INNEHÅLL NUMMER 12, 2005

LEDARE

Vår fackliga stafettpinne... 913
Den 1 april är det fullmäktigemöte för Sveriges yngre läkares förening (Sylf), inledningstalar gör vård- och äldreomsorgsministern Ylva Johansson. Motionerna till mötet speglar några av de frågor som engagerar underläkarna: hur vi ska bistå läkare med utländsk examen, vikten av... / Charlotta Sävblom
En omvänd doktor 913
Professorn och barnläkaren Hugo Lagercrantz vid Karolinska sjukhuset i Solna har sällat sig till dem som tror på behovet av privata alternativ i vården. Orsaken är självupplevda erfarenheter av offentlig och privat vård internationellt och i Sverige, förklarar han på Svenska...
vof.se – en viktig vakthund 933
Samhället har strikta definitioner på vad som får kallas saft eller falukorv och har en kontrollapparat för att beivra missbruk av dessa produktnamn. Någon samhällsgranskning av vad som är forskning och vetenskap och vad som bör betecknas som antivetenskap och peudoforskning... / Josef Milerad

AKTUELLT

Sjukvårdens bemötande ofta tanklöst och fördomsfullt 924
Stor andel partnervåld bland homosexuella
Omkring var tredje homosexuell riskerar att utsättas för våld av sin partner. Men den drabbade möts ofta av fördomar och okunskap från sjukvården, och den som utsatts för våldet drar sig för att själv berätta sanningen...
Kliniska försök inom några få år tror svenska stamcellsforskare 926
Nya lagen om stamcellsforskning en av de mest liberala
Den 1 april får Sverige en lagstiftning gällande stamcellsforskning som blir en av de mest liberala i hela världen. »Inom några få år kan Sverige bli först med att genomföra de första kliniska försöken med specialiserade celler framodlade från humana stamceller«, tror stamcellsforskaren professor Outi Hovatta...
FN uppmanar till förbud mot all kloning 927
FNs generalförsamling har antagit en deklaration som uppmanar alla länder att förbjuda all form av kloning, även terapeutisk kloning avseende humana celler...
Gemensamma indikationer framtagna inom ortopedin 928
Gemensamma indikationer och bedömningsmallar ska minska köerna inför behandlingsgarantin i höst. Först ut är ortopedin... / Elisabet Ohlin
Läkarens kläder – hett ämne 930
Av eller på med rocken? Det är en fråga som verkligen engagerar, åtminstone om man får tro Läkaresällskapets senaste tisdagssammankomst... / Text: Elisabet Ohlin Foto: Urban Orzolek

NOTISER

Fler överviktiga men inte fler diabetiker 925
Trots att andelen överviktiga och feta i samhället ökar kraftigt, bland kvinnor i åldrarna 16–34 år har andelen sexdubblats sedan början av 1980-talet, ökar inte andelen insjuknade i diabetes. Det visar Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005...
Kvinnliga läkares medianlön 5100 kronor lägre 925
Medianlönen för kvinnliga landstingsanställda läkare var förra året 45 000 kronor i månaden, vilket var 5 100 kronor lägre än medianlönen för de manliga kollegerna...

MEDICINSK KOMMENTAR

Risker med ansvarslös (homo)sexualitet 921
Larm om resistent supervirus ger anledning till ökad beredskap
Står HIV-epidemin inför ett nytt, larmande skede? Ett ”supervirus” har upptäckts hos en man i New York; mannen hade dessutom haft ett stort antal oskyddade sexuella kontakter med andra män, ofta under amfetaminpåverkan som gör det möjligt att ha samlag under lång tid. Detta har föranlett larm om ökad beredskap. Ett hotfullt faktum är också att ett ansvarslöst sexuellt beteende breder ut sig – även i Sverige.
/ PehrOlov Pehrson

NYA RÖN

Manipulation av kotpelaren inte bättre än standardbehandling 933
En artikel från Cochrane utvärderar litteraturen om handläggning vid akut och kronisk ryggsmärta. Artikeln beaktar framförallt randomiserade kliniska studier [1]... / Gunnar Ordeberg
Försök med anti IL-12 vid aktiv Crohns sjukdom 933
Vid Crohns sjukdom (CD) förefaller Th1-dominerad kronisk inflammation, medierad av TNF(alfa)-, interleukin-12 och interferon-(gamma) spela en viktig roll. Det är därför naturligt att stort intresse riktas mot möjligheterna att nedreglera proinflammatoriska cytokiner... / Stefan Lindgren
Glitazoner – ny behandlingsprincip med frågetecken 934
Läkemedelsverket har publicerat en uppdatering av kunskapsläget om glitazoner, en ny behandlingsprincip vid typ 2-diabetes. I Sverige finns två glitazoner registrerade: rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos)... / Jan Håkansson
Amerikansk studie visar samband mellan brusten blindtarm och faktorer som etnicitet och typ av sjukförsäkring 934
Perforerad appendicit medför en ökad risk för postoperativa komplikationer såsom intraabdominella infektioner. För att undvika detta har tidigare en hög frekvens negativa laparotomier ansetts acceptabel... / Tomas Wester

KLINIK OCH VETENSKAP

Etiskt acceptabelt med icke-terapeutisk ventilation av möjlig organdonator
Ger såväl närstående som sjukvårdspersonal rådrum
Förhandspublicering
Det är etiskt acceptabelt att sätta in icke-terapeutisk ventilation för en potentiell organdonator om denne uppfyller de tre kriterierna medvetslöshet, att inga kurativa åtgärder återstår och att tillståndet är terminalt. En policy för icke-terapeutisk ventilation föreslås, vilken också kan innebära en hjälp för de närstående.
/ Stellan Welin WITH ENGLISH SUMMARY

Våldets följder – en fråga om folkhälsa 938
Starkt samband mellan våld/hot och ohälsa hos både kvinnor och män
Våld/hot om våld är vanligt: i en enkät uppgav knappt var tionde kvinna och mer än var tionde man i åldern 18–29 år att de utsatts för våld/hot under det senaste året. Speciellt utsatta är ensamstående kvinnor med barn. Våld/hot leder ofta till ökad risk för sämre hälsa och ökad sjukvårds- och läkemedelskonsumtion.
/ Ingela Danielsson WITH ENGLISH SUMMARY

Fler polisanmäler våldsbrott och gängvåldet ökar 945
Kartläggning av personskador på grund av misshandel i Umeå
Syftet med föreliggande studie var att kartlägga våldet i Umeåområdet utifrån de personer som sökt vård på Norrlands Universitetssjukhus under 2002. En jämförelse gjordes med motsvarande data från 1997 respektive 1985 [1]...
/ Åsa Danielsson
Likvoranalys av 14-3-3-protein och T-tau/P-tau-kvot ger säkrare diagnos 956
Likvoranalys av 14-3-3-protein och T-tau/P-tau-kvot ger säkrare diagnos vid prionsjukdomen Creutzfeldt–Jakobs sjukdom än dagens utredningsbatteri, som bl a innefattar elektroencefalografi, datortomografi och likvoranalys av 14-3-3-protein. Säkra diagnostiska metoder är av stort värde, eftersom den heterogena symtombilden (särskilt tidigt i sjukdomsförloppet) gör utredningen av misstänkta fall svår. / Henrik Zetterberg WITH ENGLISH SUMMARY

... kan vi behålla försprånget? 962
Nya europeiska regler för klinisk prövning ger Sverige konkurrensfördelar
Sverige har en tätplats bland EU-länderna vad gäller hur snabbt och effektivt lagstiftningen har introducerats i det praktiska arbetet med ansökningar om klinisk prövning. Detta framgår av en redovisning av de första erfarenheterna av bl a de nya etikprövningsnämndernas arbete. För att behålla försprånget behövs dock att man också på politisk och sjukvårdsadministrativ nivå inser värdet av klinisk forskning.
/ Kjell Strandberg

MEDICINENS ABC

Temporalisarterit 950
ABC om
Temporalisarterit, eller jättecellsarterit, är en relativt vanlig sjukdom i Sverige, vanligare hos kvinnor än hos män. Mycket tyder på att sjukdomen är underdiagnostiserad. Patienterna kan söka inom de flesta specialiteter beroende på den skiftande symtombilden – från huvudvärk till synförlust. När misstanken om temporalisarterit väl uppkommit är utredningsgången tämligen enkel. Behandling bör startas utan fördröjning.
/ Eva Bornefalk

PATIENTSÄKERHET

Psykiater dömd för vållande till annans död efter patients självmord 967
En psykiater A har av tingsrätten dömts till villkorlig dom för vållande till annans död på grund av att hon som beslutande läkare underlåtit att tvångsvårda en 19-årig patient, som sedan tog sitt liv...
Läkarförbundet oroas av domen 967
Att sjukvårdspersonal fälls till ansvar för brott vid allmän domstol för handlingar som sker inom yrkesutövningen är oroande, anser Läkarförbundet genom sitt etik- och ansvarsråd...
Rättsprocessen tar ibland flera år 967
Fälld – friad; friad – fälld; friad, fälld – friad; fälld, fälld – friad
Fallet med psykiatern i artikeln här intill är mycket ovanligt, kanske unikt. Det normala är att läkare och annan sjukvårdspersonal får sanktioner för felhandlingar av Ansvarsnämnden, HSAN, och dess överinstanser...
»Samstämmighet fordras för disciplinpåföljd« 968
Förlossningsläkare fälldes i två instanser - nu frias han av kammarrätten
»För att disciplinpåföljd ska kunna åläggas honom krävs enligt praxis att det hos den medicinska expertisen råder samstämmighet om att det skett ett avsteg från vetenskap och beprövad erfarenhet«, skriver kammarrätten och friar en tidigare fälld förlossningsläkare...
Hon friades, fälldes och frias igen – hennes fel var ursäktliga 968
En fälld psykiater frias – hennes fel var ursäktliga, anser kammarrätten...
Distriktsläkarens behandling och uppföljning av patienten var adekvat – därför frias han 971
En distriktsläkare varnades av HSAN sedan en kvinna han skickat hem hade dött i hjärtsvikt. Men länsrätten anser att HSAN inte hade fog för sitt beslut och friar honom...
Anmärkningsvärt att ingen urinodling togs på två år 971
Kvinna med besvär från nedre urinvägarna gick hos ett flertal läkare
Det är anmärkningsvärt att kvinnan gått med besvär från nedre urinvägarna hos ett flertal läkare i två års tid utan att urinodling tagits. Det konstaterar Ansvarsnämnden och fäller två urologer...
Misstänkt subaraknoidalblödning måste undersökas akut för att bekräfta eller utesluta tillståndet 972
Om man misstänker en subaraknoidalblödning måste man utföra akuta undersökningar som bekräftar eller utesluter tillståndet. Det kan snabbt bli livshotande och är behandlingsbart...
Dagliga mål befrämjar kommunikationen på IVA 974
Kommunikationen mellan vårdgivare är av största betydelse, inte minst inom akutmedicinen. Dålig kommunikation kan leda till skada för patienterna och till en dålig arbetssituation för vårdgivarna. Speciellt viktigt verkar det vara att lägga särskild uppmärksamhet på dialogen mellan olika yrkeskategorier... / Keld Brodersen

DEBATT OCH BREV

Nationell smittspårning av tuberkulos bör införas 977
Vid tuberkulos (tbc) är smittspårning mycket viktig för att hindra sjukdomens vidare spridning. Varje tbc-stam har sin egen DNA-profil, som kan kartläggas med molekylär metodologi (RFLP). Sverige är det enda nordiska land där smittspårning av tbc med RFLP inte konsekvent tillämpas... / Björn Petrini
Slå vakt om den personliga integriteten! 978
Sjukvårdsministerns förslag om två nya receptregister i Apoteket ABs regi väcker farhågor. Den nya tekniken kan förbättra vården men också öka riskerna för t ex läckage av personuppgifter från centrala journalsystem... / Bo Lagerquist
HSAN måste ställa högre krav på sig själv 979
En förlossning som inleddes normalt men fortsatte med brusten livmoder, kejsarsnitt och ett djupt asfyktiskt barn med svåra neurologiska skador utgör bakgrunden till detta inlägg om Ansvarsnämnden. »Alla läkare har fått lära sig att det man intygar i ett utlåtande måste vara sakligt underbyggt... / Bo Lindberg
Läkarstudenternas kliniska handledning måste förbättras 980
Under de senaste åren har antalet utbildningsplatser på läkarutbildningen ökat kraftigt. Samtidigt har patientunderlaget i slutenvården minskat. MSFs handledningsenkät förra året visar att det skett en del förbättringar av handledningen inom medicin- och kirurgikurserna, men fortfarande finns många brister... / Hanna Åhsberg

KORRESPONDENS

Menar Järhult att operationsvolymen inte spelar någon roll? 982
Vi tackar Johannes Järhult för hans medicinska kommentar till och intresse för vår artikel »Övning ger färdighet – Utbildning och operationsvolym är starka prognostiska faktorer vid rektalcancerkirurgi« i Läkartidningen 6/2005 (sidorna 374-6; medicinska kommentaren på... / Anna Martling
Replik:
Det finns skäl för min skepsis 983
Anna Martling och jag verkar vara överens om att preoperativ strålbehandling och TME-teknik liksom operativ träning inom kolorektalkirurgi är av godo för resultaten vid rektalcancer... / Johannes Järhult
Syndabockstänkande av HSAN att lägga skulden på läkaren 984
»Utomordentligt viktigt med väl utformade och fungerande rutiner för introduktion«. Med denna rubrik inleds i Läkartidningen 4/2005 (sidan 228) ett referat av ett nyligen avgjort ansvarsärende (HSAN 412/04). Efter att ha läst denna redogörelse blir jag både förvånad och arg... / Patrick Belfrage
Arbetsrutinerna vid sjukskrivning behöver förnyas 984
Bidragande orsaker till alltför många av sjukskrivningarna är vår tids förändrade attityd till arbete, läkarnas eftergivlighet i den svåra sjukskrivningssituationen samt att arbetsförmedlingen alltför lite är till för dem som behöver byta arbete av hälso- och trivselskäl utan... / Marie-Louise Ekholm
KS – dags att visa »världsklass« i löneförhandlingarna 986
Läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset har ännu inte lyckats få en uppgörelse med ledningen om lönerna för 2004! Värst är att ledningen styvnackat vägrat följa en tidigare överenskommelse, §6, om att en läkare som ökar sin kompetens genom att till exempel disputera eller... / Hans Holgert