INNEHÅLL NUMMER 32, 2012

REFLEXION

En rökfri operation 1383
ANZA, det australiska och nyzeeländska anestesiförbundet, har nyligen utgivit rekommendationer för rökstopp i samband med kir-urgi. Man påpekar att många av de skador tobaksrök ger upphov till är reversibla, så att ett rökstopp 6–8 veckor före en operation ger en signifikant... / Jon Ahlberg

SIGNERAT

Vårdgarantin måste bli mer flexibel och jämlik 1387
Inom Läkarförbundet är vi i grunden positiva till att korta väntetider genom en vårdgaranti. En förutsättning är emellertid att garantin inte hotar grundläggande principer för hur sjukvården och dess resurser ska fördelas mellan patienterna... / Marie Wedin

LT DEBATT

Dagens utbildningssystem och morgondagens sjukvårdspersonal 1388
Alla nordiska lärosäten, medicinska akademier samt Stockholms läns landsting har samlats för att diskutera hur utbildningen av hälso-och sjukvårdspersonal kan möta och forma framtidens hälsoutmaningar.

AKTUELLT

Städat i högarna 1390
Socialstyrelsen och klagomålen:

Nu har Socialstyrelsen fått ordning på de omtalade högarna med klagomål på sjukvården. Men det rubbar inte regeringen, som vill lyfta över alla tillsynsfrågor från Social­styrelsen till en helt ny myndighet.
»Vi borde göra fler inspektioner« 1393
Lars Rahm, inspektör vid Socialstyrelsens tillsynsenhet i Malmö, tycker inte att det viktigaste är vilken myndighet han ska tillhöra. Högst upp på önskelistan står utrymme för fler inspektioner och egna granskningar.
Tolv myndigheter blir fyra stycken – eller kanske fjorton … 1394
I början av juni i år publicerades en ny platsannons på Regeringskansliets webbplats. Man sökte en generaldirektör till en ny tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg. Vid den tidpunkten hade förslaget att skapa en sådan myndighet ännu inte gått ut på remiss.
Läkarförening begär granskning av journalåtkomst på Internet 1396
Att ge patienter tillgång till sin journal på nätet på det sätt som planeras i Uppsala läns landsting kan strida mot gällande lagar och föreskrifter. Det menar Upplands allmänna läkarförening, som anmält landstinget till JO, Socialstyrelsen och Datainspektionen.
Nya rutiner för rapportering av biverkningar 1396
Från den 1 juli 2012 har Sverige genom en ny EU-gemensam lagstiftning förstärkt säkerhets­övervakningen av läkemedel.
EU ska bli mer attraktivt för kliniska prövningar 1396
Det är inte bara i Sverige som antalet kliniska prövningar sjunker. I hela EU har antalet sjunkit med 25 procent från 2007 till 2011. För att stimulera den kliniska forskningen i Europa förslår EU-kommissionen därför en rad förändringar i regelverket för kliniska prövningar...
Antibiotikaförbrukningen ökar 1396
Antibiotikaförskrivningen på recept har ökat något den senaste 12-månadersperioden, enligt statistik från Smittskyddsinstitutet. Under juli 2011–juni 2012 ökade förbrukningen per 100 invånare med 0,9 procent jämfört med den föregående 12-månadersperioden...
Socialstyrelsen vill ha enhet för högspecialiserad vård 1396
Socialstyrelsen ser över arbetet med rikssjukvård. Ett av målen är en särskild enhet med ansvar för bland annat högspecialiserad vård. Översynen görs av en projektgrupp, som leds av Lena Weilandt, chef för Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer...

PATIENTSÄKERHET

Socialstyrelsen kritiserar sjukhuset – inte läkarna 1397
Flera olika läkare missade att patienten hade en kotfraktur. Den fördröjda diagnosen ledde sannolikt till att patienten blev förlamad och sitter i rullstol. Men Socialstyrelsen kritiserar inte de inblandade läkarna, utan sjukhusets bristande samordning.

MEDICINSK KOMMENTAR

Medicinsk och akademisk ledning krävs för IT-stöd för läkemedel 1398
Principerna för god praxis för beslutsstöd (GDSP) bör följas

Datoriserade beslutsstöd för läkemedelsbehandling ska vara användbara, effektiva och säkra. Så är det inte i dag. I framtiden bör de skötas gemensamt för sjukvårdens och apotekens behov och vara organisatoriskt knutna till praktisk sjukvård och apoteksverksamhet med medicinsk och akademisk ledning.

NYA RÖN

Socioekonomisk status påverkar cancerbehandling 1400
Avhandling
Tjugo onkologer intervjuades om faktorer som vägs in vid val av cancerbehandling. Många tyckte att det var fel att anpassa behandlingen till patientens socioekonomiska status, men medgav att det ändå sker. Att patienten skulle bli nöjd var ett starkt skäl, även när chansen till behandlingsrespons bedömdes som låg.
Kontinuerligt svagt ljud kan påverka hörseln 1400
Ljudnivåer som betraktats som ofarliga kan påverka hörseln om man utsätts för dem under lång tid. Det visar en kinesisk studie, presenterad i Na­­ture Communications.
Vaccination mot influensa A/H1N1 ökade inte risken för komplikationer under graviditeten 1401
Autoreferat
I en registerbaserad kohortstudie undersöktes associationen mellan vaccination mot influensa A/H1N1 under graviditet och risken för medfödda missbildningar, intrauterin tillväxthämning och prematurbörd. Studien tyder på att det adjuvanta vaccinet var relativt säkert under graviditeten.
Skäl att följa upp en bukaorta-diameter på gränsen till aneurysm 1401
Män med en aortadiameter på 25–29 mm har ökad risk för mortalitet och sjukhusvistelse, visar en studie publicerad i BMJ. De flesta program använder en gräns på 30 mm för att definiera ett buk­aortaaneurysm
Ökad risk för hjärntumör och leukemi av datortomografi 1402
En studie i Lancet belyser risken för uppkomst av bl a leukemi och hjärntumör genom datortomografi. Studien visade att under vissa förutsättningar tredubblades risken, vilket betonar att metoden bara ska användas då det är motiverat.
Riskgener för ventrikelcancer identifierade 1402
Nyupptäckta mutationer i studerade ventrikeltumörer gör generna FAT4 och ARID1A till potentiella mål för läkemedel mot ventrikelcancer, skriver forskare i en artikel i Nature Genetics.
Sms fick fler att vaccinera sig mot influensa 1402
I JAMA presenteras en studie där man lyckats få fler att vaccinera sig med hjälp av sms. Ny teknik kommer att spela en viktig roll i sjukvårdens kommunikation med patienten, konstatera man.

KLINIK OCH VETENSKAP

29-årig splen­ektomerad man avled av pneumokock­sepsis 1404
Viktigt att pneumokockvaccination av splenektomerade inte glöms bort
Personer som fått mjälten bortopererad måste få tydlig information om risken för livshotande pneumokock­sepsis. Patienten måste förstå faran med att vänta med att uppsöka sjukvård vid feber eller andra infektionssymtom.
Livshotande infektion hos splenektomerade kan förebyggas 1406
Men för det krävs bättre rutiner för vaccination, utbildning och antibiotikaprofylax
OPSI är en fulminant livshotande infektion och orsakas huvudsakligen av kapselförsedda bakterier, framför allt pneumokocker. Uppdaterade nationella riktlinjer för infektionsprofylax till patienter med anatomisk och funktionell aspleni behövs.
Sydsvensk antikoagulationsvård under revisionsluppen 1411
En välfungerande verksamhet – som kan bli ännu bättre
Vården av patienter som behandlas med peroral antikoagulation håller hög klass i södra sjukvårdsregionen. Det visar en revision som gjorts, och finner också att det finns förbättringspotential, främst i att arbeta mer med komplikationsregistrering.
Osteomalaci på grund av tumörorsakad fosfatbrist 1414
Fokus på FGF23 i fysiologi och klinik
Onkogen osteomalaci är en sällsynt, förvärvad och invalidiserande skelettsjukdom, som beror på fosfatbrist orsakad av en fibroblasttillväxtfaktor 23-producerande tumör. Serumfosfat bör ingå i utredning av frakturbenägenhet, skelettsmärtor och proximal muskelsvaghet.

DEBATT OCH BREV

SBU lyckas inte reda ut begreppen 1417
Läkemedel mot schizofreni:

SBU har inte lyckats formulera korrekta slutsatser om kunskapsläget i rapporten »Om psykiatrisk diagnos och behandling«, skriver Sten Thelander. SBU replikerar.
SBU står fast – läkemedel räddar liv vid schizofreni 1418
Replik:

Sten Thelander framför kritik mot SBU-utredningens slutsatser om läkemedelsbehandling vid schizofreni. SBU besvarar kritiken, men inleder med att beskriva hur granskningen bedrivits.

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

ST – en fråga med flera dimensioner 1419
Anneli Kastrup och Thomas Wiberg, utredare på Socialstyrelsen, presenterar vilka områden som är föreslagna att ses över i den förestående revisonen av föreskrifterna och de allmänna råden om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
Patienterna drabbas när tillverkningen upphör 1419
Öppet brev till MSD om Trilafon:

»Med kort varsel meddelades att tillverkningen av Trilafon, ett medel för behandling av schizofreni, ska upphöra. Detta är ytterligare ett exempel på hur vi psykiatrer styrs av läkemedelsindustrin i våra behandlingsval«, skriver Lise-Lott Risö Bergling och Lena Flyckt. Se även replik från MSD.
Replik från MSD:
Vi försöker hitta en lösning beträffande Trilafon dekanoat 1419
»MSD beklagar den olägenhet som beslutet att avregistrera Trilafon innebär för patienter och vårdgivare, och vi har full förståelse för problematiken med att information skickades ut i samband med semesterperioden«, skriver Ulf Janzon, MSD.
Revidering pågår av vägledningen 1419
Replik:

Socialstyrelsens »Läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer – vägledning för sjukvården och andra aktörer« fick mothugg i ett debattinlägg i Läkartidningen nr 26–28. Jenny Rehnman, enhetschef på Socialstyrelsen bemöter kritiken.
Viss förbättring av patientupplevd kvalitet 1419
Replik om vårdval:

»Vi kan konstatera att patienter i områden med lägst medelinkomst är den grupp som gynnats mest av Vårdvalet och de i högmedelinkomstområden minst«, skriver Anders Olsson i en replik till en tidigare debattartikel.
Dags att granska innehållet i vårdvalssystemen 1419
Motreplik:

»Det går över huvud taget inte att säga något säkert om patientupplevd kvalitet som grund för vårdval«, motreplikerar Bengt Järhult.
Biverkningarna är överdrivna 1419
Replik om tea tree oil:

»De beskrivna biverkningarna, framför allt kontaktallergi, som tea tree oil påstås orsaka är överdrivna«, skriver Christine F Carsson med flera.

KULTUR

Knut Hamsuns konst, diagnos och uteblivna fängelsestraff 1420
I envig med psykiatrin:

Vid sin 80-årsdag 1939 hyllades Knut Hamsum som Norges samtida störste författare, sex år senare betraktades han som en förrädare. Den enkla skräddarsonen som revolutionerat berättarkonsten och blivit Nobelpristagare hade ställt sig på tyskarnas sida.

RECENSIONER

Mångsidigt om medicin och medier 1423
»Mediehälsa« är i första hand en bred och aktuell överblick över olika medieteorier och analysverktyg, illustrerad med en lång rad exempel på vad som kan hända i mötet mellan medicin och medier.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1444
Ladda ner pdf

KRYSS

Sommarkrysset 1445
Ladda ner krysset som pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1446
Ladda ner pdf