INNEHÅLL NUMMER 37, 2012

REFLEXION

Vägar till fortbildning 1587
Strukturen för grundutbildning, AT och ST är klar med tydliga mål. Men hur upprätthåller och vidareutvecklar vi vår kompetens som färdiga specialister? Det ser säkert väldigt olika ut beroende på bland annat arbetsgivaren och individen... / Jan Östergren

SIGNERAT

Professionell utveckling – en hörnsten i Läkarförbundet 1591
IPULS – Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige AB – ska nu avvecklas så snart det är möjligt. Socialstyrelsen kommer att ta över uppdraget att administrera SK-kurser...

LT DEBATT

Vart bär det hän med vår sjukvård? 1592
»När läkaren upplever sig stå vid det ­löpande patientbandet kan vi inte längre tala om sjukvård i dess rätta bemärk­else.« I väntan på ett förståelsemirakel skriver David Edmar om en allt omänskligare ekonomistyrd vård som hotar att ta död på läkaryrket. / David Edmar

AKTUELLT

Så ska beroendet minska 1594
Bemanningsföretag i vården

Ingen ambition om stopp för hyrläkare, men samverkan mellan landstingen och en åtgärdsplan för att minska kostnaderna. Så arbetar SKL för att verkställa förra årets kongress­beslut om att minska beroendet av bemanningsföretag i vården.
Landstingspolitiker förhoppningsfulla – men skeptiska 1594
Skepsis blandas med stora förhoppningar när landstingspolitiker kommenterar planerna på ett nationell åtgärdsprogram. I Östergötland tror man att spridning av goda exempel ger bäst effekt.
Besparingarna i vården fick läkare att säga upp sig – och bli hyrläkare 1596
Hematologen Richard Schnell och allmänläkaren Stefan Sinko sa upp sig för att arbeta som hyrläkare. Besparingar i vården hade betydelse för bägges beslut.
Nya läkemedelsförpackningar ska prövas i pilotupphandling 1598
Standardiserat utseende, substansnamnet med större teckenstorlek än handelsnamnet och röda etiketter med svart text för särskilda högriskläkemedel ska göra läkemedelsförpackningarna säkrare.
Läkarförening kritisk mot Gävleborgs alkoholtest 1598
Slumpvisa alkoholtest för all landstingspersonal införs i Gävleborg – trots stark läkarfacklig kritik.
Nurse practitioners – hot eller möjlighet för läkarna? 1600
Det blir vanligare att specialutbildade sjuksköterskor tar över en del av läkarnas arbetsuppgifter. Resultatet kan bli effektivare vård, men det finns också risker. En debatt i Malmö på torsdagen belyste både möjligheter och hot.
Alla hus i Duved behålls 1601
Läkarförbundet behåller alla 22 hus i Duved, men lägger ner konferensverksamheten på Kommendörsgatan 9 i Stockholm. Det beslutade förbundets centralstyrelse (CS) vid sitt internat i slutet av augusti.
»Kvalitet är en bra affär« 1601
Debatt om vinstdriven vård:

Andelen privata aktörer i svensk sjukvård växer. Ska resultatet bli bra måste läkarna engagera sig mer. Det betonade flera talare vid en debatt i Malmö på onsdagen.
Linköping och Göteborg får nya utbildningsplatser 1658
Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2013 föreslå att det nästa år skapas 40 nya platser i läkarutbildningen, och lika många 2014.
Artikeln uppdaterad 2012-09-13

MEDICINSK KOMMENTAR

Bra återhämtning efter katastrofer kräver ökad professionalitet 1602
Nu behöver vi veta mer om hur återhämtningen kan främjas
Efter katastrofer bör samhället av humanitära och ekonomiska skäl satsa på snabb praktisk hjälp och återuppbyggnad, men också på psykologiskt stöd. För den minoritet som får besvär som inte går i remission bör kompetensen höjas när det gäller behandling.

NYA RÖN

Stärkelselösning gav ökad mortalitet i randomiserad prövning 1604
Man bör helt avstå stärkelselösningar till patienter med svår sepsis och i stället använda andra lösningar. I en stor multicenterstudie sågs en signifikant ökad mortalitet i en grupp som fick 6-procentig hydroxietylstärkelse jämfört med gruppen som fick Ringer-acetat.
Behandling av kronisk yrsel genom egen träning 1604
Kronisk yrsel kan förbättras med hjälp av ett broschyrbaserat träningsprogram i kombination med telefonstöd, enligt en studie i BMJ.
Positiva försök med C-peptid vid typ 1-diabetes 1605
Autoreferat
En artikel som nyligen publicerats i Diabetes sammanfattar nya fynd rörande C-peptidens fysiologi och de positiva effekter som observerats vid behandling med C-peptid tillsammans med insulin vid långtidskomplikationer av typ 1-diabetes.
Stamceller skördade efter döden 1605
Stamceller som skördats från en avliden människa visade sig vara vid liv drygt två veckor efter döden. Det visas i en fransk studie i Nature Communications.
Ytterligare stöd för att migrän utan aura har en ärftlig komponent 1605
Sex områden i arvsmassan har kunnat kopplas till migrän utan aura. Fyra av dessa områden var tidigare inte kända i migränsammanhang.
Nedkylning skyddade för tidigt födda 1606
En amerikansk studie visar att kylbehandling skyddar för tidigt födda barn med förlossningsasfyxi. Barnen följdes upp sju år efter förlossningen, och man undersökte hur många som avlidit eller hade en IQ under 70.
Olika neurobiologiska orsaker bakom impulsivitet 1606
Impulsivitet tycks vara en multidimensionell konstruktion som kan ha flera olika neurobiologiska orsaker. Det konstaterar man i en studie där man undersökt ungdomars impulsivitet och kopplat den till specifika regioner i hjärnan.

KLINIK OCH VETENSKAP

Svenskarna som överlevde tsunamin mår relativt bra 1607
Uppföljning sex år efter katastrofen 2004
En uppföljning sex år efter flodvågskatastrofen 2004 visar att hälsoläget för huvuddelen av de överlevande är gott. Men det finns en minoritet som fortfarande har problem, särskilt bland dem som varit utsatta för dödshot.
WITH ENGLISH SUMMARY

Systematisk PSA-screening har prövats i Region Skåne 1610
Balanserad information ger chans till jämlik vård, visar pilotprojekt
Balanserad information om PSA-prov ger chans till jämlik vård, visar ett skånskt pilotprojekt där 50–70-åriga män skriftligen inbjöds att ta prov för PSA samtidigt som de informerades om för- och nackdelar med testningen.
Mb Osler: ökad risk för infektioner och livshotande komplikationer 1613
Patienter med Mb Osler har ökad risk att drabbas av allvarliga infektioner och andra livshotande komplikationer. I artikeln beskrivs fyra patienter med Mb Osler som under samma tidsperiod drabbades av allvarlig infektionssjukdom. WITH ENGLISH SUMMARY

Kvinnor stärkta av träning 1616
Erfarenheter av ett ryggmuskelträningsprogram vid kotfraktur

Ryggmuskelträning ledd av sjukgymnast kan vara ett bra komplement till läkemedelsbehandling vid osteoporos och kotfraktur. Träningen har både subjektiva och objektiva fördelar, enligt en studie på 36 kvinnor med medelåldern 73,5 år som lottades till en tränings- och en kontrollgrupp.
WITH ENGLISH SUMMARY

Forskar­utbildningen i allmänmedicin har blivit bättre 1619
Nationella forskarskolan kan ge skjuts åt allmänmedicinsk forskning
Nationella forskarskolan i allmänmedicin, som sjösattes 2010, kan ge skjuts åt allmänmedicinsk forskning. Flera av de uppställda målen har nåtts, och framtiden får utvisa om kvalitet och internationalisering ökat i önskvärd utsträckning.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Parlamentarisk kommitté bör analysera ojämlikheter i hälsa och vård 1621
För att komma tillrätta med ojämlikheten i hälsa/vård mellan olika socioekonomiska grupper i Sverige krävs en oberoende utredning utan särintressen. / Jan Halldin
De nordiska länderna sticker ut i jämförelse mellan sjukvårdssystem 1622
Den nordiska skattefinansierade och integrerade välfärdsmodellen har i ännu en jämförelse visat goda resultat.
Kollegial samverkan och god bemanning viktigast för ST-läkare i allmänmedicin 1623
Att kommande generationer av primärvårdsläkare får goda arbetsplatser är av avgörande betydelse för primärvårdens framtid. / Christer Olofsson

DEBATT ENDAST PÅ WEBBEN

Visst behövs ämneskunskaper
Replik till Hannes Jansson och Karl-Axel Lundblad:

Läkarutbildningsutredningen arbetar i enlighet med de direktiv som utfärdats av Utbildningsdepartementet. Återigen vill jag understryka att det är lärosätena som ska avväga innehållet i utbildningen samt välja metoder för undervisning och examination, skriver utredaren med anledning av pågående debatt.
/ Stefan Lindgren
Fortsatt kritik mot förslaget till ny läkarutbildning:
Även framtidens läkare behöver ämneskunskaper
Vi ser i läkarutbildningsutredarens förslag hur Lunds pedagogiska reformer blir nationell måttstock, och banar väg för en avakademisering av svensk läkarutbildning. / Hannes Jansson
Sjukgymnaster saknas i europeiska riktlinjer
Kommentar till nya riktlinjer för kardiovaskulär prevention:
Det är en brist att sjukgymnaster/fysioterapeuter inte finns med i de nya europeiska riktlinjerna för kardiovaskulär prevention anser författaren.
/ Anne Sophie Norlén

KULTUR

Morgondagens laboratorium – redan i går 1624
Sveriges första centrallaboratorium skapades vid sjukhuset i Örebro – för exakt 75 år sedan. Pionjärarbetet och eldsjälarna i slutet av 1930-talet uppmärksammas av kolleger av i dag.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1641
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1642
Ladda ner pdf