INNEHÅLL NUMMER 23, 2005

LEDARE

IPULS – fortbildning i utveckling 1785
För tre år sedan startades IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige) som en gemensam satsning av Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Landstingsförbundet... / Hans Hjelmqvist
Vårdcentralen Apoteket? 1785
Monopolet Apoteket står i fokus i dagarna. EG-domstolen deklarerade 31 maj att Apotekets ensamrätt till detaljhandel så som den är utformad idag strider mot EG-rätten... / Uno Käärik
Bot mot bältros 1791
Bältros, herpes zoster, orsakar stort lidande för den enskilde och höga kostnader för sjukvården, eftersom mest äldre personer drabbas. Zoster anses bero på en reaktivering av en tidigare genomgången vattkoppsinfektion... / Josef Milerad

AKTUELLT

Läkarförbundet hoppas att apoteksmonopolet avskaffas 1796
En seger för monopolet, säger regeringen om EG-domstolens dom om apoteksmonopolet. En dödsstöt för monopolet, säger handeln. Läkarförbundet hoppas på det senare... / Elisabet Ohlin
»Fritt fram sälja läkemedel redan idag« 1796
EG-domen innebär att det både är och har varit fritt fram för andra än Apoteket att sälja läkemedel, såväl receptfria som receptbelagda. Det menar Nils Wahl, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Domen gör dessutom ingen skillnad på receptfria och receptbelagda läkemedel... / Elisabet Ohlin
Domen »en seger«, enligt vårdministern 1797
Apoteksmonopolet så som det nu är utformat strider mot gemenskapsrätten eftersom systemet inte utesluter all diskriminering av läkemedel från andra medlemsstater. Det fastslog EG-domstolen förra veckan... / Elisabet Ohlin
Apoteket lovar ge bättre service 1797
Apoteket lovar att följa regeringens uppmaning att förbättra tillgängligheten. Det ska ske genom ökat öppethållande, minskade kötider, fler apotek och nya distributionsformer...
Hans Rosling gör debut i »Sommar« 1797
Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, är en av årets debuterande sommarpratare. Han talar i P1 den 25 juli... / Elisabet Ohlin
Minskad antibiotikaanvändning men oroande ökning av MRSA 1798
Användningen av antibiotika i sjukvården fortsätter att minska. Sedan 1995 fram till och med 2004 har den totala antibiotikaförbrukningen sjunkit med 15 procent. Men samtidigt är ökningen av antalet anmälda MRSA oroande hög...
88 läkare med rätt att skriva rättsintyg sökes 1798
I Läkartidningen och andra medier annonserar Rättsmedicinalverket nu efter 88 läkare runt om i landet med uppdrag att utfärda rättsintyg... / Erik Skogh
Åklagaren yrkar på böter och villkorlig fängelsedom 1799
Rättegången i Göteborg
Böter i kombination med villkorlig fängelsedom. Det yrkade åklagaren på för rektorn, styrelseordföranden samt professor Christopher Gillberg, samtliga vid Göteborgs universitet, då slutpläderingen hölls vid Göteborgs tingsrätt...
Professorer vittnade till Gillbergs försvar 1799
Integriteten för enskilda personer går utöver allt annat – även enskilda länders lagar. Det menade Martin Ingvar, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, då han var kallad som vittne av Christopher Gillberg vid rättegången i Göteborg...

MEDICINSK KOMMENTAR

Medievåld påverkar barn 1793
Risk för aggressivt beteende – främst bland resurssvaga, utsatta barn
Medievåld kan skapa aggressivt beteende hos barn. Här finns en individuell känslighet – främst resurssvaga barn från utsatta miljöer tycks vara i riskzonen. Däremot finns inga säkra belägg för att medievåld också ger upphov till kriminella handlingar. Med dagens kunskap, sunt förnuft och genom att följa försiktighetsprincipen kan rekommendationer ges för att försöka skydda barn i riskzonen.
/ Staffan Janson

NYA RÖN

Gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi – riskfaktorer värda att beakta 1802
Gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi är ofta svåra att diagnostisera och är även associerade med hög morbiditet och mortalitet. En studie har genomförts i syfte att identifiera riskfaktorer för denna typ av komplikation och för att analysera förekomsten bland... / Bodil Andersson
»Steg per dag« metod för viktkontroll hos barn 1802
Den ökade förekomsten av övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem. Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent i viktkontroll och i förlängningen kopplad till stora hälsovinster... / Anders Raustorp
Samernas hälsa påverkas av svenska samepolitiken 1802
Hälsosituationen för många ursprungsbefolkningar runt om i världen har påverkats negativt av mötet med den västerländska kulturen. Livsstilsrelaterade sjukdomar som cancer, diabetes, stroke, övervikt och högt blodtryck har på många håll ökat dramatiskt... / Sven Hassler
Hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgiska ingrepp vid spinal stenos och diskbråck i ländryggen 1803
Få epidemiologiska studier på nationell grund finns publicerade angående operation vid spinal stenos och diskbråck. Detta trots att ingreppen utgör de vanligaste åtgärderna vid ryggkirurgi... / Karl-Åke Jansson
Omfattande amerikansk studie visar att rökning försvårar läkning av allvarliga öppna underbensfrakturer 1803
Att rökningen har många negativa effekter på kroppen är väl känt. Inom ortopedin finns ett antal studier som visar på mer eller mindre starka samband mellan rökning och försenad frakturläkning, pseudartrosutveckling, ökad infektionsrisk och sämre läkning efter steloperation... / Per Wretenberg

KLINIK OCH VETENSKAP

Spädbarnsskrik – en säkerhetsrisk? 1805
I en nyutkommen studie var det vanligare att föräldrar som uppgav att deras spädbarn skrek »omåttligt« mycket också hade försökt stoppa barnets skrik med farliga metoder. När kvinnor misshandlas är risken stor att barn i närheten också misshandlas och vice versa. Smygfilmning på sjukhus har avslöjat chockerande, systematisk barnmisshandel, som troligen är av en helt annan karaktär än den frustrerade impulshandling som man vanligtvis associerar med begreppet. / Catarina Canivet WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Lichen planus av ACE-hämmare? 1827
Kan lichen planus orsakas av enalapril? En man i 35-årsåldern har på grund av hypertoni behandlats med enalapril i cirka ett år. Han har nu konstaterats ha oral lichen planus. Tandläkaren har nämnt att reaktionen skulle kunna bero på medicineringen med enalapril, som behandlande läkare nu planerar att avsluta... / Maria Pihlsgård/Ylva Böttiger,

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Svenska barns hälso- och sjukvård – ett mönster för andra länder 1808
Enastående utveckling under de senaste 100 åren
Den svenska hälso- och sjukvården för barn har under de 100 år som gått efter det att Läkartidningen grundades utvecklats på ett helt enastående sätt. Från att endast i liten del ha byggt på vetande och till största delen på tro och charlatanism vilar den nu på en fast biologisk och beteendevetenskaplig grund. Den nuvarande svenska barnsjukvårdens stora betydelse för vår befolkning är obestridlig. Den har också tjänat som ett mönster för många andra länder.
/ Rolf Zetterström
Ungdomsmedicin – en introduktion 1815
Ungdomsmedicin är en åldersbaserad specialitet som omfattar livets andra dekad, åren 10–20 – den period under vilken de flesta av de (o)vanor som följer individen livet ut grundläggs. Specialkunskaper krävs framför allt på områdena fysiologi, kognition och sociologi men också i det som kallas läkekonst, dvs i det här fallet att kunna föra dialog med unga människor, ha förmåga att läsa mellan raderna och avgöra svåra frågor där det bland annat krävs en medveten attityd. / Kristina Berg Kelly
Får asylsökande barn den vård de har rätt till? 1821
Säkert inte – summan av särbehandling brukar bli minus för svaga grupper
Asylbarnspsykiatri finns i många korsvägar: inom sjukvården, mellan vården och andra samhällsinstanser och på det individuella professionella och personliga planet. I dessa korsvägar är etiska frågor av avgörande betydelse. Artikeln diskuterar, nyanserar och problematiserar de etiska dilemman som finns, bla mot bakgrund av den pågående debatten om de apatiska barnen.
/ Torgny Gustavsson
Malaria Day i Ratta 1825
Fredagen den 23 april 2004 var proklamerad som landets »Malaria Day«. Inga förberedelser hade gjorts, och nu var det bara fyra dagar kvar. Distriktsledningen i Kisumo (Kenyas tredje största stad) ville tjuvstarta i den lilla byn Ratta redan på torsdagen, eftersom Läkarbanken denna veckodag brukade ha sin klinik där... / Bengt Järhult

DEBATT OCH BREV

När får vi se Sveriges »Läkare utan sponsor«? 1830
Det danska nätverket »Læger uden Sponsor« arbetar för ökad upplysning om betydelsen av finansiella intressekonflikter i såväl forskning som patientbehandling och för att det offentliga skall överta ansvaret för läkarnas efterutbildning... / Mats Lindberg
Diskussionen kring de apatiska barnen:
Vad är det vi har skrivit som är så förfärligt? 1831
När Rolf Zetterström skriver att vårt inlägg tyder på att vi, verksamhetschefer inom barn- och ungdomspsykiatrin, inte vill befatta oss med de apatiska barnen har han fel i sak – det var omsorgen om barnen som gjorde att vi skrev artikeln. Genomgående använder han starka ord och kommer med olika påståenden, dock utan belägg... / Sten Lundqvist
Betungande regler för klinisk prövning står inte i proportion till patientnyttan 1832
I kontrast till Kjell Strandbergs positiva beskrivning av de nya europeiska reglerna för klinisk prövning och forskning vill vi peka på avigsidan i form av ökad byråkratisering... / Anders Vahlquist
Replik:
Anpassningen till nya reglerna har gått förvånansvärt snabbt 1834
Kritiken från Uppsalaforskarna måste tas på allvar. Vi kan samtidigt konstatera att anpassningen till de nya reglerna genomförts förvånansvärt snabbt och effektivt... / Kjell Strandberg
Unga kvinnors självmord i Sverige: Höga tal i jämförelse med övriga Europa 1835
Självmordstalet i Sverige har, glädjande nog, nästan halverats sedan 1979. Det enda undantaget är unga (15–24 år) personer av båda könen, där trenden inte alls varit lika klar... / Ilkka Henrik Mäkinen

KORRESPONDENS

Människor ska ha rätten till sin död 1836
I början av sin artikel, »Sanktionering av dödshjälp förändrar samhällets etiska värdegrund«, Läkartidningen 16/ 2005 (sidorna 1268-70), nämner Susanne Ringskog att sjukvårdspersonal i några europeiska länder, bl a Sverige, gjort sig skyldig till mord på inneliggande patienter... / Lennart Widén
Om marknadsföring och undernärda äldre 1838
Anders Lindgren publiserte i LT 15/2005 (sidan 1160-2) ett innlegg om »Oseriös marknadsföring av TrioBe«. Markedsføringens form kan alltid diskuteres, og jeg er enig med Anders Lindgren at markedsföring til TrioBe i sin form kan virke useriøs og provoserende, men innholdet er... / Jörn Schneede
Replik:
Studier saknas som styrker Schneedes antydningar 1839
Kollegan Jörn Schneede arbetar bla som konsult för Recip och känner sig därför manad att gå i svaromål avseende min kritik av företagets marknadsföring av TrioBe [1]... / Anders Lindgren

INLÄGG UTIFRÅN

Konsten att formulera sig så att man sedan blir citerad 1856
Doctor: A gentleman who thrives upon disease and dies of health. Detta är ett citat ur den amerikanske journalisten Ambrose Bierces bok »The Devil´s dictionary«. Bierce skrev i dagstidningar på slutet av 1800-talet, och hans bok publicerades 1911... / Nils-Eric Sandberg

FÖRBUNDSNYTT

Förbundsnytt 1828
Förbundsnytt – Läkarförbundets sidor i Läkartidningen - finns att läsa i bilagd PDF-fil. I veckans Förbundsnytt ingår bl a en rapport från Läkarförbundets fullmäktigemöte, nyheter från Läkarförbundets arbetslivsgrupp och fakta om ett sommarerbjudande på förbundets gästrum i...