INNEHÅLL NUMMER 39, 2012

REFLEXION

Belagt om beläggning 1715
För några veckor sen skrev Dagens Nyheter om sommarens överbeläggningar på landets sjukhus. Det var i och för sig ingen stor nyhet för oss i slutenvårdens vardag som fixar och trixar med sängplatserna i praktiken... / Stefan Johansson

SIGNERAT

Den nya läkarrollen utmanar god yrkesetik 1719
Att kraven och synen på läkaren förändrats under de senaste åren är en tämligen banal iakttagelse. Intressantare är att fundera över om de nya förväntningarna varit så genomgripande att möjligheterna att utöva läkaryrket etiskt har försämrats? Håller det fria yrket på att bli...

LT DEBATT

SBU:
Hjälp oss hitta exempel på hälso- och sjukvård som inte är evidensbaserad 1720
SBU efterlyser exempel från Läkartidningens läsare på metoder som borde utvärderas innan de introduceras, som används men bör utrangeras eller där incitamentsstrukturen leder fel.

AKTUELLT

Miljonsatsning på digital patologi 1722
En utveckling av den digitala patologin skulle innebära en revolution. Ett problem är att det är enorma mängder data som ska överföras och arkiveras. CMIV i Linköping har fått i uppdrag att försöka hitta en lösning.
Tre av fyra föreslagna myndigheter får godkänt av Läkarförbundet 1723
Tre av fyra föreslagna myndigheter i Stefan Carlssons utredning får tummen upp från Läkarförbundet. Bara infrastrukturmyndigheten avvisas helt.
70 distriktsläkare bakom manifest i Jämtland 1724
Jämtlands distriktsläkare väljer en samverkanslinje framför konfrontation i ett nytt primärvårdsmanifest. En dialog med landstingsledningen om framtidens sjukvård har inletts.
Regeringen satsar på tillsynen 1725
Budgetpropositionen 2013:

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på tillsynsverksamheten i samband med att den nya tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, sjösätts nästa år.

NOTISER

Filippa Nyberg ny vd för SLS 1724
Filippa Nyberg blir ny vd för Svenska Läkaresällskapet. Hon har varit aktiv i sällskapet genom sektionen för dermatologi och venereologi, de senaste två åren som ordförande...
DI granskar felaktigt förskrivningsstopp 1724
Datainspektionen ska inleda en tillsyn mot Apoteksgruppen, vars IT-system felaktigt hade angivit att en distriktsläkare i Stockholm fått sin förskrivningsrätt indragen.
Prodekanus hoppar av i protest mot nya sammanslagningar vid SUS 1724
Prodekanus vid Lunds universitet slutar i protest mot att laboratorieverksamheten vid Skånes universitetssjukhus ska koncentreras till Lund.

MEDICINSK KOMMENTAR

Stejplad hemorrojdopexi – risk för rektumperforation och sepsis 1726
Stejplad hemorrojdopexi har i randomiserande studier inte visat några allvarliga komplikationer. Vid en omfattande litteraturgenomgång har man dock funnit 40 patienter, som utvecklat svår sepsis efter ingreppet – de flesta hade perforation av rektum.

NYA RÖN

Viktigt screena för hjärt–kärlsjukdom vid Cushings syndrom 1728
Långvarig användning av glukokortikoider ger ökad risk för hjärt–kärlsjukdom hos patienter med Cushings syndrom. Patienternas kardiovaskulära status bör följas upp tidigt, enligt en studie i BMJ.
Resistent tuberkulos större problem än befarat 1728
Förekomsten av behandlingsresistent tuberkulos ökar. Det visar en studie i Lancet som undersökt situationen i nio länder. Bland annat är siffrorna för resistens mot både kinoloner och aminoglykosider högre än WHO:s uppskattning.
Mindre skräp-DNA i genomet 1729
Skräp-DNA är benämningen på arvsmassa som inte har någon känd funktion. Nu visar ett omfattande forskningsprojekt att en betydligt mind­re del av vårt genom utgörs av skräp än vad man tidigare trott.
Förändringar som föregår alzheimer 1729
Med prov från bl a cerebrospinalvätska och blod samt MR- och PET-undersökningar har man i en studie kunnat påvisa förändringar som föregår alzheimer så lång tid som 25 år före symtomdebut. Studien gäller en relativt ovanlig genetisk form av alzheimer.
Längre telomerer hos barn till äldre fäder 1730
I en nyligen publicerad studie rapporteras att barn till äldre fäder och farfäder har längre telomerer. Långa telomerer har visat sig korrelera med långsammare åldrande.
Fysisk inaktivitet dödar lika många som rökning 1730
Den globala sjukdomsbördan som orsakas av fysisk inaktivitet har beräknats i en studie i Lancet. Specifikt för Sverige noteras att 7,3 procent av hjärtinfarkterna, 11,5 procent av diabetesfallen och 13,1 procent av bröstcancerfallen beror på fysisk inaktivitet.

TEMA TRANSPLANTATION

Kikarsikte på ett obekant fält 1733
Transplantationsområdet är tämligen obekant för många läkare, men de flesta läkare kommer någon gång att möta en transplanterad patient – med allt bättre behandlingsresultat blir de nu dessutom allt fler.
Många svenskar vill donera – ändå är antalet donationer lågt 1734
Svenskarna är mest positiva i Europa till att donera sina organ. Trots det är antalet faktiska donatorer lågt jämfört med Europa. Bättre regelverk och rutiner i sjukvården och mer information till allmänheten kan ge fler organdonationer. WITH ENGLISH SUMMARY

Blodgruppsinkompatib­la njurar kan transplanteras 1738
ABO-inkompatibilitet är inte längre ett hinder för njurtransplantation.
Bättre immunsuppression ger bättre njurtransplantationer 1739
Allt fler lever nu allt längre med god graftfunktion efter njurtransplantation. Detta beror huvudsakligen på de allt bättre immunsuppressiva läkemedlen. Nu introduceras dock allt fler generika, och de håller inte alltid måttet. WITH ENGLISH SUMMARY

Fler hjärt­transplantationer än någonsin 1743
Under de senaste tre åren har runt 50 patienter i Sverige hjärttransplanterats per år, tidigare var antalet ungefär 30 per år. Och vid en internationell jämförelse är prognosen god för patienterna. WITH ENGLISH SUMMARY

Pumpbehandling räddar liv på barn i väntan på hjärttransplantation 1745
Hjärttransplantation är den etablerade behandlingen för barn med svår hjärtsvikt, men med pumpbehandling har man kunnat öka överlevnaden medan barnen står på väntelista. WITH ENGLISH SUMMARY

Lungtransplantation försvåras av bristen på organ 1747
Om man kunde öka tillgången på organ skulle fler patienter med livshotande lungsjukdomar få möjlighet att bli transplanterade och på så sätt få ett längre och bättre liv. WITH ENGLISH SUMMARY

Selektionskriterier avgörande vid hepatocellulär cancer 1750
Levertransplantation är i dag det bästa behandlingsalternativet för patienter med icke-resekabel hepatocellulär cancer och samtidig cirros – om de patienter som har tumörer med ett mycket aggressivt växtsätt kan exkluderas. WITH ENGLISH SUMMARY

Transplantation av pankreas botande alternativ vid typ 1-diabetes 1754
Pankreastransplantation ger i dag utmärkta resultat på såväl kort som lång sikt – i nivå med resultaten efter njurtrans­plantation med levande givare. För vissa patienter med typ 1-diabetes är det ett säkert och botande behandlingsalternativ. WITH ENGLISH SUMMARY

Lovande resultat vid transplantation av tarm 1759
Mer än 2 600 patienter har tarmtransplanterats världen över; 24 av dem i Sverige. De svenska resultaten håller internationell klass med goda korttidsresultat och möjlighet till långtidsöverlevnad. WITH ENGLISH SUMMARY

Den transplanterade patienten på vårdcentralen och akuten 1762
De flesta läkare på olika vårdinrättningar kommer att möta en transplanterad patient – av helt andra skäl än transplantationen. Det finns en lång rad faktorer att ta hänsyn till. WITH ENGLISH SUMMARY

Njurtransplanterade med maligna tumörer en växande patientgrupp 1766
Så fort en malignitet upptäckts hos en njurtransplanterad patient bör multidisciplinär bedömning göras. En studie av njurtransplanterade med maligniteter visar att långt ifrån alla får optimal behandling. WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Symtom efter utsättning av quetiapin 1770
Kan patientens reaktion vara symtom efter ­utsättning av Seroquel (quetiapin)?

DEBATT OCH BREV

Avakademisering och osynliggörande­ – en paradox 1772
Det är en paradox att en avakademisering och ett osynliggörande sker när vi mest av allt behöver läkare för konkurrenskraftig forskning och i grundutbildningen av läkare. / Bengt Säfsten
Equalis/SFKK rekommenderar harmonisering av enheter vid hormonbestämningar för säkrare vård 1773
Svenska laboratorier rapporterar i dag hormonanalyser med två olika enheter. Att använda olika enheter för ett och samma hormon kan utgöra en patient­säkerhetsrisk om siffervärden bedöms utan att beakta vilken enhet resultatet är uttryckt i.
Frivilligt samlag och livshotande blödning – ovanligt men förekommer 1774
Det finns övertygande dokumentation för att livshotande skador i vagina kan uppstå vid frivilligt sex. Som gynekolog vid en stor klinik kan man förvänta sig att få se ett fall av denna typ en gång vart tionde år, skriver Folke Flam.
Rutinmässig överdosering av folsyra? 1774
Folsyrans dosrekommendationer utformades för mer än 60 år sedan. Det finns skäl att behandla med högre doser folsyra i enstaka fall, men merparten av våra patienter borde inte ha mer än 1 mg dagligen.
Clostridium difficile – orättvist ställd i skamvrån? 1775
Om utredningen av en patient med diarré visar fynd av C difficiletoxin ska detta i första hand betraktas som en allvarlig störning i tarmens ekosystem. Förordat behandlingsval är då att försöka återställa ekosystemet.

KULTUR

Den mexikanska drömmen – och minnena i det fördolda 1776
Den mexikanska kulturen är resultatet av en kollision mellan två berättelser, båda med egna minnen, visioner och drömmar. Världens psykoanalytiker, som år 2011 firade sitt 100-årsjubileum i Mexico City, blev påminda om att sådant som finns under ytan utövar sitt inflytande som starkast när man försöker springa ifrån det som ivrigast.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1793
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1794
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Fängelsedömda läkare i Bahrain fick avslag på överklagande
Nio läkare i Bahrain som dömts till fängelse för vapeninnehav och olagliga sammankomster har fått avslag på sitt överklagande till landets högsta domstol.
Tema transplantationer
Transplantationsområdet är tämligen obekant för många läkare, men de flesta läkare kommer någon gång att möta en transplanterad patient – med allt bättre behandlingsresultat blir de nu dessutom allt fler.