INNEHÅLL NUMMER 18, 2005

LEDARE

Gärna en rejäl pension
- även för professorer! 1385
Pensionsfrågan för kombinations-anställda läkare (professor/överläkare och universitetslektor/ överläkare) har varit en sällsynt svår nöt att knäcka. Det som för övriga anställda är en självklarhet, en bra pension efter ett långt yrkesliv, är för denna yrkesgrupp allt annat än...
För bättre tillgänglighet 1385
Sveriges sjukvård är högklassig tack vare en enastående sjukvårdspersonal. Det stora problemet är tillgängligheten, skriver åtta moderata landstingspolitiker med landstingsrådet Gustav Nilsson i spetsen i Blekinge Läns Tidning:

»Det krävs ett målmedvetet arbete runt...
Varför så lite forskning om de apatiska barnen? 1385
Norrländska Socialdemokraten oroar sig på ledarplats för den stora okunskap som finns kring de apatiska barnen i Sverige och för den bristfälliga forskningen i ämnet:

»Tyvärr tror många människor i vårt land att de apatiska barnen inte alls lider, att de bara låtsas...
Domstolen i rollen som doktor 1403
Att rädda liv och värna om livet är centralt i läkarens arbete. Samtidigt vet alla som har arbetat med mycket svårt sjuka att det finns situationer när åtgärder, vars enda syfte är att förlänga livet, inte är rimliga eller etiska... / Josef Milerad

AKTUELLT

Nya riktlinjer tas fram för hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial 1396
»Nuvarande lagar räcker för att värna integriteten«
Nu ser flera universitet över de rutiner som gäller för forskares hantering av integritetskänsligt material, och nya riktlinjer utarbetas. Att materialet kan betecknas som allmänna handlingar borde föranleda en ändrad lagstiftning, menar vissa. Andra anser att lagen är bra - om den används på rätt sätt.
Patienter kräver bättre sekretess i forskning 1397
Riksförbundet Attention, som vänder sig till personer med bland annat ADHD och DAMP, söker nu stöd från en stor del av handikapprörelsen för kravet på ökad sekretess inom medicinsk forskning...
Aaron Beck utvecklade den kognitiva terapin:
Det började med försök att visa att Freud hade rätt 1398
För snart femtio år sedan utvecklade den amerikanske psykiatern Aaron Beck en ny form av psykoterapi, som ett alternativ till den då dominerande psykoanalysen. Idag är det visat att hans kognitiva terapi har effekt mot bland annat depression och ångestsjukdomar. Men det hela började med ett försök att bevisa att Freud hade rätt. Det avslöjar Aaron Beck i en intervju med Läkartidningen inför hans besök i Sverige i juni. / Miki Agerberg
Aaron Beck och Dalai Lama samtalar om kognitiv terapi och buddhism i Göteborg 1398
På kongressen i Göteborg i sommar medverkar de internationella toppnamnen inom kognitiv psykoterapi, med Aaron Beck själv i spetsen. Ett kanske oväntat namn bland de medverkande är Dalai Lama... / Miki Agerberg
Få landsting tror sig kunna kapa köer i tid 1399
Endast tre landsting, Stockholm, Kalmar och Jönköping, kommer att klara den nya behandlingsgarantin på tre månader när den träder i kraft i höst, enligt en enkät som tidningen Dagens Samhälle gjort... / Elisabet Ohlin
Forskning på gravida i Lund ledde till upprörd etikdebatt i BJOG 1400
Även svenska systemet med lokala etikkommittéer ifrågasattes
En Lundastudie där njurbiopsier togs på gravida orsakade en upprörd debatt i tidskriften BJOG. Kritikerna menar att undersökningen är oetisk. Dag Wide-Swensson i Lund ångrar inte studien, men den planerade uppföljningen blir inte av, trots klartecken från den svenska etikkommittén. Uppståndelsen blev för påfrestande...
Stopplagen blir valfråga 2006 1402
Stopplagspropositionen, som regeringen nu lämnat till riksdagen, debatterades i kammaren förra veckan. Lagen föreslås gälla från årsskiftet... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Ny tillsynschef vid Socialstyrelsen 1399
Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens smittskyddsavdelning, är sedan 1 maj ny chef för tillsynsavdelningen vid Socialstyrelsen. Han efterträder Catarina Andersson Forsman som numera är VD för Läkarförbundet...
Läkemedelskostnader ner med 2,6 procent 1399
Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen minskade med 2,6 procent under första kvartalet 2005 jämfört med samma period förra året, meddelar Apoteket. Förbrukningen är ganska oförändrad. Nedgången har andra orsaker...
Gallstensoperationer får kvalitetsregister 1402
Ett kvalitetsregister för gallstensoperationer har startat, kallat GallRiks.
Mellan en fjärdedel och hälften av befolkningen utvecklar någon gång gallsten. Men många av dessa blir aldrig föremål för operation. Symtomen kan vara vaga...

MEDICINSK KOMMENTAR

TNT-studien ger skjuts i debatten om högdos statiner 1393
Lägre LDL-kolesterolvärde minskar kardiovaskulär risk ytterligare
Den s k TNT-studien visar att kardiovaskulär risk minskar med högdos statin för att få ner LDL-kolesterolvärdet till ännu lägre nivåer än nuvarande riktlinjer anger. Visserligen dimensionerades studien inte för att visa effekt på dödlighet, men inte heller någon tendens till minskad total dödlighet sågs vid behandling med högdos statin. Ytterligare studier bör avvaktas innan nya riktlinjer utarbetas för behandling med statin i högdos i sekundär hjärt–kärlprevention.
/ Anders G Olsson

NYA RÖN

Utvärdering av mammografi i Köpenhamn
Bröstcancermortalitet sänkt med 25 procent 1403
Trots lagstadgad dansk rekommendation om mammografiscreening bedrivs idag organiserad screening bara på Fyn och i Västra Själland där Köpenhamn ingår. I Köpenhamn började mammografiscreening erbjudas år 1991... / Kerstin Sandelin
Öppen eller laparoskopisk bråckoperation:
Efter fem år mår patienterna ungefär lika bra 1403
Flera väl genomförda studier och metaanalyser har visat att laparoskopisk bråckoperation ger en snabbare återhämtning än öppen operation. Men detta till priset av högre kostnad och ökad risk för allvarliga komplikationer... / Erik Nilsson
Differentialdiagnostik viktig vid misstanke om erysipelas (rosfeber) Liknande symtom förekommer vid ett flertal icke-infektiösa tillstånd 1404
Erysipelas (rosfeber) är en relativt vanlig bakteriell infektion som främst drabbar äldre. Infektionen ger en lokal rodnad med ömhet och svullnad som oftast är lokaliserad till de nedre extremiteterna. Rodnaden är oftast skarpt avgränsad mot övrig hud... / Anders Strömberg

KLINIK OCH VETENSKAP

Organdonation? När får frågan ställas? 1407
Diskussion kring fiktiva fall visar på svårigheterna att nå samstämmighet
Svårigheterna att nå samstämmighet i frågan om, och i så fall när, personalen – ofta ansvarig läkare – får ta upp frågan om organdonation belyses i en diskussion kring tre fiktiva fall (de tre patienterna har alla en intrakraniell åkomma och manifest eller hotande hjärninfarkt).
/ Tore Nilstun
Etiskt acceptabelt med icke-terapeutisk ventilation av möjlig organdonator 1411
Ger såväl närstående som sjukvårdspersonal rådrum
Det är etiskt acceptabelt att sätta in icke-terapeutisk ventilation för en potentiell organdonator om denne uppfyller de tre kriterierna medvetslöshet, att inga kurativa åtgärder återstår och att tillståndet är terminalt. En policy för icke-terapeutisk ventilation föreslås, vilken också kan innebära en hjälp för de närstående.
/ Stellan Welin WITH ENGLISH SUMMARY

»Donor Action« - nu aktuellt för Sverige 1417
Med det databaserade programmet kan antalet organdonatorer öka
”Donor Action” är ett databaserat registreringssystem som analyserar rutiner kring organdonation på varje enskilt sjukhus: dels via journalgenomgång på avlidna patienter, dels via attitydenkät hos sjukvårdspersonal.
/ Peter Desatnik
Allt fler njursjuka diabetiker i dialys 1420
Bättre diabeteskontroll och blodtrycksbehandling kan motverka trenden
Antalet patienter i aktiv uremivård (dialys och transplantation) i Sverige ökar kontinuerligt, i genomsnitt med fem procent per år. Diabetesnefropati är en vanlig orsak till uremi. Profylaktiska åtgärder – bättre diabeteskontroll och blodtrycksbehandling – behövs för att motverka den trend som märks i många länder, dvs att allt fler patienter med diabetes typ 2 finns i aktiv uremivård.
/ Jan Kurkus

PATIENTSÄKERHET

De fällande utslagen för fel i samband med förskrivning av läkemedel duggar tätt 1426
Fel medicin, för höga doser, förbisedda kontraindikationer, ...
De fällande utslagen i Ansvarsnämnden, HSAN, då det gäller felaktig förskrivning och hantering av läkemedel duggar tätt...
För tidigt fött barn fick en tio gånger för hög dos Midazolam 1426
En ST-läkares misstag ledde till att en för tidigt född pojke fick en tio gånger för hög dos Midazolam. Läkaren fälls av Ansvarsnämnden...
Ordinerade kontraindicerad medicin 1427
Läkaren ordinerade Reductil trots att patienten redan stod på Cipralex. Kombinationen är kontraindicerad och läkaren varnas...
Diklofenak bör inte ges till patient som är överkänslig mot acetylsalicylsyra 1428
Läkaren ordinerade Diklofenak trots att patienten uppgav att han var överkänslig mot acetylsalicylsyra. Det är väl accepterat att Diklofenak inte bör förskrivas till patienter med sådan överkänslighet...
»Rutinerna för särskilt potenta läkemedel ses över - vill undvika liknande situationer i framtiden« 1428
Kvinna fick allvarliga biverkningar - internmedicinare och neurolog varnas
En läkare som lägger in en patient för ett akut tillstånd måste alltid sätta sig in i vilken medicin patienten behandlas med. Och en ansvarig läkare på en vårdavdelning måste alltid granska läkemedelsordinationerna som gäller patienterna hon eller han ansvarar för...
Borde själva ha undersökt patienterna 1431
De båda läkarna borde själva ha undersökt patienterna och inte överlåtit det på sköterskor...

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Vart tog principen om försiktighet vägen? 1432
Coxibernas fem turbulenta år
Coxibernas femåriga historia på läkemedelsmarknaden har varit turbulent, och ett nytt kapitel har nu skrivits i form av tre studier som belyser de kardiovaskulära riskerna. Det finns skäl att vara kritisk mot att två av världens största läkemedelsföretag inte vidtog försiktighetsåtgärder när välgrundade misstankar om risker fanns utan snarare ökade sin marknadsföring.
/ Jan Håkansson
Radiologi - specialitet med intressanta band till Nobelprisen 1436
Radiologi, en primärt morfologisk diagnostik, har under sin utveckling utvidgats till fysiologiska och kemiska områden och Nobelprisbelönats ett flertal gånger. Allt började dock med Röntgen och hans upptäckt av X-strålarna »en kulen fredagkväll i Würzburg den 8 november 1895«...
Peter den store och Tourettes syndrom 1440
Impulsiv, våldsam furste drack mängder av alkohol för att kontrollera sina tics
Peter I var en begåvad mångsysslare med unik personlighet. Han var impulsiv, våldsam, snar till vredesutbrott, drack oerhörda mängder av alkohol och lade grunden till det moderna Ryssland. Han led livet igenom av svåra tics – kardinalsymtomet för Tourettes syndrom. Eftersom det finns goda hållpunkter för att Karl XII hade Aspergers syndrom kan det stora nordiska kriget också kallas ett neuropsykiatriskt krig.
/ Bengt Lagerkvist
Frågor återstår trots stora framsteg i forskningen kring LCH och HLH 1444
Gåtfulla sjukdomar hos barn
Langerhans’ cellhistiocytos (LCH) och hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH), vilka tillhör sjukdomsgruppen histiocytos, drabbar främst barn i förskoleåldern. Mekanismerna bakom sjukdomarna är i stora delar oklara, och de är svåra att behandla...
/ Jan-Inge Henter

DEBATT OCH BREV

Regeringens forskningsproposition:
Välkommen utredning om den kliniska forskningens villkor 1452
En utredning om den framtida svenska kliniska forskningens villkor aviseras i regeringens forskningsproposition. Det är välkommet mot bakgrund av den nuvarande krissituationen - som har många orsaker. Ordinarie professurer dras in samtidigt som professorstitlar delas ut men där villkoren är sämre... / Rolf Zetterström
Ska kameral människosyn bli följden av utredningen om Stockholms sjukvård? 1453
Stockholms sjukvårdsstruktur är under förändring. För mig som arbetar inom den öppna specialistvården känns det olyckligt att det återigen är det stora sjukhusets omvandling som ger energi åt omstruktureringen av den öppna vården... / Christer Sjödin
»Närakuten« - när akutvården blir som sämst 1456
»Närakuten« är det nya administrativa gosedjuret i Stockholms läns landsting som ska lösa det eviga köproblemet i sjukvården. Men vi husläkare och blivande husläkare på Kvartersakuten Matteus deltar inte, trots den rundliga ersättningen. Vi prioriterar de patienter som valt oss... / Göran Sjönell
Förebyggande behandling med TrioBe - en seriös möjlighet 1459
Vi ser positivt på en debatt om förebyggande behandling med B-vitaminer. Vår avsikt är självklart att annonser och broschyrer om TrioBe ska vara seriösa och informativa... / Anne Bergman
Replik:
Svaret lika ihåligt som marknadsföringen 1460
Recips svar är lika ihåligt som marknadsföringen - helt utan konklusiva data. Det finns inget belägg för Recips påstående, framfört i en reklamskrift, att risken för kardiovaskulära och neurologiska besvär minskar genom att förhöjt homocystein behandlas med TrioBe... / Anders Lindgren

MEDICINSK KONSTPAUS

Målaren Carl Skånberg:
»Doctorn säger att jag har
för lite plats för mitt hjerta« 1447
Carl Skånbergs liv blev kort - han dog blott 33 år gammal - och han fick inte den bästa start här i livet. Ändå blev han en av våra mest kända landskapsmålare.
Han föddes 1850 i Norrköping, utom äktenskapet, togs om hand av en dam och växte upp i den trånga...
/ Olav Thulesius

KORRESPONDENS

Seriöst underlag för bedömning av läkararbetsmarknaden 1463
Socialstyrelsen:
Fyra organisationer, dvs Högskoleverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Sveriges läkarförbund, är alla överens om att en framtida läkararbetsmarknad i balans endast kan nås genom en kraftig nettoimmigration av läkare...
/ Klas Öberg
Replik:
Oroande "glömska" 1463
Sveriges läkarförbund arbetar för en arbetsmarknad i balans. Att utbilda alltför många läkare är dyrt för staten och orättfärdigt mot de studerande. Ett underskott på läkare är inte heller önskvärt, det drabbar patienterna... / Eva Nilsson Bågenholm
Replik:
Replik:
Varför ingen reflexion om kvinnornas ansvar för ojämlikheten? 1464
Ingela Heimann, verksamhetschef vid psykiatriska kliniken i Kungälv och tillika ordförande i Kvinnliga läkares förening (KLF), har skrivit en intressant recension av boken »Kvinnors oförstådda ohälsa« i LT 48/2004 (sidan 3948)... / Stefan Westergren
Replik:
Vi måste granska vetenskapen med genusglasögonen på 1464
Stefan Westergren har helt rätt i att jämställdhet är en fråga för både män och kvinnor. Hitintills har dock »Norm« enbart gällt mannen och kan av den anledningen inte appliceras på kvinnan... / Ingela Heimann
Replik:
Kan urologer lära sig färgdopplerultraljud av testiklar? 1467
Skrotal exploration vid misstanke om testistorsion bekräftade diagnosen hos bara 9 procent av patienterna i ett västsvenskt material nyligen redovisat av Boman och medarbetare i LT [1]... / Fredrik Liedberg
Replik:
Där utrustning eller kunskap saknas fordras bra samarbete med röntgenkliniken 1467
Det är, som Liedberg och Uvelius skriver, sannolikt ett väl så bra alternativ att den läkare som initialt ser patienten utför en färgdopplerundersökning.
En stor andel av patienter med akut insättande skrotala smärtor kommer emellertid till sjukhus där de undersöks av...
/ Hans Hedelin
Hur skulle ni själva göra 1467
Diskussionen mellan Peter Nilsson och Arne Melander-Gunnar Ågren om primärprevention (LT 8/2005, sidorna 576-9 och LT 10/2005, sidorna 783-5) är naturligtvis högintressant för mig som allmänläkare... / Kurt Hedlund
Replik:
Ändrad livsstil saknar biverkningar och ger höjd livskvalitet 1468
Det är möjligt att Peter Nilssons kommentar med anledning av vårt inlägg »Prevention på villovägar« kan uppfattas som måttfull, förnuftig och kunnig. Samtidigt var den dock helt irrelevant som kritik och analys av vårt inlägg och den NEPI-rapport som inlägget refererade [1]...
Jag känner stort förtroende för sjukhusledningens förmåga att hantera sammanslagningen av KS och Huddinge 1468
I Läkartidningen 17/2005 (sidan 1302) refereras till en debatt som jag medverkat i i samband med Stockholms läkarförenings årsmöte. Under debattens gång blev jag hårt ansatt av läkare som var missnöjda med personalsituationen på Karolinska sjukhuset... / Dag Larsson

NYA BÖCKER

Viktigt om avbrytande av livsuppehållande behandling hos barn 1469
Royal College of Paediatrics and Child Health. Withholding or withdrawing life sustaining treatment in children: A framework for practice. London: RCPCH; 2004. Recensent: Kjell Tullus, consultant paediatric nephrologist, Great Ormond Street Hospital for Children, London...

INLÄGG UTIFRÅN

Var är kioskvältarna? 1496
När jag för snart sex år sedan i tidskriften Ordfront publicerade ett långt reportage om fetma - inte minst min egen - hade frågan ännu inte riktigt äntrat den offentliga debatten...

FÖRBUNDSNYTT

Dags för Läkarförbundets fullmäktigemöte 1450
Varje år i slutet på maj samlas förtroendevalda läkare från hela läkarförbundsorganisationen för sitt fullmäktigemöte.