INNEHÅLL NUMMER 21, 2005

LEDARE

IT i nya stöpslevar 1601
Svensk sjukvård tar nu stora steg för att tillämpa och dra nytta av många års utveckling inom IT-området. Nivån för hur långt man kommit i införandet av elektroniska journaler brukar anges till drygt 95 procent av primärvården, respektive ca 50 procent av slutenvården... / Karin Ehinger
Tillit och kontrovers 1607
Tilliten till offentliga institutioner är en viktig faktor för styrkan i demokratiska värderingar. Svenskarna rankar sjukvård och forskning högt, men tilltron är inte längre lika absolut... / Mats Eliasson

NYKLIPPT

Verklig förändring 1601
NYKLIPPT
Vårdförbundets nyvalde ordförande Anna-Karin Eklund avger en policydeklaration i Blekinge Läns Tidning. Ett avsnitt: »Vi behöver verklig förändring och det får man inte om man omorganiserar för ekonomins eller chefens skull...
Impopulära uteliggare 1601
Varför räcker inte vårdpengarna till de fattigaste och sjukaste? undrar Göteborgs-Posten (lib) på ledarplats. »Uteliggare är inga populära patienter, varken på akutmottagningarna eller vårdcentralerna...

AKTUELLT

Läkarförbundets rutiner ändras 1611
Efter kritik från Datainspektionen
Läkarförbundet får kritik av Datainspektionen för det sätt förbundet har använt personuppgifter på icke medlemmar. Det strider mot Personuppgiftslagen, och nu tvingas Läkarförbundet att ändra rutinerna i den medlemsservice som ges till lokala läkarföreningar.
Eva Nilsson Bågenholm kommittéordförande i WMA 1611
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm har valts till ordförande i kommittén för medicinsk etik inom World Medical Association, WMA. Samtidigt invaldes hon som ledamot i WMAs styrelse...
Apoteken ska anmäla läkare som överförskriver narkotiska läkemedel 1612
Förslag från Mobilisering mot narkotika
Inför nationella läkemedelsjournaler, som den behandlande läkaren har tillträde till utan patientens samtycke. Det kommer Mobilisering mot narkotika att föreslå regeringen. Dessutom bör apoteken bli skyldiga att anmäla läkare som misstänks för att medvetet överförskriva narkotikaklassade läkemedel...
Barnen straffades för det hat danskarna kände mot tyskarna 1613
Avhandling om hanteringen av tyska flyktingbarn i Danmark
"En humanitär katastrof". Så beskriver den danska läkaren Kirsten Lylloff hanteringen av tyska flyktingbarn som kom till Danmark i krigets slutskede. Mellan mars och december 1945 dog 7000 barn under 5 år. En del av ansvaret lägger hon på det danska läkarförbundet som deklarerade att man inte ville behandla flyktingarna. Barnen straffades för det hat som den danska befolkningen kände mot tyskarna efter kriget.
/ Björn Ramel
Hon hjälper sörjande svenskar i Thailand 1614
Hon kände att hon ville hjälpa till. Därför startade Christina Littke, distriktsläkare i Linköping, organisationen TVAI tillsammans med vännen och sjuksköterskan Ann Folke från Stockholm...
Thailändska läkare tackas för sina insatser med studiebesök i Lund 1615
Fyra thailändska läkare är just nu på studieresa i Lund som tack för sina insatser under flodvågskatastrofen. Initiativtagarna till inbjudan är två svenska läkare, Patrik och Lena Brundin. De befann sig i Khao Lak på smekmånad när tsunamin slog till... / Erik Skogh

MEDICINSK KOMMENTAR

Medicinsk kontrovers
– ny artikelform i LT 1609
Sokratiska debatter för kunskapen framåt trots bräcklig vetenskaplig bas
Nu startar en miniserie om kontroversiella kostfrågor: sockerberoende, paleolitisk kost och glykemiskt index. I veckans nummer diskuteras huruvida det är möjligt att bli beroende av socker. Denna miniserie inleder en helt ny typ av artikelform i Läkartidningen – medicinsk kontrovers – där sokratiska debatter ska försöka föra kunskapen framåt, trots att den vetenskapliga grunden är bräcklig
/ Mats Eliasson

NYA RÖN

Kan döende cancerpatienter »senarelägga« sin egen död på viljemässig grund? 1618
Det hävdas ibland – och har även visats i mindre studier – att döende cancerpatienter viljemässigt kan överleva ett visst datum om det är viktigt för dem... / Peter Strang
Screening för celiaki vid osteoporos 1618
Varje år drabbas 70000 svenskar av osteoporosrelaterade frakturer. En screeningundersökning har påvisat celiaki hos 9 (3,4 procent) av 266 patienter med osteoporos jämfört med 0,2 procent av 574 kontroller [1]... / Klas Sjöberg
Gemensam ärftlig faktor för hjärtinfarkt, reumatoid artrit och MS är identifierad 1618
Många av våra folksjukdomar har inflammatoriska komponenter. De kännetecknas också av att sjukdomsmekanismen anses vara en komplex interaktion mellan ärftliga faktorer och miljö... / Fredrik Piehl
Bedömning av svårighetsgrad och livskvalitet vid atopiskt eksem 1619
En kraftig ökning av atopiskt eksem har noterats under de senaste 20 åren. Idag förekommer atopiskt eksem hos 20–25 procent av förskolebarn i västvärlden. Studier pågår för att försöka utröna bakomliggande orsaker till denna ökning, och flera olika teorier diskuteras... / Ylva Linde
Att kommunicera nytta–risk i dialogen mellan förskrivare och patient 1619
Indragningen av rofecoxib och möjliga hjärt-kärlrisker med höga doser av celecoxib har aktiverat debatten om direktreklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten. På basen av ett antal amerikanska exempel diskuteras temat i en översikt i New England Journal of Medicine... / Eva Andersén Karlsson
Synbiotika reducerar infektionsfrekvensen efter levertransplantation 1619
Trots »aggressiv« antibiotikabehandling rapporteras infektioner i 50–86 procent av fallen under första månaden efter levertransplantation. Synbiotisk behandling – kombination av laktobaciller/probiotika och växtfibrer/prebiotika – har i olika studier visat...

KLINIK OCH VETENSKAP

Socker triggar våra belöningssystem 1620
Sött frisätter opiater som sätter fart på sötsuget – insulin kan dämpa det
Konsumtionen av sötade livsmedel ökar, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Vilken är då förklaringen till denna ökning? Saknar vi biologiska spärrar mot hög sockerkonsumtion eller är det spärrar som är lätta att forcera och som sedan är borta för gott? Det har talats om...
/ Charlotte Erlanson-Albertsson
Ytterligt svaga bevis för sockerberoende hos människa 1630
Medicinsk kontrovers: Sockerberoende Kommentar 1
Fet och söt mat smakar gott och ger oss lättillgänglig energi. En överkonsumtion av sötsaker kan för många vara ett problem, och frågan är om svårigheten att motstå sötsaker kan förklaras av ett fysiologiskt beroende av socker eller om suget efter sötsaker kan förklaras av...
/ Anna Karin Lindroos
Skilj på ätstörning och beroende – även om biologiska mekanismer är lika! 1633
Medicinsk kontrovers: Sockerberoende Kommentar 2
Sockerintaget håller på att bli ett problem i västvärlden, och fetmaepidemin börjar synas även i fattiga länder. Överintag av kolhydrater är därmed ett globalt folkhälsoproblem, oavsett vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom...
/ Johan Franck
Nya kunskaper – som också förvillar 1636
Medicinsk kontrovers: Sockerberoende Slutkommentar
Jag tackar för kommentarerna till min artikel på sidan 1620 i detta nummer; de är mycket välskrivna och genomtänkta. Jag drar mig till minnes ett citat av den franske filosofen Michel Foucault: »Vad skulle det ivriga studerandet vara värt om det bara ledde till förvärv av...
/ Charlotte Erlanson-Albertsson
Könsstympning av barn är ett övergrepp 1637
Har hälso- och sjukvården tillräcklig kunskap för att se problemet?
Flera studier pekar på att könsstympning sker även på svenska flickor. Vårdpersonal säger sig ha dålig kunskap om kvinnlig könsstympning. Man vet inte vilka tecken och symtom man bör uppmärksamma och därmed upptäcks inte ingreppen, vilket kan vara förklaringen till varför det inte finns några offentligt dokumenterade fall i Sverige.
/ Lars Almroth
Explosionsartat intresse för vertebroplastik och kyfoplastik 1644
Behandling av osteoporotisk kotkompression
Vertebroplastik och kyfoplastik är nya behandlingsmetoder som rönt enormt intresse. De går ut på att man genom en perkutant insatt kanyl fyller den skadade kotkroppen med bencement så att frakturen stabiliseras, ryggsmärtan reduceras och mobiliseringen av patienten underlättas. En utvärdering av metodernas effekt, grundad på observations- och fall–kontrollstudier, indikerar att smärtan minskar. Långtidsresultatet är dock dåligt utrett.
/ Magnus K Karlsson, WITH ENGLISH SUMMARY

Basalcellscancer bör i första hand behandlas kirurgiskt 1650
Flora av alternativa behandlingsmetoder men få jämförande studier
Behandlingen av basalcellscancer är ofta kirurgisk, men det finns en mängd av alternativa behandlingsformer – kyrettage, kryoterapi, laser, strålbehandling, immunmodulerande kräm etc. Trots det finns det få jämförande studier. En genomgång av det vetenskapliga läget visar att ingen bästa metod finns generellt, därför bör kirurgi fortsatt vara förstahandsval.
/ Bernt Lindelöf

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Statiner och depression 1652
Ökar statiner risken för depression?... / Jonatan Lindh/Ylva Böttiger,

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

»Varför blir det inte som man tänkt sig?« 1654
Reflektioner kring svårigheterna att planera hälso- och sjukvård i Uganda
En svensk doktorsavhandling har gett ett intressant bidrag till den internationella debatten om hur hälso- och sjukvården kan organiseras i fattiga länder...
/ Peter M Nilsson

DEBATT OCH BREV

Leder ett nationellt kvalitetsregister för diabetes till bättre medicinsk kvalitet? 1660
I Östergötland har vårdcentralerna stimulerats ekonomiskt att delta i Nationella diabetesregistret. Andelen rapporterade diabetiker ökade kraftigt, och patienterna når uppsatta behandlingsmål i något högre grad än patienter i övriga Sverige... / Carl Johan Östgren
Reflektioner efter avtalsrörelsen:
Skrota landstingsmonopolen nu! 1661
Lärdomar av årets avtalsrörelse:Den individuella lönesättningen måste stärkas. På kort sikt måste arbetsgivarna ha tydliga lönekriterier och ett tydligt chefskap i lönesättningen. På lång sikt krävs en mångfald av arbetsgivare... / Gustav Nilsonne
Framtidens läkare sprider det sjukvårdspolitiska programmet 1663
Läkarnas tidigare oskrivna roll som ledare i sjukvården har marginaliserats när andra intressenter tagit över ledningsansvar eller agerat mellanhand. Läkarens roll som ledare i vården krävs för att lösa problemen i den uppkomna vårdkrisen... / Thomas Lindholm
Klimakteriebesvär:
Mer forskning behövs om olika behandlingsformer – inklusive akupunktur 1664
Vi instämmer inte i Margareta Sandbergs slutsats att akupunktur saknar effekt på övergångsbesvär. Mycket talar enligt vår mening för att akupunkturbehandling har mer än placeboeffekt och att dess påverkan inte kan förklaras med enbart en positiv behandlingssituation... / Yvonne Wyon
Replik:
Kontrollmetoden lika bra 1666
Sedan 1995 har akupunktur/elektroakupunktur använts i stor omfattning av sjukgymnaster, barnmorskor och sjuksköterskor... / Margareta Sandberg
Döva barn bör få lära sig både teckenspråk och svenska 1667
Döva och hörselskadade barn bör redan från början tillförsäkras så goda villkor som möjligt för en fullödig språkutveckling, i både teckenspråk och svenska... / Kristina Svartholm
Replik:
Kokleära implantat vid 1 års ålder kan ge habilitering på nya villkor 1668
Om döva barn får kokleära implatat vid omkring 1 års ålder står vi inför ett »paradigmskifte«, eftersom de torde kunna utvecklas som hörande i första hand och som tecknande i andra hand... / Per-Gotthard Lundquist

KORRESPONDENS

Läkarförbundets syn på rättslig hantering av oaktsamhet i yrket 1668
»Finns tidigare prejudikat inom somatiken, där en kollega dömts för vållande till annans död för en förseelse som i HSAN endast lett till en erinran?« Det frågade Margda Wærn och Hans Ågren, dåvarande vetenskaplig sekreterare respektive ordförande i Svenska psykiatriska... / Margareta Berg
Företagshälsovård, jo då, men det finns problem 1669
I Läkartidningen 16/2005 pläderas på ledarplats för utbyggnad av företagshälsovård, och det låter bra: speciellt tänker man förstås på sjukskrivningarna, att kunna motarbeta dem genom förebyggande och rehabilitering så nära arbetslivet som möjligt... / Jan Thorson
Trikiner hade drabbat soldaterna 1669
I Läkartidningen 17/2005 (sidorna 1316-7) finns en intressant artikel om trikinos av Jonas Ahl och medarbetare. Jag erinrar mig då en över 20 år gammal artikel i Deutsche Medizinische Wochenschrift 38/1982 (W Fröscher et al, sidorna 1432-7)... / Anders Överby

NYA BÖCKER

Obligatorisk läsning för alla som arbetar med missbrukare 1670
Ted Goldberg. Samhället i narkotikan. 377 sidor. Solna: Academic Publishing of Sweden; 2005. ISBN 91-631-5871-X. Recensent: Markus Heilig, professor, clinical director, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Bethesda, Maryland... / Markus Heilig

INLÄGG UTIFRÅN

Finns det ett slags specialiseringens paradox? 1696
I november förra året beviljade ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap fem anslag till forskare i filosofi. Forskningen handlade om ideell observatörsteori, om den sk lotteriansatsen i värdeteori, om pekning och demonstrativ referens i språkfilosofi, om exakt studium av...