INNEHÅLL NUMMER 43, 2012

REFLEXION

Jakten på preventivmedel 1927
Ungdomsrabatten på preventivmedel i Sverige är fullständigt omöjlig att förstå eller förklara. De olika landstingen har alla helt olika system. Mia i Luleå får sina p-piller helt gratis medan Sara i Umeå betalar runt 1 000 kr. / Lena Marions

SIGNERAT

Sikta framåt, satsa på utbildning! 1931
För att hälso- och sjukvården ska klara framtidens utmaningar behövs välutbildad personal med förmåga att ständigt värdera sin kunskap, lära nytt och lära om. Det egna lärandet och undervisning av kollegor måste prioriteras i verksamheten... / Emma Spak

LT DEBATT

Apatiska barn finns och de har rätt till vård 1932
»Apatiska barn finns fortfarande, men de syns inte i stati­stiken eftersom det saknas diagnos ­enligt ICD för detta specifika tillstånd«, skriver Elisabeth Hultcrantz och Anne-Liis von Knorring. / Elisabeth Hultcrantz
Hur går det med konsekvensanalysen? 1933
Apropå! Läkarutbildningen och AT
Vi vill lyfta frågan om utredningen om läkarutbildningen och allmäntjänst­göringen (AT). I Utbildningsdepartementets kommitté­direktiv (2011:96) beskrivs uppdraget: »En särskild utredare ska göra en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som...

AKTUELLT

Patientnytta och enkla verktyg styr förskrivning
Vid läkemedelsförskrivning utnyttjar distriktsläkare i första hand sådana arbetssätt som ger patientnytta och sådana arbetsverktyg som är snabba och enkla att använda. Det visar en avhandling.
Stor oro efter att kollega polisanmälts för dataintrång 1934
»Vi kan lika gärna gå ner till polisstationen allihopa«, säger klinikombudet Cecilia Escher, sedan en läkare blivit polisanmäld av sin chef för att han ville se hur det gått för en tidigare patient.
Uppdaterad 2012-10-22.
»En inte i alla stycken lättolkad lag« 1934
Från Karolinska universitetssjukhuset vill man inte kommentera det aktuella fallet. »Misstanke om dataintrång är skäl för polisanmälan och det ingår i våra riktlinjer till verksamhetscheferna för hur de ska hantera logganalyser i journalsystemet«, säger chefsläkare Johan Bratt.
»Det är ansvarslöst och tragiskt att inget har hänt« 1936
Missbruksutredningen

Remisstiden för Missbruksutredningen gick ut för ett år sedan. Men utredningen sitter fast på Socialdepartementet och någon proposition har ännu inte lagts fram. Både beroendemedicinare och andr­a börjar tappa tålamodet.
»Sederingsterapi kan behöva regleras i brottsbalken« 1937
I ett brev till Statens medicinsk-etiska råd, SMER, uppmanar Niels Lynøe, professor i medicinsk etik, och Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, SMER att utreda en ändring i brottsbalken för att öka möjligheterna att erbjuda sederingsterapi till patienter med...
Läkarförbundets Thomas Flodin om nya Vårdval Stockholm:
»Snarare propagandaskrift än ett skarpt förslag« 1938
Allianspartierna i Stockholms läns landsting har tillsammans med Miljöpartiet lagt fram ett nytt förslag för utformning av Vårdval Stockholm. Men från läkarhåll är man inte imponerad.
Landstinget lovar åtgärdspaket 1939
Läkarpar i Ockelbo sa upp sig i protest mot hyrläkarkarusell

Uppsägningarna gav effekt. Nu utlovar landstinget bland annat längre hyrläkarkontrakt.

MEDICINSK KOMMENTAR

Multisjuklighet är mer regel än undantag 1940
Men forskningen har inte hängt med i dagens vårdverklighet
Det är mer regel än undantag att en patient som kontrolleras på vårdcentral för en kronisk sjukdom också har en eller flera andra behandlingskrävande kroniska sjukdomar. Men den kliniska forskningen är dåligt anpassad till denna kliniska verklighet.

NYA RÖN

Stark ärftlighet för varicer bland svenskar 1942
Auoreferat
Att det finns genetiska faktorer som predisponerar för varicer indikeras i en kohortstudie baserad på de svenska slutenvårds- och multigenerationsregistren som publicerats i British Journal of Surgery.
Tre studier av myelompreparatet lenalidomid 1942
I New England Journal of Medicine presenteras tre fas 3-studier av lenalidomid. På ledarplats ifrågasätts om progressionsfri överlevnad är bästa effektmått eftersom ökad risk för en ny malignitet noterades hos de behandlade.
Fetma hos modern kopplad till neonatal dödlighet 1943
Nyfödda barn till kvinnor med fetma löper ökad risk att avlida under de första dagarna efter förlossningen, enligt en studie i Lancet med data från 27 länder i Afrika söder om Sahara.
NMDA-receptorns roll för det spatiala minnet omvärderas 1943
Kanske påverkar NMDA-receptorn beslutsfattande baserat på det spatiala minnet snarare än minnet i sig, spekulerar författarna till en studie på genetiskt modifierade möss som testats avseende förmågan att hitta och orientera sig i rummet.
Ouppmärksammad fästingöverförd infektion 1944
En »ny« fästingöverförd infektion som orsakas av bakterier tillhörande gruppen fläckfeber-rickettsier har beskrivits av svenska forskare.
Lovande data om vaccin mot denguefeber 1944
Vaccinet CYD-TDV har testats på thailändska barn i en fas 2-studie och visats ge visst skydd mot denguefeber och inga egentliga biverkningar.

KLINIK OCH VETENSKAP

Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få 1946
Olika former av ångeststörningar är en av de vanligaste psykiska störningarna hos barn och ungdomar. Obehandlade kan de ha ett kroniskt förlopp. KBT och antidepressiva läkemedel är effektiva behandlingar, och KBT rekommenderas i första hand. WITH ENGLISH SUMMARY

Avancerat mekaniskt hjärtstöd – effektivt vid fulminant myokardit 1951
Septostomi avlastade vänster kammare vid veno-arteriell ECMO
Enterovirusinfektion i nyföddhetsperioden är vanlig och ofta lindrig men kan även ha ett mycket allvarligt förlopp. Enstaka barn utvecklar behandlingsresistent cirkulatorisk chock, vilket illustreras av en fallbeskrivning där patienten behandlades med mekaniskt hjärtstöd.
Ökat missbruk av Internetdrogen MDPV i Västmanland 1954
Svåra förgiftningsfall har gett sjukvården stora problem
Ett MDPV-missbruk av närmast epidemisk karaktär har gett upphov till vad personalen på Västmanlands sjukhus i Västerås kallar en »vårdkris« med en anstormning av svårhanterliga och mycket sjuka patienter som pressar resurserna.
WITH ENGLISH SUMMARY

Gemensamma vårdriktlinjer för primärvård och sjukhusvård ökar samverkan 1958
Faktadokument i Jönköpings län har utvärderats ur ett läkarperspektiv
En utvärdering av vårdriktlinjer, så kallade faktadokument, i Jönköpings län visar att en stor majoritet av såväl utbildningsläkare som specialistläkare tyckte att dokumenten var bra som beslutsstöd.
WITH ENGLISH SUMMARY

Män har större chans än kvinnor att få forskningsanslag från FAS 1962
En förklaring är att manliga sökande är mer seniora än kvinnliga sökande
Män har 30 procent större chans än kvinnor att få anslag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). En förklaring är att manliga sökande är mer seniora än kvinnliga sökande.

DEBATT OCH BREV

Förenklat och missvisande om influensapandemin 2009 1964
Att jämföra influensaepidemier är en komplex uppgift. Författarna till en artikel i LT drar för generella slutsatser om influensapandemin 2009, anser Gunnar Nylén och medförfattare.
Replik:
Skjuter över målet, igen! 1965
Det är beklagligt att nationella myndigheter med uppdrag att utveckla smittskyddsarbetet inte kommenterar kravet att omgående inrätta ett nationellt system för influensarapportering, skriver Staffan Sylvan och Brith Christenson.
Doktor Olofssons mörkade sidor 1966
Gunnar Olofsson hävdar att israeliska läkare medverkar i tortyr av palestinska fångar. Hans bevis är ett klassiskt exempel på hur man med ett antal halvsanningar kan koka ihop en hel lögn, skriver Josef Milerad.
Mellanöstern är minerad mark 1966
Gunnar Olofssons inlägg om israeliska läkares inblandning i tortyr avspeglar en utbredd attityd inom svensk opinion. Det finns också en motbild, skriver Bo Norberg.
Replik:
Hur agerar Läkarförbundet i frågan? 1966
Frågan om israeliska läkares medverkan i tortyr väcktes av en kollega och mig i ­Läkartidningen redan 1993. Varför kvarstår problemen, skriver Gunnar Oloffsson, som även kommenterar Josef Milerads inlägg.
Utsiktslöst agera i WMA för uteslutning av Israel 1967
Replik till Gunnar Olofsson:
Att Läkarförbundet skulle försöka få WMA att utesluta IMA bedömer jag som utsiktslöst, skriver Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.
Socialstyrelsen bör sluta använda begreppet lex Maria 1967
Ersätt »lex Maria« med »anmälningsskyldighet enligt patientsäkerhetslagen« eller »anmälningsskyldighet«, och »lex Maria-anmälan« med »patientsäkerhetsanmälan«, föreslår Hans Bendz.
Replik:
Beslut om titeln ännu inte fattat 1967
Socialstyrelsen välkomnar Hans Bendz förslag och tankar kring lex Maria.

KULTUR

Moderna myter om mindfulness 1968
Interventioner baserade på begreppet mindfulness används allt oftare inom svensk sjukvård, särskilt inom kognitiv beteendepsykologi. Men myterna kring begreppet är många och påverkar det som tränas som mindfulnes – vilket i förlängningen påverkar även sättet att (miss)förstå buddhism.

RECENSIONER

Hjärt-ultraljud för kliniker 1970
Ekokardiografi i klinisk praxis: 55 fallbeskrivningar
Författare: Magnus Edner

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 1989
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 1990
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Stöd för etiskt beslutsfattande saknas
Verksamhetschefer inom vården får inte tillräckligt stöd för att fatta etiskt riktiga beslut, enligt en avhandling vid Stockholms universitet.
Rättspsykiater från Uganda WMA:s nästa president
Psykiatern Margaret Mungherera, Uganda, har valts till nästa president för World Medical Association, WMA. Hon tillträder posten i oktober 2013.
WMA kräver rättvis rättegång för professor Karabus
World Medical Association, WMA, kräver i en resolution ställd till myndigheter i Förenade Arabemiraten en rättvis rättegång för den 78-årige sydafrikanska professorn och pensionerade barnhematologen Cyril Karabus.
Fortsatt snabbspår för ny tillsynsmyndighet
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om att inrätta en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg.