Läkemedelsfrågan

nr 1315:

Vaginalt östradiol och venös trombos


nr 1248:

Tromboembolism vid fertilitetsbehandling

nr 1239:

Symtom efter utsättning av quetiapin

nr 1222:

Keppra vid graviditet
Generellt sett lägre risk för fosterskador vid monoterapi

nr 1209:

Granatäppeljuice kan interagera med warfarin

nr 1204:

NSAID kan öka risken ­ för kardiovaskulära händelser
Riskökningen som regel kopplad till dos och behandlingsduration

nr 1201:

Möjligt samband mellan lymfocytär kolit och sertralinbehandling

nr 1150:

Rödris kan sänka kolesterol men bör inte ersätta etablerad terapi

nr 1148:

Tranexamsyra efter hjärtinfarkt
Remiss till koagulationsmottagning rekommenderas

nr 1144:

Svag evidens för digoxin vid förmaksflimmer

nr 1138:

Säker tidsmarginal mellan opioidintag och partus går inte att fastställa

nr 1132–33:

Missbruk av pregabalin förekommer – men osäkert hur vanligt

nr 1126–28:

Acetylsalicylsyra i låg dos plus naproxen – liten interaktionsrisk i praktiken

nr 1118:

Fördel med rektal tillförsel i vissa situationer, men inte alltid snabbare effekt

nr 1114:

Kliande noduli efter Havrix-vaccination

nr 1110:

Svårt val mellan klaritromycin och metronidazol vid polyneuropati

nr 1046:

Behandling med metylfenidat vid trötthetssyndrom hos cancerpatienter

nr 1043:

Kombinerad hormonell antikonception olämplig tillsammans med lamotrigin

nr 1037:

Behandling av bröstvårtesvamp ­hos ammande kvinnor

nr 1032–33:

Meningit – mycket sällsynt biverkan vid behandling med lamotrigin

nr 1022:

Data saknas om risker med glyceryltrinitrat vid amning

nr 1018:

Interaktion möjlig mellan gurkmeja och takrolimus

nr 1017:

Inga belägg för tolerans vid behandling av ångest med pregabalin (Lyrica)

nr 1013:

Möjlig interaktion mellan probiotika och warfarin

nr 1007:

Korsreaktivitet mellan ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare

nr 1004:

Leverbiverkningar av pregabalin (Lyrica)

nr 1003:

Kan oseltamivir (Tamiflu) användas ­ vid dialyskrävande njursvikt?

nr 0944:

Serotonergt syndrom vid kombination av linezolid (Zyvoxid) och SSRI

nr 0943:

Omeprazol ökar risken för hjärtinfarkt vid klopidogrel­behandling

nr 0938:

Leverbiverkningar av allopurinol

nr 0937:

Torkad svinsköldkörtel kontra levotyroxin (Levaxin) vid hypotyreos