INNEHÅLL NUMMER 11, 2005

LEDARE

Offentliga trakasserier 817
Fd chefläkaren Lars Bröte kommenterar den östgötska sjukvården och fallet Skogman i Norrköpings Tidningar: »Hälso- och sjukvårdslagen garanterar vård på lika villkor i landet oavsett vem som producerar vården. Att den skall vara offentligt finansierad har inte ifrågasatts...
Dåligt för förtroendet 817
»Det är rökt med överläkartjänsten!« Det beskedet fick ortopeden Roger Skogman, Norrköping, av sin chef med anledning av Skogmans engagemang i föreningen Rädda Vrinnevi (se nyhetsartikel på sidan 836). Han har nu sagt upp sig och flyttar till ett annat landsting...
Färre skador om man värmer upp 837
I Skandinavien utgör idrottsrelaterade skador minst 10 procent av alla akuta traumafall. Knä- och ankelskador är vanligast, och de förstnämnda kan kräva kirurgisk behandling och innebära risk för lång rehabilitering och sena sequelae...

AKTUELLT

Nytt register öppnar för genetisk screening 828
Ja till genetisk screening av barn och ungdomar i vissa riskfamiljer för ärftlig kardiomyopati, men nej till en allmän screening. Det anser överläkare Daniel Holmgren, som tagit initiativet till ett svenskt register för kardiomyopatier bland barn och ungdomar...
Anlag för plötslig hjärtdöd kan upptäckas med genetisk screening 828
Omkring 80 procent av dem med ärftlig hypertrof kardiomyopati och som ingår i riskfamiljer, individer som riskerar att drabbas av plötslig hjärtdöd, kan upptäckas med hjälp av genetisk screening. Det tror Ulf Kristoffersson, docent och överläkare vid genetiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund...
Läkares slarv bakom nyordning för rättsintyg 829
Regeringen vill att bara särskilt utbildade läkare ska få skriva rättsintyg vid misstanke om allvarliga brott. Slarviga intyg och spekulativa påståenden från läkare är en del av orsaken till nyordningen...
Myter styr sjukskrivningspraxis 830
Kunskap och ledningsstrategier saknas, resurser används inte optimalt, ingen äger frågan, samverkan brister och personer far illa... / Elisabet Ohlin
De vanligaste myterna om sjukskrivning 830
Kristina Alexanderson kommenterar utbredda föreställningar som det inte finns vetenskapligt belägg för, men som ibland styr läkares agerande: »Om inte jag sjukskriver går patienten bara till en annan läkare och blir sjukskriven där...
ST-tjänster ska styras centralt 831
Antalet ST-tjänster i Stockholm ska anpassas efter det framtida behovet inom varje specialitet. En ny central styrgrupp ska besluta om ST-tjänsterna inom Stockholms läns landsting – Vi tycker det här är riktigt bra, säger Sara Banegas, ordförande för de yngre läkarna i Stockholm...
S, v och mp föreslår ny stopplag 831
En stopplag som förbjuder gräddfiler och vinstutdelning kan börja gälla den 1 juli i år... / Elisabet Ohlin
Strokeenheter prioriteras i förslag till nya riktlinjer 831
Alla strokepatienter bör i akutfasen erbjudas vård vid en stroke-enhet. Något annat bör inte vara acceptabelt, skriver Socialstyrelsen i förslaget till nya riktlinjer för strokesjukvården. Samtidigt finns det landsting där knappt 40 procent av patienterna vårdas vid strokeenheter...
»Tack för att du finns« 832
Hon har varit kollegial rådgivare sedan starten 1998
– Det är helt klart att vi har en roll att fylla. Det märks bland annat i att många som tagit kontakt med mig säger: »Tack för att du finns...
/ Tom Ahlgren
Läkare stödjer läkare i kollegialt nätverk 834
Faksimilet är hämtat från Läkartidningen för sex år sedan. I ingressen stod att det fanns ett stort behov av åtgärder som befrämjar ett bättre kollegialt stöd inom läkargrupperna... / Tom Ahlgren
Landsting JO-anmält av läkare för brott mot yttrandefriheten 836
Ortopeden Roger Skogman, Norrköping, lokalt känd för flerårig kritik mot sjukvårdspolitiken i Landstinget i Östergötland, har fått nog. Han flyttar till Dalarna. Nu JO-anmäls företrädare för landstinget av överläkare Leif Hidmark för brott mot yttrande- och åsiktsfriheten...

NOTISER

Läkemedel för barn bör först testas på vuxna 829
Läkemedel som skall testas på underåriga bör som regel först ha prövats på vuxna och vara godkända för användning på vuxna. Det framhåller Läkarförbundet i ett remissyttrande till Läkemedelsverket...
Hormondämpande läkemedel kan påverka bröstcancer 833
En ny typ av läkemedel, aromatashämmare vilka dämpar kroppens produktion av östrogen, kan vara till hjälp för en del kvinnor med bröstcancer. Det visar en granskning av den samlade forskningen på området och som presenteras i en ny rapport från Statens beredning för medicinsk...

MEDICINSK KOMMENTAR

Fågelinfluensa utan luftvägsbesvär 825
Verifierad infektion hos vietnamesisk pojke väcker fråga om symtombilden
Hos tidigare rapporterade fall av fågelinfluensa har luftvägsbesvär varit dominerande symtom. Nu rapporteras emellertid ett verifierat fall av infektion med fågelinfluensavirus typ H5N1 hos en vietnamesisk pojke där den kliniska bilden dominerades av CNS- och tarmsymtom. Detta är en viktig lärdom, och pekar på behovet av att i större utsträckning använda syndromisk övervakning i det infektionsepidemiologiska arbetet för att upptäcka hittills okända etiologiska samband.
/ Ragnar Norrby
Ny kunskap om arv och ärftlighet ger nya aspekter på hjärtsjukdom 826
Tack vare genetiska landvinningar har idiopatiska kardiomyopatier till stor del kunnat förklaras; fler än 20 olika gener har visat sig kunna ge upphov till hereditär kardiomyopati. En stor utmaning blir nu att finna det inbördes förhållandet mellan gendefekt och klinisk diagnostik och behandling. Därför har ett nationellt register upprättats för att samla in kliniska data och blodprov från barn med primär kardiomyopati. / Ulf Kristoffersson

NYA RÖN

Samband mellan kognitiv förmåga och risken för självmord bland män 837
Få studier har undersökt sambandet mellan intelligens och självmord. Det är dock sedan tidigare känt att låg intelligens är associerad med vissa psykiska sjukdomar såsom psykos och depression, vilka i sin tur är välkända riskfaktorer för självmordsförsök och självmord... / Patrik Magnusson Finn Rasmussen
ACE-hämmare står sig som förstahandsval till typ2-diabetiker 838
Det är sedan länge känt att ACE-hämmare och angiotensin1-receptorblockerare förhindrar försämring av njurfunktion hos typ1-diabetiker med hypertoni och begynnande nefropati... / Anders Bergström
Epidemiologi, biologi och genetik vid astrocytära tumörer 838
I Sverige diagnostiseras årligen drygt 1000 tumörer som är primärt sprungna ur det centrala nervsystemet (CNS). Majoriteten primära CNS-tumörer klassificeras som maligna... / Magnus Bäcklund

KLINIK OCH VETENSKAP

Oväntade fynd – solljus kan skydda mot cancer 00
Två aktuella studier visar att solbestrålning kan minska risken för maligna lymfom respektive öka överlevnaden hos dem som drabbas av malignt melanom. Mekanismerna bakom de överraskande fynden är oklara men kan innefatta aktivt vitamin D. / Karin Ekström Smedby
Transkraniell dopplermätning avspeglar intrakraniellt tryck 840
Vid intrakraniell patologi, särskilt om patienten är medvetslös, är kontinuerlig information om det intrakraniella trycket viktig. Mätning med intraventrikulär kateteter har länge varit etablerad standard. En prospektiv studie visar nu att korrelationen mellan intrakraniellt tryck och pulsatilt index, mätt med doppler, är stark och signifikant. Dopplertekniken har fördelen att den är icke-invasiv, riskfri för patienten och enkel att upprepa bedside. / Johan Bellner
Mutation av strukturella proteiner vanlig orsak till ärftlig kardiomyopati 845
Hjärtsvikt som följd av primär hjärtmuskelsjukdom, kardiomyopati, är en allvarlig sjukdom och utgör en viktig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga och till allvarligt nedsatt funktionsförmåga hos unga och äldre... / Gunnar Sjöberg
Testistorsion – ett diagnostiskt dilemma 856
Exploration bekräftar diagnos hos 9 procent, färgdopplerultraljud säkrare
Hos bara 9 procent av 170 patienter som explorerades kirurgiskt på fyra västsvenska sjukhus på grund av misstanke om testistorsion verifierades diagnosen. En möjlighet till bättre preoperativ diagnostik ger färddopplerundersökning, som i flera studier visat sig ha mycket hög prediktiv förmåga.
/ Hans Hedelin WITH ENGLISH SUMMARY

Enterokutana fistlar – krävande tillstånd som kan opereras till läkning 861
Modern behandling och kirurgisk erfarenhet minskar mortaliteten
Genom att förbereda patienterna optimalt inför operation – etablera god enteral nutrition, reversera kronisk inflammation och leverpåverkan – primärt anlägga stomier i stället för anastomos och sedan stänga stomierna i en ny operation har man vid Universitetssjukhuset i Linköping uppnått goda resultat i behandlingen av enterokutana fistlar, ett extremt svårbehandlat tillstånd.
/ Gunnar Olaison WITH ENGLISH SUMMARY

Fysisk aktivitet både stimulerar och hämmar immunförsvaret 867
Motion som medicin
Fysisk aktivitet kan ha både stimulerande och dämpande effekter på immunförsvarets funktion (Figur 1). Även om den biologiska relevansen av dessa förändringar ännu inte är klarlagd kan vissa praktiska slutsatser dras...
/ Christer Malm WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Framtiden är redan här 874
Skär inte ner på sjukvård och utbildning! Det är där arbetstillfällena finns
Framtidens arbetsmarknad finns inte inom industrin, som kan rationalisera och flytta utomlands, utan inom områden som inte har den möjligheten. Sjukvård, omsorg, utbildning och forskning kommer att expandera och mer människor behövas där...

DEBATT OCH BREV

Läkemedelskommittéerna bör avskaffas eftersom verkligheten har förändrats 880
Många argument talar för att dagens 34 läkemedelskommittéer avskaffas och ersätts av något bättre. Toleransen minskar för regionala skillnader i vården. Överföringen av kostnadsansvaret från staten till landstingen bör omfatta även receptläkemedlen... / Göran Arvidsson
Förvånande att förslaget inte ses som en möjlighet 881
Sten Iwarson är ute i ogjort väder – rapporten från SNS Välfärdspolitiska råd är väl genomarbetad och baserad på aktuell forskning. Det är förvånande att kritikerna inte ser förslaget att avskaffa läkemedelskommittéerna i dess nuvarande form som en möjlighet... / Anders Milton
Läkemedelskommittéerna främjar klok läkemedelsanvändning 882
En nationell läkemedelslista fastställd av en myndighet är inget alternativ eftersom den skulle sakna »ett lokalt ansikte« representerat av lokala medicinska opinionsbildare och experter... / Lars L Gustafsson
Kritiken osaklig och ologisk 882
Läkemedelskommittéernas rekommendationslistor kommer om några år att ha begränsats till kanske 8–10 i hela landet. Att ta in hälsoekonomisk expertis känner vi inget behov av eftersom sådan bedömningar görs på annat håll, utifrån ett brett samhällsperspektiv... / Sten Iwarson
Aborter – har vi svenskar alltid rätt? 884
Aborttalen i Sverige är oförändrade sedan 30 år trots förbättrade preventivmedel. Framför allt har sjukvården varit försumlig i sin uppföljning av kvinnor som genomgått abort. En utökning av ungdomsmottagningarna och bättre uppföljning skulle förmodligen kunna halvera antalet aborter... / Lars Hamberger

KORRESPONDENS

Särskolan bör undervisa i föräldrakunskap 885
Det kan finnas anledning att knyta an till artikeln »Barn med lindrig utvecklingsstörning i grundsärskolan. Toppen av ett isberg?« i Läkartidningen 6/2005 (sidorna 382-5)... / Börje Bager
30 av 657 rättspsykiatriskt undersökta fick diagnosen lindrig mental retardation 885
I artikeln »Barn med lindrig utvecklingsstörning i grundsärskolan. Toppen av ett isberg?« (Läkartidningen 6/2005, sidorna 382-5) drar Holmberg och medarbetare slutsatsen att vårdkedjan för barn med lindrig utvecklingsstörning endast fångar upp en mindre del av de barn som har... / Fredrik Hedén
Replik:
Replik: Stort behov av genomtänkta program 886
Tack för viktiga synpunkter från överläkare Börje Bager. Vi har i vår artikel inte alls diskuterat aspekten föräldraskap hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning... / Elisabeth Fernell
Påstådd överdiagnostik av bröstcancer 887
I Läkartidningen 3/2005 (sidan 153) framför Göran Sjönell synpunkter som inte kan få stå oemotsagda. Han citerar en norsk undersökning av Zahl, Strand och Maehlen med påståendet att 30 procent av screenad bröstcancer i Sverige skulle vara överdiagnotiserade... / Jan Söderström
Vård eller straff? 887
I en nyhetssändning berättades att Högsta domstolen dömt en brottsling till livstids fängelse på grund av mord. I lägre rättsinstanser hade man dömt till »rättspsykiatrisk vård«... / Olle Löwhagen
Godkänd indikation för Ezetrol 887
I »Läkemedelsfrågan« i Läkartidningen 5/2005 (sidan 317) ställde en läsare en fråga kring användning av Ezetrol. I svaret angav Marine Andersson och Ylva Böttinger att «ezetimib är i monoterapi godkänt på indikationen primär hyperkolesterolemi till patienter som ej tolererar... / Niklas Eriksson
Olycklig rubrik om frakturrisk 888
I Läkartidningen 5/2005 (sidorna 290-3) om graviditet, amning och osteoporos negerar rubriken »frakturrisk« utan reservation. Av artikeln framgår med all önskvärd tydlighet att det förhåller sig tvärtom, nota bene under graviditet och amning, medan pendeln åter svänger i... / Sten Gibson
Replik: Inte klarlagt om frakturincidensen verkligen är ökad under graviditeten 888
Vi tackar för kommentaren till vår artikel och medger att rubriken möjligen kan skapa missförstånd. En minskning av benmassan under graviditet och amning borde hypotetiskt kunna vara associerad med en specifikt ökad frakturincidens under graviditeten/amningsperioden... / Magnus Karlsson
Läkare i det militära förr och nu 888
Nyligen hittade jag min militära inskrivningsbok. Där framgår bl a att jag totalt fullgjorde 533 dagars militärtjänst mellan 1949 och 1965. Härav 177 + 65 + 46 dagars utbildning, 90 dagar som militär kirurgassistent (på Sahlgrenska), och till sist sex perioder om sammanlagt 155...
Elektroniska manus: Tidskrifterna tjänar, referenterna betalar 888
Det är självklart en stor fördel med elektronisk hantering av manuskript. Tidskrifterna sparar tid och förkortar omloppstiden för ett manus, från ankomst till redaktionen till dess det är färdigt för publicering eller refusering... / Kristina Berg Kelly

INLÄGG UTIFRÅN

Arbetstidsförkortning – för vem? 912
Forskarna är arga. Vänstern och miljöpartiet glada. Nu har äntligen arbetet med det forskningsprojekt vars resultat är bestämt på förhand satts i gång. Bakgrunden är vårens budgetuppgörelse, där regeringens samarbetspartier lyckades driva igenom en undersökning med syftet att... / Hanne Kjöller

FÖRBUNDSNYTT

Nyheter från Sveriges läkarförbund 878
Under denna vinjett skriver informationsavdelningen på Sveriges läkarförbund i Läkartidningen. Texten kan endast laddas ner som pdf:er.