INNEHÅLL NUMMER 26, 2012

REFLEXION

Ska en bra svensk modell försvinna? 1263
Landshövding Stefan Carlsson har nu presenterat sin myndighetsutredning. Tio befintliga myndigheter inom vård- och omsorgsområdet föreslås bilda fyra helt nya. Redan i januari 2014 ska den nya organisationen vara på plats. En första ny generaldirektör ska tillsättas inom kort... / Ylva Böttiger

SIGNERAT

Marknadsföring av skönhet kräver god etik 1267
I september förra året gav Socialstyrelsen Karin Lindell, tidigare generaldirektör för Konsumentverket, uppdraget att utreda ansvar, regler och kompetens för skönhetsbehandlingar... / Thomas Flodin

LT DEBATT

Exemplet Rinkeby–Kista:
Tidiga insatser viktiga för hälsan bland barn med socialtjänstinsatser 1268
Barn med socialtjänstinsatser har i regel sämre hälsa än många andra barn, och tidiga ­insatser är avgörande, skriver Bo Burström, och pekar på exemplet Rinkeby–Kista.
Kärnan i läkekonsten trängs bort 1269
Apropå! En Cochrane-rapport om öppna jämförelser
Det finns inget vetenskapligt stöd för värdet av att publicera vårdresultat. Det konkluderar Bengt Järhult efter att ha läst en Cochranerapport.
/ Bengt Järhult

AKTUELLT

Sjukhusen sämst på palliativ vård 1270
Trots att sjukhusen tillsammans med särskilda boenden är den vanligaste dödsplatsen släpar man efter när det gäller den palliativa vården. Det visar data från Svenska palliativ­registret, där mer än vartannat dödsfall registreras.
»Även när en sjukdom inte längre är botbar har vi läkare en jätteviktig roll att spela« 1272
Genom målmedvetet arbete och med hjälp av enkla verktyg har man på sektion 353 vid Östra sjukhuset i Göteborg lyckats förbättra vården i livets slutskede markant. Överläkaren och sektionschefen Maria Taranger hoppas nu att deras sätt att arbeta ska spridas till hela Sahlgrenska universitetssjukhuset.
»Det avgörande är att läkarna kommer med på banan« 1275
Flera satsningar på palliativ vård på gång
Den 29 juni presenterar Socialstyrelsen sina nya nationella riktlinjer för palliativ vård. Sedan några månader finns också ett nationellt vårdprogram för palliativ vård.
Krav på tillstånd för estetisk behandling 1276
Den som vill utföra estetiska behandlingar måste ha ett särskilt tillstånd, föreslår Socialstyrelsens utredare. För att få genomgå behandling bör en 18-årsgräns sättas, och böter eller fängelse ska kunna utdömas till behandlaren vid överträdelse.
Oro på Karolinska efter beskedet att 800 tjänster ska bort 1277
Stämningen är dämpad och oron stor på Karolinska universitetssjukhuset efter tisdagens besked att motsvarande 700–800 heltidstjänster ska bort.
Ställföreträdarfrågan ska utredas 1278
En utredning ska ge förslag om hur beslut ska fattas inom hälso- och sjukvård och medi­cinsk forskning för personer som inte själva kan uttrycka sin vilja.
Alla vårdgivare får bakläxa av Datainspektionen 1278
Ingen vårdgivare lever upp till patientdatalagen i fråga om patienters möjligheter att spärra uppgifter i sina journaler och annan vårddokumentation.

MEDICINSK KOMMENTAR

Nedmontering av »Big Pharma« ger ny kraft åt läkemedelssektorn 1280
Dynamiska life sciences-kluster kan ge svensk konkurrenskraft
Händelseutvecklingen i Sverige i samband med AstraZenecas nedläggningsbesked i Södertälje är en del av en global omstruktureringsprocess. De förutsättningar som Sveriges näringslivsföreträdare och politiker nu skapar är avgörande för en framtida life sciences-sektor i landet.

NYA RÖN

Kvaliteten i läkemedelsbehandlingen viktig för äldres livskvalitet 1282
Avhandling
I en avhandling studerades effekten av multimedicinering av äldre i särskilda boenden. En strukturerad översyn krävdes; enbart återkoppling till läkare av funna risker och fel i läkemedelsanvändningen var verkningslös.
HIV-profylax motiverad under hela amningsperioden 1282
Antiviral medicinering under hela amningsperioden skyddar mot överföring av HIV från mamma till barn. Det visar en studie i Lancet.
Mobilt stroketeam gav stora tidsvinster 1283
Varje minut är viktig när det gäller möjligheten att behandla stroke. I ett försök med ett mobilt stroketeam valde man att avbryta studien i förväg på grund av de stora tidsvinster som observerats.
Riskgen för malignt melanom identifierad 1283
I Nature presenteras genetisk forskning kring malignt melanom. Forskare från MIT och Cambridge har sekvenserat genomet i metastaser från malignt melanom och jämfört med patienternas friska cellers genom...
Risken för suicidförsök påverkas av både biologiska arvet och uppväxtmiljön 1284
Autoreferat
Det biologiska arvet kan påverkas. Att tidigt identifiera och behandla psykisk störning hos föräldrar kan vara ett steg för att hindra att benägenheten för suicidhandlingar får betydelse i nästa generation.
Framgångsrik satsning på att få bukt med barnadödligheten 1284
På relativt kort tid och till en rimlig kostnad har en stor minskning av barnadödligheten åstadkommits i tolv utvalda fattiga byar i södra Afrika. En förklaring är att man fokuserat på många olika faktorer, inte enbart malariaprevention och vaccination.

KLINIK OCH VETENSKAP

Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige 1285
Nya rekommendationer kan övervägas – optimalt D-vitaminstatus ännu okänt
Ny forskning talar för att D-vitamin har betydelse inte bara för skelettet utan också för vårt immunsystem. Det är dock inte klarlagt i vilken utsträckning råden om D-vitaminintag följs, vad som är tillräcklig utevistelse för grupper med mörk hudfärg och om råden resulterar i normala D-vitaminnivåer i blod även under vintern.
WITH ENGLISH SUMMARY

Svårt implementera avvänjning från tobak i ordinarie vårdrutin 1290
Inför en planerad kranskärlsröntgen slutade 50 procent av patienterna som fick uppföljande stödsamtal att röka/snusa, men endast hälften av dem som erbjöds behandling tog emot den. För att öka villigheten att ta emot hjälp måste avvänjning få status som sjukvårdande behandling. WITH ENGLISH SUMMARY

Forskning på kvalitetsregister ger klinisk nytta 1294
Resultat från Nationella prostata­cancerregistret
Forskning baserad på kvalitetsregister och andra register ger ny kunskap som är kliniskt relevant och svår eller omöjlig att uppnå i studier av annan design. Det visar exempel från forskningsdatabasen över prostatacancer.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Cancersjuka nekas behandling med de nya dyra läkemedlen 1298
Nya läkemedel finns snart tillgängliga för cancerklinikerna. Men kostnaderna är höga och i stora delar av landet kommer patienterna inte att erbjudas ­me­dicinskt motiverade behandlingar, skriver Thomas Linné. / Thomas Linné
Dra tillbaka SPUR-förslaget! 1299
Dra tillbaka hela förslaget till ny SPUR-organisation, skriver Tomas Bremell och Annika Teleman, SPUR-inspektörer, reumatologi.
Läkarförbundet värnar om inspektionerna 1300
Läkarförbundet som professionens organisation värnar om SPUR-verksamheten, skriver Gunnar Welander, Heidi Stensmyren och Håkan Wittgren.
Samarbete efterlyses för bättre metoder och utvärdering inom psykiatrin 1300
Sverige kan bli världsbäst vad gäller vården av patienter med ångest - och depressionsbesvär, men endast genom samarbete, hävdar Anders Milton.
Förslag om läkemedelsgenomgångar saknar struktur och evidens 1302
Resurser gör mer nytta om de läggs på läkare och annan patientnära personal, skriver Magnus Axelsson, apropå Socialstyrelsens förslag om läkemedelsgenomgångar. / Magnus Axelsson

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

AT blir BasT – men var finns konsekvensanalysen? 1301
Från AT-studierektorskanslierna kommer kritik mot att AT-delen inte utretts på ett sakligt sätt i läkarutbildningsutredningen. Plötsligen konstateras det helt sonika att AT ska försvinna.

KULTUR

Vem hand­leder hand­ledarna? 1303
En bra handledare känner en lidelse för sitt jobb och kan förmedla denna lidelse till yngre kolleger. Goda handledare brinner och tänder små eldar omkring sig, samtidigt som de kan konsten att kommunicera – till och med om kommunikation. Christer Petersson, allmänläkare i Växjö, utreder handledningens filosofi.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1317
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1318
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Vi bloggar från Almedalen!
Senaste inlägget: »Twitter i sjukvårdens tjänst«. Anne Brynolf, Läkartidningens medicinska redaktionschef, bevittnade ett seminarium som skisserade en skön ny sjukvårdsvärld.
Röda Korset tvingas säga nej till frivillig sjukpersonal
Legitimerad sjukvårdspersonal som anmäler sig som frivilliga till arbete inom t ex Röda Korset kommer inte längre att kunna anlitas. Enligt en promemoria från Socialstyrelsen är de personalkategorierna yrkesutövande även på sin fritid, vilket förändrar förutsättningarna för arbetet.