INNEHÅLL NUMMER 22, 2005

LEDARE

Rökfria restauranger! 1697
Denna vecka träder en ny viktig lag i kraft – från och med den 1 juni ska alla serveringslokaler vara rökfria. Det är en stor framgång för det tobakspreventiva arbetet. Sverige följer nu efter de länder som redan infört liknande lagar, t ex Irland och Norge... / Eva Nilsson Bågenholm
Sagan om kalven... 1697
Det var en gång en kalv. En helt vanlig brun liten kalv, syntes det som. Men kalven växte och huden blev sakta allt mer gyllene. Både ägarna, koskötarna och folket förundrades. Snart var kalven stor och började ge mjölk. Och som den mjölkade! Den blev en gyllene mjölkko... / Uno Käärik

AKTUELLT

Lång debatt ledde till enhälligt beslut 1707
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2005: Läkartidningen blir medlemstidning
Inte oväntat blev centralstyrelsens proposition om att göra om Läkartidningen från en prenumererad tidskrift till en medlemstidning årets fullmäktigemötes största debattfråga. Utgången föreföll in i det sista osäker – oliiidligt spännande, kunde Peter Harryson ha uttryckt det. Beslutet blev dock i enlighet med CS förslag, och detta till och med utan rösträkning.
/ Uno Käärik
»Sund finans« motiverade höjning av medlemsavgiften 1708
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2005
Sedan fullmäktige beslutat om en omfördelning av medlemmarnas kostnader med anledning av att Läkartidningen blir en medlemstidning, var det en öppen fråga om församlingen även skulle godta den generella höjning av medlemsavgiften med 250 kr som CS föreslagit...
/ Uno Käärik
Fler politiskt aktiva läkare, hoppas MSF 1708
Flera MSF-motioner rönte framgång under mötet. CS ville dock inte tillstyrka ett förslag om att Läkarförbundet skall arbeta för att fler läkare engagerar sig partipolitiskt. Under debatten framkom att alla ändå var rätt ense...
Oförändrad avgift för pensionärerna 1708
Centralstyrelsen fick dra tillbaka sin proposition att alla medlemmar över 70 år respektive alla över 60 år med avslutad yrkesverksamhet ska betala 20 procent av förbundsavgiften i stället för, som i dag, 10 procent...
Statsrådet Ylva Johansson vid fullmäktigemötet:
Behoven ska styra, inte vinstintresset 1709
Fler entreprenörer i sjukvården är nog bra, liksom organisations- och ledarskapsformer där de anställda känner delaktighet. Men vi ska inte byta grundsystem – även i framtiden är det behoven som måste styra... / Uno Käärik
Motion till stöd för anmälda läkare 1709
Sylf har räknat ut att varje läkare statistiskt sett kommer att bli anmäld tre gånger under sitt yrkesliv. I en motion till fullmäktigemötet yrkade Sylf att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivarna erbjuder alla läkare som anmäls i tjänsten möjlighet att bearbeta anmälan...
Samarbete om primärvårdsmodell 1710
–I höst presenterar vi en ny primärvårdsmodell i samarbete med andra vårdförbund inom SACO, lovade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i sitt tal på fullmäktigemötet...
Livlig diskussion om ledarskap 1710
Hur blir läkaren en bra ledare? Mötesdeltagare i olika åldrar diskuterade ämnet med entusiasm... / Iréne Olsson
Krav på fem miljarder till landstingen 1710
Läkarförbundets sjukskrivningsprogram på remiss
Läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen togs upp på fullmäktigemötet när Karin Malmqvist, ordförande i förbundets sjukförsäkringspolitiska arbetsgrupp, kort presenterade förslaget till sjukskrivningsprogram.
/ Iréne Olsson
Vägledning för fötroendevalda tas fram 1711
Sylf-förslag för att underlätta det fackliga arbetet
Sylfs problem med brist på facklig tid och utbildning resulterade i tre motioner till Läkarförbundets fullmäktigemöte, varav en antogs. En skriftlig vägledning för fackliga förtroendepersoner kommer nu att tas fram...
/ Iréne Olsson
Nya styrelsen: mer jämställt kan det inte bli 1711
Sju kvinnor och sju män är ordinarie ledamöter
När Läkarförbundets fullmäktige förra året valde Eva Nilsson Bågenholm till ordförande konstaterades att det tagit förbundet 101 år att välja en kvinnlig läkare till den posten...
Personliga motsättningar banade väg för åtal 1712
Rättegången i Göteborg
Rättegången mot företrädare för Göteborgs universitet rörande forskningsmaterial i Göteborgsstudien om ADHD/DAMP är över. Förhandlingen blottlade flera av de personliga motsättningar mellan professor Christopher Gillberg och barnläkaren Leif Elinder i Uppsala och sociologen Eva Kärfve i Lundsom som lett fram till åtalen
/ Peter Örn
Besviken Christopher Gillberg lägger skulden på arbetsgivaren 1713
Rättegången i Göteborg
Påstådd okunskap om juridiska begrepp som »förbehåll« och skuldbeläggning av andra var återkommande inslag under rättegången i den sk Gillbergaffären i Göteborg...
Sylf-enkät avslöjar brist på facklig tid och facklig utbildning 1714
Varför minskar det fackliga engagemanget?
Brist på kunskaper, brist på tid, brist på andras engagemang och brist på framgångar – så beskrivs det fackliga arbetets villkor av många lokala förtroendemän inom Sveriges yngre läkares förening (Sylf)...
/ Uno Käärik
Läkartidningen får ny chefredaktör 1714
Läkarförbundet har tillsatt Jonas Hultkvist som ny chefredaktör för Läkartidningen med tillträde den 1 september 2005. Han efterträder Kristina Räf som går i pension...
Norska läkare nöjda med ny sjukskrivningspraxis 1716
Norge minskar sjukfrånvaron
Norge och Sverige toppar sjukfrånvarostatistiken i Norden. Men det senaste året har något hänt. Lagom till hundraårsmarkeringen av unionsupplösningen mellan Norge och Sverige har sjukfrånvaron i Norge gått ned med 25 procent. Fler än tidigare går till jobbet trots att de inte är helt friska...
/ Elisabet Ohlin
Nu jobbar norrmännen trots att de är sjuka 1717
Samarbetsavtal om »Inkluderande arbetsliv«, ändrade regler för sjukskrivning och läkarnas nya sjukskrivningspraxis. Det är tre konkreta orsaker till den markant minskade sjukfrånvaron i Norge... / Elisabet Ohlin
»Arbetet har blivit lättare« 1718
Bra att arbetslivet tagit del av ansvaret tycker allmänläkaren
Guri Svendsen, allmänläkare på Ryen legekontor i Oslo, tycker att läkarens nya roll i sjukskrivningsprocessen är bra. Och arbetet har blivit lättare...
/ Elisabet Ohlin
»Läkarna var sista pusselbiten« 1719
–Man har haft ett gott försvar och goda mittfältspelare. Med läkarna har man fått med den som gör mål, säger Leif Moland, sociolog och forskare på den samhällsvetenskapliga forskningsstiftelsen Fafo i Oslo... / Elisabet Ohlin
Svenska försäkringskassan åker på studiebesök till Norge 1719
Sverige kan lära sig av Norges exempel, asner svenska försäkringskassan, som nästa vecka åker på studieresa till Norge... / Elisabet Ohlin

MEDICINSK KOMMENTAR

DT-kolografi i stället för koloskopi 1705
Ny datortomografisk metod vid misstänkt kolonpolyp eller malign tumör
DT-kolografi är en ny datortomografisk metod vid misstänkt kolonpolyp eller malign tumör. Utan att något instrument förs in i tarmen och utan rektal kontrasttillförsel kan tumörer och polyper större än 10 mm upptäckas med hög diagnostisk säkerhet. Metoden medför mindre obehag och smärta än koloskopi och kolonröntgen, behovet av tarmrengöring är dock detsamma.
/ Stefan Lindgren

NYA RÖN

Samband mellan »fitnessgener« och fysisk prestationsförmåga 1720
Känner du att du tränar och tränar men att ingenting händer? Det kan i sådana fall bero på dina gener. Enligt en stor amerikansk studie – The Heritage Family Study – har våra gener en väsentlig inverkan på förmågan att kunna tillgodogöra sig fysisk träning... / Ulrika Kahl
Läkares kommunikation med multisjuka patienter angående behandlingsalternativ 1721
Hur bemöter läkare en multisjuk patient som har en akut åkomma med risk för dödlig utgång oavsett behandling? Får patienten information om behandlingsalternativen och deras konsekvenser? Ger läkaren råd? Involveras anhöriga? Vid ett australiskt sjukhus studerades hur 30 läkare... / Jörgen Striem
Antibiotika mot neurodegenerativ sjukdom? 1721
Upptäckten att penicillin är effektivt mot bakterieinfektioner är utan tvivel en av medicinhistoriens största. Sedan antibiotika började användas kliniskt på 1940-talet har många miljoner människors liv kunnat räddas genom antibiotisk behandling... / Ulrika Kahl
Kan antiepileptika stoppa åldrandet? 1721
En ny studie visar att antiepileptika förlänger livet hos Caenorhabditis elegans, en nematod som ofta används som försöksdjur inom forskningen. Forskarna har nu förhoppningar om att läkemedlen kan ha samma verkan på människor... / Ulrika Kahl

KLINIK OCH VETENSKAP

Inga bevis för nytta av pacemaker vid paroxysmalt förmaksflimmer 1722
Trots att mängder av studier har genomförts är det osäkert om pacemakerbehandling är till nytta för patienter med paroxysmalt förmaksflimmer. En systematisk litteraturgenomgång visar att det idag inte finns några bevis för positiv effekt av sådan behandling. En längre version av denna artikel finns i Läkartidningens elektroniska arkiv. / Steen M Jensen WITH ENGLISH SUMMARY

Inga bevis för nytta av pacemaker vid paroxysmalt förmaksflimmer (lång version) 1723
Denna artikel är en längre version av den ovanstående med samma rubrik (för faktarutor, figurer och tabeller se bifogade pdf) / Steen M Jensen WITH ENGLISH SUMMARY

Antidepressiv medicinering allt vanligare vid psykoterapi 1727
Olika syn på kombinationsbehandling gör ytterligare studier angelägna
Många patienter i psykoterapi får samtidigt antidepressiva medel. Erfarenheterna av denna kombinationsbehandling är både positiva och negativa beroende på vilka patienter och psykiska problem det är fråga om och när under psykoterapin medicinerna skrivs ut. Ytterligare studier är angelägna.
/ Johan Schubert
Datorisera läkemedelshanteringen! 1732
Granskning av läkemedelsordinationer på fyra akutsjukhus visar stora brister
En granskning av läkemedelsordinationer på fyra akutsjukhus visar stora brister – endast 20 procent av de skriftliga ordinationerna var korrekt skrivna. Administrationssätt och doseringsintervall var de delmoment som i störst utsträckning saknades eller som inte var korrekt angivna. Dessa brister måste anses vara en säkerhetsrisk. För en säkrare läkemedelshantering måste satsningar göras på bl a datoriserade system med direktregistrering av samtliga moment i hanteringskedjan.
/ Ann Gardulf WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

OECD-panel föreslår internationella patientsäkerhetsindikatorer 1744
Vårdens aktörer har blivit alltmer medvetna om de säkerhetsproblem som är förknippade med hälso- och sjukvårdsverksamhet. Patientsäkerhet har därmed blivit en uppmärksammad dimension av vårdens kvalitet... / Pia Maria Jonsson
GAF-skalan inom psykiatrin – kejsarens nya kläder? 1746
Det ter sig oförsvarbart, oetiskt och oekonomiskt att införa ett skattningssystem som GAF-skalan utan att vare sig syftet eller användningssättet anges och utan att tidigare användning eller forskning visat att måttet är säkert relevant för någonting över huvud taget... / Olle Kjellin
Vållande till annans död eller justitiemord? 1748
Kommentarer till ett rättsfall där en psykiater dömdes efter en patients självmord
Situationen för både läkare och annan sjukvårdspersonal skulle lätt kunna bli totalt outhärdlig om det blev regel att begångna misstag rubricerades som brott...
/ Hans Bendz
Ny nationell konferens om patientsäkerhet hålls i höst hålls i september 1749
Utan riskanalyser får man göra orsaksanalyser. Det är rubriken på ett seminarium vid en ny nationell patientsäkerhetskonferens i höst...

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Norsk barnläkare i Sverige ...och svensk i Norge 1738
Efter unionsupplösningen: Vitt skilda världar, men ändå så lika
Att som svensk barnläkare arbeta i den norska sjukvården eller som norsk i den svenska innebär kulturkrockar på ömse sidor Kölen...
/ Carl Lindgren
Utbytet av läkare inom Norden blev en begränsad företeelse 1742
»Bättre lön, bättre arbetsmiljö, bättre arbetstider och större inflytande«! Så beskrevs i en artikel i Läkartidningen anledningarna till att hundratals svenska läkare under andra halvan av 1990-talet sökte sig till den norska sjukvården... / Uno Käärik
Norska läkare utbildades i Göteborg efter andra världskrigets härjningar 1743
Ett norsk-svenskt samarbete i andra världskrigets skugga – numera nog ihågkommet av få – var den utbildning av norska läkarstudenter som inleddes i Göteborg 1945. Ur denna verksamhet på initiativ av svenska läkare uppstod sedermera den medicinska högskolan i Göteborg. Professor emeritus Lars Werkö berättar...

DEBATT OCH BREV

LFNs värdering av Inspra illustrerar behovet av läkemedelskommittéer! 1751
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) beslutade nyligen att aldosteronantagonisten Inspra (eplerenon) är kostnadseffektiv för behandling av svår hjärtsvikt och skall ingå i läkemedelsförmånen. Inspra är drygt 20 gånger dyrare än spironolakton... / Rickard Malmström
Icke-terapeutisk ventilation, organtransplantation och medicinsk etik 1752
Genom icke-terapeutisk ventilation kan cirkulation och andning hållas igång hos en döende, medvetslös patient i avvaktan på lämplig organmottagare. Är detta etiskt försvarbart?Insatsen görs knappast för patientens skull, men skadar honom heller inte... / Johan Frostegård
Intensivvård efter svår hjärnblödning: Bättre överlevnad – fler organdonatorer! 1756
Det finns inte bara fördelar utan också problem med en utvidgad intensivvård till svårt icke-traumatiskt hjärnskadade. Etiska frågeställningar behöver en fortsatt belysning, och dessutom finns betydande resursproblem inom intensivvården... / Ingvar Gustafson
Döendet i vår tid –ett etiskt ingenmansland? 1757
Människan som mål eller medel är den underliggande etiska konflikten vid elektiv ventilation. Kontakten med de anhöriga måste stå i fokus. Med klara besked om den dystra prognosen och syftet med intensivvården kan man nalkas frågan om den döendes inställning till organdonation... / Kristina Söderlind

KORRESPONDENS

Laparoskopiska bråckoperationer gav mindre kroniska känselbortfall 1758
Erik Nilssons referat under »Nya rön« [1] är inte helt invändningsfritt. Referatet avsåg en stor brittisk multicenterstudie, där 928 patienter med ljumskbråck randomiserats till öppen eller laparoskopisk nätplastik [2]... / Bengt Novik
Försäkringsläkarna i Västernorrland har agerat hedervärt 1759
Sven Larsson ondgjorde sig i Läkartidningen 20/2005 (sidan 1563) över att elva försäkringsläkare vid Försäkringskassan i Västernorrlands län ifrågasatte att en kvinna som i medierna presenterade sig som långtidssjukskriven var en av de fyra–fem kvinnor som utgjorde den... / Bo Mikaelsson