavdelningen i Norrköping in data för uppföljning och utveckling av vården. Dataregistreringen utgår från riktlinjer fastställda av intensivvårdens nationella kvalitetsregister, Svenska intensivvårdsregistret...
WITH ENGLISH SUMMARY

Riktlinjer för primär hjärt–kärlprevention efterlevs inte i klinisk praxis 1164
EURIKA-studien visar brister i Europa
I den så kallade EURIKA-studien undersöktes om och hur de europeiska riktlinjerna för primär kardiovaskulär prevention tillämpades i tolv länder för öppenvårdspatienter >50 år med minst en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Studien visar att gapet mellan riktlinjer och praxis förblir för stort.
WITH ENGLISH SUMMARY

Integrerad undervisning i etik av värde på läkarutbildningen 1167
En pedagogisk grundidé, en lärargrupp sammansatt av både kliniker och etiker samt väl valda fallbeskrivningar som är aktuella och belyser grundläggande värderingar utgör grunden i en modell för etikundervisningen vid Karolinska institutet.

DEBATT OCH BREV

Upp till kamp emot kramp 1170
Det är dags för ett paradigmskifte i den prehospitala behandlingen av status epilepticus. Inför Svenska neurologföreningens vårmöte 30 maj föreslås här en ny behandlingsrutin, anpassad till svenska förhållanden. / Jonatan Salzer
Jakten på professor Mannheim 1172
I en annons för ett viktminskningspreparat står det att medlet tagits fram vid Universitetssjukhuset i Hannover under ledning av en professor Mannheim. Men trots en intensiv jakt har ingen hittat professorn.
Misstänk harpest vid typiska symtom även utan typisk anamnes 1172
Harpest har spridit sig söderut i landet och bör misstänkas då symtom för diagnosen föreligger, även om klassisk anamnes och epidemiologi saknas.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Ge »carte blanche« för genetisk analys vid lungcancer 1171
Vem ska hålla ordning på vilka molekylärbiologiska biomarkörer som ska testas vid olika maligniteter, och vem ska tolka resultatet?
Överförskrivning av narkotiska läkemedel:
Inget tyder på att äldre läkare intar en särställning 1171
Inget tyder på att äldre läkare intar en särställning när det gäller överförskrivning av narkotiska läkemedel. En åldersrelaterad begränsning av förskrivningsrätten ter sig lönlöst.

KULTUR

Synnervskorset i ljuset av en ny öga–handhypotes 1174
Korta nervbanor i hjärnan mellan områden där syninformation om handens verksamhet lagras och områden som styr handens koordination är av godo, enligt en ny hypotes.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1197
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1198
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012 – alla artiklar
Samlade artiklar från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012