INNEHÅLL NUMMER 17, 2005

LEDARE

Läkarutbildning i blindo? 1289
Allt fler röster har under senare tid höjts för en utökning av antalet utbildningsplatser inom läkarnas grundutbildning. Högskoleverket föreslog i december en utbyggnad med 320 platser, dvs en ökning med runt 30 procent... / Uno Käärik
Vacklande kravlista 1289
Västmanlands läns tidning (lib) gisslar sitt landsting för dess upphandling av familjeläkarenheter. Den gick från övernitisk lagtolkning till direktupphandling av tidigare underkända enheter: »När väl Carema fått välja ut sex enheter var lagen och landstingets egna krav inte...
Nytt hopp för vitaminernas vänner 1305
Läkarkåren brukar anklagas för att medikalisera hälsoproblem som beror på vårt sätt att leva. I stället för att hjälpa patienterna att ändra sina levnadsvanor skriver man ut piller som skall motverka effekterna av en ohälsosam livsstil... / Josef Milerad

AKTUELLT

Tre läkare avstängda för illojalitet 1299
Vann upphandling i konkurrens med sin arbetsgivare
Tre kardiologer vid Universitetssjukhuset Örebro avstängdes med omedelbar verkan från allt arbete måndagen den 18 april på grund av illojalitet. De hotas nu av avsked...
/ Elisabet Ohlin
Personalägda Nackageriatriken utsedd till Sveriges bästa arbetsplats 1299
Nackageriatriken, ett personalägt bolag med 270 anställda, kom på första plats när Veckans Affärer för tredje året i rad presenterade Sveriges bästa arbetsplatser... / Karin Bergqvist
Höjd medlemsavgift för att täcka underskott 1300
Förslag från centralstyrelsen till fullmäktige
Flera höjningar av medlemsavgiften föreslås av Läkarförbundets centralstyrelse inför årets fullmäktigemöte i maj. I praktiken berörs främst medlemmar som inte prenumererar på Läkartidningen samt pensionärer av de föreslagna höjningarna...
/ Elisabet Ohlin
»Nödvändigt för att behålla servicen« 1300
Neddragningar och sämre medlemsservice blir följden om inte medlemsavgiften höjs med 250 kronor, enligt Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm... / Elisabet Ohlin
Läkarnas avgift förhållandevis låg 1301
En typisk läkare betalar idag 0,72 procent av sin lön till fack och a-kassa. En kommunalarbetare betalar nästan tre gånger så mycket, om man ser till avgiftens andel av lönen... / Elisabet Ohlin
Politikerna delar de anställdas missnöje med arbetssituationen 1302
Sammanslagningen av KS och Huddinge hett ämne på fullmäktigemöte
Även landstingspolitikerna i Stockholm är missnöjda med hur sammanslagningen av Stockholmsjukhusen Huddinge och Karolinska påverkat arbetssituationen på sjukhusen. Det framkom vid Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte i fredags...
/ Elisabet Ohlin
Förnyat ersättningssystem men bevarat antal listade och samma områdesansvar 1303
Det skånska familjeläkarsystemet har svårt att få acceptans, både bland läkare och patienter. Efter en översyn presenterade tjänstemännen ett förslag till förändring. Ett förslag som inte kunde klubbas direkt utan behövde ytterligare tid för att få förankring bland partierna...
Den nationella handlingsplanen förlängs 1304
Eftersom den Nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården för åren 2001–2004 inte fick önskad effekt, ska handlingsplanen gälla ytterligare några år. Det har stat, kommuner och landsting nu kommit överens om... / Elisabet Ohlin
Vårdministern ger inga löften om svensk navelsträngsblodbank 1304
Mycket talar för att även Sverige bör ha en offentligt finansierad navelsträngsblodbank. Men något säkert löfte om att en sådan kommer att inrättas vill vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson ännu inte ge...

NOTISER

I höst ska Karolinskas personal må bättre 1302
Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset, kallar mediebilden av vantrivsel för politik och »häxjakt«.
-Det finns mycket som inte överensstämmer med verkligheten och många som inte håller med...
Vanliga infektioner tros orsaka leukemi 1304
Vanliga infektioner bland mycket små barn tros kunna ligga bakom vissa fall av leukemier senare i barndomen. Det visar en brittisk långtidsstudie som inkluderar fler än 10 000 barn, varav drygt 1 700 har drabbats av leukemi...

MEDICINSK KOMMENTAR

Babels torn ... eller systematiska begrepp, termer och koder 1297
Frågor om vad laboratorieundersökningar ska kallas, t ex i vetenskaplig text, är vanliga och beror ofta på osäkerhet om vad undersökningarna egentligen mäter eller observerar. NPU (Nomenclature of properties and units) är ett generellt redskap för att systematiskt beskriva en egenskap som mäts eller observeras vid en laboratorieundersökning; med en NPU-kod kan den mätning eller observation som ett laboratorieresultat avser nu entydigt definieras. / Elvar Theodorsson
Klart, korrekt och på svenska 1298
Språket i Läkartidningen
Läkartidningen strävar efter att publicera artiklar med ett klart, korrekt och konsekvent språk. Många gånger innebär det att accepterade artiklar bearbetas en hel del av redaktionen innan de kommer i tryck. Det gäller både stavning och syntax...
/ Jarl Holmén

NYA RÖN

Inget stöd för att SSRI ger ökad suicidrisk 1305
Läkemedelsverket varnade nyligen för att SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) kan öka självmordsrisken hos deprimerade barn.
Bakgrunden till varningen var en drastisk tolkning av några kliniska prövningar där ett ökat antal biverkningar i form av...
/ Göran Isacsson
Datortomografi utan kontrast
ger säker diagnos av appendicit 1305
Flera tidigare studier har visat att datortomografi av buken med kontrast - intravenöst och/eller oralt/rektalt - med relativt hög säkerhet kan fastställa diagnosen appendicit... / Ingemar Nilsson
Patientens upplevelse av egen kognitiv förmåga
påverkar livskvalitet och återhämtning vid kranskärlssjukdom 1306
Ett antal randomiserade studier talar entydigt för att blodfettssänkande läkemedel till patienter med kranskärlssjukdom leder till en kostnadseffektiv minskning av dödlighet och fortsatt hjärtsjuklighet... / Anna Kiessling
Tidig diagnos av melanom underlättas med utvidgade ABCD-kriterier 1306
Sett i ett 20-årsperspektiv är hudmelanom en av de snabbast ökande maligna tumörerna i Sverige med en genomsnittlig incidensökning av 2 procent per år. Tidig diagnos är avgörande för prognosen och för ökad överlevnad... / Britta Krynitz
Kartläggning av samband mellan födelsemånad och risk för MS 1306
Risken att få multipel skleros är komplex och beroende av både miljö och genetiska faktorer. Att många med MS är födda under våren har tidigare studier visat. En studie publicerad i BMJ har kartlagt om risken att få MS har ett samband med födelsemånad... / Sven-Erik Eriksson
Uppföljning av brittiskt protokoll för handläggning av plötslig och oväntad spädbarnsdöd 1307
Brittiska patologer och barnläkare har utarbetat en manual för hur plötslig och oväntad spädbarnsdöd (SIDS) skall handläggas [1]. Grundprotokollet bygger på erfarenheter från Avon och har sin bakgrund i det offentligt mycket omtalade fallet Sally Clark - en brittisk advokat som... / Bernt Alm
Fotodynamisk terapi bra mot multipla basalcellscancertumörer 1307
Patienter med basalcellsnevussyndrom - en autosomalt dominant sjukdom, utvecklar tidigt i livet multipla basalcellscancertumörer. Det är inte ovanligt att patienterna kan ha hundratals tumörer... / Bernt Lindelöf
Resultat efter öppen ljumskbråckskirurgi - vilken roll spelar nätet? 1307
Vid majoriteten av alla ljumskbråcksoperationer läggs någon form av syntetiskt nät in i avsikt att förstärka inguinalkanalens bakvägg.
Det vanligaste - mest använda - syntetmaterialet är polypropylen, ett propanderivat (CnH2n) som lanserades på 1950-talet...
/ Erik Nilsson

KLINIK OCH VETENSKAP

Får en laboratorieundersökning kallas vad som helst? 1308
»NPU-systemet« reder upp i begreppsröran och ger systematisk stringens
Varje år utförs hundratals miljoner laboratorieundersökningar i svensk sjukvård. Somliga är enkla att utföra, tex genom att doppa en testremsa i ett urinprov, andra mera komplicerade...
/ Gunnar Nordin WITH ENGLISH SUMMARY

Trikinos - infektionssjukdom som ökar på nytt i Östeuropa och på Balkan 1316
Feber, myalgi, periorbital svullnad samt eosinofili är tecken på trikinos – en i Sverige nästan bortglömd infektionssjukdom som på nytt ökar i Östeuropa och på Balkan. Smitta sker genom trikinsmittat och otillräckligt tillagat kött. / Jonas Ahl
Endovaskulär metod möjlig vid rupturerade bukaortaaneurysm 1320
En studie från Örebro visar att det är fullt möjligt att behandla rupturerade bukaortaaneurysm med endovaskulär metod (EVAR) och i vissa fall i lokalanestesi. Hypovolemisk chock kan kontrolleras med aortaocklusionsballong. Konventionell operation har mortalitetssiffror runt 50 procent, medan motsvarande siffra vid EVAR är 13 procent i denna studie. / Thomas Larzon WITH ENGLISH SUMMARY

Endovaskulär behandling vid massiv okontrollerad intestinal blödning 1326
Stabilisering med aortaballong ger tid till angiografisk kartläggning
Patienter med lokalt avancerad tumörsjukdom och massiv blödning från tumörområdet i buken utgör ofta svåra kirurgiska utmaningar. Svårigheten att identifiera och operativt åtgärda blödningskällan i ett tumöromvandlat område är uppenbar...
/ Henrik Leonhardt
Val och konsekvens: mätnivån avgör den statistiska verktygslådan 1331
Statistisk metodik är ett nödvändigt verktyg i vetenskapliga studier och för värdering av underlaget till evidensbaserade beslut. Valet av mätmetod och i vilken form mätvärdena ska användas avgör datamaterialets matematiska och statistiska egenskaper och därmed vilken statistisk verktygslåda som är lämplig. KUNSKAPSPROV / Elisabeth Svensson WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Apatiska barn - var står vetenskapen idag? 1338
Fenomenet apatiska barn belystes på ett seminarium anordnat av Svenska barnläkarföreningen. I frågan om huruvida dessa barn ska behandlas i öppen eller sluten vård konstaterade man att det saknas vetenskapliga studier av behandling i öppen vård, varför inga jämförelser kan göras. Socialstyrelsen har nu hörsammat seminariets önskemål om riktlinjer för diagnos och behandling, och ett expertmöte kommer att sammankallas. / Claes Sundelin
Praktisk sjukvård på bynivå i Afrika - god träning i bedside-medicin 1346
Trots den enorma tekniska utvecklingen kvarstår bedside- medicin och social anamnes som kungsvägen till korrekt diagnos. Arbete i fattiga länder ger nytt perspektiv på sjukhistoriens roll i diagnostiken... / Bengt Järhult

DEBATT OCH BREV

Klimakteriebesvär:
Förväntan, vänligt bemötande, lugn och ro och beröring lindrar - inte akupunktur 1353
Tvärtemot vad som rapporterats kan akupunktur inte sägas vara mer verksamt vid klimakteriebesvär än placebo (»nära placebo«). I två studier från Linköping lindrade kontrollmetoden besvären i lika hög grad som den aktiva behandlingen... / Margareta Sandberg

KORRESPONDENS

Uselt avtal 1357
»Får jag be om största möjliga tyyyystnad ...« Det känns som om den svenska läkarkåren har anammat cirkusdirektör Bronetts uppmaning. Det är faktiskt jävligt tyst beträffande vårt nya usla avtal rörande löner och arbetstid. Är Ni nöjda?? Det är inte jag... / Fredrik Robertson
Replik:
Lokala förhandlingar ger mer än att fortsätta centralt 1357
Jag kan hålla med Fredrik Robertson om att det varit ganska tyst sedan vårt avtal blev klart. Men jag håller inte med om att det skulle bero på någon uppmaning.
Inför årets avtalsförhandlingar har vi från Läkarförbundet arbetat för att informera alla medlemmar så mycket...
/ Eva Nilsson Bågenholm
Vilket ansvar har kirurgen? 1357
Det är med stort intresse som vi tagit del av Läkartidningens artikelserie om intimkirurgi. Vi har sedan flera år uppmärksammat dessa frågor i en rad motioner i riksdagen. Dessvärre utan att ha fått särskilt mycket gehör...
Perifer facialispares? Uteslut borrelios först, gör en LP! 1358
I Läkartidingen 10/2005 (sidorna 744-5) hävdar Malou Hultcrantz att det nu finns konsensus kring vilken behandling av perifer facialispares som kan anses evidensbaserad [1]. Hennes artikel är baserad på en översiktsartikel i BMJ [2], och för den som läst kommentarerna på Üwww... / Mats Reimer
Evidensbaserade behandlingsriktlinjer saknas, nya studier behövs 1358
I artikeln »Behandling av facialispares - evidensbaserade rekommendationer«[1] skriver Malou Hultcrantz att patienter med Bells pares skall behandlas med högdos kortison och antivirala mediciner. Hon hänvisar till evidensbaserade rekommendationer... / Eric Bertholds
Missas neuroborrelios som orsak till facialispares? 1361
Facialispares är ett vanligt symtom vid neuroborrelios. Hos cirka 10-20 procent av alla patienter i Sverige med facialispares har Borrelia-infektion diagnostiserats [1, 2]. Hultcrantz refererar i sin artikel till en engelsk »clinical review« [3]... / Lars Hagberg Anders Strömberg
Bells pares - evidensbaserad behandling? 1361
Akut dövhet (sudden deafness), akut ensidigt balansbortfall (vestibularisneuronit) och perifer ansiktsförlamning (Bells pares) är tre neurologiska katastrofer som oftast handläggs av öron-, näs- och halsläkare... / Anders Flodström
Replik:
Avsikten med referatet var inte att ge behandlingsrekommendationer 1363
Artikeln om behandling av facialispareser i LT 10/2005 är ett referat av en »clinical review« som LT önskade få refererad.
Jag vill här framföra att avsikten ej var att ge rekommendationer för behandling av Bells pares i Sverige...
/ Malou Hultcrantz
Redaktionell kommentar 1363
Malou Hultcrantz har i själva verket skrivit ett referat av BMJ-artikeln på redaktionens förfrågan. Detta kunde tydligare ha framgått av presentation och rubriksättning... / Josef Milerad
Får Milton betalt? 1363
I ett inlägg i Läkartidningen 11/2005 (sidan 881) ställer sig Anders Milton bakom ett förslag riktat mot läkemedelskommittéerna. Inget jäv uppges. Jag drar mig emellertid till minnes att Milton figurerat tidigare i samband med marknadsföring av besläktade budskap... / Staffan Svensson
Replik:
Svaret är nej 1363
Ingen form av ersättning har utgått till mig från LIF eller något läkemedelsföretag. Man kan uttrycka kritiska uppfattningar utan att vara betald eller ingå i en konspiration... / Anders Milton
Marias historia 1364
De flesta läkare förknippar nog Maria sjukhus främst med de tragiska händelser som ledde till Lex Maria [1]. Sjukhuset är sedan länge nedlagt men byggnaderna finns delvis kvar, och de och kvarteret rymmer mycket av medicin- och Stockholmshistoria förutom anknytningen till... / Göran Wennergren

NYA BÖCKER

Familjemedicinsk lärobok av hög vetenskaplig kvalitet 1365
Ian R McWhinney. Familjemedicin. 547 sidor. Lund: Studentlitteratur; 2004. ISBN 91-44-01944-0. Recensent: Göran Sjönell, med dr, familjeläkare, Kvartersakuten Matteus, Stockholm...