INNEHÅLL NUMMER 15, 2005

LEDARE

Bra med EU-konkurrens! 1121
Den gångna helgens fullmäktigemöte för Medicine studerandes förbund, MSF, rymde bland annat diskussioner om internationell samverkan. MSF har blivit medlem i European Medical Students Association, den studerandeorganisation som är knuten till den europeiska läkarorganisationen... / Johan Zelano
Sämre vård i Stockholm 1121
Riksdagsledamoten Karin Enström (m) oroas över följden för stockholmarna av den föreslagna stopplagen. Hon skriver i tidningen Stockholm City: »På Karolinska Universitetssjukhuset är väntetiden för en hörseloperation 55 veckor...
Spontan kommentar till Läkartidningen 1121
Nu avvisas döende barn. En humanitär katastrof att låta dem stanna, säger ministern. Vad är det för ett språk? Myndigheterna gör som de vill, kallar det individuell bedömning. Vad är det för ett språk? Röstat för solidaritet och får hjärtlöshet... / Christer Sjödin
Flyktingskräck har drabbat makthavare 1137
FNs flyktingorgan United Nations High Commissioner for Refugees har nyligen uppskattat antalet asylsökande flyktingar i världen till 17084 100. 4242300 av dessa sökte asyl i Europa. Hälsotillståndet hos dessa människor som inget land vill ha är ofta bedrövligt... / Josef Milerad

AKTUELLT

Sambandet mellan nervgift och ALS kartläggs 1131
Ett nervgift som produceras av cyanobakterier, vilka bland annat finns i Östersjön kan vara en bidragande faktor till uppkomsten av vissa allvarliga neurodegenerativa sjukdomar. Nu ska prov från svenska ALS-patienter analyseras för att se om nervgiftet även finns i dessa.
Redaktionella kvaliteten kan påverkas men inte annonsförsäljningen 1132
I två artiklar diskuteras för- och nackdelarna med att omvandla Läkartidningen från en prenumererad skrift till medlemstidning.
En av många åtgärder för ekonomi i balans 1132
Förslaget till fullmäktige att omvandla Läkartidningen till medlemstidning ska ses som ett led i en samlad översyn av Läkarförbundets ekonomi, där en rad åtgärder genomförs. Syftet är inte att i övrigt förändra tidningens ställning och inriktning, säger förbundets VD Catarina Andersson Forsman... / Uno Käärik
Ylva Johansson vill effektivisera vården med IT 1134
Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson vill påskynda IT-utvecklingen, bland annat genom att elektroniska patientjournaler samordnas och införs i hela sjukvården... / Elisabet Ohlin
Nationell patientöversikt prövas i oktober 1134
Fyra landsting ska till hösten testa ett verktyg för att samla information om en patient från flera olika vårdgivare... / Elisabet Ohlin
Stopplagsproposition väntas om några veckor 1135
Lagrådet ställer sig »tveksamt« till regeringens stopplagsförslag. Men vårdminister Ylva Johansson är nöjd... / Elisabet Ohlin
Landsting, Försäkringskassan och läkarna eniga om sjukskrivningsåtgärder 1136
Regeringen bör från och med årsskiftet ge landstingen ekonomiska drivkrafter att sänka sjuktalen, enligt ett förslag från Nationellt försäkringsmedicinskt forum... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Läkarförbundet minskar ägarandelen i Salus Ansvar 1131
Läkarförbundet minskar sitt aktieinnehav i Salus Ansvar och blir därmed inte längre största aktieägare. Den rollen övertas av investmentbolaget Öhman AB. För Läkarförbundet ingår beslutet i en långsiktig strategi, säger förbundets VD Catarina Andersson Forsman...
Fetma hotar korta amerikaners livslängd 1135
USAs eskalerande fetmaepidemi hotar korta den förväntade livslängden för landets invånare. Det varnar forskare för i en artikel publicerad i New England Journal of Medicine...
Inga omedelbara uppehållstillstånd för apatiska barn 1135
Riksdagen avslog flera motioner apropå de apatiska barnen. Flera av motionerna föreslog omedelbart ingripande så att de barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd beviljas permanent uppehållstillstånd...
Försäljningsstopp för Bextra efter biverkningar 1136
Läkemedelsbolaget Pfizer stoppar nu försäljningen av det antiinflammatoriska läkemedlet Bextra på grund av risken för allvarliga biverkningar. I Sverige använder cirka 3000 patienter läkemedlet, enligt Läkemedelsverket...

MEDICINSK KOMMENTAR

Läkemedelsgenomgång på distans – en tillfällig nödlösning 1129
Inför istället mer ändamålsenlig organisation på äldreboendena!
I veckans nummer av Läkartidningen finns en artikel om ett projekt med läkemedelsgenomgångar på distans skriven av en geriatriker och en apotekare. Projektet genomfördes på 17 kommunala »särskilda boenden« (här nedan angivet som »äldreboenden«) under två år...
/ Gunnar Akner

NYA RÖN

Sökstrategier för att hitta systematiska litteraturöversikter i Medline/PubMed 1137
Tillgång till systematiska litteraturöversikter, systematic reviews, kan anses vara grunden för evidensbaserad praxis. Det är också viktigt med sökrutiner som gör det lätt att hitta systematiska översikter om en eftersökt klinisk problemställning... / Viveka Alton
Livsuppehållande behandling vid livets slut i sex europeiska länder 1138
Modern medicin ger nya och bättre möjligheter till diagnostik och behandling. Dessa möjligheter utnyttjas inte alltid till att förlänga patientens liv. Rådande klinisk praxis för potentiellt livsförlängande behandling vid livets slut i sex europeiska länder är nyligen granskad... / Tore Nilstun
Behövs det en tredje person vid gynekologisk undersökning? 1138
Traditionellt rekommenderas närvaro av tredje person vid gynekologisk undersökning av kvinnor. Syftet är att skydda kvinnor från övergrepp och läkare från orättvisa beskyllningar... / Lotti Helström

KLINIK OCH VETENSKAP

Oväntade fynd – solljus kan skydda mot cancer 1140
Två aktuella studier visar att solbestrålning kan minska risken för maligna lymfom respektive öka överlevnaden hos dem som drabbas av malignt melanom. Mekanismerna bakom de överraskande fynden är oklara men kan innefatta aktivt vitamin D. / Karin Ekström Smedby
Läkemedelsgenomgång på distans ger bättre farmakabruk bland äldre 1143
Minskar risken för biverkningar
Den beräknade befolkningsutvecklingen i Sverige de kommande 30 åren visar på en förväntad 50-procentig ökning av personer över 75 års ålder. Den svenska hälsoundersökningen (SWEOLD) 2002 visar på tendenser till sviktande hälsa och funktionsförmåga i denna åldersgrupp [1]...
KUNSKAPSPROV / Annika Kragh WITH ENGLISH SUMMARY

Löftesrika annonser i dagspress saknar vetenskaplig grund 1150
I dagspressannonser har Elmedi-kliniken utlovat ”Goda resultat vid behandling av dålig blodcirkulation i benen!” med hjälp av en ”välprövad” elektromedicinsk behandlingsmetod. Men en genomgång av dokumentationen bakom dels metodens verkningsmekanism, dels de uppgivna goda resultaten visar att metoden idag inte kan anses användas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienter och anhöriga som frågar om behandlingsmetoden bör upplysas om detta. KUNSKAPSPROV / David Bergqvist
Claudicatio och lungembolism kan orsakas av venöst aneurysm 1152
Fallbeskrivning visar på svårigheterna med denna ovanliga diagnos
En 19-årig yngling, ickerökare och idrottsligt aktiv, hade sedan ett knappt år märkt en resistens av varierande storlek i vänster knäveck. Utredning hade visat en sannolik Bakercysta, och patienten hade då satts på väntelista för exstirpation av denna...
/ David Bergqvist WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Hot om uppsägning på grund av extraarbete – fingerat diskussionsfall 1156
Du är kirurg och arbetar extra på andra ställen än den egna kliniken under jourkompensationstid och semester för att få råd att förverkliga en dröm. När ledningen på det sjukhus där du är anställd får kännedom om ditt extraarbete hotar de med uppsägning och motiverar detta med omtanke om din hälsa. Detta är problemställningen i ett fingerat diskussionsfall, som kommenteras av fem erfarna kirurger. / Åke Andrén-Sandberg
Oseriös marknadsföring av TrioBe 1160
Vitaminpreparatet TrioBe har på kort tid blivit en storsäljare i Sverige. I sin mycket aktiva marknadsföring likställer läkemedelsförtaget homocysteinförhöjning i serum med förstadium till ”B-vitaminbrist”. Mot detta finns många invändningar. Det saknas också vetenskapligt stöd för att preparatet skulle kunna förhindra hjärt–kärlsjukdom, vilket reklamen förespeglar. KUNSKAPSPROV / Anders Lindgren
Sverige har en hel del att lära av engelsk sjukvård 1163
Sjukvården i England har en mycket hög medicinsk kvalitet, antagligen en av de högsta i världen. Samtidigt utför läkarna mer patientarbete än i Sverige... / Kjell Tullus

DEBATT OCH BREV

Biverkningar av sjukskrivning 1176
Sjukskrivning är ett potent »läkemedel«; att evidens om bieffekter saknas får inte förhindra att vi tar ansvar för att informera patienter om risker vi kan misstänka. Det är ofta mycket tacksamt att informera om riskerna, då patienten kan bli mer motiverad att planera för en arbetsåtergång... / Sven Wåhlin
Dataregister inte bara av godo Glöm inte patientens integritet! 1178
Många aktörer verkar för en ökad IT-användning inom hälso- och sjukvården. Som läkare har man dock anledning att beakta även aspekter såsom vårdens effektivitet och patientens integritet... / Christer Sjödin
Vården och de mest utsatta 1:
Lagstridigt att inte ge utsatta vård 1181
Som följd av ett sparbeting inom sjukvården i Stockholms läns landsting 1996–1998 reducerades slutenvårdsplatserna inom psykiatri och beroendevård. En undersökning i Stockholms län visar att det bland samhällets mest utsatta finns personer med allvarlig ohälsa som idag står utanför vård och omsorg... / Jan Halldin

KORRESPONDENS

Russin ger säkrare hälsovinst än vin! 1182
I flera år har det duggat rapporter om hälsoeffekter av ett glas rödvin per dag, företrädesvis från vinodlande länder, såsom Frankrike m fl. Mer undanskymt har det påvisats ämnen i skalet på de blå vindruvorna som motverkar uppkomst av aterioskleros; kanske är det detta ämne mer... / Eva Dicander
Replik:
Effekterna tycks bero på alkoholen i sig 1182
Eva Dicander m fl framför i sitt brev tanken att det är vissa ämnen i vindruvornas skal som ger upphov till de positiva hälsoeffekterna av måttlig vinkonsumtion... / Sven Andréasson
Aldrig suturera hundbett? 1182
I Läkartidningen 10/2005 (sidorna 772-3) beskrivs två fall av bitskador, där behandlande läkare kritiseras av HSAN och fälls för sin handläggning. I ett kort referat måste naturligtvis Ansvarsnämndens utlåtande bli något ofullständigt... / Anders Flodström

KRÖNIKA

Våga flytta! 1169
Erfarenheter av att flytta till England
I snart tre år har jag arbetat som »consultant« (överläkare) i barnnefrologi vid Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) i London. När man kommer från Sverige till detta barnsjukvårdens mecka är det lätt att känna sig som kusinen från landet...
/ Kjell Tullus

INLÄGG UTIFRÅN

Bra läkare ser människan bakom könet 1208
På den tiden vi som barn lekte doktor – det är mycket längesen nu – var det alltid så att Inga Lisa var patient; hon var äldst och hade redan fått bröst. Sven Olof som var några år yngre var alltid doktor och stod för undersökningarna... / Margareta Strömstedt

FÖRBUNDSNYTT

Läkarförbundets internationella arbete 1172
Sveriges läkarförbunds europeiska engagemang har varit stort de senaste åren med anledning av att Läkarförbundet är ordförande i såväl den övergripande läkarorganisationen CPME som i almmänläkarorganisationen UEMO. Läs mer genom att ladda ner pdf:en.