INNEHÅLL NUMMER 16, 2005

LEDARE

Satsa på företagshälsovård! 1209
Företagshälsovård – begreppet i sig åskådliggör klart vad det handlar om – en hälsovård med nära anknytning till företagen och deras anställda. En resurs som kan förebygga och åtgärda dåliga arbetsmiljöer, hantera arbetsrelaterade hälsoproblem och bidra till... / Susann Asplund Johansson
Inkonsekvent statistik 1209
Socialstyrelsen har nyligen avgett en årsrapport om det nationella planeringsstödet, NPS 2005, med en analys av bla läkares framtida arbetsmarknad. Man skriver på ett ställe att nettoimmigrationen av utländska läkare förväntas bli ca 350 per år... / Uno Käärik
Minikurs i medicinhistoria 1225
»Medicinhistorisk minipaus« heter de korta medicinhistoriska anekdoter som sedan en tid tillbaka ligger insprängda här och var i Läkartidningen. Många handlar om vad berömda doktorer har sagt eller gjort... / Josef Milerad

AKTUELLT

Industrin finansierar 29 procent av läkarnas fortbildning 1219
Ny beräkning av IPULS
Industrin står för 29 procent av de totala årliga kostnaderna för läkares fortbildning, enligt en beräkning från IPULS, Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige...
/ Elisabet Ohlin
Specialisterna i Malmö flyttas från centrum till förorterna 1219
De privata specialistläkarna i Malmö hänger för mycket i centrum. Därför ska de nu dirigeras ut till förorten genom en riktad upphandling... / Erik Skogh
Stor okunskap om lagarna som styr hantering av forskningsmaterial 1220
»Det är forskarens ensak vad han gör med sina handlingar.« Det var en av de kommentarer som Riksarkivets inspektörer möttes av då de granskade hur medicinska fakulteter efterlever – och bryter mot – svensk lag. Att det inte är forskarens ensak har inte minst den sk Gillbergaffären i Göteborg visat.
Ökad patientsäkerhet ska rädda 100 000 amerikanska liv 1221
I USA pågår en stor kampanj för att minska antalet dödsfall orsakade av misstag inom sjukvården. Målet är att rädda 100000 liv. I en rapport från år 2000 varnade amerikanska hälsomyndigheter för att just brister i vårdsäkerhet kunde leda till så många som 100000 dödsfall årligen... / Anders Hansen
Vårdministern välkomnar försök med nationellt familjeläkarsystem – delvis 1222
Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson ser gärna ett försök med Protos. Men initiativet måste komma från landstingen, sa hon på distriktsläkarnas fullmäktigemöte... / Elisabet Ohlin
Ökad effektivitet kortade köerna 1222
Elva procent fler operationer under 2004 med oförändrad arbetsstyrka. Det blev facit när förändringsarbetet vid Område öron-, näs- och halssjukdomar på Universitetssjukhuset i Lund utvärderades...
Nytt vårdavtal med Capio möjliggör privatpatienter på S:t Göran 1223
Stockholms läns landstings nya avtal med Capio godkändes av landstingsfullmäktige förra veckan. Det innebär att S:tGörans sjukhus i enlighet med den väntade stopplagens så kallade gräddfilsförbud inte längre ska ta emot privatfinansierade patienter... / Elisabet Ohlin
Nya studentordföranden tror på ihärdighet 1223
Bättre möjligheter till studiemedel och forskning är viktiga frågor för Hanna Åsberg, ny ordförande för medicinstudenterna... / Elisabet Ohlin
Nya behandlingar för den »bräckliga kvinnan« följer ett historiskt mönster 1224
Efter östrogenet kom SSRI
Östrogenbehandling har gått från förskrivning långt utanför ursprungliga indikationsområden till kraftig inbromsning...

MEDICINSK KOMMENTAR

Skrämmande siffror om bröstcancerrisk vid östrogensubstitution bör tolkas försiktigt 1217
På relativt kort tid har inställningen till substitutionsbehandling med östrogen svängt dramatiskt. Den tidigare positiva attityden fick stöd i ett flertal observationsstudier, som talade för skydd mot bla kardiovaskulär sjukdom... / Viveca Odlind

NYA RÖN

Tumörer i papilla Vateri bör behandlas med »kirurgisk aggressivitet« 1225
Cancer i papilla Vateri är en ovanlig tumörform, studerad endast i begränsad omfattning. Långtidsöverlevnaden efter resektion har i allmänhet i flertalet redovisade patientserier varit bättre vid cancer i papilla Vateri än vid annan periampullär cancer... / Bengt Isaksson
Bröstcancerrisk påverkas ej av frukt och grönt 1225
Det finns ett allmänt intresse av hur livsstilsfaktorer kan skydda eller förorsaka cancersjukdomar, bröstcancer inte undantaget. Flera undersökningar har antytt en förebyggande effekt av grönsaks- och fruktintag vad gäller risk för bröstcancer... / Arne Wallgren

KLINIK OCH VETENSKAP

Hormonbehandling i klimakteriet ökar risken för bröstcancer 1228
Behandlingen kan ha gett 3440 extra fall i Sverige under 1990-talet
Utifrån risksiffror i ”The Million Women Study” beräknas att hormonbehandling i klimakteriet kan ha gett drygt 3 400 extra fall av bröstcancer i Sverige under 1990-talet, dvs 18 procent av alla bröstcancerfall hos svenska kvinnor under perioden. Dessa skrämmande siffror bör tolkas försiktigt – samtidigt som de tydligt visar på att östrogensubstitution bör ges endast på mycket klar, väldefinierad indikation under kortaste möjliga tid.
/ Cecilia Magnusson
Amiodaron som behandling mot förmaksflimmer gav tyreotoxikos 1231
Fallbeskrivning
Amiodaron är ett antiarytmikum som använts i ökande omfattning de senaste åren. En fallbeskrivning bekräftar att preparatet kan ge tyretoxikos, och man uppmanar till regelbunden kontroll av patientens tyreoideastatus under behandlingsperioden.
/ David Nathanson
Nätverksarbete inom palliativ medicin främjar forskning och utveckling 1235
I ett nystartat nationellt forskningsnätverk samlas data från patienter inskrivna i den palliativa vården. Med relativt små arbetsinsatser möjliggörs kartläggning av symtomförekomst och behandlingstraditioner, som kan ligga till grund för forskning och metodutveckling inom den palliativa medicinen. / Staffan Lundström
Undervisning i konsultationsmetodik behövs i läkarutbildningen 1239
Utvärdering med studentenkät och fokusgruppsintervjuer
Konsultationens tre funktioner är att bygga en relation, att samla information och att komma överens om behandling, och i över hälften av fallen kan läkaren ställa rätt diagnos enbart utifrån anamnesen [1, 2]...
/ Anders Håkansson WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICINENS ABC

Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar 1247
ABC om
För gynekologer är benign mola en känd graviditetskomplikation. Men det är också viktigt att icke-gynekologer tänker på tillståndet som en möjlig differentialdiagnos. Symtomen från benign mola och andra mer maligna trofoblastsjukdomar kan komma från vitt skilda organsystem, vilket kan förvilla både patienten och läkaren och därför fördröja diagnosen.
KUNSKAPSPROV / Lena Marions

PATIENTSÄKERHET

»15-årig pojke utsattes för allvarlig risk att hamna i livshotande diabeteskoma« 1253
Bristfällig utredning av viktnedgång och ökad trötthet
Mot bakgrund av den 15-årige pojkens kraftiga viktnedgång och ökade trötthet borde läkare A ha undersökt honom med avseende på eventuell diabetes, konstaterar Ansvarsnämnden och fäller A...
Allvarligt dröjsmål med diagnostisering och behandling av 17-årings tarmvred 1254
ST-läkarens bristfälliga handläggning av den 17-årige pojken medförde ett allvarligt dröjsmål med diagnos och behandling av tarmvred...
Skrev ut 14-årig pojke med buksmärtor utan läkardokumentation – varnas 1255
Det var inte godtagbart att skriva ut den 14-årige pojken utan läkardokumentation om hans buksmärtor, temperatur och övriga besked, konstaterar Ansvarsnämnden och varnar en kirurg A...
Felaktig operationsteknik orsakade ung kvinna en svår gallgångsskada 1256
»Kan i framtiden ge upphov till allvarliga komplikationer«
Ansvarsnämnden varnar en kirurg för att hans felaktiga operationsteknik orsakade den 20-åriga kvinnan en svår gallgångsskada, som i framtiden kan ge upphov till allvarliga komplikationer...

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Kompetensutveckling – mer än att åka på kurs 1258
En viktig del är att förstå, ifrågasätta och ompröva »det redan givna«
Kompetensutveckling bör innehålla begrepp som förståelse, kompetensförstärkning och kompetensförnyelse. Förståelsen av det egna arbetet är grundläggande och påverkar lärandet och verksamhetens utveckling...
/ Gösta Eliasson
Fällande dom i fyra fall 1262
Marknadsföring av läkemedel till allmänheten granskad av IGM och NBL
Informationsgranskningsmannen (IGM) och Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) utgör tillsammans läkemedelsbranschens egen marknadsdomstol. Denna skall se till att branschens regler följs. En viktig regel är att receptbelagda läkemedel inte får marknadsföras till allmänheten...
/ Einar Perman

DEBATT OCH BREV

Beslut om användningen av läkemedel bör baseras på kostnader och nytta 1264
I SNS rapport anser vi att särlösningar för läkemedel bör undvikas. Lagstiftningen kring läkemedelskommittéer är en annan särlösning som kan ifrågasättas... / Göran Arvidsson
Replik:
Även arbetsformerna i SNS bör kunna ses över 1265
SNS Välfärdspolitiska råd tar upp viktiga och angelägna samhällsfrågor. Experter och referensgrupper företräder bred kompetens och erfarenhet från olika samhällssektorer. Sällskapet har jag inga problem med, men arbetsformerna bör kunna ses över... / Peter Allebeck
Vården och de mest utsatta 2:
Vad har gjorts och vad bör göras? 1266
Stockholms läns landsting har med början 1997 skapat vårdresurser för hemlösa med mobila team och en särskild vårdcentral. Ett medicinskt stödboende har nyligen öppnats... / Jan Halldin
Sanktionering av dödshjälp förändrar samhällets etiska värdegrund 1268
När samhället sanktionerar dödshjälp inträffar något utöver det att ett visst beteende avkriminaliseras. De styrande sänder ut signaler om ett ändrat värdesystem kring hur ett människoliv skall värderas... / Susanne Ringskog Vagnhammar