INNEHÅLL NUMMER 46, 2012

REFLEXION

Riksstämman behövs som mötesplats 2063
Att »den medicinska vetenskapens uppdelning i ett stort antal discipliner väsentligen … främjat forskning och läkarskicklighet, men att den samtidigt lett till en isolering av de enskilda disciplineras utövare«, konstaterade tre Lundaprofessorer för 70 år sedan... / Michael Wilczek

SIGNERAT

Småskalig vård kan försvinna 2067
Trots vallöftet om ökad mångfald av vårdgivare har regeringen tagit initiativ till en utredning i syfte att avveckla lagen om läkarvårdsersättning samt lagen om sjukgymnastersättning, populärt kallat nationella taxan... / Staffan Henriksson

LT DEBATT

Är alla som deltar i röntgenronder kriminella? 2068
Var det verkligen lagstiftarnas intention att kriminalisera stora delar av läkarnas patientsäkerhetsarbete? undrar Peter Aspelin och Ulf Nyman. / Peter Aspelin
Vad har läkekonst med ånger och mening att göra? 2069
Apropå! Att möta den döende människan
Möten med döende människor handlar om att utveckla konsten. Läkekonsten.
/ Anders Jeppsson

AKTUELLT

Malmöläkare ska få mer tid för patienterna 2070
Administrationsbördan:

Administrativa uppgifter tar mer och mer av läkarnas tid, medan utrymmet minskar för tid med patienterna. På ortopedkliniken i Malmö pågår ett projekt för att bryta den utvecklingen.
Svårt att befria läkarna från administrationsbördan 2072
Det finns många rapporter som visar att en stor del av läkarnas arbetstid går åt till administration, på bekostnad av tid med patienterna. Men det har visat sig vara svårare att göra något åt det.
»Växande administration tränger ut kärnverksamheten« 2074
Problemet med växande administrativa uppgifter drabbar inte bara läkare. Andra yrkesgrupper, som lärare och poliser, har samma problem. Det säger administrationsforskaren Anders Ivarsson Westerberg.
»Stort och ökande problem« 2075
Läkarförbundets ordförande:

Läkarnas administrationsbörda är ett stort och ökande problem, anser Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. Hon vill att regeringen tillsätter en utredare.
Nationella taxan bör fasas ut 2076
Utredningsförslag:

Systemet med nationell taxa bör avskaffas och taxeläkarna inlemmas i det övriga hälso- och sjukvårdssystemet, föreslår en utredning.
»Utredaren har inte fullföljt sitt uppdrag« 2077
Staffan Henriksson, ordförande för Svenska privatläkarföreningen, är besviken på Mona Boströms utredning.
Så bör du använda sociala medier 2078
Råd till läkare från förbundet och sällskapet

Tänk på sekretesslagstiftningen, var rädd om kårens anseende och kritisera arbetsgivaren med eftertanke.
Stort gensvar på förbundets bemanningsenkät 2079
Just nu pågår Läkarförbundets stora kartläggning av bemanningen i primärvården. På bara ett par veckor har man fått in svar från nästan 1 000 av 1 200 vårdcentraler, och med ytterligare lite tid är förhoppningen en svarsfrekvens som närmar sig 100 procent.
Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet slås ihop 2080
Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet läggs ner och deras uppgifter övertas av en ny folkhälsomyndighet, Institutet för folkhälsa, dit även delar av Socialstyrelsens uppgifter flyttas, enligt förslag från Socialdepartementet.

NOTISER

Samfälld kritik mot förslag om vård till papperslösa 2078
43 organisationer, däribland Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Läkare utan gränser, kritiserar i ett gemensamt remissvar regeringens förslag till nya regler för vård till papperslösa...
Premiär för direktåtkomst till journal 2078
Den 8 november blev invånarna i Uppsala län de första i landet att kunna logga in på sin egen patientjournal hemifrån.
SLF positivt till snabbare tvångsvård 2078
Psykiatrisk tvångsvård ska kunna sättas in tidigare i ett sjukdomsförlopp, när insatserna är mer effektiva. Det föreslog Psykiatrilagsutredningen i våras (se LT nr 16/2012). Förslaget tillstyrks av Läkarförbundet, som nu lämnat sitt remissvar till Socialdepartementet...

PATIENTSÄKERHET

Förlamad efter missad kotfraktur 2080
Först under den tredje dagen på sjukhuset upptäcktes det att patienten hade frakturer i halskotorna. Patienten blev totalförlamad från bröstkorgen och nedåt. Socialstyrelsen kritiserar både ambulansföretaget och sjukhuset.

MEDICINSK KOMMENTAR

Natriumklorid är en olämplig infusionsvätska 2082
Natriumklorid är en infusionsvätska som är »obalanserad« med avseende på innehållet av elektrolyter, och överskottet av kloridjoner ger upphov till acidos och hämmar njurfunktionen. Trots tillgång på bättre alternativ har natriumklorid fortfarande en dominerande ställning som infusionsvätska i Europa.

NYA RÖN

Självskadebeteende kopplat till ökad mortalitet av många orsaker 2084
Olyckor och suicid är vanligare bland individer med självskadebeteende. Men även mortalitet till följd av infektionssjukdomar och sjukdomar i cirkulationssystemet är ökad i den gruppen. Det visar en studie i Lancet.
Cirkulerande tumörceller i blodbanan har prognostiskt värde 2084
Cancerceller i blodbanan kan kopplas till prognos inte bara vid metastaserad bröstcancer, utan även vid icke-metastaserad bröstcancer. 302 kvinnor med icke-metastaserad bröstcancer följdes i två år, och ingen av dem hade någon annan malignitetsform under den femårsperiod som föregick studien.
Långtidsuppföljning av gastrisk bypass 2085
I JAMA presenteras en amerikansk långtidsuppföljning av patienter som genomgått gastrisk bypass-operation.
Sällan ärftlighet bakom intellektuella funktionshinder 2085
De novo-mutationer, dvs mutationer som bara finns hos barnet och inte hos föräldrarna, och alltså inte ärvs, var enligt en Lancet-studie vanligare bland barn med intellektuella funktionshinder än i en kontrollgrupp med barn utan kognitiv nedsättning.

TEMA FÖRHÖJDA LEVERVÄRDEN

Metabol leversjukdom är ofta orsaken 2087
Förhöjda levervärden:

Patienter med förhöjda levervärden är numer en relativt stor del av patienterna i öppenvården. Bakomliggande sjukdomar är ofta relativt ofarliga, men ibland orsakas de förhöjda värdena av mer allvarliga tillstånd. Det är därför viktigt att snabbt kunna få en uppfattning om vilken typ av sjukdom det kan röra sig om.
Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden 2088
Det är viktigt att man känner till de vanligaste orsakerna som övervikt och läkemedelsbiverkningar vid förhöjda levervärden, och inte börjar utreda patienten med avancerade undersökningar innan det vanliga är uteslutet. Hos många av dessa patienter behövs endast en mycket enkel utredning.
Ovanliga metabola sjukdomar kan visa sig som leversjukdom 2090
Gemensamt för alfa-1-antitrypsinbrist, cystisk fibros, Wilsons sjukdom och glykogeninlagringssjukdomarna är att de är ovanliga metabola sjukdomar som kan ge leversjukdom.
Ikterus och kolestas 2093
Kolestas är försämring av gallbildning och/eller gallflöde och innebär trötthet, klåda och – mest uppenbart – ikterus. Kolestas kan vara tecken på allvarlig leversjukdom. WITH ENGLISH SUMMARY

Hereditär hemokromatos – en vanlig genetisk sjukdom 2097
Hemokromatos ska misstänkas vid oförklarad leverpåverkan, oklara ledbesvär eller förhöjd järnmättnad i plasma. Högt serumjärn eller hög järnmättnad är det viktigaste kliniska tecknet.
Icke-alkohol­orsakad fett­leversjukdom kan ge permanent leverskada 2100
Metabola syndromet, insulinresistens och fettleversjukdom hänger ihop; motion och viktminskning kan i sin tur minska leverförfettningen. Tidigare sågs denna fettleversjukdom som ofarlig, i dag vet man att den kan ge bestående leverskada.

DEBATT OCH BREV

Flera skäl till att AT ska upphöra 2105
Läkarutbildningsutredaren Stefan Lindgren:

Den oklara ansvarsfördelningen är bara ett av flera skäl till att läkarutbildningsutredaren Stefan Lindgren kommer att föreslå att allmäntjänstgöring (AT) efter läkarexamen upphör.
/ Stefan Lindgren
Läkemedelsverket:
Serotoninhypotesen är en av flera förklaringsmodeller för depression och ångest 2106
Serotoninhypotesen kan inte framhållas som den enda gällande (evidensbaserade) förklaringsmodell beträffande förstämnings- och ångestsyndrom, skriver Bengt Andrée.
Slapp hantering av läkemedelsindustrin skadar Läkemedelsverkets trovärdighet 2107
Replik:

Patienter måste kunna lita på att Läkemedelsverket ställer deras rätt till korrekt information över läkemedelsindustrins intressen. Risken är annars överhängande att verkets trovärdighet i läkarnas och allmänhetens ögon urholkas.

KULTUR

Fallet Kurt Haijby – politisk psykiatri i folkhemmet 2108
Affärsmannen Kurt Haijby var kriminell, lögnaktig och homosexuell. Han pressade svenska hovet på pengar och berättade vissa för samtiden osedligt klingande historier om sig själv och dåvarande kungen Gustaf V. Var Haijby sinnessjuk? Etablissemanget i folkhemmet stämplade honom i varje fall som sådan och spärrade in honom för tvångsvård.

MEDDELANDEN

Nytt om namn m m 2125
Ladda ner pdf

FÖRBUNDSNYTT

Information från Sveriges läkarförbund 2126
Ladda ner pdf

ENDAST PÅ WEBBEN

Tema: Förhöjda levervärden
I detta nummer av Läkartidningen sätter vi fokus på de vanligaste metabola leversjukdomarna. Vi tycker denna fokusering är viktig i ljuset av att framför allt fettlever har ökat i prevalens.