INNEHÅLL NUMMER 10, 2005

LEDARE

Brister i fortbildningen 721
Under året har läkarnas fortbildning diskuterats i många medier. Intresset har inte fokuserat på läkarnas kompetens utan i stället på läkarnas beroende av lä-kemedelsföretagen. Flera av aktörerna har försökt ta fram fakta, många olika siffror figurerar... / Eva Nilsson Bågenholm
Profet i eget land 735
En av USAs mest ansedda forskare inom klinisk hjärt–kärlforskning är Curt Furberg, klinisk fysiolog från Skellefteå, numera professor i internmedicin vid universitetet i Wake Forest... / Josef Milerad

AKTUELLT

Mest bisysslor bland prefekter 731
Geriatrikordförande Gunnar Akner kritisk
Nästan alla prefekter, 75 procent av professorerna och 40 procent av lärarna på Karolinska institutet har bisysslor...
/ Elisabet Ohlin
Nytt kvalitetssäkrat läkemedelsregister 732
Ett nytt nationellt läkemedelsregister, Nationellt produktregister för läkemedel, erbjuder hälso- och sjukvården och andra aktuell och kvalitetssäkrad information om läkemedel godkända i Sverige...
Ingen forskning på äldrevårdscentral 732
Geriatrikordförande Gunnar Akner kritisk
Klinisk forskning och medicinsk utvärdering av äldrevård bör styra utformningen av äldrevårdscentralerna, anser Gunnar Akner, ordförande i Svensk förening för geriatrik och gerontologi...
/ Elisabet Ohlin
Svensken som skrämmer amerikanska läkemedelsjättar 733
–Tiotusentals amerikaner dör varje år för att de inte har råd med sina mediciner. Det säger den svenske läkaren Peter Rost, marknadschef för läkemedelsjätten Pfizer i New York... / Katarina Andersson
Umeå backade om valfria kurser efter utvärdering 734
Reformen av läkarprogrammet i Umeå för fyra år sedan har följts upp med en systematisk och i vissa avseenden unik utvärdering. Bland annat har man haft en dialog med avnämare som Socialstyrelsen och patienter... / Björn Ramel

MEDICINSK KOMMENTAR

Stora vitamindoser kan vara riskabelt! 728
Ger heller inget skydd mot mag–tarmcancer eller hjärt–kärlsjukdom
Supplementering under lång tid med stora doser av vissa vitaminer skyddar varken mot cancer i mage/tarm eller mot hjärt–kärlsjukdom, visar nu en rad kontrollerade studier. Dessutom kan intag av stora vitamindoser öka risken att dö i förtid.
/ Wulf Becker

NYA RÖN

Merparten av all kronisk smärta en följd av vårdens tillkortakommanden 721
Flera aktuella studier visar att postoperativ smärta fortfarande är signifikant underbehandlad. Detta är generande för det medicinska samhället mot bakgrund av att all behandlingsbar smärta borde behandlas omgående för att undvika utveckling av långvarig smärta...
Kardiovaskulära riskfaktorer påverkas av behandling med moderna läkemedel mot insulinresistens 736
Sedan ca 5 år har vi i Sverige tillgång till en behandlingsprincip mot typ 2-diabetes som via aktivering av kärnreceptorn PPAR(peroxisome proliferator-activated receptor)-gamma leder till ökad insulinkänslighet och förbättrad blodsockerkontroll... / Jan W Eriksson
Femton års uppföljning av en randomiserad studie av screening för prostatacancer i primärvården 736
Allmän screening för prostatacancer har diskuterats sedan mitten av 1980-talet när det blev möjligt att avbilda prostatan med ultraljud. När användningen av prostataspecifikt antigen (PSA) som blodprov och markör för tidig upptäckt av prostatacancer spreds allt mer i mitten av... / Gabriel Sandblom
Postoperativ hypoxi kan förebyggas med övertrycksandning 737
Postoperativ hypoxi är vanligt efter större bukoperationer. En randomiserad studie från Italien undersökte om hypoxin och dess konsekvenser kan förhindras genom övertrycksandning under de första timmarna efter operationen... / Per-Olof Nyström

KLINIK OCH VETENSKAP

Kvalitetssäkrad analys av tillväxtfaktor erbjuds nu på svenska laboratorier 740
HER2-testning för bröstcancer
Vid återfall i bröstcancer som överuttrycker tillväxtfaktorn HER2 – en aggressivare form av cancer – kan trastuzumab vara ett behandlingsalternativ. Inför sådan behandling måste uttrycket av HER2 kvantifieras med immunhistokemiska och/eller molekylärbiologiska metoder. Svenska riktlinjer för HER2-testning har formulerats, och flera patologilaboratorier erbjuder nu likartade och tillförlitliga analysmetoder.
/ Monica Haglund WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling av facialispares – evidensbaserade rekommendationer 744
Bells pares drabbar 20 av 100000 individer och utgör ca 70 procent av alla facialispareser. Män och kvinnor drabbas i samma utsträckning, men tillståndet är vanligare bland gravida (45/100000)... / Malou Hultcrantz
Nya riktlinjer ger bättre dokumentation av undersökningsmetoder och resultat 748
Granskningar av artiklar om undersökningsmetoder och deras resultat har visat på stora brister – även i artiklar som publicerats i ledande medicinska tidskrifter. Det behövs således åtgärder för att öka trovärdigheten vid rapportering av mätmetoders prestanda och validitet. Dokumentet STARD (standards for reporting of diagnostic accuracy) är ett initiativ i den riktningen. / Göran Lindstedt WITH ENGLISH SUMMARY

Akut-p-piller avbryter inte graviditet 754
Kvinnor undanhålls behandlingen, som felaktigt likställs med abort
Akutpreventivmedel är inte tillgängliga för många kvinnor i världen, till stor del på grund av bristande kunskap. Den felaktiga föreställningen om att behandlingen kan likställas med abort har gjort att metoden förbjudits i många länder av religiösa/politiska skäl. En ökad tillgänglighet torde kunna minska antalet aborter och reducera mödramorbiditeten och –mortaliteten i världen. Det är därför av största vikt att kartlägga och informera om akutpreventivmedlens verkningsmekanismer.
/ Lena Marions WITH ENGLISH SUMMARY

Analys och handläggning av äldres multisjuklighet måste samordnas 758
Med DBU-metod tillämpad vid äldrevårdscentral kan behandling utvärderas
Äldre vårdtagare är ofta multisjuka och har många olika samtidiga symtom, kliniska problem och behandlingar. På grund av den svenska äldrevårdens splittrade organisation är det svårt att överblicka och sammanställa äldres hela aktuella behandlingsprogram och ta ställning till om behandlingsåtgärder i elektivt skede har avsedda effekter. En ny vårdorganisation (”äldrevårdscentral”) och en integrerad analysmetod – grundbult är ett nytt journalsystem – kan lösa problem inom dagens äldrevård.
/ Gunnar Akner
Fysisk träning bör erbjudas alla KOL-patienter – oavsett sjukdomsgrad 766
Vid fysisk träning av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) förbättras den fysiska kapaciteten, livskvaliteten och den kognitiva förmågan [1, 2], men lungfunktionen påverkas inte... / Margareta Emtner

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Orudis och fotosensitivitet 777
Ska en patient som fått en fotosensitivitetsreaktion av topikalt ketoprofen undvika att ta andra NSAID-preparat peroralt? Frågan gäller en man i trettioårsåldern som fått en hudreaktion med röda, svullna, bullösa hudutslag efter behandling med ketoprofen (Orudis gel)... / Marine Andersson/Ylva Böttiger,

PATIENTSÄKERHET

Sår efter hundbett ska aldrig sys ihop 772
Läkaren fälls för att ha sytt ihop ett sår som patienten fick när hon blev biten av en hund...
Allt fler läkare fälls av Ansvarsnämnden 772
Under fjolåret tilldelade Ansvarsnämnden, HSAN, 258 läkare en disciplinpåföljd i form av varning eller erinran. Det är en kraftig ökning från de två närmast föregående åren då antalet var 209 respektive 223...
Att välja utredningsmetod för vårdens haverier 773
Säker vård har antagits som ett av de strategiska målen vid Varbergs sjukhus. Det har inneburit bland annat att behovet av att kunna utreda avvikelser på ett vederhäftigt sätt har synliggjorts. Syftet med det här arbetet har varit att välja en utredningsmetod att använda då vi utreder allvarliga händelser... / Carina Forsberg
Stor risk för led- och senskador efter kattbett 773
Vid bedömning av skador efter kattbett är det viktigt att noggrant beakta att de djupa sår som kattens tänder orsakar medför stor risk för led- och senskador, framhåller Ansvarsnämnden och varnar en kirurg...

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Vem skapar nutida citat? 779
Många är de citat som felaktigt tillskrivs kända personer och stora tänkare. Önskan att förknippa fraser med välkända och etablerade personer har uppenbarligen attraherat många under lång tid. Det finns exempel ifrån såväl Bibeln som Josef Stalin... / Stephan Rössner
Pappans blod räddade sonens liv 782
När kirurgin under andra hälften av 1800-talet, bla genom narkosens införande och utveckling, gick mot alltmer avancerade ingrepp blev blodförluster hos patienterna en starkt begränsande faktor... / Stellan Hagman

DEBATT OCH BREV

Både individåtgärder och folkhälsoåtgärder behövs 783
Debatten om formerna för primärprevention av hjärt–kärlsjukdom fortsätter – Peter M Nilsson tar här på nytt upp argumentet för att en bedömning av absolut kardiovaskulär risk bör föregå erbjudanden om preventiva åtgärder riktade till enskilda... / Peter M Nilsson
Slutreplik:
Läkemedel har – fortfarande – en mycket låg effektivitet i primär prevention av hjärt–kärlsjukdom 785
Att debattera med Peter Nilsson är meningslöst, eftersom han inte håller sig till saken. I detta fall är saken vårt enkla konstaterande att läkemedel har en mycket låg effektivitet i primär prevention av hjärt–kärlsjukdom, ett konstaterande som är mycket väl grundat i ett... / Arne Melander
Vågar man leva ett tag till? 786
Det verkar som om vi håller på att få ett medicinskt, medialt, industriellt komplex där professionella särintressen, medier och läkemedelsindustrin samverkar för att med skrämsel som metod skapa utrymme för lösningar på både verkliga och påhittade problem... / Lars Erik Adolfsson
Tunn is i coxibdebatten 788
I ledarartiklar i de stora internationella medicinska tidskrifterna beskrivs hur läkemedelsindustrin tidigt fick signaler om potentiella kardiovaskulära biverkningar av COX-2-hämmare. Om industrin startat randomiserade, kontrollerade studier redan 1999 hade en avsevärd morbiditet och kanske ett betydande antal dödsfall kunnat undvikas... / Bengt Järhult
Replik:
Coxiber idag och i framtiden 789
I dagsläget ter det sig angeläget att jämföra hjärt–kärleffekterna av den lägsta effektiva dosen av det säkraste NSAID-preparatet med den lägsta effektiva dosen av det säkraste coxibpreparatet för att öka kunskaperna om den bästa behandlingsstrategin... / Lars Wallentin

KORRESPONDENS

Kompetens att samtala? 790
Den fantastiska rubriken »Läkarna saknar kompetens att samtala med patienterna« slår emot mig på Dagens Nyheters debattsida fredagen den 11 februari. Rubriken, med tillhörande artikel, är författad av Bo Lindblom, chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen vid Socialstyrelsen... / Niclas Tindberg
Tillspetsad rubrik fick många att läsa 790
Bäste Niclas! Tack för att du tog dig tid att skriva. Det gläder mig att du är positiv till rapporten med den nya modellen för målbeskrivningar, som DN-artikeln utgick ifrån. I modellen ifråga har just kommunikativ kompetens en viktig plats... / Bo Lindblom
Ogynnsamma långtidseffekter inte påvisade, dokumentationen bristfällig, mer forskning angelägen 791
Läkemedelsverket om SSRI till gravida och risk för påverkan på...
Antidepressiva läkemedel inducerar interferens av fosfolipid metabolism – tänkbar patogenes till fetal neurotoxicitet 791
Ulf Högbergs och Mingde Wangs artikel»SSRIundergraviditetochrisk för fetalneurotoxicitet.Följförsiktighets- principenochsökandrabehandlingsalternativ« (Läkartidningen 3/2005, sidorna 113-5) belyser intressanta aspekter av antidepressiva läkemedel och eventuella neurotoxiska... / Lennart Nässberger
Behandlingsrekommendationer måste ta hänsyn till all tillgänglig kunskap 792
Betydelsen av fortlöpande efterkontroll och säkerhetsuppföljning av SSRI och fosterexposition illustreras av en nyligen publicerad genomgång med material från Uppsala WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring... / Ulf Högberg Mingde Wang
En eloge till Daniel! 792
En stor eloge till Daniel Håkansson för hans inlägg(LT 9/2005, sidorna 671-2) i debatten om sjuka kvinnors vinst i att stanna hemma! Monica Renstig och Hélène Sandmark anför i sin replik, punkt 4,att beräknade merkostnader för att arbeta beror på att kvinnorna äter i matsalen... / Lene Rask
Är »alltför god« arbetsetik en orsak till utbrändhet i Sverige? 793
Jag har arbetat som läkare på 20–25 arbetsplatser i tre nordiska länder, USA och Storbritannien. Utbrändhet har jag bara hört talas om i Sverige. Samtidigt märker jag att etiken bland arbetande svenskar av alla nivåer, hemma och utomlands, är speciell på det viset att... / Björn Isfoss

NYA BÖCKER

Välkommet bidrag till kunskapsbasen om vensjukdomar 794
Lars Norgren, redaktör. Vensjukdomar. 303 sidor. Lund: Studentlitteratur; 2004. ISBN 91-44-02489-4. Recensent: Eric Wahlberg, docent, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm...
En sång till livet 794
Klas Svenaeus. Sånger om kärlek och cancer. 69 sidor. Stockholm: LaGun förlag; 2004. ISBN 91-974303-7-4. Recensent: Carl-Magnus Stolt, överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, professor humanistisk medicin, Karolinska institutet, Stockholm...
Debattbok eller lärobok? 795
Sven Bremberg. Elevhälsa – teori och praktik. 2:a upplagan. 269 sidor. Lund: Studentlitteratur; 2004. ISBN 91-44-04253-1. Recensent: Torbjörg Hagström, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård, skolläkare i Stockholms stad...
Den ojämlika livsmiljön och folkhälsan 796
Michael Marmot. . London: Bloomsbury publishing; 2004. ISBN 0747570493. Recensent: Lennart Levi, professor em i psykosocial miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm...