INNEHÅLL NUMMER 38, 2012

REFLEXION

Ung generation med starkare chefsambition? 1647
Intresset för organisation och ledarskap är lågt hos unga läkare. Det vill Sylf ändra på genom att bland annat skapa fördjupningsmöjligheter inom organisation och ledarskap under AT, samt etablera ledarskaps-ST på fler orter... / Michael Wilczek

SIGNERAT

Uppdrag: Läkare! 1651
Läkarens professionella ansvar har alltid varit stort och svårt att avgränsa. Kanske är det därför yrket är så omgärdat av regler, riktlinjer och byråkrati. Få yrken är så reglerade som läkaryrket... / Marie Wedin

LT DEBATT

Vi vill vårda våra veteraner 1652
Den äldre patienten ska inte behöva bli utträngd från vård av yngre som är vana vid en »Mc­Donald-ifiering« med krav på snabb och lättillgänglig behovstillfredsställelse, även beträffande vård och behandling, skriver Johan Lökk, apropå att 2012 är utsett till Äldreåret i Europa. / Johan Lökk
Europeiska riktlinjer för lipidbehandling är anpassade till risknivå 1653
Apropå! Medelhavskost och statiner mot hjärt–kärlsjukdom
I Läkartidningen 36/2012 ger Jan ­Håkansson en översikt över kost, lipider och lipidbehandling och kardio­vaskulär sjukdom, där han kommenterar aktuella riktlinjer och målvärden. Det finns anledning att ­utvidga denna kommentar något, skriver Olov Wiklund.

AKTUELLT

»Allmänläkare ska arbeta kliniskt« 1654
SFAM:s ordförande:

När Karin Träff Nordström i våras valdes till ordförande i Sfam lovade hon att arbeta för att begränsa »registreringshysterin«. Hon är mycket kritisk till att landsting med hjälp av pengar kan detaljstyra läkares möten med patienter.
Osignerade journalanteckningar behöver inte lämnas ut 1656
Kammarrättsdom:

En ny dom i kammarrätten i Stockholm ger stöd åt Upplands allmänna läkarförening, som motsätter sig att landstinget tänker ge patienter åtkomst till osignerade journalanteckningar över nätet.
600 miljoner till life science-området 1657
Forskningspropositionen:

Fram till 2016 kommer regeringen att öka de riktade anslagen till forskning på life science-området med 600 miljoner. Pengarna går bland annat till samordning av kliniska studier.
Specialiteter får mer inflytande 1658
Fyra specialitetsföreningar har fått medel för att stärka professionens delaktighet i hur kvalitetsregisterdata används för att förbättra vårdkvaliteten.
Läkarförening säger upp samverkansavtal 1658
Tre års diskussioner får räcka. Nu säger Västerbottens läns läkareförening upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
ST-läkare i psykiatri ser mörkt på den egna specialiteten 1659
ST-läkare inom psykiatri är nöjda med den utbildning de får, men många har en dyster bild av svensk psykiatri generellt.

PATIENTSÄKERHET

Solsting var hjärnblödning – rutiner för handledning av AT-läkare efterlyses 1660
AT-läkaren skickade hem patienten från akutmottagningen med uppmaningen att dricka mycket vatten. Senare samma dag upptäcktes det att patienten hade en hjärnblödning. AT-läkaren borde ha kontaktat en mer erfaren läkare, fastslår Socialstyrelsen.

MEDICINSK KOMMENTAR

Forskande läkare ger bättre vård 1661
Den snabba utvecklingen inom medicinen ställer stora krav på förmågan att implementera ny kunskap i vården. Här behövs forskarutbildade och forskande läkare. Men endast 1 procent av vårdkostnaderna satsas på klinisk forskning.

NYA RÖN

Påtagligt dålig livskvalitet fem år efter operation för matstrupscancer 1662
Autoreferat
Matstrupscancer är en svår sjukdom som ökar i förekomst globalt. Endast en fjärdedel av patienterna är lämpade för botande behandling, som i regel innebär avlägsnande av tumören genom omfattande kirurgi i buk, torax och hals...
Epidemiologiskt sammanhang påverkar antibiotikaförskrivning 1662
Har läkaren personligen haft flera fall av luftvägssjukdom med feber den senaste veckan minskar han eller hon förskrivningen av både antibiotika och antivirala medel, enligt en studie i Annals of Internal Medicine. Författarna föreslår därför journalsystem med aktiv epidemiologisk feedback som beslutsstöd i förskrivningen.
Konflikter orsakar spridning av polio i Pakistan och Afghanistan 1663
I de södra delarna av Afghani­stan är upp mot 40 procent av alla barn under 3 år utan skydd mot polio. Men inte på grund av brist på effektivt vaccin – regionerna är för instabila för att vaccinationsprogram ska kunna genomföras.
Sprejade hudceller läkte venösa bensår 1663
En lösning innehållande neonatala fibroblaster och keratinocyter sprejade över svårläkta venösa bensår gav signifikant större sårläkning i behandlingsgrupperna jämfört med kontrollerna. Studien är en fas 2-undersökning som presenteras i Lancet.
Storlek, form och lokalisation avgör risk för aneurysmruptur 1664
Risken för ruptur av aneurysm i hjärnan beror på aneurysmets storlek, lokalisation och form. Det visar en japansk studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Författarna har följt 5 720 patienter med nyupptäckta cerebrala och icke-rupturerade aneurysm...
Omega 3-tillskott gav inget kardiovaskulärt skydd 1664
Tillskott av omega 3-fettsyror marknadsförs ofta med olika argument för deras sjukdomsförebyggande effekt. Nu visar en studie i New England Journal of Medicine att omega 3-fettsyror inte skyddar mot kardiovaskulär sjukdom.
Protein reglerar ned p53 vid malignt melanom 1665
Mutationer i tumörsuppressorn p53 är mycket vanliga vid många maligniteter men relativt ovanliga vid malignt melanom. Det kan innebära att dessa tumörer har en mekanism genom vilken de »undkommer« p53:s tumörnedreglerande verkan, dvs andra mekanismer än mutationer i p53 är...
Fler självmord i England under lågkonjunkturen 1665
Finanskrisen, som började år 2008, kan kopplas till en klar ökning av antalet självmord i England. Regioner med den högsta arbetslösheten verkar ha drabbats värst, enligt en studie publicerad i BMJ...
D-vitamin i hög dos skyddar mot frakturer 1665
Höga doser av vitamin D skyddar mot frakturer, enligt en metaanalys i New England Journal of Medicine. Sammanställningen omfattar elva studier med 31 022 individer över 65 år och en me­del­ålder på 76 år. En klar majoritet, 91 procent, var kvinnor...
Fler spontana genförändringar hos barn till äldre fäder 1666
I en uppmärksammad studie publicerad i Nature visas att det finns en stark koppling mellan mutationer i arvsmassan hos barn och föräldrarnas ålder. Studien är isländsk och bygger på en komplett analys av genomet hos 78 barn och deras föräldrar.
Citikolin har ingen effekt mot stroke 1666
Mind­re studier har indikerat att citikolin skulle kunna begränsa skadan vid ischemisk stroke. I en större studie, presenterad i Lancet, kunde man inte notera några statistiskt säkerställda skillnader mellan behandlings- och kontrollgrupp vare sig vad gäller effekt eller biverkningar.
Antikroppspreparat bromsar malignt melanom 1666
I Lancet presenteras en fas 3-studie där ett antikroppspreparat prövats på 250 patienter med metastaserat malignt melanom. Hos samtliga patienter hade tumören en mutation i genen BRAF, som förekommer i drygt hälften av alla fall av malignt melanom...

KLINIK OCH VETENSKAP

Forskar-AT- läkare fortsätter forska efter legitimation 1667
Forskar-AT tycks meriterande för klinisk tjänst, visar Göteborgsstudie
Tidigare forskar-AT-läkare fortsätter i hög utsträckning forska efter legitimeringen, visar en Göteborgsstudie. Majoriteten hade kombinerat forskning med klinisk tjänst, och flertalet hade gått vidare till forskar-ST. De flesta uppfattade också forskar-AT som meriterande för klinisk tjänst.
WITH ENGLISH SUMMARY

HAS-BLED visar blödningsrisk vid ischemisk stroke och förmaksflimmer 1670
Men justeringar behövs för säkrare bedömning, enligt kvalitetsstudie
Risk–nyttabedömning av antikoagulantiabehandling vid ischemisk stroke och förmaksflimmer kan vara svår. Poängsystemet HAS-BLED är ett kliniskt verktyg för att bedöma blödningsrisken; CHA2DS2-VASc har rekommenderats för att bedöma tromboembolirisken. Justeringar behövs dock för en säkrare bedömning, visar en kvalitetsstudie.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kronisk hjärt­svikt, del 1: utredning 1673
ABC om

Hjärtsvikt är ett vanligt syndrom – varje år diagnostiseras i Sverige närmare 30 000 personer, och omkring 200 000 har hjärtsviktsdiagnos. Framför allt äldre drabbas, medianåldern vid diagnos är 75 år. Denna ABC-artikel beskriver hjärtsviktsdiagnostik med utgångspunkt från etiologi och patofysiologi.
Immunsup­pression kan maskera allvarlig infektion 1678
Septisk artrit under tocilizumabbehandling gav endast blygsam akutfasreaktion
Alla läkare som i sin verksamhet möter patienter med infektioner bör vara medvetna om att immunsuppression kan påverka infektionsrisken och att immunsuppressionen kan modifiera den kliniska bilden vid en infektion.
WITH ENGLISH SUMMARY

Diffusa symtom hos unga kvinnor kan tyda på venös tromboembolism 1680
Viktigt att aktivt fråga om användning av kombinerad hormonell antikonception
Ett tillstånd med livshotande venös tromboembolism kan ge ospecifika och svårtolkade symtom. Kvinnor som söker vård för sådana symtom bör alltid aktivt tillfrågas om de använder kombinerad hormonell antikonception. Anmälningar till Läkemedelsförsäkringen visar att detta ofta missats i läkemedelsanamnesen och diagnostiken.
WITH ENGLISH SUMMARY

DEBATT OCH BREV

Reflektioner över den offentliga sjukvårdens ekonomiska system 1683
Om man befriar outnyttjad medicinsk kompetens från sudokuliknande kamrersuppgifter kan de i stället ägna sin tid åt medicinska insatser, skriver Hans-Göran Tiselius. / Hans-Göran Tiselius
Om ursäktens uppbyggnad och dess gynnsamma effekter 1684
En ärligt menad ursäkt som kommer i tid ­leder till att patienten kan återupprätta sin självrespekt, men en ursäkt är aktuell endast om en felbehandling eller kränkning hade kunnat undvikas om läkaren hade följt gängse rutiner. / Niels Lynöe
Själen sitter där det gör mest ont 1686
»Jag vet numera att själen sitter där det gör mest ont. Eller också gör det ont i själen när man inte mår bra, och så sätter den sig först på ett, sedan på allt flera ställen för att få uppmärk­samhet.« / Åke Åkesson
Sjukvård på villovägar 1687
Det är hög tid att Socialstyrelsen, Läkarförbundet och politiker agerar mot missförhållanden inom vården, anser Erik Hägg.

KULTUR

Så upptäcktes MS i Sverige 1688
Multipel skleros (MS) ansågs för 150 år sedan vara så sällsynt att tillståndet »ej hade någon klinisk betydelse«. Läkarna i Sverige lärde sig genom åren både att diagnostisera sjukdomen och att ta den på allvar. MS är nu en av landets vanligaste neurologiska sjukdomar hos unga vuxna.

RECENSIONER

Döden på en pinne 1690
Golden holocaust. Origins of the cigarette catastrophe and the case for abolition
Författare: Robert Proctor

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1709
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1710
Ladda ner pdf