INNEHÅLL NUMMER 29, 2012

REFLEXION

Läkare behövs inom medicinsk basvetenskap 1323
Basvetenskapliga metoder och upptäckter i samspel med klinisk forskning har haft avgörande betydelse för den medicinska utvecklingen under de senaste 100 åren. I detta har forskningsorienterade läkare spelat en oumbärlig roll... / Carl Johan Sundberg

SIGNERAT

Reserapport från Almedalen 1327
Att »Almedala« är roligt men ansträngande. Under veckan uttöms gradvis hjärnan medan kroppen fylls på. Till slut liknar man ett bord. Platt upptill men med stadiga ben. För min del har tolv debatter under fyra dagar inneburit 4,5 timmars stående per dag... / Marie Wedin

LT DEBATT

Klinisk handledning – en avgörande fråga i läkarutbildningen 1328
Den kliniska handledningen kommer i kläm när läkarstudenterna blir fler. Kraftigt ökade utbildnings­insatser för kliniska handledare är en av de åtgärder som artikelförfattarna efterlyser.

AKTUELLT

Läkarförbundet vill ha alternativ vårdgaranti 1330
»Undanträngning ett utbrett och reellt problem«:

Det kommer allt fler tecken på att vårdgarantin och kömiljarden leder till undanträngningseffekter. Det menar Läkarförbundet i en ny rapport, där man lanserar sitt nya alternativ: bedömningsgaranti och individuell behandlingsgaranti.
Statssekreteraren avvisade individuell vårdgaranti 1331
Almedalsveckan:

Karin Johansson (KD), statssekreterare på Socialdepartementet, avvisade tanken på en individuell vårdgaranti vid Läkarförbundets Almedalsseminarium om vårdgarantin.
– Det är viktigt att vårdgarantin är lätt att förstå och kommunicera. Jag tror inte att den blir lättare att kommunicera om den blir mer individuell.
»Tiden är mogen att låta huvudmännen ta hela utbildningsansvaret« 1332
Almedalsveckan:

Det finns ett behov av mer struktur kring läkares fortbildning, och fortbildning måste ingå i uppföljningen av vården. Det rådde det enighet om när trenden att läkare får allt mindre tid för kompetensutveckling diskuterades.
Patientförening vill ha hela journalen på nätet 1332
Almedalsveckan:

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson vill att patienterna ska få tillgång till hela sina journaler på nätet, och det snabbt. Men Läkarförbundets Mikael Rolfs varnar för riskerna om hela journalen läggs ut.
Utredare föreslår digitala hälsokonton 1333
Patientmaktsutredningen föreslår digitala hälsokonton. Kontona ska innehålla vårdinformation speglad mot journalen, tillsammans med frivilliga e-tjänster för patienter.
Anslagen till medicinutbildning har urholkats 1333
Almedalsveckan:

Under perioden1995–2011 har de statliga anslagen per helårsstudent inom medicinsk grundutbildning ökat med 23 procent. Men kostnaderna per helårsstudent har ökat med hela 77 procent.
Läkarförbundet vill ha snabbare besked inför utlandsvård 1334
Snabbt förhandsbesked till patienten inför planerad vård utomlands. Det kräver Läkarförbundet i ett remissvar på ett lagförslag om vård över gränserna. Vårdskador och läkemedelsbiverkningar efter utlandsvård är en olöst fråga.
JO uttalar sig inte om fotoförbuds lagenlighet 1334
Justitieombudsmannen (JO) uttalar sig inte om huruvida de generella förbud mot fotografering, filmning och ljudupptagning som många landsting infört det senaste året är förenliga med lag.
Gunilla Hulth-Backlund blir chef för nya inspektionsmyndigheten 1334
Regeringen har utsett Gunilla Hulth-Backlund till generaldirektör för den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg. Tanken är att denna ska ta över de uppgifter som i dag sköts av Socialstyrelsens tillsynsavdelning.
Den nya specialitetsindelningen klar 1335
Efter att förslaget varit ute på remiss är Socialstyrelsen nu färdig med ramarna för den framtida specialitetsindelningen.
Ingen vård på lika villkor för papperslösa 1335
Gömda och papperslösa får rätt till subventionerad vård motsvarande den som ges till asylsökande i dag, det vill säga endast vård som inte kan anstå.
– Ett ekonomiskt och moraliskt dåligt beslut, säger Läkarförbundets Thomas Flodin, expert i den parlamentariska utredning som gömts i byrålådan.

NOTISER

Ordinationsorsak ska bli dokumenterbar 1334
Som en del i genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak...

PATIENTSÄKERHET

Socialstyrelsen kritiserar sjukhus men inte läkarna 1335
Flera olika läkare missade att patienten hade en kotfraktur. Den fördröjda diagnosen ledde sannolikt till att patienten blev förlamad och sitter i rullstol. Men Socialstyrelsen kritiserar inte de inblandade läkarna, utan sjukhusets bristande samordning.

MEDICINSK KOMMENTAR

Dopning är allvarligt fusk – och tävlingsidrottens ödesfråga 1337
Det moderna antidopningsarbetet inleddes 1961
År 1999 gjorde världsidrotten och det internationella politiska etablissemanget gemensam sak och bildade World Anti-Doping Agency för att övervaka och förstärka antidopningsarbetet. Dopning förklarades idrottsligt och politiskt oacceptabelt.
Efter Utøya … svensk katastrofberedskap behöver skärpas 1339
Terrorattentat i form av bombexplo­sioner och beskjutningarr bör i dag ingå som sannolika händelser i den svenska katastrofberedskapen. Triage av skadade redan på skadeplatsen är av stor vikt för att skicka de svårast skadade direkt till de sjukhus som har kompetens och resurser att klara dessa fall.

NYA RÖN

Mekanismerna bakom antidepressiva läkemedel allt bättre kända 1340
Autoreferat
En aktuell PET-studie ger inte stöd för någon kliniskt relevant skillnad i 5-HTT-blockad mellan tricykliska antidepressiva och SSRI.
Multidisciplinär behandling av tinnitus gav bäst effekt 1340
I Lancet presenteras data från en multidisciplinär behandlingsmetod för tinnitus. Skillnaden mellan behandlings- och kontrollgruppen noterades redan efter tre månader och metoden gav effekt på både svår och lindrig tinnitus.
Främre korsbandsskada hos fotbollsspelare kan förebyggas 1341
Ett neuromuskulärt uppvärmningsprogram kan förebygga främre korsbandsskada hos unga kvinnliga fotbollsspelare. Det visar en stor svensk studie i BMJ.
Tarmen källa till celler som producerar insulin 1341
I en amerikansk studie på möss, presenterad i Nature Genetics, har författarna lyckats påverka neuroendokrina celler i tarmen att bli insulinproducerande celler genom att slå ut genen FOXO1.
Två miljoner cancerfall till följd av infektion 1342
Franska forskare har utifrån data över incidensen för 27 cancerformer i 184 länder beräknat att 16 procent av samtliga cancerfall orsakas till följd av infektion med virus, bakterier och parasiter.
Fakta om demens i låg- och medelinkomstländer 1342
I Lancet presenteras en studie kring demens i låg- och medelinkomstländer. Deltagarna i studien är från bland annat Kuba och Dominikanska republiken, och demensincidensen är i nivå med vad som brukar anges i västvärlden.

KLINIK OCH VETENSKAP

Svensk olympisk medicin med sikte på London 1343
Sedan mer än 100 år har läkare varit engagerade i Sveriges olympiska kommitté. Det medicinska engagemanget omfattar nu både träningsperioden och de olympiska spelen; från hälsokontroller till hjälp med skade- och medicinska problem.
Varje läkare måste känna till dopningslistan 1345
Dopningsklassade medel bör undvikas för idrottare – ibland behövs dispens
Om en patient är idrottare bör läkemedel som är dopningsklassat inte skrivas ut. I de fall patienten ändock behöver ett sådant läkemedel, bör läkaren hjälpa honom/henne att söka dispens.
WITH ENGLISH SUMMARY

Införande av genetisk analys kan ge oss säkrare dopningstest 1347
Påvisad stor variation i androgenomsättningen skapar problem vid dagens test
I dopningstest för testosteron tillämpas i dag ett enda gränsvärde, trots att metabolismen och utsöndringen av testosteron skiljer sig 100–1000-faldigt mellan olika individer. Införande av genetisk analys skulle öka dopningstestens precision och undvika onödiga och dyrbara extraanalyser.
Moderna antipsykotika ger färre biverkningar och lägre dödlighet 1350
Men de är dyrare än äldre neuroleptika, visar studie från Västra Götaland
Inom Västra Götalandsregionen har patienter med diagnosen schizofreni studerats. Dödligheten var 2,4 gånger högre hos denna grupp jämfört med totalbefolkningen, men den var inte signifikant lägre vid läkemedelsbehandling än utan. Dock var den signifikant lägre vid behandling med nyare antipsykotika än med äldre läkemedel.

DEBATT OCH BREV

Aterosklerotisk njurartärstenos:
Revaskularisering är av nytta – på rätt patient och på rätt indikation 1354
Det är inte någon fördel med revaskularisering jämfört med enbart medicinsk behandling på patienter med aterosklerotisk njurartärstenos, skriver en grupp från Sahlgrenska universitessjukhuset, men tillägger att det inte utesluter klinisk nytta för utvalda patienter.
Replik:
Ständig förnyelse av utredningen och handläggningen av små barn med njurbäckeninflammation 1355
(Publiceringen av detta inlägg har försenats på grund av en administrativ lapsus...
Dags för nollbud i nästa avtalsrörelse 1356
I en tid när inkomstklyftorna ökar borde vi högavlönade läkare ta ansvar och bromsa vår skenande löneutveckling, anser Anders Källgård
Replik 1:
För lågt löneläge gynnar bara bemanningsbolagen 1356
I Jämtland har vi, tvärtemot vad många tror, en generellt dålig lönenivå framför allt för seniora läkare. Våra överläkare ligger på plats 19 av 21 landsting/regioner i löne­ligan, och läkare med chefsuppdrag tjänar sämst i hela landet: medianlönen är 71 138 kronor i månaden...
Relik 2:
Du är välkommen att delta i formulerandet av våra krav 1356
Det är förståeligt att anse läkares löner höga i jämförelse med många andra yrkesgruppers. Läkarens professionella ansvar är stort och viktigt, ­ibland till och med livsavgörande. Kunskap, erfarenhet, omdöme och mod krävs för att axla läkarrollen...

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Ingen (obligat) motsättning mellan klinik och forskning 1329
Replik till Anders Jeppsson:

Utan att representera vare sig landets medicinska dekaner eller regeringen vill jag ändå lämna ett bidrag till den pågående debatten om läkarutbildningen, skriver Henrik Johannisson.
Läs vad jag skrivit 1329
Replik:

Det är bra att läkarutbildningens innehåll blir föremål för diskussion. Däremot är det beklämmande att delar av denna diskussion förs på en föga konstruktiv nivå, skriver Anders Jeppsson som svar på Henrik Johannissons tidigare inlägg.
KI:s nedmontering av nuvarande antagningsmodell väcker farhågor 1329
»Karolinska institutet har förändrat den s k prov- och intervjubaserade antagningen till läkarutbildningen. Som skäl anges ekonomin, men det verkar som om man inte har räknat på den reella kostnaden för alternativet«, skriver företrädarna för samtliga psykologer som tidigare medverkat vid PIL-antagningen vid KI.
KI:s alternativa urval till läkarprogrammet utvecklas fortlöpande 1329
Replik:

»Hela processen är i övrigt oförändrad, inklusive intervjutid«. Den framförda kritiken mot förändringen av urvalet till läkarutbildningen bemöts här av Gunnar Nilsson, programdirektor för läkarprogrammet, och medförfattare.

KULTUR

Jojo-bantning en del av naturen 1357
Viktpendling är en normal företeelse i naturen. Och den som analyserar data till stöd för påståendet att jojo-bantning är farlig får bereda sig på en överraskning.

RECENSIONER

Mått på kroppens under 1359
»Att leva är att ta mått på ett under«, skriver författaren Björn Ranelid i förordet till en annorlunda bok som gavs ut i Lund förra året. »En annorlunda resa i vårt inre« är ett multikonstverk som tilltalar sina läsare på tre mycket olika språk...

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1376
Ladda ner pdf

KRYSS

Sommarkrysset 1377
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1378
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Utställning med döda kroppar ifrågasätts av Läkarförbundet
Den ambulerande utställningen »Bodyworlds«, med flådda och inplastade riktiga människokroppar, har kommit till Sverige. Utställningen har tidigare mötts av protester, så även nu.
Sommaruppehåll
Under sommarmånaderna kommer Läkartidningen inte ut varje vecka. Nästkommande nummer, 32-33, ges ut den 8 augusti 2012.
Läkartidningen special om dopning och idrott
...
Almedalsveckan
Läkartidningen var på plats i Almedalen. Här är ett axplock ur de händelser som rapporterades därifrån.
Mångmiljardvinst av hjärtkärlforskning
Om dödligheten i hjärtinfarkt och annan ischemisk hjärtsjukdom hade legat kvar på 1980 års nivå skulle runt 24 000 fler personer varje år dö i sådan sjukdom.
Samordningsfunktion mot antibiotikaresistens
Socialstyrelsen och Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta en nationell samverkansfunktion för att främja sektorsövergripande och tvärvetenskapligt arbete mot antibiotikaresistens.
Minikliniker på apoteken – komplement eller konkurrent?
Almedalsveckan:

I våras öppnades de två första så kallade Minutklinikerna i apotek i Stockholm, bemannade med sjuksköterskor som ska behandla enklare åkommor. De presenteras som en avlastning för den vanliga sjukvården. Men Läkarförbundets vice ordförande Heidi Stensmyren är skeptisk.
»Patienterna får inte den information som garanteras i lagen«
Almedalsveckan:

Det finns en betydande förbättringspotential i den svenska sjukvården. Det anser två experter som utvärderat hur den svenska vården står sig i en internationell jämförelse angående hur patientcentrerad vården är.