INNEHÅLL NUMMER 25, 2012

REFLEXION

Systertidningar som inspirerar 1203
Vilken uppgift har icke-engelskspråkiga vetenskapliga publikationer? I veckan som gick avhandlades bland annat den frågan i en konferens mellan de nordiska medicinska läkartidningarna. Förutsättningarna är på ytan lika – små länder, små språk, begränsade resurser... / Jan Östergren

SIGNERAT

Läkarförbundet i Almedalen för jämlikare vård 1207
»Vi ska höras ännu bättre i år. För ingen person ska trängas undan den lagstadgade rätten till vård, varken de mest sjuka äldre, de papperslösa eller de med en sällsynt diagnos, inte heller någon annan patient«, skriver Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. / Marie Wedin

LT DEBATT

Varning för okritisk användning av överviktskirurgi vid typ 2-diabetes 1208
Överviktskirurgi är för vissa personer med typ 2-diabetes och fetma ett välkommet och mycket värdefullt behandlingsalternativ. Men kritisk värdering behövs, skriver artikelförfattarna.

AKTUELLT

Kommunikatör i dubbla roller 1210
Han är en av upphovsmännen bakom vårdvalet och den läkare i landet som har mest politiskt inflytande. Fast för barnen är han bara doktor Anders. Möt Centerpartiets Anders W Jonsson.
Läkare världen över kräver att Assad stoppar våldet 1214
Läkarorganisationer kräver i ett brev till Syriens president Assad att han stoppar militärens attacker på civila och sjukvårdspersonal.

NOTISER

Föreskrifter ändrade – läkarstudenter från EU/EES får vikariera 1214
Socialstyrelsen har ändrat föreskrifterna. Nu kan studenter från hela EU/EES vikariera som läkare.

PATIENTSÄKERHET

Positivt provsvar för svininfluensa glömdes bort 1214
En kvinna kom till akutmottagningen med influensaliknande symtom, och man tog ett influensaprov. Sedan glömdes provet bort. Först ett och ett halvt dygn senare uppmärksammades det att patienten hade svininfluensa.
Döende patient fick inga läkarsamtal 1214
En svårt cancersjuk patient vårdades den sista tiden på sjukhus. Under hela denna tid, en dryg månad, var det nästan omöjligt för patienten och hans anhöriga att få träffa någon läkare. Socialstyrelsen ser allvarligt på det inträffade.

MEDICINSK KOMMENTAR

Sprutnarkomaners riskbeteende kräver helhetsgrepp från samhället 1216
Sprutbyte och metadon-/buprenorfinbehandling är viktiga inslag
Sprutbyte och metadon-/buprenorfinbehandling är viktiga åtgärder mot det uttalade riskbeteende som observerats bland Stockholms injektionsmissbrukare.

NYA RÖN

Vidgade kriterier för trombolys 1218
Autoreferat

Betydligt fler patienter än i dag tycks kunna få trombolys. Exempelvis är ålder över 80 år inget hinder. Det visar studier från IST-3, en internationell läkardriven prövning som finansieras av forskarnas egna anslag, inte av industrin.
Antipsykotisk medicinering skyddar mot återfall i psykos 1218
Antipsykotisk medicinering skyddar mot återfall i psykos vid schizofreni. Så kan man sammanfatta en metaanalys som presenteras i Lancet.
Kraftigt ökad risk för prostituerade att smittas med HIV 1219
Kvinnliga prostituerade (sex workers) i låg- och medelinkomstländer löper 14 gånger högre risk att smittas med HIV än den kvinnliga befolkningen som helhet. Det visar en amerikansk studie i Lancet Infectious Dis­eases.
ASA skyddade mot ny trombos 1219
Acetylsalicylsyra (ASA) tycks förlänga den proppförebyggande effekten efter behandling med warfarin för patienter som haft en blodpropp. Det visar en studie på 402 patienter publicerad i New England Journal of Medicine.
Pulsoximetri effektiv metod för att screena för medfött hjärtfel 1219
I Lancet presenteras en metaanalys där författarna ställt samman studier kring screening för medfödda hjärtfel med pulsoximetri.
Kaffe kopplat till bättre överlevnad 1220
Kaffekonsumtion var kopplad till minskad risk att avlida i bl a hjärt–kärlsjukdom, stroke och infektioner men inte i cancer, enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine.
Flyktingar i Sverige löper högre risk att dö i hjärt–kärlsjukdom 1220
Autoreferat

Att vara flykting i ett höginkomstland innebär risk för förtidig död, enligt en studie publicerad i International Journal of Epidemiology.

KLINIK OCH VETENSKAP

Utbrett riskbeteende bland injektionsnarkomaner 1221
Över 80 procent HCV-smittade – 7 procent har HIV, visar första baslinjestudien
Bland injektionsnarkomaner i Stockholms län är över 80 procent smittade med hepatit C-virus och 7 procent har HIV, visar första baslinjestudien.
WITH ENGLISH SUMMARY

Risk för att prolaktinom växer under graviditet 1226
Vid makroadenom behövs synfältskontroller, vid mikroadenom är risken liten
Mikroprolaktinom (mikroadenom) och makroprolaktinom (makroadenom) behandlas vanligen med god framgång med dopaminagonist. Under graviditet görs oftast behandlingsuppehåll, med risk för tumörtillväxt. Kvinnor med makroadenom bör följas med regelbundna synfältskontroller under graviditet, medan kvinnor med mikroadenom undersöks av ögonläkare vid synrelaterade symtom.
WITH ENGLISH SUMMARY

HUS-epidemin sommaren 2011 var allvarlig 1230
Tyska och svenska erfarenheter av EHEC-utbrottet

Det är lite drygt ett år sedan den största epidemin av hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) orsakat av enterohemorragisk E coli inträffade i Europa. Flest fall rapporterades från Tyskland och Sverige. I artikeln beskrivs de kliniska erfarenheterna.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Om sjukdomar i nacken och övre rörelseapparaten:
SBU:s rapport håller för låg vetenskaplig kvalitet 1235
Vi rekommenderar andra kunskapssammanställningar än SBU:s av orsakssamband mellan exponeringar i arbetslivet och sjukdomar i »nacken och övre rörelseapparaten«, skriver de experter som nämns som externa granskare av rapporten.
Replik:
Rapporten innehåller mer än vad kritiken ger sken av 1236
SBU:s rapport om besvär i nacken och övre rörelse­apparaten innehåller mer ­information än vad kritikernas inlägg ger sken av, skriver SBU.
Läkarutbildningen bör i första hand utbilda läkare – inte prekliniska forskare 1237
Läkarutbildningen syftar väl primärt till att utbilda läkare, inte prekliniska forskare, skriver Anders Jeppson. / Anders Jeppsson
Replik:
Vad tycker landets medicinska dekaner? 1237
Eftersom Anders Jeppsson menar att ­debatten är angelägen håller han säkert med om att ärendet är för viktigt för att läggas i händerna på en enmansutredare. / Elias Eriksson

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Patientsäkerhetssatsningen inte riktad till enskilda förskrivare
Replik från SMI, Stramarådet och Sveriges Kommuner och landsting om antibiotika:

Syftet med regeringens patientsäkerhetssatsning är att sporra alla landsting att sätta i gång ett långsiktigt och systematiskt arbete för att säkra en rationell antibiotikaanvändning, skriver Göran Stiernstedt och medförfattare som replik på Björn Ramels debattartikel.

RECENSIONER

Den orättvisa hälsan 1238
Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
Denna bok är en utmärkt kunskapsplattform för dem som vill formulera ett nytänkande kring problemet med obefogade skillnader i hälsa hos olika grupper i det moderna samhället.
Yrkes- och miljödermatologi 1238
Denna textbok, som tidigare hade titeln »Yrkesdermatologi«, finns nu i sin andra, uppdaterade och omarbetade upplaga, med nya avsnitt om elkänslighet, bildskärmssjuka, sjuka hus-syndromet och sjukdomar orsakade av elektromagnetiska fält.
A matter of wonder. What biology reveals about us, our world and our dreams 1238
Om musik, mitokondrier och mycket annat handlar denna essäbok ämnad för evolutionsintresserade. Översatt till engelska från tyskt original.

KRÖNIKA

Varning för patienten 1238
Sent en tisdagskväll söker en 52-årig man på kirurgakuten på grund av ihållande buksmärta, illamående och feber. Han tas emot av en AT-läkare, akuta blodprov tas och en datortomografi av buken beställs...

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1257
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1258
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tre böcker recenseras
Boken Socionomiska skillnader i hälsa och livslängd, en omarbetad utgåva av Yrkes- och miljödermatologi samt den från tyska till engelska översatta boken Jenseits der Gene recenseras - endast på webben.