INNEHÅLL NUMMER 14, 2005

LEDARE

Nytt avtal i hamn! 1009
Efter några veckors intensivt förhandlande är nu det nya läkaravtalet på landstingskommunala sektorn klart. En timme innan det gamla avtalet gick ut var det nya undertecknat. Som alltid finns både vinster och förluster efter en förhandling. Centralstyrelsen ansåg dock att vinsterna övervägde, och beslutade anta avtalet. / Eva Nilsson Bågenholm
Vilka är drivkrafterna? 1009
Göran Rosengren, kolumnist i Dagens Nyheter, oroas över debatten om privatisering av sjukvård. Erfarenheterna från USA är avskräckande, anser han: »I USA har vinst- och marknadstänkandet inom sjukvården gått längst och lett till världens dyraste och mest ojämlika sjukvård...
Syster ibland dyrare än doktor 1029
Många inom sjukvården anser att sjuksköterskor är mer praktiskt lagda, arbetar bättre i team och är mer patientorienterade än doktorer. Avdelningar med enbart sjuksköterskor borde alltså kunna ge bättre och billigare vård till utvalda patienter... / Josef Milerad

AKTUELLT

Ny zoonos lika dödlig som fågelinfluensa 1021
Medan stor uppmärksamhet riktas på fågelinfluensan pågår en kartläggning av ett annat nyupptäckt virus i Sydostasien: Nipahviruset. Dödligheten bland insjuknade är i stort sett lika hög som vid fågelinfluensa, men det massmediala intresset är betydligt mindre...
Fler dör av alkohol i Skåne 1022
I Skåne och Blekinge ökar dödligheten till följd av alkohol. Detta trots att den faller i landet i övrigt. Orsaken tros vara att man under lång tid haft tillgång till billig sprit genom närheten till kontinenten och de generösare införselreglerna efter EU-inträdet...
Inget stöd för långsiktig effekt av lymfdränage 1022
Armlymfödem är ett vanligt problem hos patienter som behandlats för bröstcancer med strålning och kirurgi som omfattar lymfkörtlar i armhålan. Årligen beräknas runt 800 svenskar drabbas av tillståndet, som resulterar i svullnad av armen, tyngdkänsla och i svårare fall smärta och...
Nytt läkaravtal träffat från 1 april 1023
Ett nytt läkaravtal gällande till den 30 juni 2007 blev klart den 31 mars. Förbundsstyrelsen beslöt då att anta det bud som manglats fram i segslitna förhandlingar om bland annat nivåer och satsning på ojämställda löner...
Försenad forskningsproposition utan överraskningar 1024
Regeringen föreslår ett forskningstillskott på 2,34 miljarder kronor för perioden 2005–2008 och vill prioritera medicin och teknik. Den forskningspolitiska proposition som överlämnades till riksdagen den 20 mars innehöll inga stora överraskningar...
»Skralt« med fem miljoner till forskning om sjukfrånvaro 1024
Fem miljoner ska enligt den forskningspolitiska propositionen öronmärkas för försäkringsmedicinsk forskning rörande ohälsa och sjukfrånvaro. Det sker genom att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, år 2008 får ett engångsbelopp på 5 miljoner kronor att fördela... / Elisabet Ohlin
Första handboken om att sätta ut och trappa ner läkemedel 1026
FAS-UT, den första handboken med råd vid utvärdering och avslutning av läkemedelsbehandling, bygger framför allt på erfarenheter från sjukvården i Västerbotten. Författaren Claes Lundgren har träffat runt 1000 läkare, apotekare och sköterskor i arbetet med boken...
Fransk läkare med för hög arbetstakt avstängd 1028
79 patienter om dagen är för mycket. Det hävdar en fransk myndighet och har straffat en allmänläkare för att han tar emot för många patienter... / Anna Trenning-Himmelsbach
Svenska privatläkare ska få begära polishjälp 1028
Läkare som har vårdavtal med landstinget ska få fatta beslut om tvångsundersökning för vårdintyg och vid behov få hjälp av polis för att hämta patienten till undersökning. Det föreslår regeringen i en proposition... / Elisabet Ohlin
Dansk hälsominister föreslår »skampåle« för läkare 1028
För att öka insynen och valfriheten inom vården vill den danska hälsoministern publicera namnen på prickade läkare på nätet. Läkarförbundet är ytterst kritiskt till lagförslaget, som man kallar för »skampålen«... / Malin Bring

NOTISER

Planerade vaccinförsök riskerar bli flopp 1021
Flera länder vill inte vänta med att få igång en vaccintillverkning till dess att en fågelinfluensapandemi är ett faktum och den rätta virusstammen blir känd. I stället används virusstammar som idag kan ge fågelinfluensa för att hitta vaccinprototyper för kliniska försök...
Antivirala hamstras 1021
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att köpa in antivirala läkemedel, som bekostas av Krisberedskapsmyndigheten och ska lagras och användas i händelse av ett pandemiutbrott...
Läkartidningen kan bli medlemstidning 1023
Läkartidningen bör bli medlemstidning med prenumerationsavgiften inkluderad i medlemsavgiften anser Läkarförbundets centralstyrelse. Vid sitt sammanträde den 30 mars beslöts enhälligt att lägga fram ett förslag med denna innebörd till årets fullmäktigemöte i maj.
Alzheimerdiagnos med ny MR-teknik 1024
Med en ny typ av magnetkamerateknik har japanska forskare diagnostiserat demens av typen Alzheimer på möss långt innan sjukdomen ger symtom. Detta enligt en artikel publicerad på tidskriften Nature Neurosciences webbplats...
Allt om arbetsmiljö på ny sajt 1026
Ett trettiotal fackförbund, arbetsgivarorganisationer, forskningsinstitut, myndigheter och andra aktörer inom arbetsmiljöområdet står bakom en ny portal på Internet, Arbetsmiljöupplysningen (www.arbetsmiljoupplysningen.se)...

MEDICINSK KOMMENTAR

Bush främjar inte världens hälsa 1017
Av många svenskar förknippas president George W Bush främst med kriget mot Irak och mot terrorism. Men Bushadministrationen – som infört en uppseendeväckande politisk och ideologisk styrning – påverkar också den internationella hälsopolitiken på ett sätt som kan få betydelse även för svensk hälso- och sjukvård. / Lars Olof Kallings
Social återuppbyggnad kan ge bästa läkningen efter tsunamin 1017
De bofasta i katastrofområdena måste få hjälp på sina egna villkor
Psykiater Elsbeth Brännström har i ett korrespondensinlägg i Läkartidningen [1] skrivit om psykologiskt omhändertagande efter tsunamin i Sydostasien utifrån sin egen bakgrund och erfarenhet som flykting under andra världskriget...
/ Solvig Ekblad

NYA RÖN

Fortsatt strikta indikationer för tonsillektomi på barn med lindriga besvär 1029
I en öppen randomiserad studie från Holland har värdet av adenotonsillektomi på barn med lätta till måttliga symtom undersökts. Studien är – vad gäller bakomliggande motiv – relaterad till de vida indikationer för tonsillektomi som tillämpas... / Claes Hemlin
Oexploderad ammunition större hot än minor 1029
Åren 2000–2002 hade Afghanistan det högsta antalet människor i världen som skadats av oexploderad ammunition och landminor. Bilukha och medarbetare ger i BMJ en beskrivning av FNs databas för minkontroll i Afghanistan [1]... / Christian Unge
Kontroll över arbetstid och belastning kan motverka utbrändhet 1030
Utbrändhet bland ST-läkare borde, på grund av stora arbetskrav och begränsade möjligheter till kontroll av arbetstider och arbetsbelastning, vara ett utbrett och omfattande problem... / Jan Larsson
Alltför långa arbetstider för utbildningsläkare i USA äventyrar patienternas hälsa och säkerhet 1030
Diskussionen om läkarbetstider och dess betydelse för arbetsmiljö, patientsäkerhet och medicinska resultat är aktuell i både Europa och USA. I juli 2003 införde ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education) i USA nya regler som begränsar veckoarbetstiden till 80... / Kenth Johansson

KLINIK OCH VETENSKAP

På väg mot individbaserad uppföljning av resultat i vård och omsorg 1034
Uppföljning inom vård och omsorg bör visa vilka resultat som uppnås för de individer som får vård och omsorg. Idag saknas konsensus avseende vilken information som är nödvändig för detta, liksom gemensamma begrepp/termer och en nationellt definierad informationsstruktur... / Jerker Hanson
Kronisk granulomatös sjukdom – inte bara brist på syreradikaler 1036
OBSERVERA! (Vissa formler och namn i texten får en felaktig typografi på denna sida, därför rekommenderar vi våra läsare att ladda ner en pdf på hela artikeln... / Jan Palmblad WITH ENGLISH SUMMARY

Välj medellinjesnitt för bästa åtkomst till bukhålan 1042
För god åtkomst till bukhålan står valet mellan medellinjesnitt och stort tvärsnitt. Mycket talar för att man bör välja medellinjesnitt. Det är anatomiskt, eftersom inga stora nerver, muskler eller kärl delas, vilket har betydelse för nervskador och dysfunktion i bukväggen. Skillnaden vad gäller frekvensen sårruptur är inte säkerställd, och frekvensen ärrbråck verkar vara densamma vid båda snitten. / Leif Israelsson WITH ENGLISH SUMMARY

Nipahvirus – ännu en produkt från den asiatiska »virusfabriken« 1046
Infektion med Nipahvirus är en relativt nyupptäckt zoonos som i svåra fall orsakar encefalit, med en dödlighet bland sjukhusvårdade fall på runt 50 procent. Utbrotten har skett i Malaysia, Singapore och senast i Bangladesh. Viruset har en naturlig värd hos viss typ av fladdermus, och människor har huvudsakligen smittats via gris. Belägg för person-till-person-smitta finns ännu inte. / Anders Ternhag

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Användning av Topimax vid övervikt 1054
Finns dokumentation kring viktreduktion/anorexi till följd av behandling med topiramat (Topimax) ? Finns det dokumentation om eventuell användning vid... / Anna Niklasson/Anders Mellén

PATIENTSÄKERHET

Missade koloncancerdiagnoser ständigt återkommande i HSAN-fällningar 1049
Missade diagnoser avseende kolon- och rektalcancer är en ständigt återkommande grund för fällningar i Ansvarsnämnden. Läkarnas misstag leder ofta till att adekvata behandlingar blir kraftigt fördröjda. Fällda blir radiologer, kirurger, internmedicinare och distriktsläkare. På de här sidorna tar vi upp några fall...
»Vid röd ändtarmsblödning ska så långt möjligt tumörsjukdom bekräftas eller uteslutas« 1050
Vid röd ändtarmsblödning måste man så långt möjligt, genom till exempel rektalpalpation eller rektoskopi, försöka få bekräftat eller uteslutet om en tumörsjukdom ligger bakom...
Upptäckte inte kolontumör på röntgenbilder 1050
Röntgenbilderna visade tydligt att patienen hade en tumör i tjocktarmen, men det upptäcktes inte vid granskningen...
Ung kvinna fick metotrexat utan klar indikation – löpte risk att drabbas av livshotande biverkningar 1051
Läkaren behandlade den unga kvinnan med immunsuppressiv medicin utan klar indikation och utsatte henne därigenom för risk att drabbas av livshotande biverkningar utan säker diagnos. Det konstaterar Ansvarsnämnden och varnar läkaren...
Lärdomar från andras erfarenheter av fel vid peroral metotrexatbehandling 1052
En viktig del i arbetet med patientsäkerhet är att dela med sig av sina erfarenheter av risker. Detta har både amerikanska och engelska farmaceuter gjort i en tidskrift avsedd främst för amerikanska sjukhusfarmaceuter [1, 2]... / AnnSofie Fyhr
Datorstöd vid blodsockerkontroll på intensivvårdspatienter 1053
Våra förändringar av rutinerna för styrning av blodsockernivåerna hos intensivvårdspatienter visar att det är möjligt att snabbt införa nya rutiner som följer de senaste evidensbaserade rönen... / Keld Brodersen

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Är det oetiskt att låta sig bjudas på konferens på Hawaii? 1057
Ett kapitel i boken »Praktik och etik i kirurgens vardag. En exempelsamling med kommentarer« ägnas åt bjudresor. Kapitlet har rubriken »Bjudresor«och underrubriken »Du är utbildningsansvarig på kirurgkliniken på ett länsdelssjukhus«... / Åke Andrén-Sandberg
Kontroversiell förgiftningsepidemi lade grund för yrkesmedicinen 1061
Krigsårens gengas innehöll 20–30 volymprocent koloxid och förorsakade många akuta förgiftningsfall. I Stockholm utbröt en formlig epidemi av »kronisk koloxidförgiftning« med omkring 5 000 diagnostiserade fall.
Den kroniska gengasförgiftningen kom att bli föremål för en vetenskaplig kontrovers, men medförde också ett uppvaknande när det gällde arbetsmiljön.
/ Tore Leonhardt

DEBATT OCH BREV

Kamrater! Någon jävla ordning får det vara på blodtrycksområdet! 1068
Hypertoniområdet präglas för närvarande av höggradig förvirring. »Det enda som förefaller säkert är att endast tiaziddiuretika i låga doser har fastställd skyddseffekt .....
Läkemedelskommittéerna behövs, enligt SNS referensgrupp 1070
Läkemedelskommittéerna bör läggas ner och ersättas av någonting bättre, argumenterade Välfärdspolitiska rådet inom Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Läkartidningen 11/2005... / Peter Allebeck
Dagboksanteckningar om anhörigas och närståendes situation vid psykisk sjukdom 1072
När den gamla mamman avlider kommer hennes son att få den hjälp som hon förgäves vädjat om i alla år. Varför måste hon dö först? Det frågar författaren Åsa Moberg, som i dagarna utkommer med boken »Vara anhörig – bok för anhöriga till psykiskt sjuka«... / Åsa Moberg
Dagboksanteckningar om anhörigas och närståendes situation vid psykisk sjukdom 1072
(En längre verson av ovanstående artikel) / Åsa Moberg
MSF inför Läkarförbundets fullmäktige:
Läkarförbundet bör utvidga sitt arbete mot diskriminering 1075
Läkarförbundet arbetar för jämställdhet, lika rättigheter för män och kvinnor. Men kön är inte den enda grunden på vilken läkare diskrimineras. Läkarförbundets arbete mot diskriminering bör utvidgas till ett mer allomfattande jämlikhetsarbete... / Johan Zelano ,
Antidepressiv behandling bästa preventionen mot självmord bland unga 1076
Självmord bland unga bör förebyggas genom evidensbaserad behandling av depression, inte med hjälp av odokumenterade »självmordspreventiva program«... / Göran Isacsson
Slutreplik 1:
Självmordspreventiva program för unga behövs i Sverige också 1076
Suicidaliteten bland elever i interventionsskolor minskade signifikant jämfört med kontrollskolor. I Sverige behövs liknande självmordspreventiva program som är lokalt anpassade... / Danuta Wasserman
Självmord hos barn och unga förebyggs säkrast genom effektiv behandling mot depression 1078
Slutreplik 2
Professor Wasserman hävdade i sin ursprungliga medicinska kommentar att så kallade suicidpreventiva program visats ge en signifikant minskad suicidfrekvens bland unga...
/ Göran Isacsson

KORRESPONDENS

Sena infektioner i huden efter tsunamiskador 1079
Sedan början av mars 2005 har sju patienter, varav fem vårdats inneliggande för delhudstransplantationer av större defekter efter skador i samband med tsunamikatastrofen i Asien 2004, fått sena infektionstecken i huden med långsamt tilltagande, blåröda, uppdrivna lesioner... / Björn Petrini
Första lyckade hjärttransplantationen i Sverige 1079
I serien Läkartidningen 100 år beskrev Torbjörn Lundman utvecklingen av svensk kardiologi, som den återspeglats i Läkartidningen (32–33/2004, sidorna 2470-5). Han nämner där den förste svensk som erhöll ett nytt hjärta (LT 38/1982, sidorna 3315-9)... / Ingemar Cullhed
Milgrams experiment i annan belysning 1079
Josef Milerad skriver i sin spalt om »Mannen som elchockade världen« i LT 6/2005 (sidan 369). Jag vill i anslutning härtill rekommendera en bok av Johan Asplund, »Det sociala livets elementära former« (1987), som tar upp detta Milgrams klassiska experiment ur en annan synvinkel... / Leif Pettersson
Divergerande studieresultat och en »magisk« gräns 1080
I 6/2005 (sidorna 374-6) har Läkartidningen publicerat en artikel från ett forskarteam vid Karolinska Universitetssjukhuset som under rubriken »Övning ger färdighet« redogör för sina fynd rörande betydelsen av utbildning och volym för resultaten av rektalcancerkirurgi... / Adam Taube
Replik:
Motiverar den absoluta riskreduktionen förflyttning av stora patientkategorier? 1080
Professorerna van der Linden och Taube har helt rätt; mitt lite slarviga uttryck »motsatsen« betyder att studien inte funnit något statistiskt signifikant, positivt samband mellan ökande operationsvolym och förbättrat resultat... / Johannes Järhult

NYA BÖCKER

Viktig bok om könets betydelse vid psykisk sjukdom 1082
Karin Garde. Køn, psykisk sygdom og behandling. 195 sidor. Köpenhamn: Hans Reitzels forlag; 2003. ISBN 87-412-2420-5. Recensent: Ingela Heimann, verksamhetschef, psykiatriska kliniken, Kungälv, ordförande i kvinnliga läkares förening...
När Stalins paranoia grep tag i läkarna 1083
Jonathan Brent, Vladimir Naumov. Stalins sista brott. Komplotten mot de judiska läkarna 1948–1953. 357 sidor. Nora: Bokförlaget Nya Doxa; 2004. ISBN 91-578-0437-0. Recensent: Jan Halldin, med dr, leg läkare, socialmedicin, Norrbacka, Karolinska institutet, Stockholm...

INLÄGG UTIFRÅN

Sjuk av sorg? 1120
Sorg – »I vården behandlas den med piller som om den vore en sjukdom och inte en del av livet«, sade en kvinna i ett reportage i Dagens Nyheter nyligen. Hon förlorade man och barn i en villabrand. »[Hon] varken sov eller åt...