INNEHÅLL NUMMER 20, 2005

LEDARE

Ett förbund för alla läkare 1497
Läkarförbundets högsta beslutande organ, fullmäktige, har i nästa vecka sitt årliga möte i Stockholm. Drygt 140 förtroendevalda läkare från hela Sverige samlas under två dagar för att diskutera och besluta om inriktningen på förbundets arbete under det kommande året... / Eva Nilsson Bågenholm
Sista striden är här... 1497
Allmänläkaren Björn Olsson, Luleå, fd ordförande i SFAM, går i tidskriften Medicinsk axess till angrepp mot landstingsbyråkratiernas införande av en »sköterskeledd b-sjukvård«: »Det pågår en revirstrid inom den svenska allmänmedicinen...
Medicinskt misstag kan bli dråp i domstol 1511
År 2003 blev en engelsk onkolog dömd till åtta månaders fängelse för dråp. Den tredje dagen av sin praktiktjänstgöring gav han fel vincristinblandning intratekalt. Misstaget ledde till att patienten, en 18-årig leukemisjuk pojke dog... / Josef Milerad

AKTUELLT

Yngre läkare i Östergötland missnöjda med landstinget 1507
Nära 70 procent av de yngre läkarna i Östergötland tycker att landstinget är en dålig arbetsgivare, och över 80 procent svarar att de inte skulle rekommendera andra att söka sig dit, enligt en enkät som Sylf gjort... / Elisabet Ohlin
Landstingsledningen kritiseras av revisorer 1507
Landstingsledningen i Östergötland får skarp kritik av sina landstingsrevisorer för sitt sätt att genomföra strukturförändringarna av sjukvården... / Elisabet Ohlin
»Det är en patientgrupp som måste synliggöras« 1508
Läkare hjälper gömda flyktingar
– En gömd som behöver sjukvård tas emot som vilken annan patient på vårdcentralen som helst. Det handlar om en grupp människor som måste lyftas fram och synliggöras för att inte riskera att hamna i en parallell sjukvårdsstruktur till den offentliga, säger Johanna Eriksson, ST-läkare i allmänmedicin.
Brittiska läkare vill vaccinera alla barn mot hepatit B 1509
Även svenska riktlinjer ska ses över
Alla barn i Storbritannien bör vaccineras mot hepatit B. Det anser British Medical Association, som dessutom menar att en allmän barnvaccination mot hepatit B bör ingå i alla nationella vaccinationsprogram. Till hösten ska en grupp under Socialstyrelsen se över om de svenska riktlinjerna bör ändras...
Recip åter fällt för felaktig information 1509
Recip AB har allvarligt brutit mot industrins informationsregler genom att överdriva nyttan av medlet TrioBe och genom att ange icke godkända indikationer och doseringar. Informationen har varit osaklig och vilseledande. Det säger Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation. / Elisabet Ohlin
Socialmedicinens framtid utreds 1510
Bernhard Grewin, Läkarförbundets förre ordförande, ska på uppdrag av Socialstyrelsen utreda om socialmedicinen fortsatt bör vara specialitet eller inte... / Elisabet Ohlin
Vårdförbundet får ny ordförande 1510
Sjuksköterskan Anna-Karin Eklund från Söderhamn valdes till ny ordförande för Vårdförbundet vid förbundets kongress i förra veckan... / Elisabet Ohlin
Stort intresse för debatt om medlemstidning 1510
Över 350 inlägg har på bara en dryg vecka inkommit till Läkartidningens diskussionsforum på nätet som svar på frågan »Läkartidningen som medlemstidning – vad tycker du?« För att ta del av inläggen eller delta i debatten, gå in under Debatt...

MEDICINSK KOMMENTAR

Kirurgisk bot vid förmaksflimmer är på gång 1505
Men ännu måste kateterburen ablation ses som en experimentell metod
Förmaksflimmer är den vanligaste åtgärdskrävande hjärtrytmrubbningen [1]. Enligt aktuella uppskattningar har 90000– 100000 individer i Sverige förmaksflimmer. Generellt sett medför förmaksflimmer vanligen förhöjd vilopuls samt för snabb pulsstegring vid ansträngning...
/ Lennart Bergfeldt

NYA RÖN

Lysosomer mål för behandling av p53-muterade cancerceller. Ny metod mäter cellgifters effekt 1511
Ett av de största problemen vid behandling av cancer är att tumörceller kan bli resistenta mot behandling. Syftet med nedan refererade avhandlingsarbete var att hitta nya anticanceragens med specifik förmåga att inducera p53-oberoende apoptos samt att karaktärisera sådana... / Hamdiye Erdal
Kan hastighetskameror förebygga trafikolyckor och personskador? 1512
Globalt sett dör årligen 1,2 miljoner människor i trafikolyckor och omkring 50 miljoner människor trafikskadas. Åtgärder för att reducera hastigheten på vägarna är nödvändiga för att minska olyckstalen... / Bo Bjerre
Råd om gentest för specifik mutation vid familjär Parkinsons sjukdom 1512
Ärftliga former av Parkinsons sjukdom har tidigare identifierats, bl a med förekomst av sjukdomsframkallande mutationer i generna Parkin , PINK1 och DJ-1. Vissa familjer med autosomalt dominant ärftlig parkinson av typen PARK 8 har även uppvisat mutation i LRRK2 – den gen,... / Johan Lökk
Surfaktantbrist hos nyfödda: Behandling med »INSURE«-metoden ger förbättrad syresättning och minskar behovet av mer än en dos surfaktant 1513
Surfaktantbrist hos för tidigt födda barn är huvudorsak till utveckling av lungsjukdomen Respiratory Distress Syndrome (RDS). Det är dock ofullständigt känt exakt hur produktion och omsättning av surfaktant hos måttligt prematura och fullgångna barn påverkas av lungsjukdomar och... / Kajsa Bohlin
Hjälm vid skid- och snowboardåkning minskar risken för skallskador 1513
Skid- och snowboardåkning är förenat med risk för både lindriga och allvarliga skallskador. Tidigare studier har visat att användning av hjälm hos cyklister minskar risken för skallskador... / Bertil Romner

KLINIK OCH VETENSKAP

Mutation av strukturella proteiner vanlig orsak till ärftlig kardiomyopati
Hereditära kardiomyopatier: en översikt
Även denna artikel republiceras med anledning av händelsen där två pojkar dog i anslutning till idrottsutövning. Artikeln var tidigare införd i Läkartidningen 11/2005.
/ Gunnar Sjöberg
Med nära-infrarött ljus kan luktsvaret i hjärnbarken undersökas 1516
NIRS – ny lovande metod för diagnostik av begynnande demens
”Nära-infrarött-ljusspektroskopi” (NIRS) är en ny lovande metod för diagnostik av begynnande demens: med NIRS kan hjärnbarkens påverkan av luktstimulans undersökas. Lukten är över huvud taget ett viktigt sinne som styr oss under livets skeenden – lukter kan reta, egga och förlama vårt medvetande.
/ Lennart Wetterberg
Var femte man över 50 år som remitteras till urolog har cancer 1519
PSA viktigt för att remisserna ska kunna prioriteras rätt
Hos var femte man över 50 år som remitteras till urolog diagnostiserades cancer, oftast prostatacancer, visar en studie. S-PSA är den enskilt viktigaste uppgiften i remissen för att kunna prioritera remisserna, och uppgiften bör ingå vid symtom från urinvägarna. Kvoten S-PSA och prostatavolym (PSA-densitet) hade inte bättre prediktivt värde avseende prostatacancer än S-PSA.
/ Hans Boman WITH ENGLISH SUMMARY

Inbyggd nödbroms i balanssystemet 1524
Hierarki av mekanismer kompenserar efter akut perifert vestibulärt bortfall visar djurexperimentell forskning
Central vestibulär kompensation efter ensidigt bortfall av balansorganet används som modell för att studera hjärnans plasticitet. Cellulära mekanismer relaterade till den inhibitoriska transmittorsubstansen GABA och glukokortikoider tycks återskapa förlorad nervcellsaktivitet i vestibulära områden i hjärnstammen. Det finns också experimentella bevis för en koppling mellan vestibulär kompensation och stress. Ett normalt stresspåslag främjar kompensationen, medan långvarig stress tycks hämma den.
/ Richard Tham WITH ENGLISH SUMMARY

Välutbildade läkarsekreterare lönar sig 1530
Bättre kodning av patientregistret efter kurs i klassifikation och vårddokumentation
Investering i utbildning av läkarsekreterare betalar sig i form av bättre kodning av patientregistret, visar en utvärdering av en 1-terminsutbildning i klassifikation och vårddokumentation för läkarsekreterare i Västra Götaland och Halland.
/ Lisbeth Serdén

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Statininducerad impotens? 1542
Vad är känt angående statiner och erektil dysfunktion? Finns det några skillnader mellan de olika statinerna gällande denna eventuella biverkan? Frågan gäller en man i 50-årsåldern, som haft en mindre hjärnstamsinfarkt... / Åsa Jansson/ Ylva Böttiger

PATIENTSÄKERHET

Även hovrätten fäller sjuksköterska för vållande till annans död 1540
»... är sjukköterskans handlande således så klandervärt att det innebär straffbar oaktsamhet ... dömas för vållande till annans död«. Det skriver Göta hovrätt och går på samma linje som tingsrätten gjort tidigare...
Vill ha prövning i HSAN – inte i allmän domstol 1541
Både Läkarförbundet och Vårdförbundet har upprepat här i Läkartidningen framfört att de är emot att misstag i sjukvården blir föremål för prövning i allmän domstol...
»Periartros i axeln« var hjärtinfarkt 1541
Det är väl känt att hjärtinfarkt kan föranleda axelsmärtor med utstrålning i vänster arm, påpekar Ansvarsnämnden i ett fall där läkaren ställde diagnosen periartros i axeln men där den 51-årige patienten avled i hjärtinfarkt...

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Lukten – ett sinne som styr människan under livets skeenden 1544
Richard Axels och Linda Bucks Nobelprisbelönande upptäckter om luktsinnets fysiologi har givit nya kunskaper om hur detta sinne och liknande cellulära mekanismer styr människans beteende, från det obefruktade ägget till livets slut. Inom sinnesfysiologin har en ny värld öppnats... / Rolf Zetterström
Ny handlingsplan utarbetas inom EU för att främja amningen i Europa 1547
Baby friendly-programmet i Sverige och Europa
Amningsfrekvensen i Sverige har genomgått en dramatisk utveckling sedan UNICEFs Baby friendly-program infördes på svenska BB-avdelningar 1993. Stora variationer råder mellan de länder i Europa som följer programmet. Nu pågår arbetet med en ny plan inom EU för att skydda, främja och stödja amning.
Gömda vågar inte söka vård 1551
Rädsla för att bli anmälda till myndigheter, höga kostnader, restriktiva lagar och okunskap och avvisande attityder på vårdinrättningar gör att gömda flyktingar inte har tillgång till offentlig vård i Sverige. Sedan 2004 förmedlar därför Läkare utan gränser sjukvård till gömda i Stockholmsområdet. / Mattias Ohlson

DEBATT OCH BREV

Diskussionen kring de apatiska barnen:
Sprickorna inom barn- och ungdomspsykiatrin måste repareras 1554
Allt tyder på att ett betydligt humanare regelverk kommer att skapas för de apatiska flyktingbarnen. Det är också hoppingivande att Socialstyrelsen kommer att utreda barnens situation. Ett debattinlägg av 25 verksamhetschefer inom barn- och ungdomspsykiatrin har betecknande kallats ett olycksfall i arbetet... / Rolf Zetterström
Ersätt HSANs bestraffningskoncept med modern skadeprevention 1555
Arbetssättet för Ansvarsnämnden är föråldrat och måste förändras. Varje allvarlig incident inom sjukvården bör ses som resultatet av en komplex interaktion mellan mänsklig felhandling och tekniska och organisatoriska brister. Att låta nuvarande attityder och strukturer fortleva är respektlöst och farligt för våra patienter, skriver Peter Bistoletti och Magnus Hagmar på debattsidorna / Peter Bistoletti
Väntetiderna på BUP kan åtgärdas! 1556
Dagligen kommer signaler om vårdköer och väntelistor från i stort sett hela sjukvården i vårt land. Olika politiska påbud och sjukvårdsadministrativa grepp skall råda bot på köerna och optimera tillgängligheten, men i verkligheten tycks problemen bara öka... / Per Rosenqvist
Sjukvårdens ointresse för näringsämnens effekter måste brytas 1559
Påståendet att en väl sammansatt kost är tillräcklig för optimal hälsa måste problematiseras. Bland allmänheten finns ett stort intresse för dessa frågor. Däremot är det är mindre inom sjukvården, vilket kan bidra till att patienter väljer komplementär eller alternativ behandling... / Bo H Jonsson

KORRESPONDENS

Sju utvecklingsstörda syskon:
Om nyttan med PKU-provet 1560
En kvinna föddes i Albanien 1963, flyttade till Tyskland, gifte sig med en man som hon inte är släkt med och födde sju utvecklingsstörda och missbildade barn. Ett barn dog av hjärtfel (Fallots tetrad) vid 3 månaders ålder... / Inge Axelsson
Feministiskt initiativ, långtidssjukskrivning och försäkringsmedicin 1563
Den 4 april presenterades ett nätverk, Feministiskt initiativ (Fi), vid en presskonferens. I panelen fanns en kvinna som berättade att hon var långtidssjukskriven på grund av utbrändhet och att hon ville bidra i Fi:s arbete med bl a erfarenheter från detta och om kvinnors... / Sven Larsson
Apatiska individer 1563
För trettio år sedan visades [1]experimentellt på bl a människor att när man utsätter individer för slumpmässigt svårt lidande lär de sig att det är meningslöst att försöka rymma. De blir omotiverade,hjälplösa och apatiska, och ibland dör de... / Basil Finer
Ett väntat fynd att solljus kan skydda mot cancer 1563
Dr Ekström Smedby och professorerna Glimelius och Adami har skrivit en mycket intressant och aktuell artikel i Läkartidningen [1]. Det enda vi vill anmärka mot är rubriken (»Oväntade fynd – solljus kan skydda mot cancer«), som vi finner missvisande...
Nu går skam på torra (Fass)land! 1564
Med den Fass som tillsändes mig som vanligt, sedan årtionden tillbaka, medföljde denna gång ett gult papper som meddelade att om jag inte ville ha riktade marknadsaktiviteter från Cegedim AB och anslutna företag skulle jag i fortsättningen inte få Fass... / Birger Andersson
Replik:
Otydlig formulering kommer att ändras till nästa år 1564
Det blad som bifogas Fass 2005 är en följd av de regler som gäller enligt Personuppgiftslagen, PUL. Företaget Cegedim, som driver det mest omfattande adressregistret till hälso- och sjukvårdspersonal, är skyldigt att bilägga upplysningarna med Fass 2005... / Per Manell
Replik:
Överdiagnostik efter mammografiscreening 1566
Kollegan Jan Söderström uppfattar min kommentar om mammografiscreening och överdiagnostik av invasiv bröstcancer som ett underkännande av svenska patologers arbete. Så är det inte alls... / Göran Sjönell
Mammografiscreening och begreppet överdiagnostik 1566
Replik
Tillkomsten av mammografi har helt förändrat sjukdompanoramat vid bröstcancer. Tidigare dominerades bilden helt av stora, avancerade fall, medan efter heltäckande mammografiscreening fall på 3 cm eller däröver helt har försvunnit...
/ Jan Söderström

NYA BÖCKER

Traumatologisk introduktion 1567
Åke Andrén-Sandberg. 166 sidor. Innan bakjouren kommit – riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen. Lund: Studentlitteratur; 2005. ISBN 91-44-03528-4. Recensent: Lars Engborg, överläkare, neurosektionen, RN-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, AnOpCentrum Östergötland...
Doktorn: en vänlig försäljare i vårdshoppingcentret 1567
Raymond Tallis. Hippocratic oaths: Medicine and its discontents. 342 sidor. London: Atlantic Books; 2004. ISBN 1-84354-126-2. Recensent: Reet Arnman, fd medicinöverläkare, Uppsala...

INLÄGG UTIFRÅN

Jag, en hypokondriker? 1600
Det kan hända att jag är en hypokondriker. I alla fall blev jag en gång diagnostiserad som inbillat sjuk. Jag trodde det var en hjärtattack. Läkaren trodde det var inbillning, och han hade problemformuleringsföreträdet...