INNEHÅLL NUMMER 41, 2012

REFLEXION

The Swedish Doctor 1799
Hur ska dagens studenter utvecklas till morgondagens läkare? Frågan rör framför allt vilka medicinska kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är gemensamma för alla läkare och som ska läras ut under grundutbildningen... / Mikael Hasselgren

SIGNERAT

Otrygg sjukförsäkring skapar oro 1803
Sedan 2008 har sjukförsäkringen förändrats i sina grundvalar. Debatten som följt av förändringarna har gått het ur främst två aspekter. Dels frågan om vem som ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen, dels hur själva hanteringen av varje enskilt ärende fungerar...

LT DEBATT

Bristfällig styrning försämrar vårdkvaliteten 1804
Efterlyses: Professionalism och evidens

Det bästa sättet att öka effektiviteten och kvaliteten i vården är att se till att styrningen sker på ett professionellt och evidensbaserat sätt. Läkarprofessionen måste återta sin status och sitt ansvar i sjukvårdens planering.
/ Ylva Vladic Stjernholm
Blir det bättre med en ny myndighet? 1805
Apropå! Tillsynen över sjukvården
Debatten om ny tillsynsmyndighet saknar en diskussion om vad som var fel på den gamla, och vad som skulle bli bättre med den nya, anser Sven Ternov.

AKTUELLT

Längre tid för etableringslotsar efterlyses
Saco vill förlänga tidsgränsen för så kallade etableringslotsar från två till tre år, bland annat mot bakgrund av Läkarförbundets erfarenheter.
Cellers utveckling kan backas 1806
Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2012:

Fundamentala insikter i vad som får celler att utvecklas och upptäckten att utvecklingen går att vrida tillbaka har belönats med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
Uppdaterad 2012-10-08 kl 20.50.
Nya Karolinskas verksamhet börjar ta form 1808
Sedan årsskiftet har Karolinska universitetssjukhusets direktör Birgir Jakobsson tagit över rodret för Nya Karolinska Solna. På sjukhuset pågår för fullt planeringen av vården som ska bedrivas i det nya sjukhuset.
Färre jobb försvinner på Karolinska 1808
De sparåtgärder som vidtagits vid Karolinska sjukhuset har gett resultat. Nu räknar sjukhuset med att 300–400 jobb försvinner i stället för de 700–800 som det först talades om.
Landstinget backar om osignerade journalanteckningar 1810
Landstinget i Uppsala län lämnar tills vidare inte ut några osignerade journalanteckningar när man i mitten på oktober gör patientjournalerna tillgängliga över nätet.
Majoritet av verksamhetschefer: Patientgrupper trängs undan med dagens vårdvalssystem 1810
Allt fler vårdvalssystem försöker kompensera för sociala faktorer och sjukdomsbörda. Det framgår av en färsk rapport från Sveriges Kommuner och landsting, SKL.
Be om ursäkt – del av läkarutbildningen 1811
Ursäktsövningar ger läkarstudenter som blir mer kommunikativa och reflekterande. Det är erfarenheten från läkarprogrammet i Umeå, som nyligen stod som värd för en nationell konferens om utbildningsmomentet professionell utveckling.
Stressrelaterade besvär hos var femte kvinnlig läkare 1812
En femtedel av landets kvinnliga läkare har stressrelaterade besvär till följd av arbetet, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket.
Nej till frivillig generisk förskrivning 1812
Generisk förskrivning är bra, framför allt för patientsäkerheten, eftersom det skulle minska risken för förväxlingar och bristande följsamhet. Det tycker Läkarförbundet, som vid flera tillfällen tidigare fört fram synpunkten att generisk förskrivning är bättre än generiskt...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nobelpris för livet tur och retur 1814
2012 års Nobelpris i fysiologi eller medicin

Årets Nobelpristagare John Gurdon och Shinya Yamanaka belönas för sin fundamentala upptäckt att livets resa kan backas, det vill säga att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotenta stamceller. Detta ger nya verktyg för forskning och läkemedelsutveckling, skriver Jonas Frisén, medlem i Nobelförsamlingen.
Nedärvd kärlskörhet ger stor risk för komplikationer vid kirurgi 1815
Centraliserad specialkompetens bör stötta den decentraliserade akutvården
Även mindre kirurgiska ingrepp är riskabla för patienter med nedärvd kärlskörhet. Konservativ behandling (kompression och trycksänkning) är förstahandsval. Med särskild teknik kan öppen och endovaskulär kärlkirurgi ändå vara framgångsrik.

NYA RÖN

Möjligt att skräddarsy bröstcancerbehandling 1817
Utmaningen för dagens bröstcancervård är att veta vilken patient som har nytta av vilken adjuvant behandling. En doktorsavhandling från Lund ger nya data kring prognosens samband med nivåerna av A1B1.
Alzheimerskyddande gen upptäckt 1817
En särskild mutation i genen som kodar för amyloidprekursorprotein är kopplad till minskad risk för alzheimer. Det visas i en isländsk studie publicerad i Nature.
Omedveten aktivering av placebosvar vid smärta 1818
Autorferat
Resultaten från en experimentell smärtstudie visar att placebo- och nocebosvar kan aktiveras utan att vi är medvetna om signalerna som utlöser en sådan respons.
SBU efterfrågar »care managers« i vården av deprimerade 1818
För att primärvården ska arbeta mer evidensbaserat med psykiatriska tillstånd bör modellen med så kallade care managers testas i Sverige.
Högt konserverade skyddande epitoper på influensa B-virus 1819
Tre humana monoklonala antikroppar skyddar mot dödlig infektion med influensa B. Det rapporteras i en studie på möss publicerad i Science. Studien öppnar för framtida vaccinationsstudier i försök att nå ett universalvaccin mot influensa.
Neuron i frontalloben gör så att vi lär oss av andras misstag 1819
I Nature Neuroscience presenteras en studie där man undersökt vilka områden i hjärnan som aktiveras då man ser andra begå misstag men inte då man själv gör det.
Gabapentin prövat mot kronisk hosta 1819
I en mindre studie visade sig gabapentin ha effekt på kronisk hosta som varat i minst åtta veckor. Läkemedlet används i dag främst mot epilepsi och neuropatisk smärta.

KLINIK OCH VETENSKAP

Kärlkomplikationer vid neuro­fibromatos är livshotande 1821
Sköra kärlväggar försvårar kirurgisk intervention – risk för iatrogena skador
Ett fall av neurofibromatos typ 1 (en autosomalt dominant nedärvd sjukdom) beskrivs. Kärlväggarna hos patienter med denna sjukdom kan vara ytterligt sköra, vilket försvårar kärlkirurgisk intervention och gör att risken för iatrogena skador ökar.
Dagkirurgin i Sverige sker strukturerat och med enhetliga rutiner 1824
Enkätstudie om verksamhetens praxis
Handläggningen vid traditionell dagkirurgi verkar vara strukturerad och evidensbaserad, enligt en enkätstudie. Vissa områden kan dock förbättras, exempelvis samverkan med primärvården.
WITH ENGLISH SUMMARY

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling 1829
ABC om

Många patienter med kronisk hjärtsvikt får inte optimal behandling. Även om en betydande andel av dessa patienter (särskilt de äldre) kan ha kontraindikationer, bör en risk–nyttabedömning göras i varje enskilt fall. En ABC-artikel beskriver moderna behandlingsprinciper för kronisk hjärtsvikt.

DEBATT OCH BREV

Är en äldre läkare äldre eller yngre än en gammal läkare? 1836
En äldre läkare är inte en gammal läkare, utan en aktiv senior kollega med erfarenheter och kunskaper som ofta kan ställas i samhällets tjänst. / Ingvar Gustafson
Israeliska läkare måste sluta medverka i tortyr 1837
Sveriges läkarförbund måste kräva av sin israeliska motsvarighet att man genast sätter stopp för läkares medverkan i tortyr, skriver Gunnar Olofsson.
Läkekonst eller medicinsk ingenjörsverksamhet? 1838
Om professionalism inom läkaryrket
Vi behöver alla krafter för att stå emot ekonomism, överdrivet ingenjörstänkande och reduktion av patienter till kunder i sjukvården.
/ Anders Jeppsson

RECENSIONER

Lätt-sträckläst om läkemedel 1840
Läkemedel som förändrat världen
Författare: Johan Wennerberg
Sår – i ny reviderad upplaga 1840
Sår
Författare: Christina Lindholm
Frikostig bild av förnedring och förtvivlan 1841
Förnedringens anatomi
Författare: Carl-Magnus Stolt

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1861
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1862
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Bokrecensioner
Tre böcker recenseras i veckans nummer av Läkartidningen.